خرید املاک هولدینگ مرآس

خرید املاک هولدینگ مرآس

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 ویلاهای ایکرز خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان The Acres by Meraas درهم 5,090,000 Q4 2027
2 ویلاهای ند الشبا 3 خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان ناد الشبا - Q4 2025
3 آپارتمان سنترال پارک پلازا قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل سیتی واک درهم 2,730,000 Q3 2027
4 آپارتمان های إيلارا قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 2,300,000 Q4
5 آپارتمان های جومانا قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 5,892,000 Q2
6 آپارتمان های دیزاین کوارتر قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل (D3) منطقه طراحی دبی درهم 2,015,000 Q2 2027
7 آپارتمان های لورل سنترال پارک قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل سیتی واک درهم 27,163,000 Q4 2025
8 آپارتمان های جادل رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 10,813,000 Q2 2025
9 آپارتمان های الجزی قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 9,342,000 Q3 2025
10 سیتی واک رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل سیتی واک درهم 3,909,000 پروژه های آماده
11 اپارتمان های بلوواترز بی قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل املاک لوکس دبی جزیره بلوواترز درهم 2,560,000 Q2 2027
12 پنت هاوس های بولگاری قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل املاک لوکس دبی جمیرا بی آیلند - Q4
13 آپارتمان های کسلتون سنترال پارک قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل سیتی واک درهم 1,440,000 Q1
14 ویلاهای ناد الشبا گاردن خرید تاون هاوس در دبی خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان ناد الشبا درهم 3,200,000 Q2 2025
15 آپارتمان های میرتل قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل سیتی واک درهم 1,246,000 Q2 2025
16 ویلاهای آمالفی خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان خلیج جمیرا درهم 25,000,000 پروژه های آماده
17 آپارتمان Le Ciel قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل پورت دی لامر درهم 19,452,000 Q1 2025
18 آپارتمان های سنترال پارک قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل سیتی واک درهم 9,716,000 Q4 2025
19 آپارتمان لا سیرن 2 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل پورت دی لامر درهم 1,270,000 Q4 2024
20 آپارتمان های لا سیرن قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل پورت دی لامر درهم 1,290,000 Q3 2024
21 Sur La Mer تاون هاوس های خرید تاون هاوس در دبی پورت دی لامر درهم 4,309,000 پروژه های آماده
22 لا کوت رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل پورت دی لامر درهم 1,868,000 پروژه های آماده
23 واحدهای دوخوابه آپارتمان های Bvlgari Marina قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل خلیج جمیرا درهم 6,532,000 پروژه های آماده
24 سنترال پارک قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل سیتی واک درهم 1,413,000 پروژه های آماده
25 تاون هاوس های چری وودز خرید تاون هاوس در دبی درهم 1,561,000 پروژه های آماده
26 واحدهای سه خوابه آپارتمان های Bvlgari Marina قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل خلیج جمیرا درهم 16,430,000 پروژه های آماده
27 ویلاهای چری وود خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان درهم 1,565,000 پروژه های آماده
28 ویلاهای سه خوابه Sur La Mer خرید تاون هاوس در دبی پورت دی لامر درهم 4,309,000 پروژه های آماده
29 منطقه صنعتی الورسان قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی الورسان - -
30 جزیره لا مر قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی خلیج جمیرا - -
31 زمین های کانال آب دبی قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی کانال آب دبی - -
32 واحدهای سه خوابه آپارتمان لا وویل قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل پورت دی لامر درهم 14,005,000 پروژه های آماده
33 واحدهای دو خوابه آپارتمان La Voile خرید آپارتمان در عجمان پورت دی لامر درهم 2,043,000 پروژه های آماده
34 واحدهای یک خوابه آپارتمان La Voile قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل پورت دی لامر درهم 1,271,000 پروژه های آماده
35 لا ریو رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل پورت دی لامر درهم 1,341,000 پروژه های آماده
36 آپارتمان های La Voile قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل پورت دی لامر درهم 1,271,000 پروژه های آماده
37 ساختمان لاریو 3 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل پورت دی لامر درهم 1,561,000 پروژه های آماده
38 طرح توسعه جبل علی هیلز قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی جبل علی هیلز - -
39 منطقه ناد الشبا گاردنز قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی ناد الشبا درهم 1,729,000 -
40 جمیرا بای آیلند ویلاز پلات قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی جمیرا بی آیلند - -
41 القصیص رزیدنس پلات قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی - -
42 طرح الستوا (فاز 4) قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی الستوا - -
43 بولگاری مارینا لافتس قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل خلیج جمیرا درهم 11,240,000 پروژه های آماده
44 واحدهای چهار خوابه آپارتمان های سنترال پارک قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل سیتی واک درهم 5,799,000 پروژه های آماده
45 آپارتمان های 3 خوابه در سنترال پارک قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل سیتی واک درهم 3,595,000 پروژه های آماده
46 واحدهای دو خوابه آپارتمان های سنترال پارک قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل سیتی واک درهم 2,135,000 پروژه های آماده
47 واحدهای یک خوابه آپارتمان های سنترال پارک قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل سیتی واک درهم 1,413,000 پروژه های آماده
48 واحدهای چهار خوابه آپارتمان های Bvlgari Marina قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل خلیج جمیرا درهم 21,590,000 پروژه های آماده
49 الخوانیج دیسترکیت پلات قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی الخوانیج - -
50 بلو واترز 9 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل جمیرا بیچ رزیدنس درهم 4,203,000 پروژه های آماده
51 ساختمان بلو واترز رزیدنس 10 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل جمیرا بیچ رزیدنس درهم 2,996,000 پروژه های آماده
52 منطقه الممزر قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی - -
53 منطقه مروارید جزیره جمیرا قیمت زمین در دبی | خرید زمین در دبی مروارید جمیرا - -
54 بولگاری ریزورت رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل خلیج جمیرا درهم 4,508,000 پروژه های آماده
55 نیکی بیچ رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مروارید جمیرا درهم 3,010,000 پروژه های آماده
56 بلو واترز رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل جمیرا بیچ رزیدنس درهم 3,080,000 پروژه های آماده

خرید املاک هولدینگ مرآس

4.2/5 - (9 امتیاز)

شرکت هولدینگ مرآس در دبی، یکی از معتبرترین و بهترین سازندگان املاک و مستغلات در امارات است. این شرکت ساخت‌وساز با اجرای چند پروژه و ساخت مکان‌های دیدنی در شهر دبی از جمله “City Walk” و “Nikki Beach”  و “Resort Spa” کمک زیادی به جذابیت جهانی دبی کرده است و به همین دلیل است که امروزه همه آن‍ها در چشم بازدیدکنندگان به عنوان جاذبه‌های محبوب و مقاصد مسافرتی امارات محسوب می‌شوند. علاوه بر این، هولدینگ مرآس  پروژه‌های خیره‌کننده بسیاری را در برخی از مکان‌های محبوب دبی مانند جمیرا، منطقه پالم جمیرا، منطقه داون تاون دبی، منطقه جبل علی، منطقه جاده شیخ زاید و منطقه جمیرا بیچ رزیدنسز به مرحله اجرا رسانده است. ناگفته نماند که مرآس، نهاد تعیین‌کننده در بازار املاک و مستغلات دبی و برندی است که اگر قصد خرید ملک در دبی را داشته باشید بدون شک با آن برخورد خواهید کرد.

List of Projects by Meraas Holding | Master Developer in UAE

چیزهایی که باید درباره هلدینگ مرآس بدانید

مرآس، یک شرکت هلدینگ مستقر در دبی است که در سال ۲۰۰۷ تأسیس شد و به عنوان یک شرکت مشترک شروع به کار کرد و با انجام پروژه‌های مهم و شگفت‌انگیز و ساخت مناطقی در مکان‌های شاخص دبی به سرعت به صدر رقابت در بازار املاک و مستغلات امارات راه یافت.

مرآس مجموعه خود را بر پایه خلاقیت، پیچیدگی و قابلیت اطمینان بنا نهاده است. پروژه‌هایی که مرآس اجرا کرده است، جلوه‌هایی‌ از ایده‌های جدید این شرکت برای خلق اثری منحصر به فرد است. چنین ایده‌هایی در سبک‌های معماری منحصربه‌فرد تجسم می‌یابند و به دیدگاه‌های شرکت برای یک سبک زندگی بهتر و راحت‌تر تبدیل می‌شوند.

اساتید این شرکت توسعه املاک در هر چیزی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند ردی از خود به جا گذاشته‌اند. مرآس به دلیل تکنیک‌های برنامه‌ریزی استراتژیک و نوآورانه خود، دارای تعداد زیادی زمین در برخی از مکان‌های کلیدی و اصلی در منطقه است که با توجه به موقعیت استراتژیک و هسته‌ای خود و محبوبیت چنین مناطقی در بین ساکنان، مهاجران، مسافران و گردشگران می‌توانند از آن درآمد زیادی کسب کنند.

این یک واقعیت بدیهی و روشن است که شرکت هولدینگ مرآس، پروژه‌های فوق‌العاده معروف و باشکوهی را در منطقه عملیاتی کرده است. مجموعه اصلی توسعه و مدیریت سرمایه‌گذاری نه طفره رفته و نه خود را تنها به یک جنبه از قابلیت‌های سرمایه‌گذاری روی ملک محدود کرده است.

هولدینگ مرآس در تکمیل پروژه‌های معروف و هلدینگ محوری در صنایعی مانند املاک، مراکز گردشگری، مناطق تفریحی و همچنین پروژه‌های مسکونی بی‌نظیر به صورت علمی عمل کرده و موفق بوده است. برای اینکه نقش موثر هولدینگ مراس در معماری شهری فوق مدرن دبی را برای شما تبیین کنیم در ادامه این مقاله، محبوب‌ترین مناطق و پروژه‌هایی که توسط شرکت هولدینگ مراس به بهره‌برداری رسیده‌اند را ذکر کرده‌ایم.

List of Projects by Meraas Holding | Master Developer in UAE

منطقه های معروف ساخت شرکت هولدینگ مرآس

براخی از نمونه کارهای هولدینگ مرآس که از معروف‌ترین مکان‌های دیدنی و شاخص دبی هستند عبارتند از:

  • جمیرا بی: منطقه جمیرا بی، بی‌تردید یکی از خیره‌کننده‌ترین و باشکوه‌ترین جزیره‌های ساخته دست انسان در امارات است که به شکل یک اسب دریایی غول‌پیکر و از زاویه دید یک پرنده سوار بر قوس‌های صخره‌ای و شنی ساخته شده است. جمیرا بی را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و مجلل‌ترین مکان‌‌های مسکونی در دبی به حساب آورد که شامل مجموعه‌ای از سه طرح برج مسکونی یعنی جمیرا بی X1، جمیرا بی X2 و جمیرا بی X3  است.

همه این برج‌های مسکونی چیزی هستند که باعث می‌شوند منطقه خیره‌کننده و زیبای جمیرا بی، مناظر خیره‌کننده از آب‌های درخشان ساحل و خط ساحلی را پیش رویتان قرار دهد. در مجاورت جزیره جمیرا بی، یک منطقه با کاربری‌های مختلف قرار دارد که از ویژگی‌های تجاری، تفریحی، مسکونی و گردشگری بسیار محبوب منطقه بهره می‌برد و همه این زیبایی‌ها و ویژگی‌ها، منظره‌ای بی‌بدیل از آسمان دبی و آسمان‌خراش‌های دیدنی شهر را به رخ می‌کشند.

  • پیرل جمیرا: منطقه پیرل جمیرا یک منطقه دیدنی با چشم اندازی از خلیج و دورنمای شهر دبی است. این جزیره بازسازی شده با ۸.۳ میلیون فوت مربع میزبان ۷ منطقه مسکونی کلیدی، مرکز شهر، گردشگاه و سایر امکانات ضروری است.

List of Projects by Meraas Holding | Master Developer in UAE

پروژه‌ های معروف شرکت هلدینگ مرآس

اگر می‌خواهید روی املاک و مستغلات در دبی سرمایه‌گذاری کنید، املاک ساخت شرکت هولدینگ مرآس انتخاب‌های ایده‌آلی برای شما هستند. در ادامه، برخی از شگفت‌انگیزترین پروژه‌هایی که شرکت مرآس اجرا کرده است را به شما معرفی می‌کنیم:

لا کوت رزیدنسز در پورت د لامر:  پروژه  لا کوت در پورت د لامر جدیدترین پروژه هولدینگ مرآس است که به زنجیره موجود از خیره‌کننده‌ترین و انقلابی‌ترین پروژه‌های مسکونی این شرکت اضافه شده است. لا کوت در پورت د لامر با ترکیب زندگی مجلل ، سبک زندگی راحت و دسترسی به تمام نیازهای ضروری زندگی و با داشتن آپارتمان‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ خوابه و فضای اختصاصی برای تاون هاوس‌ها، بی‌تردید یکی از مورد انتظارترین سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه است.

این منطقه بی‌عیب و نقص شامل ۵ ساختمان مسکونی و مجموع ۴۰۵ آپارتمان کم ارتفاع با طراحی پیچیده و مزین است که توسط برخی از بهترین طراحان داخلی این شهر اجرا شده است. همه آپارتمان‌ها دارای بالکن‌های مجزا با نمای بیرونی هستند که منظره زیبایی از منطقه خیره کننده پورت د لامر در پیرامون را پیش چشم شما قرار می‌دهند. به طور کلی، لا کوت رزیدنسز ساخت شرکت مراس، بهترین آپارتمان ها برای خرید در دبی را ارائه میدهد.

ویلا آمالفی در جمیرا بی: پروژه ویلا آمالفی در جمیرا بی با مجموعه‌ای از ویلاهای ۳، ۴ و ۵ خوابه با طراحی پیچیده و زیرساختی دیدنی در یکی از پرجنب و جوش‌ترین و بهترین مقصدها‌ی دبی یعنی جمیرا بی قرار دارد. سرمایه‌گذاری مسکونی در چنین مکان معروف و جذابی در دبی قرار است به یکی دیگر از شرکت توسعه‌دهنده سفارشی هولدینگ مرآس تبدیل شود و با ساخت مجموعه بزرگی از مدرن‌ترین املاک، بهترین گزینه برای خرید ویلا در دبی را در اختیار مشتریان قرار دهد.

نیکی بیچ رزیدنسز در پیرل جمیرا: نیکی بیچ رزیدنسز، یک پروژه مسکونی عالی در مجاورت منطقه محبوب پرل جمیرا، یک پروژه مسکونی عالی است که در مجموع ۶۳ آپارتمان برنددار از واحدهای ۱، ۲، ۳ و ۴خوابه را ارائه می‌دهد. اقامتگاه‌های برنددار نیز شامل ۶ تاون هاوس و ۱ پنت هاوس هستند. همه خانه‌ها از اقامتگاه‌های مدرن، مینیمالیست و با الهام از تفریحگاه بهره برده و با استفاده از بهترین مواد ساخته شده‌اند. علاوه بر این، خانه‌ها در مجاورت ۴۵۰ متری  خط ساحلی که در سراسر تفریحگاه امتداد یافته است  قرار دارند. اگر به دنبال خرید ملک در دبی هستید، نیکی بیچ رزیدنسز در پیرل جمیرا، ساخته دست شرکت ساخت‌وساز مرآس، یکی از بهترین گزینه‌ها برای خرید شما است.

Nikki Beach Residences

از مکان‌های دیدنی مانند جمیرا بی و پیرل جمیرا گرفته تا پروژه‌های بی‌نظیری مانند لا کوت رزیدنسز در پورت دی لامر، کلان‌شهر فوق‌مدرن دبی بخش قابل توجهی از زیبایی خود را مدیون شرکت ساخت‌وساز مرآس است. شرکت هولدینگ مرآس که اکنون، یکی از معروف‌‌ترین شرکت‌های املاک دبی محسوب می‌شود، اهداف بلندپروازانه‌ای را در سر دارد و قصد دارد شگفتی‌های بیشتری را خلق کند. شرکت ساخت‌وساز مرآس  با در اختیار داشتن زمین‌های وسیع در برخی از مکان‌های محبوب دبی، قصد دارد با توسعه مناطق خیره‌کننده خود به زیبایی جاذبه‌های دبی که قبلاً به خوبی ثابت شده‌اند بیافزاید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ایکرز

The Acres by Meraas Q4 2027
خرید املاک هولدینگ مرآس
یک جامعه کاملاً جدید از ویلاهای مستقل

شروع قیمت از :

درهم5,090,000

ویلاهای ایکرز

به دنبال یک سبک زندگی منحصر به فرد در یک محیط آرام هستید؟ ویلاهای ایکرز در دبی لند توسط شرکت میراس برای شما هستند!

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ند الشبا 3

ناد الشبا Q4 2025
خرید املاک هولدینگ مرآس
خانه هایی با طراحی زیبا که فرصت های بی پایانی را برای لحظات با ارزش خانوادگی ارائه می دهند

اطلاع از قیمت

ویلاهای ند الشبا 3

ویلاهای ند الشبا 3 یک پروژه مسکونی کاملاً جدید توسط شرکت ساختمانی میراس در دبی است که ویلاها و تاون هاوس های مجللی را برای یک سبک زندگی فوق العاده ارائه می دهد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان سنترال پارک پلازا

سیتی واک Q3 2027
خرید املاک هولدینگ مرآس
مجموعه ای لوکس از آپارتمان های منحصر به فرد، خانه های شهری و پنت هاوس

شروع قیمت از :

درهم2,730,000

آپارتمان سنترال پارک پلازا

آپارتمان های سنترال پارک پلازا توسط شرکت ساختمانی میراس فرصت های سرمایه گذاری باورنکردنی درست در قلب دبی در منطقه ی بینظیر سیتی واک می باشند...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های إيلارا

مدینه جمیرا لیوینگ Q4
خرید املاک هولدینگ مرآس
آپارتمان هایی با طراحی عالی - فضاهای شیک، روشن و مدرن

شروع قیمت از :

درهم2,300,000

آپارتمان های إيلارا

آپارتمان های إيلارا که در منطقه ی بینظیر مدینه جمیرا لیوینگ واقع شده اند، خانه های شگفت انگیز و فرصت های سرمایه گذاری استثنایی در دبی می باشند که به هیچ وجه نباید از دست داد...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جومانا

مدینه جمیرا لیوینگ Q2
خرید املاک هولدینگ مرآس
مدرنیته واقعی را در تعادل کامل با سنت در آپارتمان جومانا بیابید

شروع قیمت از :

درهم5,892,000

آپارتمان های جومانا

آپارتمان های جومانا در مدینه جمیرا افزوده های جدیدی به منطقه ی پرطرفدار برج العرب هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان اینجا کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های دیزاین کوارتر

(D3) منطقه طراحی دبی Q2 2027
خرید املاک هولدینگ مرآس
اولین اقامتگاه در منطقه طراحی معروف دبی

شروع قیمت از :

درهم2,015,000

آپارتمان های دیزاین کوارتر

آپارتمان های دیزاین کوارتر در دبی دیزاین دیستریکت شاهکار جدید شرکت مراس در دبی می باشند. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های لورل سنترال پارک

سیتی واک Q4 2025
خرید املاک هولدینگ مرآس
نمای خیره کننده ای از پارک همیشه سبز مرکزی را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم27,163,000

آپارتمان های لورل سنترال پارک

لورل سنترال پارک آپارتمان در سیتی واک، دبی، جایی است که می‌توانید خانه رویایی خود را در مکانی ایده آل با دسترسی خوب خریداری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات این پروژه، هم اکنون کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جادل رزیدنس

مدینه جمیرا لیوینگ Q2 2025
خرید املاک هولدینگ مرآس
آپارتمان‌هایی شیک و جدید + در محیطی زیبا به سبک عربی + ارائه مناظر زیبای برج العرب

شروع قیمت از :

درهم10,813,000

آپارتمان های جادل رزیدنس

جادل رزیدنس در مدینیت جمیرا لیوینگ با ارائه یک سبک زندگی پویا به همراه چشم‌اندازهای سواحلی شگفت‌انگیز، پروژه‌ای ست که در آن می‌توان به معنای واقعی از زندگی لذت برد. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های الجزی

مدینه جمیرا لیوینگ Q3 2025
خرید املاک هولدینگ مرآس
آپارتمان های لوکس جنب برج العرب

شروع قیمت از :

درهم9,342,000

آپارتمان های الجزی

الجزی در مدینات جمیرا لیوینگ با آوردن مکان‌های دیدنی نمادین دبی، مجموعه‌ای از آپارتمان‌های سطح بالای ۱ تا ۴ خوابه را برای فروش ارائه می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این توسعه منحصر به فرد اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : سیتی واک رزیدنس

سیتی واک
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
چشم اندازهای خیره کننده ازمجموعه

شروع قیمت از :

درهم3,909,000

سیتی واک رزیدنس

زندگی شهریرا در شهر تجربه کنید! سیتی واک با مدیریت مرآس آپارتمان های 1، 2، 3 و 4 خوابه ای را در توسعه شهری پویای سیتی واک در نزدیکی جاده شیخ زاید عرضه می نماید. اطلاعات کامل پروژه، بروشورها، روش پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده نمایید.

درخواست پاسخ به تماس : اپارتمان های بلوواترز بی

جزیره بلوواترز Q2 2027
خرید املاک هولدینگ مرآس
قرار است معیار جدید زندگی در کنار آب باشد

شروع قیمت از :

درهم2,560,000

اپارتمان های بلوواترز بی

اپارتمان های بلوواترز بی در جزیره ی بلوواترز آپارتمان های فوق العاده شیک برای بیدار شدن با چشم اندازهای خیره کننده دریا هستند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : پنت هاوس های بولگاری

جمیرا بی آیلند Q4
خرید املاک هولدینگ مرآس
پنت هاوس های فوق العاده لوکس ساحلی در مکانی زیبا

اطلاع از قیمت

پنت هاوس های بولگاری

پنت هاوس های بولگاری لذت زندگی فوق لاکچری بین آسمان و دریا را به شما می دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کسلتون سنترال پارک

سیتی واک Q1
خرید املاک هولدینگ مرآس
جادار و زیبا با منظره پانوراما از پارک مرکزی

شروع قیمت از :

درهم1,440,000

آپارتمان های کسلتون سنترال پارک

آپارتمان های کسلتون سنترال پارک در سیتی پارک، دبی یکی از بهترین اقامتگاه‌های دبی محسوب می‌شود که توسط مناظر سرسبز احاطه شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت این پروژه اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ناد الشبا گاردن

ناد الشبا Q2 2025
خرید املاک هولدینگ مرآس
خانه‌هایی ایده‌آل با امکانات رفاهی درجه یک

شروع قیمت از :

درهم3,200,000

ویلاهای ناد الشبا گاردن

ویلاهای ناد الشبا گاردن با تعیین استانداردهایی جدید برای زندگی خانوادگی، خانه‌های مناسبی برای زندگی و سرمایه‌گذاری هستند. در وب‌سایت ما مشاوره ۱۰۰% رایگان است، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های میرتل

سیتی واک Q2 2025
خرید املاک هولدینگ مرآس
در منطقه‌ای عالی، سبک زندگی شهری ایده‌آلی را تجربه کنید.

شروع قیمت از :

درهم1,246,000

آپارتمان های میرتل

آپارتمان های میرتل در سیتی واک در محیطی سرسبز و خیره کننده، زندگی شهری پر از آرامشی را به شما هدیه می‌دهد. این پروژه برای خرید ملک در دبی و سرمایه‌گذاری در دبی گزینه‌ای عالی به شمار می‌آید. برای دریافت مشاوره ۱۰۰% رایگان کلیک کنید و وارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای آمالفی

خلیج جمیرا
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس

شروع قیمت از :

درهم25,000,000

ویلاهای آمالفی

ویلاهای آمالفی یک پروژه مسکونیِ متشکل از ویلاهای 3خوابه ، 4خوابه ، 5خوابه است که توسط شرکت مرآس هلدینگ در منطقه جمیرا بی دبی طراحی و اجرا شده است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان Le Ciel

پورت دی لامر Q1 2025
خرید املاک هولدینگ مرآس
دارای معماری عالی برگفته از سبک مدیترانه‌ای. خانه‌ای رویایی و منحصر به فرد در شهر دبی

شروع قیمت از :

درهم19,452,000

آپارتمان Le Ciel

آپارتمان های Le Ciel در پورت د لامر آپارتمان‌هایی باورنکردنی هستند. آن‌ها برای خرید ملک در دبی گزینه‌ای ایده‌آل به شمار می‌آیند زیرا مظهر زندگی تجملاتی آن هم کنار دریا هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سنترال پارک

سیتی واک Q4 2025
خرید املاک هولدینگ مرآس
جنگل شهری را در یک آدرس انحصاری دوباره تصور کنید

شروع قیمت از :

درهم9,716,000

آپارتمان های سنترال پارک

آپارتمان های سنترال پارک در سیتی واک با ارائه مزایای باورنکردنی، برای خرید ملک در دبی املاک شگفت‌انگیزی هستند. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان لا سیرن 2

پورت دی لامر Q4 2024
خرید املاک هولدینگ مرآس
کنار سواحل بکر و زیبای دبی زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم1,270,000

آپارتمان لا سیرن 2

آپارتمان های لا سرین 2 در پورت دِ لا مر آپارتمان های لوکس ساحلی هستند که به منظور خرید ملک در دبی ،برای شما فرصتی عالی به شمار می‌آیند. در ادامه، اطلاعات بیشتری آمده است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های لا سیرن

پورت دی لامر Q3 2024
خرید املاک هولدینگ مرآس
کنار سواحل بکر و زیبای دبی زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم1,290,000

آپارتمان های لا سیرن

اگر تمام آنچه نیاز دارید بهترین زندگی ساحلی در دبی می باشد، آپارتمان های لاسیرن در پورت دلامر همه ی این موارد را یکجا به شما می دهند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : Sur La Mer تاون هاوس های

پورت دی لامر
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
خانه های لوکس با منظره پانورامیک اقیانوس

شروع قیمت از :

درهم4,309,000

Sur La Mer تاون هاوس های

...

درخواست پاسخ به تماس : لا کوت رزیدنس

پورت دی لامر
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
نمای پانوراما از دریا + زندگی به سبک جدید مارینا

شروع قیمت از :

درهم1,868,000

لا کوت رزیدنس

لا كوت یک ساختمان مسکونی درجه یک است که متشکل از آپارتمان های 1، 2، 3، 4 خوابه و خانه شهری توسط مراس هالدینگ در بندر دی لا مر است. ارائه قیمت مقرون به صرفه از 1.8 میلیون AED با برنامه پرداخت 40٪ در حین ساخت و 60٪ در زمان تحویل

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دوخوابه آپارتمان های Bvlgari Marina

خلیج جمیرا
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
اقامتگاه های پیشرفته با نمای باشکوه مارینا

شروع قیمت از :

درهم6,532,000

واحدهای دوخوابه آپارتمان های Bvlgari Marina

واحدهای 2 خوابه آپارتمان های Bvlgari Marina پروژه شگفت انگیز میراس هولدینگ می باشند که در یکی از مناطق مطلوب دبی یعنی جمیرا بی واقع شده اند. این واحد های باورنکردنی مساحت 4589 فوت مربع را در اختیار شما قرار می دهند . فضای داخلی قابل توجه ، منظره های خیره کننده دریایی و حداکثر آسایش چیزهایی هستند که این واحدها به رخ می کشند!

درخواست پاسخ به تماس : سنترال پارک

سیتی واک
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
طرح پرداخت آسان با پرداخت فقط 5٪

شروع قیمت از :

درهم1,413,000

سنترال پارک

سنترال پارک در سیتی واک یک مجتمع مسکونی جدید شگفت انگیز است که شامل آپارتمانهای 1خوابه، 2خوابه، 3خوابه و 4خوابه توسط مرآس هلدینگ می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های چری وودز

آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
طرح پرداخت 7 ساله با پرداخت تنها 5٪

شروع قیمت از :

درهم1,561,000

تاون هاوس های چری وودز

"چری وودز" یک توسعه مسکونی مجللی معرفی می شود که بامدیریت "میراث هُلدینگ" تاون هاوس های بسیار لوکس و دلباز 3 و 4 خوابه ای را که بین جاده های "القُدره و امارات" بنا شده اند را در دبی به فروش می گذارد.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های Bvlgari Marina

خلیج جمیرا
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
اقامتگاه های پیشرفته با نمای باشکوه مارینا

شروع قیمت از :

درهم16,430,000

واحدهای سه خوابه آپارتمان های Bvlgari Marina

واحدهای 3 خوابه آپارتمان های Bvlgari Marina پروژه شگفت انگیز میراس هولدینگ می باشند که در یکی از مناطق منحصر به فرد دبی یعنی جمیرا بی واقع شده اند. این واحد های باورنکردنی مساحت 6825 تا 7109 فوت مربع را در اختیار شما قرار می دهند. ترکیب بینظیر فضای داخلی قابل توجه ، منظره های خیره کننده دریایی و حداکثر آسایش چیزهایی هستند که این واحدها را منحصر به فرد و رویایی می کنند.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای چری وود

آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
طرح پرداخت 7 سال با پرداخت تنها 5٪

شروع قیمت از :

درهم1,565,000

ویلاهای چری وود

ویلاهای "چری وود" یک توسعه مسکونی لوکس در "دبی لاند" معرفی می شود که بامدیریت "میراث هُلدینگ" ویلاها و تاون هاوس های 3 و 4 خوابه ای را در معرض فروش قرار می دهد

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سه خوابه Sur La Mer

پورت دی لامر
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
خانه های لوکس با منظره پانورامیک اقیانوس

شروع قیمت از :

درهم4,309,000

ویلاهای سه خوابه Sur La Mer

ویلاهای سه خوابهSur La Mer از جمله پروژه های بسیار پرطرفدار شرکت میراس با مساحت 3705 تا 3707 فوت مربع می باشند. Sur La Mer یک مقصد خانوادگی مناسب است که در آن می توانید از لاکچری ، زیبایی و پرستیژ برخوردار شوید.

درخواست پاسخ به تماس : منطقه صنعتی الورسان

الورسان
خرید املاک هولدینگ مرآس
منحصر به فرد+ دارای برنامه پرداخت 3 ساله + 10٪ پیش پرداخت

اطلاع از قیمت

منطقه صنعتی الورسان

طرح ورسان صنعتی یک طرح ساختمانی با مالکیت صد در صد در جاده راس الخور برای انبار ، کمپ کارگری، یا تجاری روبروی دبی اینترنشنال سیتی و نزدیک به دراگون مارت با برنامه پرداخت 3 ساله موجود است

درخواست پاسخ به تماس : جزیره لا مر

خلیج جمیرا
خرید املاک هولدینگ مرآس
برنامه پرداخت 4 ساله + فقط 10٪ پیش پرداخت

اطلاع از قیمت

جزیره لا مر

طرح کاخ های لامر توسط مراس ویلا های مسکونی مستقل است که یک برنامه پرداخت انعطاف پذیر 4 ساله با 10٪ پیش پرداخت را ارائه می دهد. این توسعه در قلب دبی ، در محله ی باحال جمیرا 1 واقع شده است ، و دسترسی آسان به جاده های اصلی و مناظر بی نظیر دریا و چشم انداز دبی را ارائه می دهد.

درخواست پاسخ به تماس : زمین های کانال آب دبی

کانال آب دبی
خرید املاک هولدینگ مرآس
زندگی مجلل در کانال آبی + نمای پانوراما از دبی

اطلاع از قیمت

زمین های کانال آب دبی

کانال آب دبی توسط مراس هلدینگ یک توسعه افسانه ای است که شامل 3 منطقه شگفت انگیز مناسب برای زندگی لوکس در کنار آب است. ارائه قطعه های اختصاص یافته برای استفاده های چند منظوره ، مهمان نوازی و خرده فروشی ، مسکونی و خرده فروشی با چشم اندازهای خیره کننده از مکانهای مختلف دبی و دریا

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان لا وویل

پورت دی لامر
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
چشم اندازهای بی وقفه از اقیانوس و آسمان دبی

شروع قیمت از :

درهم14,005,000

واحدهای سه خوابه آپارتمان لا وویل

با تأکید بر طراحی و دکوراسیون معاصر ، واحدهای 3 خوابه در آپارتمانهای لا وویل اقامتگاهی الهام بخش برای خانواده های بزرگ است. این واحدهای زیبا یک طرح پرداخت جذاب با 5 درصد هزینه رزرو ارائه می دهند و تعداد کمی از افراد مجهز را با اقامتگاهی مجلل در مرکز بندر لا مر

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان La Voile

پورت دی لامر
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
چشم اندازهای بی وقفه از اقیانوس و آسمان دبی

شروع قیمت از :

درهم2,043,000

واحدهای دو خوابه آپارتمان La Voile

واحدهای 2 خوابه در آپارتمان های لا وویل با داشتن یک اتاق نشیمن مجلل و اتاق ناهار خوری جداگانه و همچنین دو اتاق خواب بی عیب و نقص ، یک خانه معاصر برای هر ساکن ارائه می دهد. این واحدهای باورنکردنی 5 درصد هزینه رزرو با یک برنامه پرداخت 40/60 را ارائه می دهند ، همچنین بسته های عالی از نمای خیره کننده و امکانات رده اول را ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان La Voile

پورت دی لامر
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
چشم اندازهای بی وقفه از اقیانوس و آسمان دبی

شروع قیمت از :

درهم1,271,000

واحدهای یک خوابه آپارتمان La Voile

هاله ای از زندگی زیبا در واحدهای 1 خوابه در آپارتمانهای لا وویل ، که دارای فضای داخلی شیک طراحی شده اند ، در حال حاضر با یک طرح پرداخت عالی 40/60 از 1.271 ملیون درهم قیمت مقرون به صرفه ارائه می دهد. این واحدهای باورنکردنی همچنین بالکن اختصاصی ارائه می دهند که مناظر جذابی از اقیانوس و آسمان دبی را به نمایش می گذارد

درخواست پاسخ به تماس : لا ریو رزیدنس

پورت دی لامر
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
چشم انداز پانوراما از دریا و برتری های سبک زندگی مارینا

شروع قیمت از :

درهم1,341,000

لا ریو رزیدنس

وارد یک واحه آرام آرامش در این سبک زندگی بندر دی لا مر شوید ، که دارای منظره دریا و اشاره به سبک زندگی مارینا است. اقامتگاه های لا ریو یک آپارتمان مسکونی اخیر توسط مراس هلدینگ است که دارای آپارتمانهای 1 ، 2 و 3 خوابه با برنامه پرداخت آسان 40/60 است و در فصل چهارم 2021تحویل داده می شود

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های La Voile

پورت دی لامر
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
چشم اندازهایی زیبا از خلیج فارس و آسمان دبی

شروع قیمت از :

درهم1,271,000

آپارتمان های La Voile

تُعد شقق لا فوال المكان المثالي للعائلة أو مجموعة الأصدقاء ، حيث تتميز بالأناقة والرقي مع أجواء مريحة وإضاءة دافئة. شقق لا فوال هي شقق مصممة حصريًا في بورت دي لا مير ، وتوفر وحدات سكنية بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم مع وسائل الراحة الأكثر تميزًا. يقدم أيضًا سعرًا مناسبًا يبدأ من 1.27 مليون درهم إماراتي بخطة سداد 40/60آپارتمان لا وویل که مکانی مناسب برای خانواده یا گروهی از دوستان است ، هم با سبک راحت و هم با نورپردازی گرم از دو سبک و زیبایی برخوردار است. آپارتمانهای لا وویل آپارتمانهایی منحصراً ساخته شده در بندر لا مر است که واحدهای آپارتمانی 1 ، 2 و 3 خوابه با بیشترین امکانات رفاهی ارائه می دهد. همچنین یک قیمت مقرون به صرفه از 1.27 ملیون با برنامه پرداخت 40/60 ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : ساختمان لاریو 3

پورت دی لامر
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
نمای پانوراما از دریا + زندگی به سبک جدید + نزدیک به منطقه مارینا

شروع قیمت از :

درهم1,561,000

ساختمان لاریو 3

در یکی از اقامتگاههای مجلل در بندر لا مر از خواب بیدار شوید که مناسب خانواده ها یا گروهی از دوستان با چشم اندازهای زنده و پرانرژی از منظره دریا و اشاره به سبک زندگی مارینا است. ساختمان لا ریو 3 توسط مراس یک ساختمان مسکونی لوکس اخیر است که متشکل از آپارتمانهای 1 ، 2 و 3 خوابه با امکانات عالی است. ارائه طرح پرداخت 40/60 فقط از 1.341 ملیون درهم

درخواست پاسخ به تماس : طرح توسعه جبل علی هیلز

جبل علی هیلز
خرید املاک هولدینگ مرآس
برنامه پرداخت 2 ساله

اطلاع از قیمت

طرح توسعه جبل علی هیلز

با برنامه پرداخت بیش از 2 سال ، بهترین زمین های مسکونی و تجاری را در جبل علی پیدا کنید! توسعه جبل علی هیلز قطعات ویلا و کاربری مختلط را بدون هزینه خدمات و محدودیت زمان ساخت با امکانات رفاهی و عالی ارائه می دهد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : منطقه ناد الشبا گاردنز

ناد الشبا
خرید املاک هولدینگ مرآس
برنامه پرداخت 3 ساله + 10٪ پیش پرداخت

شروع قیمت از :

درهم1,729,000

منطقه ناد الشبا گاردنز

ند الشبا جاردنز در ند الشبا 1 ، نزدیک به جاده العين دبی و 8 کیلومتری داون تاون واقع شده است. این طرح شگفت انگیز توسط مراس یک برنامه پرداخت 3 ساله با قیمت مناسب 1.729 ملیون درهم ارائه می دهد. این پیشبرد خیره کننده برای اهداف ساختمانی و مسکونی فقط امکانات مدرن و فراهم کردن کلیه امکانات لازم برای اوقات فراغت را در خود جای داده است

درخواست پاسخ به تماس : جمیرا بای آیلند ویلاز پلات

جمیرا بی آیلند
خرید املاک هولدینگ مرآس
طرح پرداخت 4 ساله + 4٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

اطلاع از قیمت

جمیرا بای آیلند ویلاز پلات

ویلاهای مسکونی جمیرا بای لند توسط مراس مقابل هتل فور سیزنز ، با 3 سال برنامه پرداخت و تنها 10٪ پیش پرداخت. دارای مناظر خیره کننده و شگفت انگیز از دریا و خط افق دبی

درخواست پاسخ به تماس : القصیص رزیدنس پلات

خرید املاک هولدینگ مرآس
برنامه پرداخت 5 ساله + پیش پرداخت تنها 10٪

اطلاع از قیمت

القصیص رزیدنس پلات

پلات مسکونی القصیص اولین منطقه مسکونی فری هولد می باشد که در منطقه القصیص با طرح پرداخت آسان در 4 سال است.

درخواست پاسخ به تماس : طرح الستوا (فاز 4)

الستوا
خرید املاک هولدینگ مرآس
برنامه پرداخت 2 ساله

اطلاع از قیمت

طرح الستوا (فاز 4)

پروژه طرح الستوا (فاز 4) با مدیریت شرکت مرآس هلدینگ ساخته شده است و در مجاورت جاده شیخ زاید قرار دارد . این طرح از تعدادی پروژه مسکونی تشکیل شده که به همراه برنامه پرداخت 2 ساله به خریداران و سرمایه گذاران ارائه می شود .

درخواست پاسخ به تماس : بولگاری مارینا لافتس

خلیج جمیرا
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
دارای امکانات پیشرفته +چشم اندازهایی باشکوه از مارینا

شروع قیمت از :

درهم11,240,000

بولگاری مارینا لافتس

بولغري مارينا لوفتس در خلیج جمیرا یک ساختمان مسکونی بی عیب و نقص توسط مراس است، که دارای آپارتمانهای 2 خوابه ، 3 خوابه و 4 خوابه است، که دارای فضای داخلی چشمگیر با چشم اندازهای زیبا و چشم نواز دریا است. ارائه یک برنامه پرداخت 50/50 آسان با 10٪ پیش پرداخت

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای چهار خوابه آپارتمان های سنترال پارک

سیتی واک
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
طرح پرداخت آسان با پرداخت فقط 5٪

شروع قیمت از :

درهم5,799,000

واحدهای چهار خوابه آپارتمان های سنترال پارک

پارک مرکزی در سیتی واک یک مجتمع مسکونی جدید شگفت انگیز است که شامل آپارتمانهای 1خوابه، 2خوابه، 3خوابه و 4خوابه توسط مرآس هلدینگ می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در سنترال پارک

سیتی واک
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
طرح پرداخت آسان با پرداخت فقط 5٪

شروع قیمت از :

درهم3,595,000

آپارتمان های 3 خوابه در سنترال پارک

پارک مرکزی در سیتی واک یک مجتمع مسکونی جدید شگفت انگیز است که شامل آپارتمانهای 1خوابه، 2خوابه، 3خوابه و 4خوابه توسط مرآس هلدینگ می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های سنترال پارک

سیتی واک
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
طرح پرداخت آسان با پرداخت فقط 5٪

شروع قیمت از :

درهم2,135,000

واحدهای دو خوابه آپارتمان های سنترال پارک

پارک مرکزی در سیتی واک یک مجتمع مسکونی جدید شگفت انگیز است که شامل آپارتمانهای 1خوابه، 2خوابه، 3خوابه و 4خوابه توسط مرآس هلدینگ می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های سنترال پارک

سیتی واک
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
طرح پرداخت آسان با پرداخت فقط 5٪

شروع قیمت از :

درهم1,413,000

واحدهای یک خوابه آپارتمان های سنترال پارک

پارک مرکزی در سیتی واک یک مجتمع مسکونی جدید شگفت انگیز است که شامل آپارتمانهای 1خوابه، 2خوابه، 3خوابه و 4خوابه توسط مرآس هلدینگ می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای چهار خوابه آپارتمان های Bvlgari Marina

خلیج جمیرا
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
اقامتگاه های پیشرفته با نمای باشکوه مارینا

شروع قیمت از :

درهم21,590,000

واحدهای چهار خوابه آپارتمان های Bvlgari Marina

واحدهای 4 خوابه آپارتمان های Bvlgari Marina پروژه شگفت انگیز میراس هولدینگ در قلب جمیرا بی می باشند. این واحد های باورنکردنی مساحت 9112 تا 9401 فوت مربع را در اختیار شما قرار می دهند. هارمونی بینظیر فضای داخلی قابل توجه ، منظره های خیره کننده دریایی و حداکثر آسایش چیزهایی هستند که این واحدها را در میان خواستنی ترین واحدهای آپارتمانی قرار می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : الخوانیج دیسترکیت پلات

الخوانیج
خرید املاک هولدینگ مرآس
برنامه پرداخت 3 ساله

اطلاع از قیمت

الخوانیج دیسترکیت پلات

منطقه ی الخوانیج یک پروژه ویلایی مسکونی آزاد است که توسط شرکت مرآس هلدینگ با یک برنامه پرداخت جذاب و بدون محدودیت زمانی برای ساخت و ساز , طراحی و اجرا شده است که ویلا گرند پلاس وان (G + 1) می باشد و برنامه پرداخت 3 ساله را ارائه می دهد .

درخواست پاسخ به تماس : بلو واترز 9

جمیرا بیچ رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
برنامه پرداخت، 3 سال پس ازتحویل + پیش پرداخت 10٪

شروع قیمت از :

درهم4,203,000

بلو واترز 9

مجموعه ی بلو واترزشامل برج های کم ارتفاع است که شامل 698 آپارتمان یک خوابه، دو خوابه و سه خوابه می باشند و در منطقه ی بلو واترز واقع شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : ساختمان بلو واترز رزیدنس 10

جمیرا بیچ رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
طرح تحویل 3 ساله + 4٪ تخفیف هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم2,996,000

ساختمان بلو واترز رزیدنس 10

ساختمان بلو واترز رزیدنس 10 توسط مرآس هلدینگ در جمیرا بیچ رزیدنس طراحی و اجرا شده که پروژه ای متشکل از آپارتمان های مسکونی ست که آپارتمان های استودیویی ، 1خوابه ، 2خوابه ، 3خوابه و 4خوابه را ارائه می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : منطقه الممزر

خرید املاک هولدینگ مرآس

اطلاع از قیمت

منطقه الممزر

محوطه منطقه الممزر توسط مرآس یک طرح ویلای مسکونی خصوصی در خیابان قاهره در نزدیکی ساحل آزاد است که در برنامه پرداخت 3 ساله موجود است.

درخواست پاسخ به تماس : منطقه مروارید جزیره جمیرا

مروارید جمیرا
خرید املاک هولدینگ مرآس

اطلاع از قیمت

منطقه مروارید جزیره جمیرا

پل مروارید جمیرا در جزیره مروارید ویلای مسکونی خصوصی آپارتمان در مقابل خانه ی اتحادیه در جمیرا اول، ارائه طرح پرداخت 2 ساله.

درخواست پاسخ به تماس : بولگاری ریزورت رزیدنس

خلیج جمیرا
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
چشم اندازهای دیدنی از منطقه

شروع قیمت از :

درهم4,508,000

بولگاری ریزورت رزیدنس

بولگاری رزیدنس عمارت هایی خیره کننده در قالب 1خوابه ، 2خوابه ، 3خوابه ، 4خوابه و 5خوابه هستند که توسط مرآس هلدینگ دبی و در منطقه پر جنب و جوش جمیرا طراحی و اجرا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : نیکی بیچ رزیدنس

مروارید جمیرا
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
2 سال دسترسی و عضویت نیکی بیچ

شروع قیمت از :

درهم3,010,000

نیکی بیچ رزیدنس

نیکی بیچ رزیدنس مجموعه ای از آپارتمان های 1خوابه ، 2 خوابه ، 3 خوابه و 4 خوابه با طراحی زیباست که در پرل جمیرا توسط دبی مرآس هلدینگ طراحی و اجرا شده است.

درخواست پاسخ به تماس : بلو واترز رزیدنس

جمیرا بیچ رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک هولدینگ مرآس
تحویل3 ساله + 4٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم3,080,000

بلو واترز رزیدنس

رویای داشتن خانه ای رو به ساحل را تجربه کنید! بلو واترز رزیدنس آپارتمان های 1، 2، 3 و 4 خوابه، منازل شهری پودیوم و پنت هاوس های 5 خوابه را در اقامتگاه های ساحلی جمیرا عرضه می نمایند. اطلاعات کامل پروژه، بروشورها، برنامه پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده نمایید.

سوالات متداول + جواب

خیر، مرآس یک شرکت خصوصی است که دفتر مرکزی آن در دبی واقع شده است. علاوه بر این، مراس دارای طیف گسترده‌ای از املاک در سرتاسر امارات متحده عربی است و در حال حاضر در حال انجام عملیات ساختمانی مختلف در هفت شهر امارات است.

هلدینگ مراس  یک شرکت ساختمانی متمایز است و زیرمجموعه شرکت هولدینگ اعمار نیست. با این حال، این دو شرکت توسعه  املاک و مستغلات برای ساخت املاک دبی هیلز، یکی از بزرگترین مراکز دبی با یکدیگر همکاری کردند.

نام شرکت مادر هلدینگ  مرآس، هلدینگ دبی است و شیخ احمد بن سعید آل مکتوم (یکی از اعضای خانواده سلطنتی آل مکتوم، خانواده حاکم دبی) به عنوان رئیس گروه، فعالیت‌های این شرکت را مدیریت می‌کند.

هولدینگ مرآس یک شرکت ساختمانی است که به طور عمده بر روی املاک و مستغلات متمرکز است. این شرکت توسعه‌دهنده محبوب، طیف گسترده‌‍ای از پروژه‌های ساختمانی از مراکز غذا و نوشیدنی، گردشگری، تالار نمایش و سرگرمی گرفته تا مراکز مراقبت‌های بهداشتی و خرده‌فروشی را بر عهده گرفته است.

ثبت نام کنید