اسم پروژهنوع پروژهحداقل قيمتزمان تحويل
برج های “داماک پارک” (تجاری) با مدیریت املاک داماک دفاتر برای فروش در دبی 1,379,700 پروژه هاي اماده
برج های “داماک پارک” آپارتمان برای فروش در دبی 3,307,500 پروژه هاي اماده

ثبت نام

6 + 2 =