لیست پروژه های داماک پراپرتیز

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان های صفا 2 خرید آپارتمان در دبی درهم 750,000
2 تاون هاوس های مالت تاون هاوس برای فروش در دبی داماك لاگون درهم 1,748,000 Q1
3 ویلاهای مستقل ونیز ویلا های دبی داماك لاگون درهم 4,900,000 Q1
4 ویلا های دبی داماک هیلز درهم 19,797,000 Q4 2024
5 ویلاهای پورتوفینو ویلا های دبی داماك لاگون درهم 1,569,000 Q3 2025
6 پروژه ویلایی نایس ویلاز تاون هاوس برای فروش در دبی ویلا های دبی داماك لاگون درهم 1,706,000 Q2 2025
7 آپارتمان ویردیس خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز 2 درهم 406,000 Q1 2025
8 آپارتمان صفا وان خرید آپارتمان در دبی درهم 1,620,000 Q1
9 املاک آیکون سیتی خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 850,000 Q4 2022
10 آپارتمان گلف گیت خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 726,000 Q4 2024
11 ویلاهای اترون ویلا های دبی داماک هیلز 2 - Q4 2024
12 برج کاوالی خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 1,754,000 Q3 2025
13 ویلاهای املاک ترامپ (بل ایر) ویلا های دبی داماک هیلز درهم 3,800,000 Q1 2024
14 فیورادر گلف ورد خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 307,000 پروژه های آماده
15 پریوه خرید هتل آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 704,000 پروژه های آماده
16 آمورا در گلف ورد خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 337,000 پروژه های آماده
17 ویلاهای لجندز ویلا های دبی داماک هیلز درهم 1,870,000 Q4 2024
18 ویلاهای کاستا براوا تاون هاوس برای فروش در دبی ویلا های دبی داماك لاگون درهم 1,530,000 Q3 2024
19 ویلاهای سرنیداد ویلا های دبی داماك لاگون درهم 1,530,000 Q4 2024
20 ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2 ویلا های دبی داماک هیلز درهم 1,870,000 Q1 2024
21 آپارتمان های لورتو خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 819,000 پروژه های آماده
22 “آیکون هتل” با مدیریت “روبرتو کاوالی” خرید هتل آپارتمان در دبی دبی مارینا - Q4 2022
23 واحدهای دو خوابه برای فروش در برج Paramount خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,884,401 پروژه های آماده
24 واحدهای استودیو برای فروش در برج Paramount خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,196,000 پروژه های آماده
25 آپارتمان های تنورا خرید هتل آپارتمان در دبی جنوب دبی درهم 650,000 پروژه های آماده
26 زادا تاور خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 699,999 Q4 2023
27 ویلاهای گرین وودز ویلا های دبی داماک هیلز درهم 1,688,000 Q4 2024
28 پارک ویلاز ویلا های دبی داماک هیلز درهم 3,066,000 پروژه های آماده
29 میرانو تاور خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 526,000 پروژه های آماده
30 ویلاهای آکویا کواترو ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) - پروژه های آماده
31 “بیچ” بامدیریت “مَیسان دی ویل” خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,075,000 پروژه های آماده
32 آپارتمان های کیارا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 798,000 پروژه های آماده
33 آپارتمانهای سلستیا هتل خرید هتل آپارتمان در دبی جنوب دبی درهم 425,000 پروژه های آماده
34 برج 108 خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 999,999 پروژه های آماده
35 برج غالیا توسط شرکت داماک خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 449,999 پروژه های آماده
36 ویلاهای اکنان ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,246,000 پروژه های آماده
37 اقامتگاه ها و هتل برج های پارامونت خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,574,580 پروژه های آماده
38 برج بلاویستا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 460,000 پروژه های آماده
39 برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 916,000 پروژه های آماده
40 سانتورینی تاون هاوس برای فروش در دبی ویلا های دبی داماك لاگون درهم 1,497,000 Q3 2024
41 گلف تاون خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,070,000 پروژه های آماده
42 هتل رادیسون خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 544,000 پروژه های آماده
43 روا رزیدنس خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 780,000 پروژه های آماده
44 ویرا رزیدنس خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 1,301,000 پروژه های آماده
45 داماک میسون مجستین خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 716,000 پروژه های آماده
46 ترامپ استیت پارک رزیدنس ویلا های دبی داماک هیلز درهم 2,960,000 پروژه های آماده
47 ریوا هایتز خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 804,000 Q2 2022
48 آپارتمانهای گلف ویتا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 721,000 پروژه های آماده
49 ویلاهای بیت الاصیل ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,291,000 پروژه های آماده
50 ویلاهای یو ان او ویلا های دبی داماک هیلز 2 - Q4 2024
51 اوروم ویلاز ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,554,000 پروژه های آماده
52 ویلاهای سنگی هاجر2 ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,137,000 پروژه های آماده
53 Evo Townhomes توسط داماک تاون هاوس برای فروش در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 737,000 پروژه های آماده
54 برج های کارسون خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 716,000 پروژه های آماده
55 واحدهای دو خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 582,000 پروژه های آماده
56 واحدهای یک خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 387,000 پروژه های آماده
57 واحدهای استودیویی آپارتمان های فیورا در گلف ورد خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 307,000 پروژه های آماده
58 ویلا های کندا ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,100,000 پروژه های آماده
59 داماک هایتز خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 2,842,000 پروژه های آماده
60 آپارتمانهای آل سیزنز خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 560,000 پروژه های آماده
61 ویلاهای Biela ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,323,000 پروژه های آماده
62 واحدهای دو خوابه آپارتمان های گلف ویتا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 699,999 پروژه های آماده
63 واحدهای یک خوابه آپارتمان های گلف ویتا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 449,999 پروژه های آماده
64 ویلاهای کازابلانکابوتیک ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,896,000 پروژه های آماده
65 گلف تراس خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,198,000 پروژه های آماده
66 داماک هیلز – گلف ودوتا خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 885,000 پروژه های آماده
67 گلف هاریزون خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,899,000 پروژه های آماده
68 گلف ویستا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,490,000 پروژه های آماده
69 آپارتمان های ارکید خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,086,000 پروژه های آماده
70 گلف پرومناد خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 851,000 پروژه های آماده
71 آپارتمان های جاسمین خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,184,000 پروژه های آماده
72 ویلاهای بهیا ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 999,999 پروژه های آماده
73 ویلاهای ملروس ویلا های دبی داماک هیلز درهم 6,999,999 Q4 2022
74 ویلاهای جاست کاوالی ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,300,000 پروژه های آماده
75 سیلور اسپرینگ ویلا های دبی داماک هیلز درهم 1,990,000 Q3 2023
76 ویلاهای گرین اگرس ویلا های دبی داماک هیلز درهم 1,660,000 Q4 2022
77 واحدهای سه خوابه آپارتمان های کیارا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 2,161,000 پروژه های آماده
78 واحدهای دو خوابه آپارتمان های کیارا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,614,000 پروژه های آماده
79 واحدهای یک خوابه آپارتمان های کیارا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,514,000 پروژه های آماده
80 واحدهای استودیویی آپارتمان های کیارا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 798,000 پروژه های آماده
81 ویلاهای آونسیا2 ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,300,000 پروژه های آماده
82 ویلاهای سنگی حجر ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,137,000 پروژه های آماده
83 ویلاهای مستقل چلسی بوتیک ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,350,000 پروژه های آماده
84 تاون هاوسز مد تاون هاوس برای فروش در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 616,000 پروژه های آماده
85 ویلاهای آکویا مانارولا ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 999,999 پروژه های آماده
86 آکویا ایمجین2.0 ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 2,696,000 پروژه های آماده
87 آرتسیا در داماک هیلز خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 706,650 پروژه های آماده
88 ویلاهای آکویا پلی ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,075,000 پروژه های آماده
89 ویلاهایXV ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 3,230,000 پروژه های آماده
90 آکویا سلفی ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,325,000 پروژه های آماده
91 ویلاهای شیک “اِتور 971 بوگاتی” ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 36,000,000 پروژه های آماده
92 آکویا فِرِش ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 999,999 پروژه های آماده
93 داماک میسون بیز اج خرید هتل آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 4,615,000 پروژه های آماده
94 ویلاهای کنسینگتون بوتیک ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 3,125,000 پروژه های آماده
95 برج آوانتی خرید هتل آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 663,000 پروژه های آماده
96 ویلاهای رویال گلف ویلا های دبی املاک گلف جمیرا درهم 6,541,000 پروژه های آماده
97 داماک هیلز ترامپ استیت ویلا های دبی داماک هیلز درهم 5,924,000 پروژه های آماده
98 ناویتاس خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 420,000 پروژه های آماده
99 ترامپ استیت ویلا های دبی داماک هیلز درهم 5,417,000 پروژه های آماده
100 واحدهای استودیویی آپارتمان های آیکون هایتس خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 599,999 Q4 2022
101 ویلاهای کسکید ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,075,000 پروژه های آماده
102 واحدهای استودیویی برج بلاویستا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 494,000 پروژه های آماده
103 واحدهای دو خوابه در برج بلاویستا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,352,000 پروژه های آماده
104 واحدهای یک خوابه در برج بلاویستا خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 726,000 پروژه های آماده
105 ویلاهای آکویا جنوس ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,450,000 پروژه های آماده
106 واحدهای یک خوابه برای فروش در برج Paramount خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,574,580 پروژه های آماده
107 ویلاهای صحارا ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,246,000 پروژه های آماده
108 آیکون تاورز خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید - Q4 2022
109 هتل آپارتمان سه خوابه در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 1,349,999 پروژه های آماده
110 هتل آپارتمان یک خوابه در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 599,999 پروژه های آماده
111 هتل آپارتمان استودیویی در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 449,999 پروژه های آماده
112 آپارتمان‌های مجلل داماک رزیدنس خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 2,400,000 پروژه های آماده
113 آپارتمان های آیکون هایتس خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 779,000 Q2 2022
114 کاپیتال بی خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 850,000 پروژه های آماده
115 هتل آپارتمان دو خوابه در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی (JVC) جمیرا ویلج سيرکل درهم 999,999 پروژه های آماده
116 آپارتمان های  “های گاردن” خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,046,191 پروژه های آماده
117 واحدهای سه خوابه برج Merano خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 2,077,000 پروژه های آماده
118 واحدهای دو خوابه میرانو تاور خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 1,480,000 پروژه های آماده
119 واحدهای یک خوابه برج Merano خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 1,085,000 پروژه های آماده
120 واحدهای استودیویی برج Merano خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 526,000 پروژه های آماده
121 ویلاهای چهار خوابه A La Carte + اتاق خدمتکار بدون تراس ویلا های دبی داماک هیلز درهم 2,170,000 Q4 2022
122 واحدهای سه خوابه آپارتمان های آیکون هایتس خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 2,369,000 پروژه های آماده
123 واحدهای دو خوابه آپارتمان های آیکون هایتس خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,324,000 پروژه های آماده
124 واحدهای یک خوابه آپارتمان های آیکون هایتس خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 899,999 پروژه های آماده
125 ویلاهای چهار خوابه A La Carte ویلا های دبی داماک هیلز درهم 2,170,000 Q4 2022
126 ویلاهای چهار خوابه A La Carte با تراس ویلا های دبی داماک هیلز درهم 1,962,000 Q4 2022
127 ویلاهای چهار خوابه A La Carte بدون تراس ویلا های دبی داماک هیلز درهم 1,735,000 Q4 2022
128 ویلاهای سه خوابه A La Carte بدون تراس ویلا های دبی داماک هیلز درهم 1,499,000 Q4 2022
129 ویلاهای سه خوابه A La Carte با تراس ویلا های دبی داماک هیلز درهم 1,772,000 Q4 2022
130 ویلاهای A La Carte ویلا های دبی داماک هیلز درهم 1,499,000 Q4 2022
131 واحدهای یک خوابه برج زادا خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 699,999 Q4 2022
132 برج های “داماک پارک” (تجاری) دفاتر برای فروش در دبی مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) درهم 1,379,700 پروژه های آماده
133 برج های داماک پارک خرید آپارتمان در دبی مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) درهم 3,307,500 پروژه های آماده
134 Upper Crest خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,025,000 پروژه های آماده
135 The Vogue خرید آپارتمان در دبی (خلیج تجاری) بیزینس بی درهم 3,902,000 پروژه های آماده
136 The Distinction خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,610,000 پروژه های آماده
137 آستور مدیسون خرید مغازه در دبی ماجان درهم 885,000 پروژه های آماده
138 ویلاهای ترف ویلا های دبی داماک هیلز درهم 4,658,000 پروژه های آماده
139 روچستر ویلاز ویلا های دبی داماک هیلز درهم 2,475,000 پروژه های آماده
140 فلورا ویلا های دبی داماک هیلز درهم 5,344,000 پروژه های آماده
141 پلهام ویلا های دبی داماک هیلز درهم 2,475,000 پروژه های آماده
142 پروژه ترینیتی ویلا های دبی داماک هیلز درهم 3,066,000 پروژه های آماده
143 فیلد ویلا های دبی داماک هیلز درهم 2,973,000 پروژه های آماده
144 گلفوتل توسط شرکت داماک خرید هتل آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 395,000 -
145 تاون هاوس و املاک اشتراکی گلف خرید آپارتمان در دبی تاون هاوس برای فروش در دبی داماک هیلز درهم 1,203,000 پروژه های آماده
146 ویلاهای بورلی هیلز بوتیک ویلا های دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 3,092,000 پروژه های آماده
147 ویریدیس در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 509,000 پروژه های آماده

داماک پراپرتیز

شرکت داماک پراپرتیز، یکی از معروف‌‌‌ترین، قابل اعتمادترین و محبوب‌ترین شرکت‌های توسعه ساخت‌و‌ساز در منطقه منا است. این شرکت ساختمانی ماهر، بدون شک یک شرکت سرمایه‌گذاری و مدیریت املاک و مستغلات مشهور در سطح جهان و مورد تحسین در منطقه است. داماک پراپرتیز یکی از نهادهای توسعه‌ای است که مفهوم برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عظیم و در مقیاس بزرگ را در امارات متحده عربی و منطقه خلیج فارس به حد کمال رسانده و به اجرا در آورده است.

داماک پراپرتیز از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با بیش از دو دهه فعالیت و در یک بازه زمانی کوتاه، با تلاش‌های خود و ارائه بهترین کیفیت به موفقیت‌های بی‌نظیر دست یافته است. بنابراین، به دلیل این سخت‌کوشی و پشتکار است که داماک پراپرتیز به یک نهاد معتبر و تایید شده تبدیل شده و در عرصه توسعه املاک در منطقه خاورمیانه گسترش یافته و نام آن گواهی واقعی بر برتری و عظمت آن است. در ادامه به معرفی این شرکت و پروژه‌های معروف آن می‌پردازیم.

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

داماک دبی

داماک پراپرتیز که مقر آن در دبی است، با اعتبار روزافزون خود به عنوان یکی از مؤسسات اصلی در اجرای پروژه‌های بزرگ در مقیاس بزرگ با زیرساخت‌های فوق مدرن، یک شرکت توسعه‌دهنده املاک مجلل با طیف گسترده‌ای از پروژه‌های مسکونی و تجاری خیره‌کننده در مجموعه خود است. شرکت داماک پراپرتیز کمک شایانی به زیبایی معماری شهری دبی کرده است و پروژه‌های دیدنی آن در سراسر این شهر بزرگ و باشکوه، توجه همه بازدیدکنندگان را از همان لحظه‌ای که پا به دبی می گذارند جلب می‌کند.

ریاست شرکت داماک پراپرتیز را حسین سجوانی معروف و محترم بر عهده دارد که توانسته با موفقیت استانداردهای جدیدی را در حوزه املاک امارات متحده عربی تعریف کرده، بازار املاک را ارتقا داده و برای خود جایگاه محکمی در میان برجسته‌ترین شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک و مستغلات کشور پیدا کند.

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

مجموعه پروژه  های داماک بسیار گسترده است و شامل انواع املاک مسکونی و تجاری و همچنین مناطق تفریحی و گردشگری است. چه به دنبال زندگی در یکی از ویلاها یا آپارتمان‌های عالی برای خرید در دبی باشید یا بخواهید یک تاون هاوس در دبی بخرید، داماک پراپرتیز می‌تواند تمام نیازهای شما را برآورده کند و سودآورترین معاملات موجود را برای شما رقم بزند.

پروژه ها و پیشرفت‌های منحصر به فرد شرکت داماک به امارات محدود نمی‌شود. این شرکت ساخت‌و‌ساز یک شرکت توسعه‌دهنده در سطح جهانی است که بسیاری از  پروژه‌های آن در کشورهای دیگر در حال اجرا است. بیایید به برخی از شگفت‌انگیزترین مناطق ساخته شده  بدست این شرکت و پروژه‌های داماک در سرتاسر امارات و سایر کشورها نگاهی بیندازیم.

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

مناطق معروف ساخت شرکت داماک پراپرتیز

در ادامه این قسمت از مقاله، برخی از دیدنی‌ترین و معروف‌ترین مناطقی که توسط شرکت ساخت و ساز داماک پراپرتیز ساخته و توسعه داده شده‌اند را معرفی می‌کنیم:

داماک هیلز

با ایجاد تعادل کامل بین آرامش و زندگی مجلل، منطقه داماک هیلز نشان می‌دهد که یک منطقه مسکونی عالی و در عین حال راحت چگونه باید باشد. این منطقه که در امتداد خطوط معروف بورلی هیلز طراحی و ساخته شده است، در ابتدا برای تبدیل سبک زندگی باشکوه دبی به یک تجربه زندگی مسکونی ساخته شد. بنابراین، داماک هیلز برای افرادی که دوست دارند به دور از شلوغی شهر در محیطی آرام زندگی کنند، جذاب است. علاوه بر این، داماک هیلز برای افرادی که می‌خواهند از سبک زندگی لوکس در یک شهر بزرگ لذت ببرند، مکانی جالب است. داماک هیلز بهترین مجموعه املاک برای خرید در دبی را دارد؛ یعنی خرید بهترین آپارتمان ها و یلاها در دبی با بهترین امکانات و موقعیت مکانی مناسب در داماک هیلز برای سرمایه گذاران رقم میخورد.

آکویا اکسیژن‌ ( داماک هیلز ۲)

بازار املاک و مستغلات در امارات متحده عربی، مجموعه املاک گسترده و زیبای خود را به رخ می‌کشد. از آپارتمان‌های دنج با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه گرفته تا ساختمان‌های عالی که به دلیل شکوه و عظمتی که دارند معروف هستند. با این حال، هنوز یک کار انجام نشده باقی مانده و جای یک محله سرسبز در میان تمام ساختمان‌های مجلل دیگر خالی بود. در این زمان بود که منطقه آکویا اکسیژن‌ ( داماک هیلز ۲) به عنوان یک مکان زندگی پایدار به وجود آمد تا با اعطای هوای پاک، تازه و جذابیت طبیعی بی‌نظیر به ساکنانش با نامش نیز مطابقت داشته باشد.

با وجود این، شرکت‌های توسعه‌دهنده در میان شلوغی‌های شهر، مسیر سختی برای پیاده کردن قابلیت‌های خود در ایجاد محله‌های سبز دوستدار محیط زیست پیش رو داشتند. بنابراین، آکویا اکسیژن‌ ( داماک هیلز ۲) یک منطقه مسکونی استثنایی طبیعت محور و سازگار با محیط زیست است که در بین شلوغ‌ترین مناطق شهری دبی قرار دارد و نمونه کاملی از پناهگاهی برای کسانی است که می‌خواهند زندگی متعادلی را در این منطقه داشته باشند. زندگی در چنین منطقه‌ای، طبیعی‌ترین راه ممکن برای انجام مسئولیت‌هایی است که زندگی در کلان شهری مانند دبی به همراه دارد.

آکویا اکسیژن‌ (داماک هیلز ۲) یک پروژه عظیم است که شامل املاک درجه یک است  و هر یک از این پروژه‌ها، زیباترین آپارتمان‌ها و ویلاها را ساخته و برای مشتریانی که به دنبال خرید ویلا در دبی هستند بهترین گزینه به حساب می‌آیند.

Eterno Villas at Damac Hills 2

پروژه های معروف شرکت داماک پراپرتیز

در زیر، فهرست برخی از پروژه‌های اصلی که توسط شرکت ساخت و ساز داماک پراپرتیز در امارات متحده عربی توسعه یافته‌اند و بسیار مورد تحسین و تقدیر قرار گرفته‌اند آورده شده است:

هتل آیکن ساخته دست روبرتو کاوالی

آیکن هتل که توسط شرکت داماک پراپرتیز ساخته شده است یکی از بزرگترین پروژه ها در دبی است. این هتل به دست یکی از بهترین اساتید ایتالیایی ساخته شده است. این منطقه اثر هنری نخبه ایتالیایی خانه مد به نام روبرتو کاوالی است. روبرتو کاوالی که به‌خاطر ظرافت‌اش در نمایش اثری باشکوه و عالی مورد تحسین، توجه و قدردانی قرار گرفته است، بالاترین درجه  تخصص خود در طراحی را در پروژه لوکس آیکن هتل در دبی مارینا به کار برده است.

این آوانگارد که در قلب دبی یعنی منطقه دبی مارینا قرار دارد همه طبقات آن قرار است تا سال ۲۰۲۳ ساخته شود و به عنوان یکی از بهترین مکان‌های دیدنی کشور در سطح جهان تحسین شود. انتظار می‌رود هتل آیکن به یکی دیگر از شگفتی‌های دبی متعلق به داماک پراپرتیز تبدیل شود. اگر به دنبال خرید هتل آپارتمان در دبی هستید، پروژه آیکن هتل یکی از پرسودترین معاملاتی است که می‌توانید انجام دهید.

Aykon Hotel by Roberto Cavalli in Dubai Marina | Damac Properties

فیورا در گلف ورد

فیورا که در میان منطقه سبز و پایدار گلف ورد واقع شده، یک محله مسکونی زیبا که آپارتمان‌های شیکی دارد. آپارتمان‌های فیورا ۱، ۲ و ۳ خوابه است. همان‌طور که از نام آن پیداست، فیورا با در نظر گرفتن یک سبک زندگی فعال و دوستدار محیط زیست ساخته شده است. تمام خانه‌های این منطقه از نظر طراحی داخلی معنادار و آرامش‌بخش هستند. فضای داخلی این خانه‌ها به دست برخی از بهترین طراحان داخلی در این کار مزین و شخصی سازی شده است تا زیبایی و بی‌نقصی محیط اطراف را با حس داخلی خانه‌ها مطابقت دهد. خانه‌ها با اتاق‌های نشیمن بزرگ و فضای کمد بزرگ، فضای کافی برای ذخیره‌سازی و همچنین نیازهای روزمره زندگی را برای خانواده‌ها فراهم می‌کنند. به طور کلی، پروژه فیورا در گلف ورد به لطف مجموعه گسترده‌ای از املاک درجه یک در دسترس برای خرید، در واقع منظره‌ای برای شادی‌جویان و بهشتی برای سرمایه‌گذاران آینده در داماک هیلز 2 است.

Fiora in Golf Verde|Damac Properties

ریوا هایتس

پروژه برج مسکونی ریوا هایتس یک برج ۳۰ طبقه ساخته شرکت داماک پراپرتیز است که به طور استراتژیک در منطقه بیزینس بی و مشرف به منطقه کانال آبی دبی واقع شده است. علاوه بر این، این خانه‌های عالی در نزدیکی منطقه معروف داون تاون دبی قرار دارند که میزبان بزرگترین مرکز خرید جهان و بلندترین ساختمان جهان تا به امروز است.

این سازه آوانگارد ۳۰ طبقه شامل ۱۰ مجتمع مسکونی است که مردم می‌توانند برای خرید خانه‌های خودکه در طبقه ۱۶ تا ۲۷ قرار گرفته‌اند اقدام کنند.

این ۱۰ طبقه شامل آپارتمان‌های ۱ و ۲ خوابه با طراحی زیبا و مزین به طراحی داخلی پر از اثار هنری و طرح‌های رنگی این آپارتمان‌ها است. بنابراین، هنگام ورود، با یک لابی باشکوه روبرو می‌شوید که فضای اقامتگاه‌های آن را منعکس می‌کند. آپارتمان‌های ۱ و ۲ خوابه در برج مسکونی ریوا هایتس در بیزینس بی دارای طراحی داخلی عالی، آشپزخانه‌های مجهز و اتاق خواب‌های بزرگ هستند.

Reva Heights Residential Tower| Damac Properties

پروژه های شرکت داماک پراپرتیز در خارج از امارات

در مورد گستردگی جهانی املاک شرکت داماک پراپرتیز، لازم به ذکر است که علاوه بر پروژه های اصلی که اخیرا بررسی کردیم، این شرکت ساخت وساز هزاران پروژه پیشرفته دیگر در کشورهای زیر دارد:

عربستان سعودی:

 • الجواره
 • داماک اکسکلوسیو
 • برج داماک پارامونت ساخته رزیدنس ریاض

قطر:

 • برج سی ویوز داماک
 • برج واترفرونت داماک
 • برج داماک مارینا
 • پیازا

اردن:

 • لافتس
 • کورت یارد
 • هایتس

لبنان:

 • برج داماک با طراحی داخلی شرکت ورساچه هوم

انگلستان:

 • آیکون لندن وان

به طور کلی، نام داماک پراپرتیز در میان شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک و مستغلات امارات متحده عربی  و دبی به عنوان یک شرکت ساخت‌وساز در سطح جهانی و  یک شرکت معروف ساخت‌وساز در دبی می‌درخشد. با مجموعه وسیعی از پروژه‌هایی که این شرکت انجام داده است (و بسیاری از پروژه‌هایی که هنوز در دست توسعه هستند)، نمی‌توان نقش مهم داماک را در توسعه شهری دبی نادیده گرفت.

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

داماک دبی با ساخت جوامع مسکونی پیشرفته مانند داماک هیلز و مکان‌های دیدنی خیره‌کننده مانند هتل آیکن، استانداردهای بسیار بالایی را برای توسعه املاک و مستغلات نه تنها در امارات، بلکه در سرتاسر جهان تعیین کرده است و طیف وسیعی از امکانات را ارائه می‌کند. برای کسانی که به دنبال خرید خانه در دبی یا بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر در جهان هستند املاک داماک با قیمت های بسیار مناسب، مجموعه گسترده‌ای از گزینه‌های عالی را پیش روی مشتریان قرار می‌دهد.

سوالات متداول درباره ویژگی های شرکت داماک پراپرتیز

اگر سؤالات دیگری در مورد ویژگی‌های داماک و پروژه‌های آن دارید، می‌توانید پاسخ خود را در اینجا بیابید:

۱. ویژگی های شرکت داماک چیست؟

داماک پراپرتیز با انجام مجموعه وسیعی از پروژه ها در میان ۱۰ شرکت برتر ساخت‌وساز و توسعه‌دهنده املاک و مستغلات امارات متحده عربی قرار دارد. داماک که مقر آن در دبی است، از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۰۲، املاک مسکونی، تجاری و تفریحی پیشرفته‌ای را در خاورمیانه و فراتر از آن، مانند انگلستان، ارائه می‌دهد.

۲. آیا داماک، شرکت توسعه‌دهنده املاک خوبی است؟

با داماک، شهرت قبل از معرفی است، زیرا املاک مسکونی و تجاری بی‌شماری که ساخته است ضمانتی برای کیفیت بالای پروژه‌های داماک است. علاوه بر این، داماک همچنین مراکز مسکونی برجسته‌ای مانند داماک هیلز، که به نام بورلی هیلز دبی نیز شناخته می‌شود، توسعه داده است که پر از امکانات و وسایل رفاهی پیشرفته‌ است.

۳. آیا سرمایه‌گذاری در املاک دامک توصیه می‌شود؟

بدون شک. از ویلاهای مجلل گرفته تا آپارتمان‌های مدرن مینیمالیستی، سرمایه‌گذاری در املاکی که شرکت داماک ساخته است یک سرمایه‌گذاری کاملا پرسود است. با خرید یکی از هزاران ملکی که توسط شرکت داماک ساخته شده است نه تنها خانه‌ای شگفت‌انگیز و مدرن برای خود به دست خواهید آورد، بلکه در بازار املاک و مستغلات پر جنب و‌جوشی نیز سرمایه‌گذاری خواهید کرد که به شما این امکان را می‌دهد هر زمان که بخواهید سرمایه خود را نقد کنید.

علاوه بر این، شرکت داماک پراپرتیز طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها را در دست توسعه دارد. سرمایه‌گذاری در چنین پروژه هایی می‌تواند بسیار سودآور باشد؛ زیرا قیمت آنها پس از اتمام به شدت افزایش می‌یابد.

۴. آیا داماک یک شرکت خصوصی است؟

داماک پراپرتیز یک شرکت دولتی است که حسین سجوانی مدیر عامل آن است. سهام این شرکت به صورت آزاد در بازار مالی دبی معامله می‌شود.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های صفا 2

داماک پراپرتیز
آینده لوکس با مناظر خیره کننده

شروع قیمت از :

750,000 درهم

آپارتمان های صفا 2

آپارتمان‌های صفا 2 در جاده شیخ زاید دبی یکی از بهترین گزینه ‌ها به شمار می‌رود که می توانید در آن از یک سبک زندگی لوکس لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های مالت

داماك لاگون Q1
داماک پراپرتیز
خانه های شهری لوکس با چشم انداز خیره کننده تالاب

شروع قیمت از :

1,748,000 درهم

تاون هاوس های مالت

تاون هاوس های مالت در داماک لاگونز دبی یک مجتمع مسکونی است که فرصت بی‌نظیری را برای سرمایه گذاران ارائه می‌کند. برای مطالعه جزییات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای مستقل ونیز

داماك لاگون Q1
داماک پراپرتیز
بزرگ به سبک ونیزی با مناظر وسیع تالاب

شروع قیمت از :

4,900,000 درهم

ویلاهای مستقل ونیز

ویلاهای ونیز در داماک لاگونز دبی، یک محله مسکونی با کیفیت زندگی بی‌نظیر را به شما رائه می‌دهد و در این محل طیف گسترده‌ای از ویلاهای عالی برای خرید وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

داماک هیلز Q4 2024
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

19,797,000 درهم

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای پورتوفینو

داماك لاگون Q3 2025
داماک پراپرتیز
در ویلاهای پورتوفینو از زندگی شیک و منحصربفرد خود لذت ببرید

شروع قیمت از :

1,569,000 درهم

ویلاهای پورتوفینو

ویلاهای پورتوفینو در دبی خانه‌های منحصر به فردی هستند که در آن با تجملات دبی و شرایط شگفت‌انگیز روستای پورتوفینو ایتالیا روبرو خواهید شد. برای دریافت مشاوره 100% رایگان وارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : پروژه ویلایی نایس ویلاز

داماك لاگون Q2 2025
داماک پراپرتیز
در ویلاهای نایس ویلاز در داماک لاگون از سبک زندگی لوکس ساحلی و تماشای مناظر زیبای دریا لذت ببرید.

شروع قیمت از :

1,706,000 درهم

پروژه ویلایی نایس ویلاز

آیا به دنبال خرید ویلایی منحصر به فرد در دبی هستید؟ پروژه ویلایی نایس ویلاز در داماک لاگون را از دست ندهید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان ویردیس

داماک هیلز 2 Q1 2025
داماک پراپرتیز
خانه‌هایی لوکس با قیمتی مقرون به صرفه و ۴% هزینه‌های ثبت سند

شروع قیمت از :

406,000 درهم

آپارتمان ویردیس

آپارتمان ویردیس در دبی برای خرید ملک در دبی، زندگی در دبی و نیز سرمایه گذاری در امارات، گزینه‌های کم‌نظیری هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان صفا وان

Q1
داماک پراپرتیز
پروژه‌ای جدید و لوکس در میان طبیعت زیبای صفا پارک و ارائه مناظر خیره‌کننده

شروع قیمت از :

1,620,000 درهم

آپارتمان صفا وان

آپارتمان صفا وان خانه‌هایی بی‌نظیر برای تجربه یک زندگی منحصر به فرد می‌باشد. برای دریافت مشاوره ۱۰۰% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : املاک آیکون سیتی

جاده شیخ زاید Q4 2022
داماک پراپرتیز
مشرف به کانال دبی

شروع قیمت از :

850,000 درهم

املاک آیکون سیتی

آیکون سیتی که توسط گروه املاک داماک ساخته شده، مجموعه‌ای خاص و فوق لاکچری است که دارای تنوع گسترده‌ای از آپارتمان‌های مجلل برای خرید در دبی است. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان گلف گیت

داماک هیلز Q4 2024
داماک پراپرتیز
با انتخاب آپارتمان‌های گلف گیت برای تجربه یک زندگی ایده‌آل و شاد آماده شوید

شروع قیمت از :

726,000 درهم

آپارتمان گلف گیت

آپارتمان های گلف گیت در داماک هیلز 1 در دبی پروژه‌ای ست که با بهترین کیفیت، بهترین سبک زندگی را به شما هدیه می‌دهد. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اترون

داماک هیلز 2 Q4 2024
داماک پراپرتیز
ویلاهای دو طبقه بزرگ. ویلاهای رویایی شما، همین ویلاها هستند

ویلاهای اترون

اگر در دبی به دنبال یک خانه رویایی برای تجربه یک زندگی خانوادگی وجذاب هستید، پیشنهاد می‌دهیم ویلاهای اترون در داماک هیلز ۲ را از دست ندهید. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید ووارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : برج کاوالی

دبی مارینا Q3 2025
داماک پراپرتیز
آپارتمان‌هایی لوکس با طراحی عالی رو به روی ساحل و پالم

شروع قیمت از :

1,754,000 درهم

برج کاوالی

برج کاوالی در جمیرا یک شاهکار معماری ست که برای خرید ملک در دبی آپارتمان هایی باورنکردنی را ارائه می دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید…

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای املاک ترامپ (بل ایر)

داماک هیلز Q1 2024
داماک پراپرتیز
ویلا های مارک دار طراحی شده توسط املاک ترامپ

شروع قیمت از :

3,800,000 درهم

ویلاهای املاک ترامپ (بل ایر)

ترامپ استیتز در داماک هیلز این فرصت بی نظیر را به شما می دهد تا صاحب "املاک ترامپ" شوید و "سبک زندگی با برند ترامپ" را تجربه کنید. در ادامه اطلاعات بیشتر را دریافت نمایید

درخواست پاسخ به تماس : فیورادر گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
...

شروع قیمت از :

307,000 درهم

فیورادر گلف ورد

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : پریوه

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای لوکس آماده ، مشرف به کانال آب دبی در بیزینس بی

شروع قیمت از :

704,000 درهم

پریوه

پریوه توسط انبوه ساز داماک یک ساختمان دوقلو ، هتل آپارتمان های عالی که در بیزینس بی واقع واقع شده است ، و دارای سوئیت های یک و دو خوابه ، با نمای پانورامیک در کنار کانال آب است.

درخواست پاسخ به تماس : آمورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
برنامه پرداخت3 ساله

شروع قیمت از :

337,000 درهم

آمورا در گلف ورد

وسط مجموعه ای مجلل در دبی لند نهفته شده است. آمورا زیبا، آخرین توسعه املاک و مستغلات توسط داماک هیلز در حوزه گلف استاندارد گلف ورد واقع شده است، در اطراف این مجتمع زیبا مناظر چشم و نواز و خیره کننده ای به چشم می خورد. این مجتمع فقط چند قدم با مدرسه بین المللی ، مرکز خرید و پارک جامعه آمورا فاصله دارد یک مکان ایده آل برای خانواده های منسجم است.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای لجندز

داماک هیلز Q4 2024
داماک پراپرتیز
ارائه اقساط آسان و قیمت مناسب

شروع قیمت از :

1,870,000 درهم

ویلاهای لجندز

The Legends is an elegant collection of stylish villas for sale at Damac Hills in Dubai. Click to get 100% free consultation…

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کاستا براوا

داماك لاگون Q3 2024
داماک پراپرتیز
مجموعه‌ای از تاون هاوس ها و ویلاهایی لوکس به سبک اسپانیایی

شروع قیمت از :

1,530,000 درهم

ویلاهای کاستا براوا

ویلاهای کاستا براوا در داماک لاگون دبی خانه‌های بی‌نظیری هستند که بهتر است برای خرید هر یک از آن‌ها تلاش کرد. برای دریافت مشاوره 100% رایگان با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سرنیداد

داماك لاگون Q4 2024
داماک پراپرتیز
آرامش زندگی اسپانیایی در اینجا در دبی

شروع قیمت از :

1,530,000 درهم

ویلاهای سرنیداد

ویلاهای سرنیداد در منطقه داماک لاگون 2 دبی برای خرید ویلا در دبی املاکی فوق‌العاده عالی هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان و تخصصی با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2

داماک هیلز Q1 2024
داماک پراپرتیز
ویلاهایی لوکس + قیمتی مقرون به صرفه با 4 سال برنامه پرداخت

شروع قیمت از :

1,870,000 درهم

ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2

ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2 در داماک هیلز ویلاهای فروشی باورنکردنی در دبی می باشند که تجربه ی سبک زندگی کالیفرنیایی را به شما می دهند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های لورتو

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

819,000 درهم

آپارتمان های لورتو

آپارتمان های لورتو در داماک هیلز املاک فوق‌العاده لوکسی هستند که باید به ارزش و اهمیت آن‌ها پی برد. برای این که دلیل این اهمیت و برتری را بدانید کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : “آیکون هتل” با مدیریت “روبرتو کاوالی”

دبی مارینا Q4 2022
داماک پراپرتیز
چشم انداز های باور نکردنی در سراسر پالم جمیرا

“آیکون هتل” با مدیریت “روبرتو کاوالی”

"آیکون هتل" توسعه ای بی حدّ و حصر از املاک و مستغلات "داماک" است که توسط دیزاینر منزل ناموَر آقای "روبرتو کاوالی" واقع در دبی مارینا طراحی شده است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه برای فروش در برج Paramount

جاده شیخ زاید پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
7٪ ضمانت اجاره بها برای 3 سال

شروع قیمت از :

1,884,401 درهم

واحدهای دو خوابه برای فروش در برج Paramount

واحدهای دو خوابه هتل Paramount از جمله هنری ترین پروژه های داماک در یکی از برج های نمادین در اسکای لاین دبی می باشند. این واحد های شگفت انگیز مساحت 1533 تا 1732 فوت مربع با امکانات فوق العاده را ارائه می دهند تا Paramount بهترین مکان برای لذت بردن و ساخت لحظات خاطره انگیز باشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیو برای فروش در برج Paramount

جاده شیخ زاید پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
7٪ ضمانت اجاره بها برای 3 سال

شروع قیمت از :

1,196,000 درهم

واحدهای استودیو برای فروش در برج Paramount

واحدهای استودیویی هتل Paramount از جمله هنری ترین پروژه های داماک در یکی از باورنکردنی ترین برج ها می باشند. این برج قرار است یکی دیگر از برج های نمادین در اسکای لاین دبی باشد. این واحد های شگفت انگیز مساحت 517 فوت مربع با امکانات فوق العاده را ارائه می دهند تا Paramount بهترین مکان برای لذت بردن باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تنورا

جنوب دبی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
در آپارتمان های لوکس و مبله در دبی ساوت زندگی کنید

شروع قیمت از :

650,000 درهم

آپارتمان های تنورا

تنورا توسط شرکت داماک یکی از اولین هتل آپارتمانها در دبی ثاوت است که ارائه دهنده فرصت های سرمایه گذاری بزرگ و اقامتگاههایی مجلل بر حسب بازگشت اجاره میباشد.

درخواست پاسخ به تماس : زادا تاور

(خلیج تجاری) بیزینس بی Q4 2023
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای لوکس 1خوابه از 699،999 درهم * در یکی از بهترین مناطق شهر

شروع قیمت از :

699,999 درهم

زادا تاور

واحد 1 خوابه لوکس را در زادا تاور در بیزنیس بی و پرداخت پس از اتمام، سرمایه گذاری کنید. زادا تاور توسط ساخت وساز داماک یک برج مسکونی زیبا و با امکانات فوق العاده زیبا ساخته شده است

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای گرین وودز

داماک هیلز Q4 2024
داماک پراپرتیز
نمای ستاره ای با چراغ های براق کننده جاسازی شده

شروع قیمت از :

1,688,000 درهم

ویلاهای گرین وودز

گرین وودز مجموعه ای از ویلاهای خیره کننده در داماک هیلز دبی می باشد که در آنها می توانید زندگی لوکس خود را به سطح بالاتری ببرید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : پارک ویلاز

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
خانه های لوکس در یک مجتمع تثبیت شده

شروع قیمت از :

3,066,000 درهم

پارک ویلاز

"پارک ویلاز" توسعه مسکونی گران و لوکسی است که تحت مدیریت املاک و مستغلات "داماک" ویلاهای 3 و 4 خوابه بزرگ و جاداری را در "داماک هیلز" به نمایش می گذارد.

درخواست پاسخ به تماس : میرانو تاور

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
برنامه پرداخت 1 سال بعد از تحویل

شروع قیمت از :

526,000 درهم

میرانو تاور

میرانو تاور یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای آکویا کواترو

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

ویلاهای آکویا کواترو

AKOYA از Cuatro ویلا، ساخته شده با خانواده در ذهن، احاطه شده توسط سبز سرسبز، ارائه فرصت کافی برای خانواده ها برای زندگی، رشد و کشف با امکانات برای همه.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : “بیچ” بامدیریت “مَیسان دی ویل”

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

1,075,000 درهم

“بیچ” بامدیریت “مَیسان دی ویل”

ساحل توسط مزون د Ville یک مجموعه از برج است که ارائه اتاق های لوکس هتل و سوئیت، مسکونی و هتل آپارتمان در AKOYA اکسیژن است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کیارا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله لوکس در منطقه ای عالی مشرف به زمینه های زیبای گلف

شروع قیمت از :

798,000 درهم

آپارتمان های کیارا

آپارتمان های مبله کیارا یک پروژه مسکونی لوکس است که شامل طرح هایی در قالب استودیویی ، 1خوابه ، 2خوابه و 3 خوابه میباشد که در منطقه داماک هیلز و توسط شرکت داماک پراپرتیز با نمای زمین های گلف طراحی و اجرا شده است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای سلستیا هتل

جنوب دبی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های لوکس و مبله در دبی ثاوت

شروع قیمت از :

425,000 درهم

آپارتمانهای سلستیا هتل

هتل آپارتمان های سلستیا اقامتگاههای هتلی مجللی در دبی ثاوت هستند که اقامتگاههای ارزنده ممتازی را در کنار بازگشت سرمایه بالا عرضه میکنند.

درخواست پاسخ به تماس : برج 108

(JVC) جمیرا ویلج سيرکل پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
مجتمعی با مناظر جذاب و چشم گیر

شروع قیمت از :

999,999 درهم

برج 108

برج108 شرکت داماک مجموعه ای از هتل آپارتمانهای مجلل در جمیرا ویلیج سرکل هستند که بازگشت سرمایه پر منفعتی از راه اجاره آن به دست خواهد آمد.

درخواست پاسخ به تماس : برج غالیا توسط شرکت داماک

(JVC) جمیرا ویلج سيرکل پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
برنامه پرداخت انعطاف پذیر و مقرون به صرفه

شروع قیمت از :

449,999 درهم

برج غالیا توسط شرکت داماک

اکنون به آپارتمانهای مجلل هتل در برج غالیا بروید! اولین آپارتمان مبله هتل مطابق با قانون شریعت واقع در دهکده جمیرا با ارائه استودیوی ارزان قیمت ، واحدهای 1 ، 2 و 3 خوابه با شروع از 499.999 درهم فقط با برنامه پرداخت انعطاف پذیر و مقرون به صرفه

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اکنان

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
ویلاهایی لوکس در دبی لند، شروع قیمت از 1.1 میلیون درهم*

شروع قیمت از :

1,246,000 درهم

ویلاهای اکنان

ویلاهای اکنان با مدیریت داماک مجموعه ای از ویلاهای لوکس در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) هستند که دارای 3 اتاق خواب با شروع 999،999 درهم با پرداخت بیش از 5 سال می باشند.

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه ها و هتل برج های پارامونت

جاده شیخ زاید پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
اقامتگاه های لوکس در یک مکان ویژه در جاده شیخ زاید

شروع قیمت از :

1,574,580 درهم

اقامتگاه ها و هتل برج های پارامونت

اقامتگاهها و هتل و پارامونت یک برج اقامتگاهی و هتلی مجلل در جاده شیخ زاید است که عرضه کننده اسکای لابی با چشم اندازهایی از منطقهه برج خلیفه است.

درخواست پاسخ به تماس : برج بلاویستا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای لوکس رو به گلف با طرح پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

460,000 درهم

برج بلاویستا

با یک برنامه پرداخت آسان 3 ساله ، اکنون آپارتمان های مقرون به صرفه در بلاویستا را از از 494 هزار درهم خریداری کنید. بلاویستا یک پروژه مسکونی خیره کننده توسط انبوه ساز داماک متشکل از آپارتمانهای مبله در رده های استودیو ، 1 خوابه و 2 خوابه در داماک هیلز است

درخواست پاسخ به تماس : برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمانهایی آماده با استاندارد هالیوودی در منطقه برج

شروع قیمت از :

916,000 درهم

برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت

برج های داماک با استراحتگاهها و هتلهای پارامونت یک هتل و اقامتگاههایی مجلل و الهام گرفته از هالیوود است که در طرح شمایلی چهار برج قرار گرفته است.

درخواست پاسخ به تماس : سانتورینی

داماك لاگون Q3 2024
داماک پراپرتیز
جدیدترین پروژه داماک هیلز، با یک طراحی ایده‌آل و ارائه سبک زندگی راحت و پر از رفاه

شروع قیمت از :

1,497,000 درهم

سانتورینی

سانتورینی در داماک لاگون از شرکت سازنده داماک پراپرتیز با یک برنامه پرداخت باورنکردنی 5 ساله ویلاهایی فوق لوکس را ارائه می‌دهد. این پروژه ویلایی در دبی، املاک با ارزشی هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : گلف تاون

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
چشم انداز های زیبا از باشگاه گلف بین المللی ترامپ

شروع قیمت از :

1,070,000 درهم

گلف تاون

...

درخواست پاسخ به تماس : هتل رادیسون

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
در هتل لوکس رادیسون سرمایه گذاری کنید و به مدت 3 سال، 8٪ سود خالص دریافت نمایید

شروع قیمت از :

544,000 درهم

هتل رادیسون

هتل "رادیسون" یک ساختمان مسکونی است که شامل سوئیت، واحدهای 1 و 2 خوابه در "داماک هیلز" بوده و از بهترین امکانات و لوکیشن مناسب برخوردار می باشد

درخواست پاسخ به تماس : روا رزیدنس

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
مشرف به کانال آب زیبای دبی

شروع قیمت از :

780,000 درهم

روا رزیدنس

ريفا ريزيدنس آپارتمان های با شکوهی است که در جائی زیبا در بیزنس بای واقع شده، و مشرف بر کانال دبی است، متشکل از آپارتمان های 1 خوابه و 2 خوابه با بهترین آسایش و امکانات است.

درخواست پاسخ به تماس : ویرا رزیدنس

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
چشم انداز جذاب از کانال دبی

شروع قیمت از :

1,301,000 درهم

ویرا رزیدنس

مسکن های فيرا آپارتمان های نو و مدرن، 1 خوابه و 2 خوابه توسط داماک در بیزینس بای، با پیشنهاد ویژه یک برنامه پرداخت انعطاف پذیر است، پرداخت 1٪ در ماه و پیش بینی شده 10٪ بازدهی داشته باشد

درخواست پاسخ به تماس : داماک میسون مجستین

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله و آماده در بیزینس بى

شروع قیمت از :

716,000 درهم

داماک میسون مجستین

در هر راه، مجستین توسط داماک شما را تشویق به بالا بردن شیوه زندگی خود را در قلب تپنده جدید از منطقه ای در خلیج تجاری. هتل آپارتمان شیک است که نشان دهنده تجربه زندگی نادر است.

درخواست پاسخ به تماس : ترامپ استیت پارک رزیدنس

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
در نزدیکی و با مناظر زیبای زمینهای گلف

شروع قیمت از :

2,960,000 درهم

ترامپ استیت پارک رزیدنس

ترامپ استیت پارک رزیدنس، ویلاهای مجللی با 4 اتاق خواب در داماک هیلز است که قیمت آن از 2.96 میلیون درهم امارات آغاز شده و با 3 سال عضویت رایگان انحصاری خانواده در باشگاه گلف عرضه میشود.

درخواست پاسخ به تماس : ریوا هایتز

(خلیج تجاری) بیزینس بی Q2 2022
داماک پراپرتیز
با برنامه پرداخت انعطاف پذیر با اقساط ماهیانه 1%

شروع قیمت از :

804,000 درهم

ریوا هایتز

ریوا هایتز یک برج مسکونی است که تحت مدیریت املاک و مستغلات داماک متشکل از 10 برج مسکونی می شود و به تعبیری دیگر شامل 16 الی 27 آپارتمان تک خوابه و دو خوابه می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای گلف ویتا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
رو به روی زمینهای گلف شگفت انگیز

شروع قیمت از :

721,000 درهم

آپارتمانهای گلف ویتا

گلف ویتا اپارتمنتس ساخته شرکت داماک پراپرتیز، اقامتگاههایی مجلل در داماک هیلز هستند که واحدهای 1 و 2 اتاق خوابه ای را ارائه میدهند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای بیت الاصیل

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
ویلاهایی لوکس از مراس در دبی لند با طرح پرداخت آسان

شروع قیمت از :

1,291,000 درهم

ویلاهای بیت الاصیل

ویلاهای بیت الاصیل مجموعه‌ای از ویلاهای دارای طراحی سنتی میدل ایسترن ویلاز در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) است که واحدهای 3 اتاق خوابه خود را با قیمتی که از 1.5 میلیون درهم امارات آغاز می‌شود، عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای یو ان او

داماک هیلز 2 Q4 2024
داماک پراپرتیز
لذت زندگی زیبا در داماک هیلز 2

ویلاهای یو ان او

اگر به دنبال ویلاهایی با طراحی چشمگیر در دبی هستید، ویلاهای یو ان او در داماک هیلز 2 گزینه های مناسبی هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : اوروم ویلاز

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

1,554,000 درهم

اوروم ویلاز

اوروم ویلاز توسط شرکت داماک خانه‌های لوکسی در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) هستند که ارائه دهنده‌ی ویلاهایی با اندازه‌های متفاوت بوده و به ترتیب از AED 1.600.000 آغاز میشوند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سنگی هاجر2

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
یک ویلای لوکس از مجموعه میراث ما دردبی لند از 1.1 میلیون درهم *

شروع قیمت از :

1,137,000 درهم

ویلاهای سنگی هاجر2

هاجر 2 با مدیریت املاک داماک , دومین مرحله از پروژه ویلاهای هاجر در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) است که واحدهای سازگار با محیط زیست 3 و 4 اتاق خواب را با 1.1 میلیون درهم ارائه می دهد.

درخواست پاسخ به تماس : Evo Townhomes توسط داماک

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

737,000 درهم

Evo Townhomes توسط داماک

اِوو تاون هوم توسط املاک داماک در اکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) در قالب واحدهای 2 خوابه موجود میباشد، شروع قیمت از درهم، 699999 قابل پرداخت بیش از 5 سال .

درخواست پاسخ به تماس : برج های کارسون

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
با برنامه پرداخت 2 سال بعد از تاریخ تحویل

شروع قیمت از :

716,000 درهم

برج های کارسون

برج های کارسون یک پروژه مسکونی واقع در داماک هیلز می باشد که آماده عرضه آپارتمان های 1 و 2 خوابه به همراه امکانات لوکس از "درایو" با مدیریت "آکویا" می باشد. اطلاعات کامل پروژه، برشورها، برنامه پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده فرمایید.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
طرح پرداخت5ساله با پرداخت ماهانه1درصد

شروع قیمت از :

582,000 درهم

واحدهای دو خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
طرح پرداخت5ساله با پرداخت ماهانه1درصد

شروع قیمت از :

387,000 درهم

واحدهای یک خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی آپارتمان های فیورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
طرح پرداخت5ساله با پرداخت ماهانه1درصد

شروع قیمت از :

307,000 درهم

واحدهای استودیویی آپارتمان های فیورا در گلف ورد

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های کندا

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

1,100,000 درهم

ویلا های کندا

ویلا های کنداتوسط شرکت داماک ویلاهای سنگی درجه یکی هستند که در مجتمع آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)قرار گرفته و در رده های 3 و 4 اتاق خوابه قابل پرداخت طی بیش از 5 سال عرضه میشوند.

درخواست پاسخ به تماس : داماک هایتز

دبی مارینا پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
8٪ تخفیف با برنامه پرداخت آسان 2 ساله

شروع قیمت از :

2,842,000 درهم

داماک هایتز

همه چیز درباره داماک هایتز شگفت آور است. در آخرین قطعه زمین ، بسیار نزدیک به ساحل دبی مارینا ، با 86 طبقه سر به آسمان برده ، و چشم اندازهای پانورامیک و بدون مانعی را از دریا و پالم جمیرا به نمایش میگذارد

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای آل سیزنز

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
نسخه محدود آپارتمانهای لوکس در داماک هیلز

شروع قیمت از :

560,000 درهم

آپارتمانهای آل سیزنز

با ارائه ی یک برنامه ی پرداخت 5 ساله، آپارتمان های آل سیزنز در داماک هیلز فرصت های شگفت انگیزی برای سرمایه گذاری هستند که نباید آنها را از دست داد!

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای Biela

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

1,323,000 درهم

ویلاهای Biela

ویلاهای بی الا توسط داماک مجموعه‌ای از خانه‌های با طراحی مینیمالیستی واقع در مجتمع سبز اکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) می‌ باشد که ارائه دهنده واحدهای 3.4 خوابه است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های گلف ویتا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
بازمین گلف شگفت انگیز روبرو می شوید

شروع قیمت از :

699,999 درهم

واحدهای دو خوابه آپارتمان های گلف ویتا

گلف ویتا اپارتمنتس ساخته شرکت داماک پراپرتیز، اقامتگاههایی مجلل در داماک هیلز هستند که واحدهای 1 و 2 اتاق خوابه ای را ارائه میدهند.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های گلف ویتا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
بازمین گلف شگفت انگیز روبرو می شوید

شروع قیمت از :

449,999 درهم

واحدهای یک خوابه آپارتمان های گلف ویتا

گلف ویتا اپارتمنتس ساخته شرکت داماک پراپرتیز، اقامتگاههایی مجلل در داماک هیلز هستند که واحدهای 1 و 2 اتاق خوابه ای را ارائه میدهند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کازابلانکابوتیک

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

1,896,000 درهم

ویلاهای کازابلانکابوتیک

ویلاهای کازابلانکا توسط داماک ویلاهای بوتیکی مبله و سرویس شده ای در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) هستند که ارائه دهنده خدمات رایگان هتل سطح جهانی برای 15 سال می‌باشند.

درخواست پاسخ به تماس : گلف تراس

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

1,198,000 درهم

گلف تراس

گلف تراس تاون هاوس های و هتل آپارتمان سرویس شده ای است که شامل واحدهای استودیو، 1، 2، 3 و 4 اتاق خوابه با مدیریت نایا، شعبه مهمانداری داماک میباشد.

درخواست پاسخ به تماس : داماک هیلز – گلف ودوتا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان هایی مبله + برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

885,000 درهم

داماک هیلز – گلف ودوتا

گلف ودوتا به زیبایی در آکویا آرمیده است. نام آن از مروارید آکویا گرفته شده است. طرح آکویا با مجتمع مسکونی و املاک بسیار خوبی که بهترین آپشنها را برای زندگی مهیا ساخته اند در 28 میلیون فت مربع جای گرفته اند.

درخواست پاسخ به تماس : گلف هاریزون

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

1,899,000 درهم

گلف هاریزون

ساختمان گلف هاریزون شامل املاک مشترک باشکوهی است که دارای واحدهای استودیو، 1، 2، 3 و 4 اتاق خوابه است.

درخواست پاسخ به تماس : گلف ویستا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

1,490,000 درهم

گلف ویستا

گلف ویستا توسط داماک پراپرتیز ساخته شده اند و آپارتمان هایی برتر در داماک هیلز هستند که در چیدمان 1 ، 2 و 3 خوابه با چشم انداز زمین گلف و در محیطی سرسبز ارائه می شوند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ارکید

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

1,086,000 درهم

آپارتمان های ارکید

پروژه ی ارکید ساخته شده توسط شرکت داماک ، مجموعه ای از آپارتمان های مدرن در منطقه ی دبی هیلز می باشد که در قالب استودیوها ، همچنین واحدهای 1 ، 2 ، 3 و 4 خوابه با چشم اندازهای خیره کننده از زمین گلف موجود است .

درخواست پاسخ به تماس : گلف پرومناد

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

851,000 درهم

گلف پرومناد

گلف پرومناد یک رده آپارتمان در ترامپ اینترنشنال گلف کلاب دبی است که واحدهای استودیو تا 4 اتاق خوابه و همچنین تاون هاوس بسیار خوبی عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جاسمین

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

1,184,000 درهم

آپارتمان های جاسمین

جاسمین توسط شرکت داماک یک ساختمان مسکونی کم ارتفاع در داماک هیلز است که واحدهای 1 تا 3 اتاق خوابه با دسترسی به امکانات رفاهی درایو عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای بهیا

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

999,999 درهم

ویلاهای بهیا

ویلاهای بهیاساختمانهای مسکونی در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)است که آپارتمانهای به ترتیب 3 خوابه، 4 خوابه مناسب برای نیازهای خانواده‌های مختلف ارائه میدهد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ملروس

داماک هیلز Q4 2022
داماک پراپرتیز
برنامه پرداخت 40/60 وطی 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

6,999,999 درهم

ویلاهای ملروس

ویلاهای ملروس در خلیج مالیبو(مالیبو بی) در مساحتی بالغ بر 42 میلیون فوت مربع اجرا شده اند که برای تجربه زندگی راحت و زیبا و پر از امکانات، در کالیفرنیا بسیار مناسب هستند. یک پروژه ویلایی برتر با تعداد محدود است، شروع قیمت از 6.999.999 درهم با 2 سال برنامه پرداخت پس از اتمام. اطلاعات بیشتر را در ادامه ی این مطالب، دریافت کنید

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای جاست کاوالی

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
از 1.3 میلیون درهم * با 100٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

1,300,000 درهم

ویلاهای جاست کاوالی

یک ویلا با طراحی داخلی توسط جاست کاوالی را با گزینه های طرح پرداخت آسان رزرو کنید و 100 هزار درهم کوپن اثاث کاوالی دریافت کنید. ویلاهای جاست کاوالی قیمت مناسب برای ویلاهای 3 خوابه و 6 خوابه در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) با 17 حفره زمین گلف ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : سیلور اسپرینگ

داماک هیلز Q3 2023
داماک پراپرتیز
ویلاهایی به تعداد محدود با مناظر و حیاط زیبا

شروع قیمت از :

1,990,000 درهم

سیلور اسپرینگ

سیلور اسپرینگز توسط شرکت داماک مجموعه ای از تاون هاوس و ویلاهای اعلاء است که در داماک هیلز قرار گرفته و در رده های 3، 4، 5 و 6 اتاق خوابه با دسترسی به نواحی کلیدی دبی عرضه میشود.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای گرین اگرس

داماک هیلز Q4 2022
داماک پراپرتیز
شروع قیمت از 155،700 درهم + برنامه پرداخت 2 ساله

شروع قیمت از :

1,660,000 درهم

ویلاهای گرین اگرس

ویلاهای گرین اگرس در داماک هیلز داشته باشید! پارک ویلا با شروع از 1.45 میلیون درهم با پیشنهاد ویژه اقساط 2 ساله پس از تحویل و 50٪ چشم پوشی از هزینه ثبت ملک. ویلاهای گرین اگرس در داماک هیلز دارای ویلاهای 3 و 4 خوابه با تجربه زندگی لوکس از یک سبک زندگی سالم و فعال پشتیبانی می کند

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های کیارا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله با 8٪ تخفیف همراه با برنامه پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

2,161,000 درهم

واحدهای سه خوابه آپارتمان های کیارا

کیارا یک آپارتمان مسکونی ساخته شده با زیبایی ساخته شده است که شامل آپارتمانهای بزرگ، استودیو، 1خوابه، 2خوابه و 3خوابه با زمین های قهرمانی مشهور گلف در داماک هیلز است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های کیارا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله با 8٪ تخفیف همراه با برنامه پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

1,614,000 درهم

واحدهای دو خوابه آپارتمان های کیارا

کیارا یک آپارتمان مسکونی ساخته شده با زیبایی ساخته شده است که شامل آپارتمانهای بزرگ، استودیو، 1خوابه، 2خوابه و 3خوابه با زمین های قهرمانی مشهور گلف در داماک هیلز است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های کیارا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله با 8٪ تخفیف همراه با برنامه پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

1,514,000 درهم

واحدهای یک خوابه آپارتمان های کیارا

کیارا یک آپارتمان مسکونی ساخته شده با زیبایی ساخته شده است که شامل آپارتمانهای بزرگ، استودیو، 1خوابه، 2خوابه و 3خوابه با زمین های قهرمانی مشهور گلف در داماک هیلز است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی آپارتمان های کیارا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمان های مبله با 8٪ تخفیف همراه با برنامه پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

798,000 درهم

واحدهای استودیویی آپارتمان های کیارا

کیارا یک آپارتمان مسکونی ساخته شده با زیبایی ساخته شده است که شامل آپارتمانهای بزرگ، استودیو، 1خوابه، 2خوابه و 3خوابه با زمین های قهرمانی مشهور گلف در داماک هیلز است.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای آونسیا2

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
چشم انداز های لذت بخش از زمین بین المللی گلف

شروع قیمت از :

1,300,000 درهم

ویلاهای آونسیا2

آونسیا 2 ویلاهایی مدرن در مجتمع سرسبز آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) است که خانه هایی مجلل با امکانات رفاهی اعلاء را با قیمتهایی ارزان و دارای برنامه پرداختی عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سنگی حجر

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
یک ویلای لوکس از مجموعه میراث ما در دبی لنداز 1.1 میلیون درهم *

شروع قیمت از :

1,137,000 درهم

ویلاهای سنگی حجر

ویلاهای سنگی حجر دارای خانه هایی سازگار با محیط زیست است که طرح آن از معماری تاریخی و هنری الهام گرفته شده و در مجتمع آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) قرار گرفته است.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای مستقل چلسی بوتیک

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

1,350,000 درهم

ویلاهای مستقل چلسی بوتیک

ویلای چلسی بوتیک از ویلاهای کاملا مبله منحصربفرد و دارای تسهیلات سرویس شده ای تشکیل یافته که آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) واقع شده و در رده های 3 و 6 اتاق خوابه عرضه میشوند.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوسز مد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
زندگی لوکس در قلب طبیعت

شروع قیمت از :

616,000 درهم

تاون هاوسز مد

واقع در یک جامعه بین المللی گلف ، داماک تاون هاوسز مد را در منطقه آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) ارائه می دهد. برنامه پرداخت 4 ساله. تکمیل در سه ماهه اول سال 2020

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای آکویا مانارولا

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
گزینه های پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

999,999 درهم

ویلاهای آکویا مانارولا

ویلاهای آکویا مانارولا ویلا جامعه گلف در AKOYA اکسیژن، با الهام از یک روستای جذاب در ریویرا ایتالیایی است، هزینه شروع می شود در درهم 999999، قابل پرداخت بیش از 3 سال با نمایش گلف مستقیم.

درخواست پاسخ به تماس : آکویا ایمجین2.0

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
چشم اندازهایی چشم نواز و دیدنی از کلوپ "ترامپ ورلد گلف دبی"

شروع قیمت از :

2,696,000 درهم

آکویا ایمجین2.0

AKOYA تصور کنید 2.0 یک جامعه پر جنب و جوش واقع در یک پس زمینه شگفت انگیز سبز یک محله برای کسانی که معاصر و آرام در سبک زندگی خود می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آرتسیا در داماک هیلز

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
تضمین 8٪ اجاره خالص به مدت 3 سال برای واحدهای هتل

شروع قیمت از :

706,650 درهم

آرتسیا در داماک هیلز

داماک هیلز - آرتسیا ، با طراحی زیبا و مطابقت با بالاترین استانداردهای لوکس برای حصول اطمینان از این که شما در زندگی خود، از تمام امکانات رفاهی برخوردار خواهید بود..

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای آکویا پلی

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
از امکانات مجلل در مجتمع گلف لذت ببرید

شروع قیمت از :

1,075,000 درهم

ویلاهای آکویا پلی

آکویا پلی توسط شرکت املاک داماک یک مکان دوستانه در نزدیکی مجتمع بین المللی گلف است که در اطراف یکی از انواع پارکهای آبی قرار گرفته است.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهایXV

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
برنامه های پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

3,230,000 درهم

ویلاهایXV

XV ویلا خانه های زیبا با طراحی معکوس عبارتند از: اتاق خواب واقع در طبقه همکف، در حالی که مناطق زندگی می کنند در بالا تنظیم کنید به حداکثر رساندن نمایش با شکوه.

درخواست پاسخ به تماس : آکویا سلفی

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
برنامه های پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

1,325,000 درهم

آکویا سلفی

AKOYA عکاسی از ویلا شیک خوابگاه 3 خوابه واقع در جامعه پر جنب و جوش از AKOYA اکسیژن مناسب برای حرفه ای جوان، زوج ها و خانواده هستند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای شیک “اِتور 971 بوگاتی”

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
چشم اندازی خیره کننده از کلوپ بین المللی گلف ترامپ

شروع قیمت از :

36,000,000 درهم

ویلاهای شیک “اِتور 971 بوگاتی”

اتوره بوگاتی 971 مدل دهید ویلا خوابگاه حق بیمه است که ارائه فوق العاده لوکس ویلا 7 اتاق خوابه، با پنجره های شیشه ای بزرگ است که بیرون آمدن زندگی ظریف است.

درخواست پاسخ به تماس : آکویا فِرِش

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
برنامه های پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

999,999 درهم

آکویا فِرِش

AKOYA تازه های DAMAC کامل مکان برای خرید خانه جدید خود را. خانه از درهم 999999. راه اندازی ویلا ویژه - خرید ویلا در AKOYA تازه در دبی.

درخواست پاسخ به تماس : داماک میسون بیز اج

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
چشم اندازهایی فوق العاده دیدنی از برج خلیفه

شروع قیمت از :

4,615,000 درهم

داماک میسون بیز اج

داماک میسون بیز اج هتل آپارتمانهایی مجلل در بیزنس بی هستند که فرصت سرمایه گذاری پرمنفعتی را با توجه به موقعیت استراتژیک و امکانات رفاهی اش ارائه میدهد.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کنسینگتون بوتیک

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
ویلاهای پیشرفته با نماهای خیره کننده

شروع قیمت از :

3,125,000 درهم

ویلاهای کنسینگتون بوتیک

ویلاهای کنسینگتون بوتیک ویلاهایی مدرن با خدمات مجلل است که در قیمت هایی ارزان به صورت 2، 3، 4 / و 5 اتاق خوابه عرضه میشود.

درخواست پاسخ به تماس : برج آوانتی

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
چشم اندازهایی فوق العاده دیدنی از برج خلیفه

شروع قیمت از :

663,000 درهم

برج آوانتی

برج اونتیا یک ساختمان 16 طبقه است که هتل آپارتمانهای برجسته ای در بیزنس بی فراهم آورده، این برج ارائه دهنده واحدهای استودیو، 1، 2 و 3 اتاق خوابه و آپشن عضویت در استخر اجاره ای میباشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای رویال گلف

املاک گلف جمیرا پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
ویلاهایی لوکس به سبک اسپانیایی+ طرح پرداخت 4 ساله +چشم پوشی از 4٪هزینه ثبت سند. *

شروع قیمت از :

6,541,000 درهم

ویلاهای رویال گلف

ویلاهای رویال گلف مجموعه ای از ویلاهای مجلل در جمیرا گلف استیت است که در واحدهای 3، 4، 5 و 6 اتاق خوابه با امکانات رفاهی باکلاس در مجتمع گلف ارائه میشوند.

درخواست پاسخ به تماس : داماک هیلز ترامپ استیت

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
مناظر دیدنی و باشکوه از گلف کلاب بین المللی ترامپ

شروع قیمت از :

5,924,000 درهم

داماک هیلز ترامپ استیت

داماک هیلز ترامپ استیت یکی از مجللترین ویلاها در داماک هیلز است که ویلاهای 4 و 7 خوابه را با چشم اندازهای وسیع گلف ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : ناویتاس

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
موقعیت جذاب با نمای زمین گلف

شروع قیمت از :

420,000 درهم

ناویتاس

هتل و اقامتگاه های ناویتاس در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) ، از یک هتل و 4 برج آپارتمانی با کاربری مسکونی تشکیل شده اند که با ارائه ی یک سبک زندگی ساحلی و داشتن امکانات فراوان , تمامی نیازهای ساکنین را برطرف می نمایند .

درخواست پاسخ به تماس : ترامپ استیت

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
چشم اندازجذاب از باشگاه گلف بین المللی ترامپ

شروع قیمت از :

5,417,000 درهم

ترامپ استیت

ترامپ استیت توسط شرکت داماک مجموعه ای از ویلاهای مجلل در مجتمع بین المللی زمین گلف داماک هیلز است که واحدهای 4، 5 و 7 اتاق خوابه ارائه میدهد.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی آپارتمان های آیکون هایتس

جاده شیخ زاید Q4 2022
داماک پراپرتیز
...

شروع قیمت از :

599,999 درهم

واحدهای استودیویی آپارتمان های آیکون هایتس

واحدهای استودیویی آیکون سیتی به گونه ای طراحی شده اند که پنجره شما به زرق و برق شهر باشند. این ساختمان قرار است به اندازه شهری که متعلق به آن است نمادین باشد. خود را در اوج لاکچری ، راحتی و زیبایی غوطه ور کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کسکید

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

1,075,000 درهم

ویلاهای کسکید

ویلاهای کسکید توسط شرکت املاک داماک یک رده از ویلاهای منحصربفرد در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) است که دارای پنجره های شیشه ای بزرگی است و محیط سرسبز و دوستدار اکوسیستم ها را به نمایش میگذارد.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی برج بلاویستا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای لوکس رو به روی گلف، با اقساط 3 ساله

شروع قیمت از :

494,000 درهم

واحدهای استودیویی برج بلاویستا

یک آپارتمان استودیویی در برج بلاویستا، از 488،000 درهم با اقساط 3 ساله، و 4٪ معافیت از هزینه ثبت ملک داشته باشید. این ریزیدنس های لوکس یک پروژه مسکونی خیره کننده توسط داماک پراپرتیز متشکل از آپارتمانهای مبله استودیویی ، 1 خوابه و 2 خوابه در داماک هیلز است

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه در برج بلاویستا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
زمین گلف لوکس روبرو ی آپارتمان هابا یک طرح پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

1,352,000 درهم

واحدهای دو خوابه در برج بلاویستا

زمانی بهترازاکنون برای سرمایه گذاری در شهر بزرگ دبی وجود ندارد. با فرصت های فراوانی که می توانید در داخل شهر پیدا کنید، می خواهید به زودی به آنجا برسید چون اتاق برای واگذاری وجود دارد. افزودن به شهر، بسیار زیاد است که باید کشف شود - ابسیاری مکان ها برای بازدید از گروهی وسیع ازمردم و فرهنگ آنها وبرای تجربه های جدید. دبی مطمئنا یک شهری است که شما نه تنها می توانید اکتشاف کنید بلکه می توانیدزندگی کنید. با پیشرفت های بسیار زیبا در اطراف، نباید بخواهید ازاین ویژگی زرق و برق دار فاصله بگیرید.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه در برج بلاویستا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
زمین گلف لوکس روبرو ی آپارتمان هابا یک طرح پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

726,000 درهم

واحدهای یک خوابه در برج بلاویستا

سرمایه گذاری در آپارتمان های لوکس 1 خوابه در داماک هیلز از 649،999 درهم با اقساط 3 ساله ، ارائه 4٪ چشم پوشی از هزینه ثبت ملک و 4 سال خدمات رایگان. برج بلاویستا یک پروژه مسکونی خیره کننده توسط داماک پراپرتیز متشکل از آپارتمانهای مبله استودیویی ، 1 خوابه و 2 خوابه در داماک هیلز است

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای آکویا جنوس

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

1,450,000 درهم

ویلاهای آکویا جنوس

آکویا جنوس مجموعه ای از ویلاهای پنج اتاق خوابه است که در 3 طبقه با فضاهای مسکونی وسیع در همسایگی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) دارای تم سبز عرضه شده است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه برای فروش در برج Paramount

جاده شیخ زاید پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
7٪ ضمانت اجاره بها برای 3 سال

شروع قیمت از :

1,574,580 درهم

واحدهای یک خوابه برای فروش در برج Paramount

واحدهای یک خوابه هتل Paramount از جمله هنری ترین پروژه های داماک در یکی از نمادین ترین برج های دبی یعنی برج Paramount می باشند. این واحد های شگفت انگیز مساحتی 746 تا 1251 فوت مربعی را ارایه می دهند جایی که امکانات عالی و مناظر خیره کننده خاطره انگیز ترین لحظات را می سازند!

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای صحارا

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
ویلاهایی لوکس در دبی لند، شروع قیمت 1.1میلیون درهم*

شروع قیمت از :

1,246,000 درهم

ویلاهای صحارا

یک خانه الهام گرفته از عربستان در بهترین محیط سبز در دبی داشته باشید! ویلا صحارا توسط DAMAC واحدهای 3 و 4 خوابه با طرح پرداخت 4 ساله ارائه می دهد.

درخواست پاسخ به تماس : آیکون تاورز

جاده شیخ زاید Q4 2022
داماک پراپرتیز
طراحی زیبا + چشم اندازهایی دیدنی از شهر

آیکون تاورز

برج های آیکون یکی دیگر از شاهکارهای داماک پروپرتیز می باشند که از چهار برج چشم نواز تشکیل شده اند.هر یک از این این برج ها طراحی شده تا استانداردهای جدیدی را برای زندگی لوکس ایجاد کند. این برج های باورنکردنی در جاده شیخ زاید قرار دارند، جایی که اوج زندگی لوکس شهری تجلی یافته است!

درخواست پاسخ به تماس : هتل آپارتمان سه خوابه در برج غالیه

(JVC) جمیرا ویلج سيرکل پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای کاملاً مبله با دید باز

شروع قیمت از :

1,349,999 درهم

هتل آپارتمان سه خوابه در برج غالیه

فقط با 10٪ رزرو ، از 1،349،999 درهم ، واحد 3 خوابه لوکس و مجلل در برج غاليا را خریداری کنید! این واحدها بیانگر سبک زندگی مجلل سرویس دهی شده در مکان اصلی دبی در دایره جمیرا ویلیج هستند. در واحدهای شگفت انگیز نماینده ایده آل های خود ، باورنکردنی ترین را داشته باشید

درخواست پاسخ به تماس : هتل آپارتمان یک خوابه در برج غالیه

(JVC) جمیرا ویلج سيرکل پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای کاملاً مبله با دید باز

شروع قیمت از :

599,999 درهم

هتل آپارتمان یک خوابه در برج غالیه

فقط با طرح پرداخت انعطاف پذیر ، از 599،999 AED به واحدهای مجلل 1BR برج غالیا زندگی کنید! آماده انتقال است که برای ارائه بهترین خدمات زندگی به شما ارائه می شود. در واحدهای زیبای برج قالیا در JVC زندگی تفریحی ، اسراف و راحتی را تجربه کنید. قرار است این سبک زندگی منحصر به فرد باشد مانند هیچ سبک دیگری

درخواست پاسخ به تماس : هتل آپارتمان استودیویی در برج غالیه

(JVC) جمیرا ویلج سيرکل پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای کاملاً مبله با دید باز

شروع قیمت از :

449,999 درهم

هتل آپارتمان استودیویی در برج غالیه

هتل آپارتمان های آماده استودیوی در برج غاليا I بین زندگی و سبک زندگی سلطنتی را منحصر به فرد می کند. با ارائه قیمت مقرون به صرفه از 499.999 هزار درهم ، این واحدهای باورنکردنی غالیا نمونه ای از زندگی لوکس مطابق با اعتقادات شما هستند و سبکی از زندگی را تجربه می کنند که نشان دهنده بهترین هر دو جهان در JVC است که مقصد آرزوها در شهر است

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌های مجلل داماک رزیدنس

دبی مارینا پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
2 سال برنامه پرداخت آسان

شروع قیمت از :

2,400,000 درهم

آپارتمان‌های مجلل داماک رزیدنس

در یکی از بهترین آپارتمانهای لوکس دبی مارینا زندگی کنید! از بین واحدهای 1 ، 2 و 3 خوابه لوکس داماك رزيدنس با چشم انداز خیره کننده از پالم جمیرا یکی را انتخاب کنید. این آپارتمان های آماده اقساط 2 ساله و طی 7 سال هزینه خدمات صفر و همچنین 1.99 درصد سود برای 7 سال ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آیکون هایتس

جاده شیخ زاید Q2 2022
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای مبله لوکس و چشم انداز خیره کننده از کانال دبی

شروع قیمت از :

779,000 درهم

آپارتمان های آیکون هایتس

آپارتمان های مبله و خیره کننده ای را در آیكون هايتس سرمایه گذاری کنید که نمای بیرونی با طرحی پیچیده و چشم اندازهای خیره کننده کانال دبی را ارائه می دهند، آپارتمانهائی با قیمتهای مناسب از 599 هزار درهم با یک طرح پرداخت جذاب شروع می شود

درخواست پاسخ به تماس : کاپیتال بی

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

850,000 درهم

کاپیتال بی

همین اکنون به آپارتمانهای مبله در کاپیتال بای توسط شرکت سازنده داماک بروید، که استودیو ، 1 خوابه ، و 2 خوابه ، و 3 خوابه در منطقه بیزینس بای با امکانات رفاهی و عالی بروید

درخواست پاسخ به تماس : هتل آپارتمان دو خوابه در برج غالیه

(JVC) جمیرا ویلج سيرکل پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آپارتمانهای کاملاً مبله با دید باز

شروع قیمت از :

999,999 درهم

هتل آپارتمان دو خوابه در برج غالیه

واحدهای 2 خوابه برج غالیا ماهیت واقعی سرویس دهی در فضاهای زیبا و سرشار از ظرافت ، راحتی و انحصار را به شما می دهد. این اولین هتل آپارتمان مبله مطابق با قانون شریعت در جمیرا ویلیج است که قیمت مقرون به صرفه ای از 999،999 درهم با طرح پرداخت جذاب با 10٪ هزینه رزرو را ارائه می دهد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های  “های گاردن”

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
آماده تحویل

شروع قیمت از :

1,046,191 درهم

آپارتمان های  “های گاردن”

های گاردن نسخه محدودی از آپارتمان های لوکس در قلب بهترین های دبی یعنی داماک هیلز می باشد. های گاردن ترکیبی منحصر به فرد از معماری مدرن و محوطه سازی نوآورانه می باشد تا پناهگاه شهری بسیار شخصی شما باشد.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه برج Merano

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
Flexible and Easy Payment Plan Upto 2 Years

شروع قیمت از :

2,077,000 درهم

واحدهای سه خوابه برج Merano

برج MERANO یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه میرانو تاور

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
برنامه پرداخت انعطاف پذیر و آسان تا 2 سال

شروع قیمت از :

1,480,000 درهم

واحدهای دو خوابه میرانو تاور

میرانو تاور یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه برج Merano

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
Flexible and Easy Payment Plan Upto 2 Years

شروع قیمت از :

1,085,000 درهم

واحدهای یک خوابه برج Merano

برج MERANO یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی برج Merano

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
برنامه پرداخت 1 سال بعد از تحویل

شروع قیمت از :

526,000 درهم

واحدهای استودیویی برج Merano

برج MERANO یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای چهار خوابه A La Carte + اتاق خدمتکار بدون تراس

داماک هیلز Q4 2022
داماک پراپرتیز
ویلای رویایی خود را فقط با 1.499میلیون درهم طراحی کنید !

شروع قیمت از :

2,170,000 درهم

ویلاهای چهار خوابه A La Carte + اتاق خدمتکار بدون تراس

ویلاهای چهار خوابه A La Carte + اتاق خدمتکار و بدون تراس ، پروژه جدید داماک می باشند که دارای محیط اطراف منحصر به فرد و همچنین منظره ای استثنایی از پارک هستند؛ جایی که آرامش حرف اول را می زند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های آیکون هایتس

جاده شیخ زاید پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
...

شروع قیمت از :

2,369,000 درهم

واحدهای سه خوابه آپارتمان های آیکون هایتس

واحدهای سه خوابه آیکون هایتس شاهکار داماک پروپرتیز در آیکون سیتی دبی می باشند. وسایل فوق العاده ، نمای خیره کننده و موقعیت مکانی عالی همان چیزی است که این واحدهای شگفت انگیز از آن برخوردارند. خود را در مکانی شگفت انگیز غوطه ور کنید، جایی که اوج زندگی مدرن لوکس آغاز می شود!

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های آیکون هایتس

جاده شیخ زاید پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
...

شروع قیمت از :

1,324,000 درهم

واحدهای دو خوابه آپارتمان های آیکون هایتس

واحدهای دو خوابه ی آیکون هایتس قرار است تعریف جدیدی را برای زندگی لوکس ارائه دهند. این مکان جایی است که به منظور ایجاد خانه ای ایده آل ، سبک ، راحتی ، لاکچری و مناظر خیره کننده در کنار هم قرار می گیرند. این آیکون هایتس است جایی که زندگی خوب آغاز می شود!

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های آیکون هایتس

جاده شیخ زاید پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
...

شروع قیمت از :

899,999 درهم

واحدهای یک خوابه آپارتمان های آیکون هایتس

واحدهای یک خوابه آیکون هایتس قرار است پناهگاه دوست داشتنی شما باشند، جایی که می توانید از منظری دیگر به خیره کننده ترین چشم انداز های دبی نگاه کنید. خود را در اوج زندگی شهری غوطه ور سازید، جایی که می توانید جهان را پشت سر بگذارید!

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای چهار خوابه A La Carte

داماک هیلز Q4 2022
داماک پراپرتیز
ویلای رویایی خود را فقط با 1.499میلیون درهم طراحی کنید !

شروع قیمت از :

2,170,000 درهم

ویلاهای چهار خوابه A La Carte

ویلاهای چهار خوابه A La Carte + اتاق خدمتکار و تراس ، پروژه جدید داماک می باشند جایی که می توانید از تماشای مناظر بی وقفه پارک هنگام استراحت در پشت بام سرشار از آرامش خود لذت ببرید!

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای چهار خوابه A La Carte با تراس

داماک هیلز Q4 2022
داماک پراپرتیز
ویلای رویایی خود را فقط با 1.499میلیون درهم طراحی کنید !

شروع قیمت از :

1,962,000 درهم

ویلاهای چهار خوابه A La Carte با تراس

ویلاهای چهار خوابه A La Carte با تراس ، پروژه جدید داماک می باشد که دارای محیط اطراف منحصر به فرد و همچنین منظره ای استثنایی از پارک است. A La Carte در داماک هیلز همگرایی بینظیر یک شاهکار معماری و رویاهای زیبای شماست.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای چهار خوابه A La Carte بدون تراس

داماک هیلز Q4 2022
داماک پراپرتیز
ویلای رویایی خود را فقط با 1.499میلیون درهم طراحی کنید !

شروع قیمت از :

1,735,000 درهم

ویلاهای چهار خوابه A La Carte بدون تراس

ویلاهای چهار خوابه A La Carte بدون تراس ، پروژه جدید داماک می باشند که دارای محیط اطراف منحصر به فرد و همچنین منظره ای استثنایی از پارک هستند؛ جایی که آرامش حرف اول را می زند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سه خوابه A La Carte بدون تراس

داماک هیلز Q4 2022
داماک پراپرتیز
ویلای رویایی خود را فقط با 1.499میلیون درهم طراحی کنید !

شروع قیمت از :

1,499,000 درهم

ویلاهای سه خوابه A La Carte بدون تراس

ویلاهای سه خوابه A La Carte بدون تراس ، پروژه جدید داماک می باشد که دارای منحصر به فرد ترین ویژگی ها و همچنین منظره های بی وقفه از پارک است. این بار ، شما این فرصت را دارید که آینده ی خود را طراحی کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سه خوابه A La Carte با تراس

داماک هیلز Q4 2022
داماک پراپرتیز
ویلای رویایی خود را فقط با 1.499میلیون درهم طراحی کنید !

شروع قیمت از :

1,772,000 درهم

ویلاهای سه خوابه A La Carte با تراس

ویلاهای سه خوابه A La Carte با تراس ، پروژه جدید داماک می باشد که دارای منحصر به فرد ترین ویژگی ها و همچنین منظره های بی وقفه از پارک است. این بار ، شما این فرصت را دارید که آینده ای را که در گذشته در رویای آن بوده اید، بسازید!

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای A La Carte

داماک هیلز Q4 2022
داماک پراپرتیز
ویلاهای رویایی با قیمت 1.499میلیون درهم!

شروع قیمت از :

1,499,000 درهم

ویلاهای A La Carte

ویلاهای A La Carte پروژه ای باورنکردنی است که با مدیریت شرکت داماک در یکی از برترین مناطق دبی و در قلب بهترین امکانات این شهر ، یعنی منطقه داماک هیلز طراحی و اجرا شده است . این ویلاهای زیبا از یک مکان ایده آل مجهز به امکانات عالی و چشم اندازهای زیبا برخوردار می باشند . ویلاهای A La Carte قرار است اوج زندگی لوکس را از طریق ارایه خانه های شگفت انگیزی که مطابق با خواسته و سلیقه شما طراحی و ساخته می شوند ، به نمایش بگذارند !

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه برج زادا

(خلیج تجاری) بیزینس بی Q4 2022
داماک پراپرتیز
آپارتمان لوکس 1خوابه از 6999 درهم در ماه - برنامه پرداخت بیش از 5 سال *

شروع قیمت از :

699,999 درهم

واحدهای یک خوابه برج زادا

واحد های یک خوابه برج زادا شاهکار اخیر داماک پروپرتیز در یکی از مطلوب ترین مناطق دبی ، بیزینس بی می باشند. این واحد های باورنکردنی،تجلی لاکچری مدرن در فضایی به بزرگی 414 تا 529 فوت مربع می باشند. زادا با ارائه امکانات رفاهی در سطح جهانی و خیره کننده ترین مناظر ، مکانی است که زندگی در آن بیشتر شبیه به یک میهمانی دلپذیر است!

درخواست پاسخ به تماس : برج های “داماک پارک” (تجاری)

مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

1,379,700 درهم

برج های “داماک پارک” (تجاری)

برج های داماک پارک ساختمان های تجاری زیبا در DIFC توسط Properties Damac هستند که فضاهای اداری گسترده با مناظر بسیار زیبا را پیشنهاد می دهند

درخواست پاسخ به تماس : برج های داماک پارک

مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

3,307,500 درهم

برج های داماک پارک

برج های داماک پارک با مدیریت املاک داماک آپارتمان های 1، 2 و 3 خوابه لوکسی هستند که در DIFC با برخورداری از فن آوری بسیار مبتکرانه بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : Upper Crest

داون تاون دبی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

2,025,000 درهم

Upper Crest

آپارتمان Upper Crestتوسط شرکت سازنده ی داماک یک آپارتمان 44 طبقه در هتل واقع شده در مرکز شهر دبی است که در استودیو، 1، 2 و 3 اتاق خوابه مجهز شده است. ایی آپارتمان در کنار بلندترین ساختمان در جهان،برج خلیفه واقع شده، و به بزرگترین مرکزخرید دبی دسترسی آسان دارد

درخواست پاسخ به تماس : The Vogue

(خلیج تجاری) بیزینس بی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

3,902,000 درهم

The Vogue

هم اکنون به آپارتمانهای مجلل استودیویی ، 1 خوابه ، 2 خوابه و 3 خوابه در بزنس بای منتقل شوید، اقساط آسان به مدت 2 سال. ذا فوغ آپارتمان های مدرن در بیزنیس بای است که دارای سبک معاصر و کاملاً مبله است

درخواست پاسخ به تماس : The Distinction

داون تاون دبی پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

3,610,000 درهم

The Distinction

داماک مکانی ایده آل است، شما با دسترسی آسان به انواع غذا، اوقات فراغت و سرگرمی برای تفریح و لذت بردن در مرکز دبی در موقعیت فوق العاده ای قرار خواهید گرفت. ترکیبی از اتاق های لوکس، همراه با یک، دو، سه و چهار خوابه و پنت هاوس ارائه می دهد.

درخواست پاسخ به تماس : آستور مدیسون

ماجان پروژه های آماده
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

885,000 درهم

آستور مدیسون

آستور مدیسون توسط داماک ساخته شده و یک پروژه ترکیبی در ماجان، در منطقه دبی لند می‌باشد. این پروژه آماده تحویل در طبقه همکف خود دارای فروشگاه‌های خرده فروشی نیز هست. آستور مدیسون طرح پرداخت آسان ارائه می دهد که با شرایط شما قابل تغییر است.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ترف

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
ثبت سند و ارائه خدمات به صورت رایگان به مدت 10 سال

شروع قیمت از :

4,658,000 درهم

ویلاهای ترف

پروژه ی ترف توسط شرکت داماک ساخته شده است که شامل مجموعه ای از ویلاهای لوکس درمنطقه ی دبی هیلز می باشد و در قالب واحدهای 4 ، 5 و 6 خوابه با دسترسی به زمین بین المللی گلف , مراکز ضروری و مهم و اماکن تفریحی عرضه می گردد .

درخواست پاسخ به تماس : روچستر ویلاز

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
ثبت سند و ارائه خدمات به صورت رایگان به مدت 10 سال

شروع قیمت از :

2,475,000 درهم

روچستر ویلاز

روچستر یک خوشه از ویلا نفیس در DAMAC هیلز ارائه 3، 4 و 5 خوابه ترتیبات با یک برنامه پرداخت جذاب قابل پرداخت بیش از 3 سال است.

درخواست پاسخ به تماس : فلورا

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
هزینه ثبت سند و ارائه خدمات به صورت رایگان به مدت 10 سال

شروع قیمت از :

5,344,000 درهم

فلورا

پروژه ی فلورا که توسط شرکت سازنده ی داماک ، طراحی و اجرا شده است . مجموعه ای از ویلاهای منحصر به فرد و حیاط دار ، در منطقه ی داماک هیلز می باشد و در قالب واحدهای 4 و 5 خوابه در یک محله امن و زیبا ، عرضه می گردد .

درخواست پاسخ به تماس : پلهام

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
ثبت سندو ارائه خدمات ،رایگان به مدت 10 سال

شروع قیمت از :

2,475,000 درهم

پلهام

پروژه ی پلهام ساخته شده توسط داماک ، مجموعه ای از ویلاهای لوکس در یک پارک سبز در منطقه داماک هیلز است که دارای واحدهای 3 ، 4 و 5 خوابه با امکان دسترسی به زمین گلف می باشد .

درخواست پاسخ به تماس : پروژه ترینیتی

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
ثبت سند و ارائه خدمات، رایگان به مدت 10 سال

شروع قیمت از :

3,066,000 درهم

پروژه ترینیتی

پروژه ی ترینیتی ساخته شده توسط شرکت داماک ، مجموعه ای از ویلاهای لوکس است که در یک پارک اختصاصی در منطقه ی داماک هیلز قرار دارند و دارای واحدهای 3 و 4 خوابه می باشند .

درخواست پاسخ به تماس : فیلد

داماک هیلز پروژه های آماده
داماک پراپرتیز
ثبت سند و ارائه خدمات ،رایگان به مدت 10 سال

شروع قیمت از :

2,973,000 درهم

فیلد

زمینه های املاک داماک مجموعه ای از ویلاهای مدرن در DAMAC هیلز ارائه 4، 5 و 6 خوابه با نمایش خیره قابل پرداخت بیش از 3 سال است.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : گلفوتل توسط شرکت داماک

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
داماک پراپرتیز

شروع قیمت از :

395,000 درهم

گلفوتل توسط شرکت داماک

گلفوتل تنها مجتمع هتل پنج-برج در آکویااکسیژن است که فرصت بازگشت سرمایه بالایی برای واحدهای فروشی هتلهایش ارائه میدهد.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس و املاک اشتراکی گلف