خرید املاک شرکت داماک دبی

خرید املاک شرکت داماک دبی

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان های گلف گرینز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 984,000 Q1 2027
2 آپارتمان های داماک کاسا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی الصفوح -
3 آپارتمان های ولتا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,670,000 Q1 2028
4 آپارتمان های کورال ریف قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی ماریتایم سیتی درهم 1,657,000 Q1 2028
5 تاون هاوس های ورونا خرید تاون هاوس در دبی داماک هیلز 2 درهم 1,829,000 Q2
6 آپارتمان های هاربر لایت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی ماریتایم سیتی درهم 2,701,000 Q2 2027
7 استودیو آپارتمان های کانال کراون تاور 1 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی - Q1 2025
8 آپارتمان های 1 خوابه در کانال کراون تاور 1 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 2,029,000 Q1 2025
9 آپارتمان های کانال کراون قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 2,029,000 Q1 2025
10 تاون هاوس های مراکش خرید تاون هاوس در دبی خرید ویلا در دبی داماک لاگونز درهم 2,850,000 Q1
11 تاون هاوس های میکونوس خرید تاون هاوس در دبی داماک لاگونز درهم 2,470,000 Q4
12 آپارتمان های کاوالی 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک لوکس دبی دبی مارینا درهم 2,992,000 Q3 2027
13 آپارتمان های 2 خوابه در پارک سنترال قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی - پروژه های آماده
14 آپارتمان های 1 خوابه در پارک سنترال قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی - پروژه های آماده
15 استودیو آپارتمان های پارک سنترال قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی - پروژه های آماده
16 آپارتمان های 2 خوابه در کانال هایتز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 3,420,000 Q1
17 آپارتمان های 1 خوابه در کانال هایتز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 1,670,000 Q1
18 استودیو آپارتمان های کانال هایتز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 1,250,000 Q1
19 تاون هاوس های لجندز خرید تاون هاوس در دبی داماک هیلز درهم 3,696,000 Q1
20 آپارتمان های کانال هایتس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 1,250,000 Q1
21 آپارتمان های شیک تاور 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی - Q2
22 آپارتمان های داماک بی قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک لوکس دبی دبی مارینا درهم 2,950,000 Q3 2027
23 تاون هاوس های ایبیزا خرید تاون هاوس در دبی داماک لاگونز درهم 2,110,000 Q4 2025
24 آپارتمان های کاوالی قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک لوکس دبی بیزینس بی درهم 16,500,000 Q1
25 تاون هاوس های مونت کارلو خرید تاون هاوس در دبی داماک لاگونز درهم 1,900,000 Q1
26 آپارتمان های الگانس تاور قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی املاک لوکس دبی داون تاون دبی درهم 1,790,000 Q1
27 تاون هاوس های ماربلا خرید تاون هاوس در دبی داماک لاگونز درهم 1,900,000 Q2
28 آپارتمان های شیک تاور قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 823,000 پروژه های پیش از راه اندازی
29 ویلا های جم استیس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 5,800,000 Q4 2025
30 ویلاهای The Farmhouses خرید ویلا در دبی داماک هیلز 2 درهم 6,221,000 Q3 2024
31 آپارتمان های صفا 2 قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی الصفا درهم 750,000 Q1
32 تاون هاوس های مالت خرید تاون هاوس در دبی داماک لاگونز درهم 1,748,000 Q1
33 ویلاهای مستقل ونیز خرید ویلا در دبی داماک لاگونز درهم 4,900,000 Q1
34 خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 19,797,000 Q4 2024
35 ویلاهای پورتوفینو خرید ویلا در دبی داماک لاگونز درهم 1,569,000 Q3 2025
36 ویلاهای نایس ویلاز خرید تاون هاوس در دبی خرید ویلا در دبی داماک لاگونز درهم 1,706,000 Q2 2025
37 آپارتمان های ویردیس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز 2 درهم 406,000 Q1 2025
38 آپارتمان های صفا وان قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی الصفا درهم 1,620,000 Q1
39 آپارتمان های آیکون سیتی قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 850,000 Q4 2022
40 آپارتمان های گلف گیت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 726,000 Q4 2024
41 ویلاهای اترون خرید ویلا در دبی داماک هیلز 2 - Q4 2024
42 واحدهای برج کاوالی قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 1,754,000 Q3 2025
43 ویلاهای املاک ترامپ (بل ایر) خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 3,800,000 Q1 2024
44 آپارتمان های فیورا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 307,000 پروژه های آماده
45 هتل آپارتمان های پریوه خرید هتل آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 704,000 پروژه های آماده
46 آمورا در گلف ورد قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 337,000 پروژه های آماده
47 ویلاهای لجندز خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,870,000 Q4 2024
48 ویلاهای کاستا براوا خرید تاون هاوس در دبی خرید ویلا در دبی داماک لاگونز درهم 1,530,000 Q3 2024
49 ویلاهای سرنیداد خرید ویلا در دبی داماک لاگونز درهم 1,530,000 Q4 2024
50 ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2 خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,870,000 Q1 2024
51 آپارتمان های لورتو قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 819,000 پروژه های آماده
52 “آیکون هتل” با مدیریت “روبرتو کاوالی” خرید هتل آپارتمان در دبی دبی مارینا - پروژه های آماده
53 واحدهای دو خوابه برج Paramount خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,884,401 پروژه های آماده
54 واحدهای استودیویی برج Paramount خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,196,000 پروژه های آماده
55 آپارتمان های تنورا خرید هتل آپارتمان در دبی دبی ساوث درهم 650,000 پروژه های آماده
56 زادا تاور قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 699,999 Q4 2023
57 ویلاهای گرین وودز خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,688,000 Q4 2024
58 پارک ویلاز خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 3,066,000 پروژه های آماده
59 میرانو تاور قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 526,000 پروژه های آماده
60 ویلاهای آکویا کواترو خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) - پروژه های آماده
61 “بیچ” بامدیریت “مَیسان دی ویل” قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,075,000 پروژه های آماده
62 آپارتمان های کیارا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 798,000 پروژه های آماده
63 آپارتمانهای سلستیا هتل خرید هتل آپارتمان در دبی دبی ساوث درهم 425,000 پروژه های آماده
64 برج 108 خرید هتل آپارتمان در دبی جمیرا ویلیج سيرکل درهم 999,999 پروژه های آماده
65 برج غالیا توسط شرکت داماک خرید هتل آپارتمان در دبی جمیرا ویلیج سيرکل درهم 449,999 پروژه های آماده
66 ویلاهای اکنان خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,246,000 پروژه های آماده
67 اقامتگاه ها و هتل برج های پارامونت خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,574,580 پروژه های آماده
68 برج بلاویستا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 460,000 پروژه های آماده
69 برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 916,000 پروژه های آماده
70 سانتورینی خرید تاون هاوس در دبی خرید ویلا در دبی داماک لاگونز درهم 1,497,000 Q3 2024
71 گلف تاون قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,070,000 پروژه های آماده
72 هتل رادیسون خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 544,000 پروژه های آماده
73 روا رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 780,000 پروژه های آماده
74 ویرا رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 1,301,000 پروژه های آماده
75 داماک میسون مجستین قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 716,000 پروژه های آماده
76 ترامپ استیت پارک رزیدنس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,960,000 پروژه های آماده
77 ریوا هایتز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 804,000 پروژه های آماده
78 آپارتمانهای گلف ویتا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 721,000 پروژه های آماده
79 ویلاهای بیت الاصیل خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,291,000 پروژه های آماده
80 ویلاهای یو ان او خرید ویلا در دبی داماک هیلز 2 - Q4 2024
81 اوروم ویلاز خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,554,000 پروژه های آماده
82 ویلاهای سنگی هاجر2 خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,137,000 پروژه های آماده
83 Evo Townhomes توسط داماک خرید تاون هاوس در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 737,000 پروژه های آماده
84 برج های کارسون قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 716,000 پروژه های آماده
85 واحدهای دو خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 582,000 پروژه های آماده
86 واحدهای یک خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 387,000 پروژه های آماده
87 واحدهای استودیویی آپارتمان های فیورا در گلف ورد قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 307,000 پروژه های آماده
88 ویلا های کندا خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,100,000 پروژه های آماده
89 داماک هایتز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 2,842,000 پروژه های آماده
90 آپارتمانهای آل سیزنز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 560,000 پروژه های آماده
91 ویلاهای Biela خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,323,000 پروژه های آماده
92 واحدهای دو خوابه آپارتمان های گلف ویتا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 699,999 پروژه های آماده
93 واحدهای یک خوابه آپارتمان های گلف ویتا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 449,999 پروژه های آماده
94 ویلاهای کازابلانکابوتیک خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,896,000 پروژه های آماده
95 گلف تراس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,198,000 پروژه های آماده
96 داماک هیلز – گلف ودوتا خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 885,000 پروژه های آماده
97 گلف هاریزون قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,899,000 پروژه های آماده
98 گلف ویستا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,490,000 پروژه های آماده
99 آپارتمان های ارکید قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,086,000 پروژه های آماده
100 گلف پرومناد خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 851,000 پروژه های آماده
101 آپارتمان های جاسمین قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,184,000 پروژه های آماده
102 ویلاهای بهیا خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 999,999 پروژه های آماده
103 ویلاهای ملروس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 6,999,999 پروژه های آماده
104 ویلاهای جاست کاوالی خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,300,000 پروژه های آماده
105 سیلور اسپرینگ خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,990,000 Q3 2023
106 ویلاهای گرین اگرس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,660,000 پروژه های آماده
107 واحدهای سه خوابه آپارتمان های کیارا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 2,161,000 پروژه های آماده
108 واحدهای دو خوابه آپارتمان های کیارا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,614,000 پروژه های آماده
109 واحدهای یک خوابه آپارتمان های کیارا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,514,000 پروژه های آماده
110 واحدهای استودیویی آپارتمان های کیارا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 798,000 پروژه های آماده
111 ویلاهای آونسیا2 خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,300,000 پروژه های آماده
112 ویلاهای سنگی حجر خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,137,000 پروژه های آماده
113 ویلاهای مستقل چلسی بوتیک خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,350,000 پروژه های آماده
114 تاون هاوسز مد خرید تاون هاوس در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 616,000 پروژه های آماده
115 ویلاهای آکویا مانارولا خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 999,999 پروژه های آماده
116 آکویا ایمجین2.0 خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 2,696,000 پروژه های آماده
117 آرتسیا در داماک هیلز خرید هتل آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 706,650 پروژه های آماده
118 ویلاهای آکویا پلی خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,075,000 پروژه های آماده
119 ویلاهایXV خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 3,230,000 پروژه های آماده
120 آکویا سلفی خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,325,000 پروژه های آماده
121 ویلاهای شیک “اِتور 971 بوگاتی” خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 36,000,000 پروژه های آماده
122 آکویا فِرِش خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 999,999 پروژه های آماده
123 داماک میسون بیز اج خرید هتل آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 4,615,000 پروژه های آماده
124 ویلاهای کنسینگتون بوتیک خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 3,125,000 پروژه های آماده
125 برج آوانتی خرید هتل آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 663,000 پروژه های آماده
126 ویلاهای رویال گلف خرید ویلا در دبی جمیرا گلف استیت درهم 6,541,000 پروژه های آماده
127 داماک هیلز ترامپ استیت خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 5,924,000 پروژه های آماده
128 ناویتاس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 420,000 پروژه های آماده
129 ترامپ استیت خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 5,417,000 پروژه های آماده
130 واحدهای استودیویی آپارتمان های آیکون هایتس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 599,999 پروژه های آماده
131 ویلاهای کسکید خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,075,000 پروژه های آماده
132 واحدهای استودیویی برج بلاویستا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 494,000 پروژه های آماده
133 واحدهای دو خوابه در برج بلاویستا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,352,000 پروژه های آماده
134 واحدهای یک خوابه در برج بلاویستا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 726,000 پروژه های آماده
135 ویلاهای آکویا جنوس خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,450,000 پروژه های آماده
136 واحدهای یک خوابه برج Paramount خرید هتل آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,574,580 پروژه های آماده
137 ویلاهای صحارا خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 1,246,000 پروژه های آماده
138 آیکون تاورز قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید - پروژه های آماده
139 هتل آپارتمان سه خوابه در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی جمیرا ویلیج سيرکل درهم 1,349,999 پروژه های آماده
140 هتل آپارتمان یک خوابه در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی جمیرا ویلیج سيرکل درهم 599,999 پروژه های آماده
141 هتل آپارتمان استودیویی در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی جمیرا ویلیج سيرکل درهم 449,999 پروژه های آماده
142 آپارتمان‌های مجلل داماک رزیدنس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 2,400,000 پروژه های آماده
143 آپارتمان های آیکون هایتس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 779,000 پروژه های آماده
144 کاپیتال بی قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 850,000 پروژه های آماده
145 هتل آپارتمان دو خوابه در برج غالیه خرید هتل آپارتمان در دبی جمیرا ویلیج سيرکل درهم 999,999 پروژه های آماده
146 آپارتمان های  “های گاردن” قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داماک هیلز درهم 1,046,191 پروژه های آماده
147 واحدهای سه خوابه برج Merano قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 2,077,000 پروژه های آماده
148 واحدهای دو خوابه میرانو تاور قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 1,480,000 پروژه های آماده
149 واحدهای یک خوابه برج Merano قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 1,085,000 پروژه های آماده
150 واحدهای استودیویی برج Merano قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 526,000 پروژه های آماده
151 ویلاهای چهار خوابه A La Carte + اتاق خدمتکار بدون تراس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,170,000 پروژه های آماده
152 واحدهای سه خوابه آپارتمان های آیکون هایتس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 2,369,000 پروژه های آماده
153 واحدهای دو خوابه آپارتمان های آیکون هایتس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 1,324,000 پروژه های آماده
154 واحدهای یک خوابه آپارتمان های آیکون هایتس قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی جاده شیخ زاید درهم 899,999 پروژه های آماده
155 ویلاهای چهار خوابه A La Carte خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,170,000 پروژه های آماده
156 ویلاهای چهار خوابه A La Carte با تراس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,962,000 پروژه های آماده
157 ویلاهای چهار خوابه A La Carte بدون تراس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,735,000 پروژه های آماده
158 ویلاهای سه خوابه A La Carte بدون تراس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,499,000 پروژه های آماده
159 ویلاهای سه خوابه A La Carte با تراس خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,772,000 پروژه های آماده
160 ویلاهای A La Carte خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 1,499,000 پروژه های آماده
161 واحدهای یک خوابه برج زادا قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 699,999 پروژه های آماده
162 برج های “داماک پارک” (تجاری) خرید دفتر کار در دبی دبی اینترنشنال فایننشال سنتر (DIFC) درهم 1,379,700 پروژه های آماده
163 برج های داماک پارک قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی دبی اینترنشنال فایننشال سنتر (DIFC) درهم 3,307,500 پروژه های آماده
164 Upper Crest قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,025,000 پروژه های آماده
165 The Vogue قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی بیزینس بی درهم 3,902,000 پروژه های آماده
166 The Distinction قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,610,000 پروژه های آماده
167 آستور مدیسون اجاره و خرید مغازه در دبی ماجان درهم 885,000 پروژه های آماده
168 ویلاهای ترف خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 4,658,000 پروژه های آماده
169 روچستر ویلاز خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,475,000 پروژه های آماده
170 فلورا خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 5,344,000 پروژه های آماده
171 پلهام خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,475,000 پروژه های آماده
172 پروژه ترینیتی خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 3,066,000 پروژه های آماده
173 فیلد خرید ویلا در دبی داماک هیلز درهم 2,973,000 پروژه های آماده
174 گلفوتل توسط شرکت داماک خرید هتل آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 395,000 -
175 تاون هاوس و املاک اشتراکی گلف قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی خرید تاون هاوس در دبی داماک هیلز درهم 1,203,000 پروژه های آماده
176 ویلاهای بورلی هیلز بوتیک خرید ویلا در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 3,092,000 پروژه های آماده
177 ویریدیس در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) قیمت آپارتمان در دبی | خرید آپارتمان در دبی آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) درهم 509,000 پروژه های آماده

خرید املاک شرکت داماک دبی

2/5 - (43 امتیاز)

املاک داماک که زیرساخت‌های شهری دبی را با پیشرفت‌های شگفت‌انگیز بی‌شمارش از سال 2002 تزیین می‌کند، یکی از برجسته‌ترین سازندگان املاک و مستغلات امارات متحده عربی و یکی از 10 شرکت ساختمانی برتر در این کشور است. مجموعه داماک شامل بیش از 147 پروژه پیشرفته و شهرک مسکونی و تجاری در دبی است. این توسعه دهنده مشهور تاکنون بیش از 26000 خانه را تحویل داده و هزاران خانه دیگر در دست ساخت دارد. در این صفحه قصد داریم شما را با املاک داماک و چندین پروژه محبوب آن آشنا کنیم. گوش به زنگ باشید!

املاک داماک

املاک داماک در سال 2002 توسط کارآفرین رویایی حسین سجوانی تاسیس شد. داماک به سرعت در میان رده‌های شرکت‌های توسعه منطقه ارتقا یافت و به زودی به عنوان یک توسعه‌دهنده مورد اعتماد و مورد احترام در امارات متحده عربی شهرت پیدا کرد. امروزه، شرکت املاک داماک یکی از پیشروترین سازندگان املاک و مستغلات در امارات متحده عربی و یک شرکت ساختمانی معتبر جهانی است که پروژه‌هایی را نه تنها در امارات متحده عربی، بلکه در عربستان سعودی، لبنان، اردن و بریتانیا انجام می‌دهد.

داماک در طول دو دهه فعالیت خود در امارات متحده عربی و کشورهای همسایه، مجموعه وسیعی از پروژه ها، از شهرک هایی در مقیاس بزرگ تا املاک مسکونی و تجاری کوچکتر را برنامه ریزی و اجرا کرده است. امضای داماک کیفیت استثنایی کار آن‌ها است و طیف گسترده‌ای از پروژه های شاهکار آن در طول سال‌ها برای شرکت تضمین شده است. امروزه کاملاً واضح است که هر سازه ای که با نام تجاری داماک برچسب گذاری شده است با بالاترین استانداردهای ساختمانی مطابقت دارد و اوج زندگی لوکس را ارائه می‌دهد. اگر می خواهید برای خرید خانه در دبی اقدام کنید، پروژه های املاک داماک یکی از بهترین گزینه‌هایی است که با آن روبرو خواهید شد.

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

داماک دبی

داماک پراپرتیز که مقر آن در دبی است، با اعتبار روزافزون خود به عنوان یکی از مؤسسات اصلی در اجرای پروژه‌های بزرگ در مقیاس بزرگ با زیرساخت‌های فوق مدرن، یک شرکت توسعه‌دهنده املاک مجلل با طیف گسترده‌ای از پروژه‌های مسکونی و تجاری خیره‌کننده در مجموعه خود است. شرکت داماک پراپرتیز کمک شایانی به زیبایی معماری شهری دبی کرده است و پروژه‌های دیدنی آن در سراسر این شهر بزرگ و باشکوه، توجه همه بازدیدکنندگان را از همان لحظه‌ای که پا به دبی می گذارند جلب می‌کند.

ریاست شرکت داماک پراپرتیز را حسین سجوانی معروف و محترم بر عهده دارد که توانسته با موفقیت استانداردهای جدیدی را در حوزه املاک امارات متحده عربی تعریف کرده، بازار املاک را ارتقا داده و برای خود جایگاه محکمی در میان برجسته‌ترین شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک و مستغلات کشور پیدا کند.

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

مجموعه عظیم پروژه‌های داماک بسیار گسترده است و شامل برخی از شگفت انگیزترین شهرک‌ های دبی و متشکل از انواع املاک مسکونی و تجاری و همچنین مناطق تفریحی و گردشگری است. چه به دنبال زندگی در یکی از ویلاها یا آپارتمان‌های عالی برای خرید در دبی باشید یا بخواهید یک تاون هاوس در دبی بخرید، داماک پراپرتیز می‌تواند تمام نیازهای شما را برآورده کند و سودآورترین معاملات موجود را برای شما رقم بزند.

پروژه ها و پیشرفت‌های منحصر به فرد شرکت داماک به امارات محدود نمی‌شود. این شرکت ساخت‌و‌ساز یک شرکت توسعه‌دهنده در سطح جهانی است که بسیاری از  پروژه‌های آن در کشورهای دیگر در حال اجرا است. بیایید به برخی از شگفت‌انگیزترین مناطق ساخته شده  بدست این شرکت و پروژه‌های داماک در سرتاسر امارات و سایر کشورها نگاهی بیندازیم.

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

پروژه های مشهور املاک داماک در دبی

داماک طراحی شهری دبی را با شهرک های منحصر به فرد خود به طور قابل توجهی ارتقا داده است. این شرکت همچنین چندین پروژه بزرگ را انجام داده است که ستاره‌های درخشان مجموعه آن هستند. در بخش زیر شما را با تعدادی از نمادین ترین شهرک های شرکت املاک داماک آشنا می‌کنیم:

 • داماک هیلز دبی

داماک هیلز یکی از بزرگترین پروژه های املاک داماک است که زمینی به مساحت 42 میلیون فوت مربع در قلب دبی لند را پوشش می‌دهد، داماک هیلز یک جامعه گلف مجلل با الهام از بورلی هیلز است که مجموعه‌ای نفیس از ویلاها و تاون هاوس‌ها در دبی را ارائه می‌کند. داماک هیلز مملو از طیف گسترده‌ای از امکانات رفاهی در سطح جهانی است و محیط زندگی آرامی را برای ساکنان خود به دور از شلوغی‌ها و هیاهوی دبی فراهم می‌کند و همچنین ارتباط خوبی دارد و به اندازه کافی به شهر نزدیک است تا ساکنان جامعه بتوانند هنوز از همه چیزهایی که دبی ارائه می‌دهد بهرمند می‌شوید.

اگر به دنبال فرصتی سودآور برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در دبی هستید، مطمئن شوید که لیست پروژه های داماک هیلز بررسی کنید. هیچ چیز نمی‌تواند به اندازه یک زندگی تفریحی مانند در یک ویلای مجلل در نزدیکی یک زمین گلف وسیع و باشکوه شاداب کننده باشد.

 • آکویا اکسیژن‌ ( داماک هیلز ۲)

بازار املاک و مستغلات در امارات متحده عربی، مجموعه املاک گسترده و زیبای خود را به رخ می‌کشد. از آپارتمان‌های دنج با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه گرفته تا ساختمان‌های عالی که به دلیل شکوه و عظمتی که دارند معروف هستند. با این حال، هنوز یک کار انجام نشده باقی مانده و جای یک محله سرسبز در میان تمام ساختمان‌های مجلل دیگر خالی بود. در این زمان بود که منطقه آکویا اکسیژن‌ ( داماک هیلز ۲) به عنوان یک مکان زندگی پایدار به وجود آمد تا با اعطای هوای پاک، تازه و جذابیت طبیعی بی‌نظیر به ساکنان با نامش نیز مطابقت داشته باشد.

با وجود این، شرکت‌های توسعه‌دهنده در میان شلوغی‌های شهر، مسیر سختی برای پیاده کردن قابلیت‌های خود در ایجاد محله‌های سبز دوستدار محیط زیست پیش رو داشتند. بنابراین، آکویا اکسیژن‌ ( داماک هیلز ۲) یک منطقه مسکونی استثنایی طبیعت محور و سازگار با محیط زیست است که در بین شلوغ‌ترین مناطق شهری دبی قرار دارد و نمونه کاملی از پناهگاهی برای کسانی است که می‌خواهند زندگی متعادلی را در این منطقه داشته باشند. زندگی در چنین منطقه‌ای، طبیعی‌ترین راه ممکن برای انجام مسئولیت‌هایی است که زندگی در کلان شهری مانند دبی به همراه دارد.

آکویا اکسیژن‌ (داماک هیلز ۲) یک پروژه عظیم است که شامل املاک درجه یک است  و هر یک از این پروژه‌ها، زیباترین آپارتمان‌ها و ویلاها را ساخته و برای مشتریانی که به دنبال خرید ویلا در دبی هستند بهترین گزینه به حساب می‌آیند.

Eterno Villas at Damac Hills 2

املاک محبوب ارائه شده توسط املاک

علاوه بر پیشرفت‌های بزرگ در مقیاس بزرگ، املاک داماک طیف گسترده‌ای از دیگر توسعه‌های مسکونی، تجاری و مهمان‌ نوازی را نیز رونمایی کرده است. چند مورد از محبوب ترین پروژه های داماک به شرح زیر است:

 • هتل آیکون داماک اثر روبرتو کاوالی:

با هدف تعریف استانداردهای جدید در زمینه مهمان نوازی و تبدیل شدن به یک نقطه عطف مورد تحسین جهانی در دبی، هتل آیکن یک شاهکار معماری و طراحی توسط خانه مد ایتالیایی تحسین شده روبرتو کاوالی است. هتل آیکن یکی از پرطرفدارترین پروژه های موجود در دبی مارینا است. در حال حاضر توسط املاک داماک در حال توسعه است و انتظار می‌رود در سال 2023 تحویل داده شود. اگر به دنبال خرید هتل آپارتمان در دبی هستید، آپارتمان های لوکس موجود در هتل ایکون یکی از بهترین گزینه‌ها هستند.

Aykon Hotel by Roberto Cavalli in Dubai Marina | Damac Properties

 • فیورا در گلف ورده توسط املاک داماک:

فیورا یک مجتمع مسکونی سازگار با محیط زیست در جامعه پایدار گلف ورده است که مجموعه ای نفیس از خانه های آیکونیک را ارائه می‌دهد. املاک موجود در فیورا در گلف ورده شامل مجموعه متنوعی از استودیوهای لوکس، آپارتمان‌های 1 خوابه، 2 خوابه و 3 خوابه است. این موارد همه از بهترین آپارتمان ها در دبی محسوب می‌شوند. آپارتمان های فیورا در یک محیط زندگی مناسب با مجموعه وسیعی از امکانات رفاهی واقع شده‌اند و تجربه زندگی بی‌نظیری را به لطف طراحی داخلی زیبای خود ارائه می‌دهند که همگی به صورت سفارشی توسط بهترین طراحان این تجارت طراحی شده اند.

Fiora in Golf Verde|Damac Properties

 • ورا هایتس رزیدنس توسط داماک:

یکی از پرطرفدارترین پروژه‌ های موجود در بیزینس بی، روا هایتس رزیدنس یک مجتمع مسکونی ممتاز است که توسط املاک داماک در یک مکان ساحلی فوق‌العاده مشرف به کانال آبی دبی و در نزدیکی مرکز شلوغ مرکز دبی و مجموعه وسیع آن توسعه یافته که مملو از امکانات رفاهی در سطح جهانی و جاذبه های محبوب می‌باشد. روا هایتس شامل 2 برج زیبا است که هر کدام با 32 طبقه آپارتمان های لوکس 1 و 2 خوابه را ارائه می‌دهند. آپارتمان های موجود در روا هایتس دارای فضای داخلی کاملاً طراحی شده، آشپزخانه های مجهز و اتاق خواب های بزرگ هستند.

Reva Heights Residential Tower| Damac Properties

املاک داماک در خارج از امارات متحده عربی

املاک داماک یک توسعه دهنده بین المللی املاک و مستغلات است و مجموعه گسترده‌ای از پروژه های ممتاز را نه تنها در امارات متحده عربی، بلکه در کشورهای دیگر در سراسر جهان برنامه ریزی و ارائه کرده است. در اینجا ما پروژه‌های شرکت داماک را که در حال حاضر در خارج از امارات متحده عربی در حال ساخت هستند فهرست کرده ایم:

پروژه های املاک داماک در عربستان سعودی

 • الجواره
 • انحصاری داماک
 • برج داماک توسط پارامونت رزیدنس ریاض

پروژه های داماک در قطر

 • برج داماک مناظر دریا
 • اسکله برج داماک
 • برج داماک مارینا
 • پیازا

پروژه های داماک در اردن

 • Lofts
 • کورت‌یارد
 • د هایتس

پروژه های املاک داماک در لبنان

 • برج داماک با فضای داخلی توسط خانه ورساچه

پروژه های املاک داماک در بریتانیا

 • ایکون لندن وان

List of Projects by DAMAC Properties | Dubai Off Plan Properties

بهترین پروژه های املاک داماک را در دبی با Dxboffplan دریافت کنید

با بیش از 147 شهرک برتر در دبی و بسیاری دیگر در کشورهای دیگر، املاک داماک یکی از توسعه دهندگان پیشرو املاک در امارات متحده عربی و یک شرکت بین المللی ساختمانی مشهور است. تأثیر املاک داماک بر معماری شهری دبی غیرقابل انکار است و پروژه‌های ارائه شده توسط این شرکت از جمله فرصت‌های سرمایه گذاری در دبی هستند. اگر علاقه مند به خرید ملکی هستید که توسط املاک داماک در دبی ساخته شده است، دریغ نکنید با ما در dxboffplan.com تماس بگیرید. ما بهترین مجموعه پروژه‌های داماک و سودآورترین معاملات را در اختیار شما قرار می‌دهیم. ما همچنین خدمات انحصاری زیر را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم:

 • خرید مستقیم از سازنده
 • مشاوره 100% رایگان
 • کارمزد کمیسیون صفر
 • مشاوره حضوری و آنلاین (از طریق واتساپ)
 • ایمن سازی فوری ملک
 • خدمات شهروندی

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گلف گرینز

داماک هیلز Q1 2027
خرید املاک شرکت داماک دبی
در گلف گرینز با انبوهی از امکانات خیره کننده وارد قلمروی عظمت شوید

شروع قیمت از :

درهم984,000

آپارتمان های گلف گرینز

آپارتمان های گلف گرینز توسط شرکت داماک آپارتمان هایی کاملاً جدید در منطقه داماک هیلز دبی هستند که سبک زندگی لوکسی را ارایه می دهند...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های داماک کاسا

الصفوح
خرید املاک شرکت داماک دبی
یک نماد جدید با مناظر نخل جمیرا

اطلاع از قیمت

آپارتمان های داماک کاسا

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری سودآور در یک لوکیشن عالی در دبی هستید، آپارتمان‌های داماک کاسا در الصفوح می‌توانند گزینه‌هایی عالی برای شما باشند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ولتا

جاده شیخ زاید Q1 2028
خرید املاک شرکت داماک دبی
استانداردهای جدیدی از ظرافت و مجلل را تعیین می کند

شروع قیمت از :

درهم1,670,000

آپارتمان های ولتا

یک زندگی لوکس و پتانسیل سرمایه گذاری بالا را در آپارتمان های ولتا توسط شرکت داماک در آدرس بینظیر جاده ی شیخ زاید کشف کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کورال ریف

دبی ماریتایم سیتی Q1 2028
خرید املاک شرکت داماک دبی
مناظر بی‌پایان دریا، تجملات افسارگسیخته، و پناهگاه آبی، همگی همراه روزانه شما در صخره مرجانی هستند.

شروع قیمت از :

درهم1,657,000

آپارتمان های کورال ریف

آپارتمان های کورال ریف توسط کمپانی داماک آپارتمان های کاملاً جدید در کنار آب در دبی ماریتایم سیتی هستند. برای دریافت راهنمای 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های ورونا

داماک هیلز 2 Q2
خرید املاک شرکت داماک دبی
جایی که خانواده‌ها شکوفا می‌شوند و قلب‌ها متحد می‌شوند - مکانی عالی برای نامیدن خانه

شروع قیمت از :

درهم1,829,000

تاون هاوس های ورونا

تاون هاوس های ورونا توسط کمپانی داماک در منطقه ی داماک هیلز 2 مناسب کسانی هستند که می خواهند نهایت تجملات و زیبایی را تجربه کنند.برای دریافت مشاوره ی رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های هاربر لایت

دبی ماریتایم سیتی Q2 2027
خرید املاک شرکت داماک دبی
یک اقامتگاه مجلل در کنار آب در قلب شهر دریایی دبی

شروع قیمت از :

درهم2,701,000

آپارتمان های هاربر لایت

اگر به آپارتمان های کنار دریا با ارزش سرمایه گذاری بالا در دبی نیاز دارید، آپارتمان های هاربر لایت توسط کمپانی داماک بهترین گزینه برای شما هستند...

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های کانال کراون تاور 1

بیزینس بی Q1 2025
خرید املاک شرکت داماک دبی
طراحی آپارتمان های ساحلی توسط de GRISOGONO

اطلاع از قیمت

استودیو آپارتمان های کانال کراون تاور 1

خانه رویایی خود را با بهترین قیمت، از میان استودیو آپارتمان های کانال کراون تاور 1، بیزینس بی، دبی خریداری نمایید و از طرح پرداخت اقساطی جذاب در خرید آن‌ها بهره‌مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در کانال کراون تاور 1

بیزینس بی Q1 2025
خرید املاک شرکت داماک دبی
طراحی آپارتمان های ساحلی توسط de GRISOGONO

شروع قیمت از :

درهم2,029,000

آپارتمان های 1 خوابه در کانال کراون تاور 1

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان های 1 خوابه در کانال کراون تاور 1، بیزینس بی، دبی انتخاب کنید و سرمایه‌‌گذاری پرسودی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کانال کراون

بیزینس بی Q1 2025
خرید املاک شرکت داماک دبی
طراحی آپارتمان های ساحلی توسط de GRISOGONO

شروع قیمت از :

درهم2,029,000

آپارتمان های کانال کراون

آپارتمان های کانال کراون در بیزنس بی با طراحی منحصر به فرد الهام گرفته از جواهرات، خانه هایی عالی برای لذت بردن از زندگی شهری دبی در مجلل ترین حالت ممکن می باشند...

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های مراکش

داماک لاگونز Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
ویلاها و خانه های شهری با الهام از مدیترانه

شروع قیمت از :

درهم2,850,000

تاون هاوس های مراکش

تاون هاوس های مراکش که توسط شرکت داماک در حال ساخت هستند، خانه های باورنکردنی در داماک لاگون دبی می باشند که از جذابیت فریبنده منطقه ی مدیترانه الهام گرفته اند.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های میکونوس

داماک لاگونز Q4
خرید املاک شرکت داماک دبی
ارائه یک جزیره مجلل زندگی در دبی

شروع قیمت از :

درهم2,470,000

تاون هاوس های میکونوس

تاون هاوس های میکونوس در دبی پروژه ایده آل شرکت داماک در منطقه ی داماک لاگون هستند که از شهرهای مدیترانه ای الهام گرفته شده است. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کاوالی 2

دبی مارینا Q3 2027
خرید املاک شرکت داماک دبی
موج بعدی آپارتمان های لوکس ساحلی

شروع قیمت از :

درهم2,992,000

آپارتمان های کاوالی 2

آپارتمان های کاوالی 2 در دبی هاربر توسط شرکت داماک آپارتمان هایی در کنار آب هستند که دارای برند کاوالی می باشند. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در پارک سنترال

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمان‌های مسکونی با تدبیر در محله‌ای پرجنب‌وجوش

اطلاع از قیمت

آپارتمان های 2 خوابه در پارک سنترال

شما می‌توانید املاک رویایی خود را از میان آپارتمان های مدرن و مجهز 2 خوابه در پارک سنترال، بیزینس بی، دبی خریداری کنید و زندگی سرشار از آرامشی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در پارک سنترال

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمان‌های مسکونی با تدبیر در محله‌ای پرجنب‌وجوش

اطلاع از قیمت

آپارتمان های 1 خوابه در پارک سنترال

خانه ایده آل خود را در امارات و از میان آپارتمان های 1 خوابه در پارک سنترال، بیزینس بی، دبی انتخاب کنید و در آن‌ها سکونت داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های پارک سنترال

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمان‌های مسکونی با تدبیر در محله‌ای پرجنب‌وجوش

اطلاع از قیمت

استودیو آپارتمان های پارک سنترال

استودیو آپارتمان های پارک سنترال، بیزینس بی، دبی گزینه‌ای عالی برای سرمایه‌گذاران و افرادی هستند که دوست دارند در امارات سکونت داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در کانال هایتز

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
نگاهی اجمالی به آپارتمان های خیره کننده کانال هایتس داشته باشید

شروع قیمت از :

درهم3,420,000

آپارتمان های 2 خوابه در کانال هایتز

خانه ایده آل خود را از میان آپارتمان های 2 خوابه در کانال هایتز، بیزینس بی، دبی انتخاب کنید و در یکی از زیباترین مناطق با پروژه‌های مسکونی مشهور سکونت داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این خانه‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در کانال هایتز

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
نگاهی اجمالی به آپارتمان های خیره کننده کانال هایتس داشته باشید

شروع قیمت از :

درهم1,670,000

آپارتمان های 1 خوابه در کانال هایتز

آپارتمان های 1 خوابه در کانال هایتز، بیزینس بی، دبی همان جایی است که می‌توانید زندگی لوکسی داشته باشید و از امکانات و تجهیزات بسیار عالی بهره‌مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های کانال هایتز

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
نگاهی اجمالی به آپارتمان های خیره کننده کانال هایتس داشته باشید

شروع قیمت از :

درهم1,250,000

استودیو آپارتمان های کانال هایتز

خانه ایده‌آل خود را از میان استودیو آپارتمان های کانال هایتز، بیزینس بی، دبی و سرمایه‌گذاری پرسودی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات و شرایط خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های لجندز

داماک هیلز Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
خانه‌های شهری امروزی با چشم‌اندازهای گلف همیشگی و لذت زندگی اجتماعی

شروع قیمت از :

درهم3,696,000

تاون هاوس های لجندز

تاون هاوس های لجندز از ایده آل ترین خانه ها در دبی هستند که سطح بالایی از آرامش و تجملات را به شما می دهند. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان ما کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کانال هایتس

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
نگاهی اجمالی به آپارتمان های خیره کننده کانال هایتس داشته باشید

شروع قیمت از :

درهم1,250,000

آپارتمان های کانال هایتس

آپارتمان های کانال هایتس خانه های لوکس بی نظیری در کنار کانال درخشان دبی می باشند. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های شیک تاور 2

بیزینس بی Q2
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمان های مارک دار توسط De Grisogono

اطلاع از قیمت

آپارتمان های شیک تاور 2

واحدهای شیک تاور 2 توسط کمپانی داماک آپارتمان هایی بینظیر برای لذت زندگی در قلب دبی هستند. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های داماک بی

دبی مارینا Q3 2027
خرید املاک شرکت داماک دبی
طراحی آپارتمان اسکله ای باشکوه توسط کاوالی

شروع قیمت از :

درهم2,950,000

آپارتمان های داماک بی

آپارتمان های داماک بی با برند کاوالی در دبی هاربر یک شاهکار معماری برای تجربه زندگی ساحلی و معنای واقعی زندگی لاکچری است. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های ایبیزا

داماک لاگونز Q4 2025
خرید املاک شرکت داماک دبی
راه جدیدی از زندگی را در تاون هاوس های ایبیزا کشف کنید

شروع قیمت از :

درهم2,110,000

تاون هاوس های ایبیزا

تاون هاوس های ایبیزا در داماک لاگون مکان هایی عالی برای لذت بردن از سبک زندگی تفریحی و حال و هوای مدیترانه ای هستند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کاوالی

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
از زندگی مارک دار با مناظر خیره کننده از کانال دبی لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم16,500,000

آپارتمان های کاوالی

آپارتمان‌های کاوالی توسط داماک املاک مناسبی در دبی برای کسانی هستند که می‌خواهند از محدودیت‌ها فراتر بروند. مشاوره 100% رایگان ما اینجاست...

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های مونت کارلو

داماک لاگونز Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
خانه های شهری با الهام از مدیترانه در تالاب های داماک

شروع قیمت از :

درهم1,900,000

تاون هاوس های مونت کارلو

تاون هاوس های مونت کارلو در داماک لاگون خانه های مناسبی برای غرق شدن در سبک زندگی لوکس مدیترانه ای هستند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های الگانس تاور

داون تاون دبی Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
اولین برج مارک شده توسط زهیر مراد

شروع قیمت از :

درهم1,790,000

آپارتمان های الگانس تاور

آپارتمان های الگانس تاور توسط داماک فرصتی بینظیر برای شماست تا بتوانید در یک شاهکار هنری زندگی کنید و غرق در زندگی لاکچری شوید. برای مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های ماربلا

داماک لاگونز Q2
خرید املاک شرکت داماک دبی
زندگی خود را به عنوان یک تعطیلات به عنوان تعطیلات در تاون هاوس های ماربلا زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم1,900,000

تاون هاوس های ماربلا

تاون هاوس های ماربلا در دبی مکان های فوق العاده ای برای لذت بردن از حال و هوای اسپانیایی وسبک زندگی منحصر به فرد مدیترانه ای می باشند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های شیک تاور

بیزینس بی پروژه های پیش از راه اندازی
خرید املاک شرکت داماک دبی
همراه با اقساط آسان

شروع قیمت از :

درهم823,000

آپارتمان های شیک تاور

واحدهای شیک تاور خانه هایی لوکس با کیفیت بی نظیر و چشم اندازهای خیره کننده هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های جم استیس

داماک هیلز Q4 2025
خرید املاک شرکت داماک دبی
با برنامه های پرداخت جذاب تا 3.5 سال

شروع قیمت از :

درهم5,800,000

ویلا های جم استیس

ویلاهای جم استیس در داماک هیلز، دبی جایی است که شما می‌توانید در میان مدرن‌ترین خانه‌ها، در آرامش زندگی کنید. برای آنکه جزئیات بیشتری در رابطه با این پروژه بدانید، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای The Farmhouses

داماک هیلز 2 Q3 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی
ویلاهای لوکس به سبک اروپایی و آمریکای شمالی در قلب دبی

شروع قیمت از :

درهم6,221,000

ویلاهای The Farmhouses

The Farmhouses در داماک هیلز 2، دبی از مدرن ترین ویلاهایی هستند که توسط گروه معروف املاک داماک ساخته شده اند. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های صفا 2

الصفا Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
آینده لوکس با مناظر خیره کننده

شروع قیمت از :

درهم750,000

آپارتمان های صفا 2

آپارتمان‌های صفا 2 در جاده شیخ زاید دبی یکی از بهترین گزینه ‌ها به شمار می‌رود که می توانید در آن از یک سبک زندگی لوکس لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های مالت

داماک لاگونز Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
خانه های شهری لوکس با چشم انداز خیره کننده تالاب

شروع قیمت از :

درهم1,748,000

تاون هاوس های مالت

تاون هاوس های مالت در داماک لاگونز دبی یک مجتمع مسکونی است که فرصت بی‌نظیری را برای سرمایه گذاران ارائه می‌کند. برای مطالعه جزییات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای مستقل ونیز

داماک لاگونز Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
بزرگ به سبک ونیزی با مناظر وسیع تالاب

شروع قیمت از :

درهم4,900,000

ویلاهای مستقل ونیز

ویلاهای ونیز در داماک لاگونز دبی، یک محله مسکونی با کیفیت زندگی بی‌نظیر را به شما رائه می‌دهد و در این محل طیف گسترده‌ای از ویلاهای عالی برای خرید وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

داماک هیلز Q4 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی

شروع قیمت از :

درهم19,797,000

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای پورتوفینو

داماک لاگونز Q3 2025
خرید املاک شرکت داماک دبی
در ویلاهای پورتوفینو از زندگی شیک و منحصربفرد خود لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم1,569,000

ویلاهای پورتوفینو

ویلاهای پورتوفینو در دبی خانه‌های منحصر به فردی هستند که در آن با تجملات دبی و شرایط شگفت‌انگیز روستای پورتوفینو ایتالیا روبرو خواهید شد. برای دریافت مشاوره 100% رایگان وارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای نایس ویلاز

داماک لاگونز Q2 2025
خرید املاک شرکت داماک دبی
در ویلاهای نایس ویلاز در داماک لاگون از سبک زندگی لوکس ساحلی و تماشای مناظر زیبای دریا لذت ببرید.

شروع قیمت از :

درهم1,706,000

ویلاهای نایس ویلاز

آیا به دنبال خرید ویلایی منحصر به فرد در دبی هستید؟ پروژه ویلایی نایس ویلاز در داماک لاگون را از دست ندهید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ویردیس

داماک هیلز 2 Q1 2025
خرید املاک شرکت داماک دبی
خانه‌هایی لوکس با قیمتی مقرون به صرفه و ۴% هزینه‌های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم406,000

آپارتمان های ویردیس

آپارتمان ویردیس در دبی برای خرید ملک در دبی، زندگی در دبی و نیز سرمایه گذاری در امارات، گزینه‌های کم‌نظیری هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های صفا وان

الصفا Q1
خرید املاک شرکت داماک دبی
پروژه‌ای جدید و لوکس در میان طبیعت زیبای صفا پارک و ارائه مناظر خیره‌کننده

شروع قیمت از :

درهم1,620,000

آپارتمان های صفا وان

آپارتمان صفا وان خانه‌هایی بی‌نظیر برای تجربه یک زندگی منحصر به فرد می‌باشد. برای دریافت مشاوره ۱۰۰% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آیکون سیتی

جاده شیخ زاید Q4 2022
خرید املاک شرکت داماک دبی
مشرف به کانال دبی

شروع قیمت از :

درهم850,000

آپارتمان های آیکون سیتی

آیکون سیتی که توسط گروه املاک داماک ساخته شده، مجموعه‌ای خاص و فوق لاکچری است که دارای تنوع گسترده‌ای از آپارتمان‌های مجلل برای خرید در دبی است. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گلف گیت

داماک هیلز Q4 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی
با انتخاب آپارتمان‌های گلف گیت برای تجربه یک زندگی ایده‌آل و شاد آماده شوید

شروع قیمت از :

درهم726,000

آپارتمان های گلف گیت

آپارتمان های گلف گیت در داماک هیلز 1 در دبی پروژه‌ای ست که با بهترین کیفیت، بهترین سبک زندگی را به شما هدیه می‌دهد. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اترون

داماک هیلز 2 Q4 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی
ویلاهای دو طبقه بزرگ. ویلاهای رویایی شما، همین ویلاها هستند

اطلاع از قیمت

ویلاهای اترون

اگر در دبی به دنبال یک خانه رویایی برای تجربه یک زندگی خانوادگی وجذاب هستید، پیشنهاد می‌دهیم ویلاهای اترون در داماک هیلز ۲ را از دست ندهید. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید ووارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای برج کاوالی

دبی مارینا Q3 2025
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمان‌هایی لوکس با طراحی عالی رو به روی ساحل و پالم

شروع قیمت از :

درهم1,754,000

واحدهای برج کاوالی

برج کاوالی در جمیرا یک شاهکار معماری ست که برای خرید ملک در دبی آپارتمان هایی باورنکردنی را ارائه می دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید…

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای املاک ترامپ (بل ایر)

داماک هیلز Q1 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی
ویلا های مارک دار طراحی شده توسط املاک ترامپ

شروع قیمت از :

درهم3,800,000

ویلاهای املاک ترامپ (بل ایر)

ترامپ استیتز در داماک هیلز این فرصت بی نظیر را به شما می دهد تا صاحب "املاک ترامپ" شوید و "سبک زندگی با برند ترامپ" را تجربه کنید. در ادامه اطلاعات بیشتر را دریافت نمایید

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های فیورا

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
...

شروع قیمت از :

درهم307,000

آپارتمان های فیورا

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : هتل آپارتمان های پریوه

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمانهای لوکس آماده ، مشرف به کانال آب دبی در بیزینس بی

شروع قیمت از :

درهم704,000

هتل آپارتمان های پریوه

پریوه توسط انبوه ساز داماک یک ساختمان دوقلو ، هتل آپارتمان های عالی که در بیزینس بی واقع واقع شده است ، و دارای سوئیت های یک و دو خوابه ، با نمای پانورامیک در کنار کانال آب است.

درخواست پاسخ به تماس : آمورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
برنامه پرداخت3 ساله

شروع قیمت از :

درهم337,000

آمورا در گلف ورد

وسط مجموعه ای مجلل در دبی لند نهفته شده است. آمورا زیبا، آخرین توسعه املاک و مستغلات توسط داماک هیلز در حوزه گلف استاندارد گلف ورد واقع شده است، در اطراف این مجتمع زیبا مناظر چشم و نواز و خیره کننده ای به چشم می خورد. این مجتمع فقط چند قدم با مدرسه بین المللی ، مرکز خرید و پارک جامعه آمورا فاصله دارد یک مکان ایده آل برای خانواده های منسجم است.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای لجندز

داماک هیلز Q4 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی
ارائه اقساط آسان و قیمت مناسب

شروع قیمت از :

درهم1,870,000

ویلاهای لجندز

The Legends is an elegant collection of stylish villas for sale at Damac Hills in Dubai. Click to get 100% free consultation…

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کاستا براوا

داماک لاگونز Q3 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی
مجموعه‌ای از تاون هاوس ها و ویلاهایی لوکس به سبک اسپانیایی

شروع قیمت از :

درهم1,530,000

ویلاهای کاستا براوا

ویلاهای کاستا براوا در داماک لاگون دبی خانه‌های بی‌نظیری هستند که بهتر است برای خرید هر یک از آن‌ها تلاش کرد. برای دریافت مشاوره 100% رایگان با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سرنیداد

داماک لاگونز Q4 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی
آرامش زندگی اسپانیایی در اینجا در دبی

شروع قیمت از :

درهم1,530,000

ویلاهای سرنیداد

ویلاهای سرنیداد در منطقه داماک لاگون 2 دبی برای خرید ویلا در دبی املاکی فوق‌العاده عالی هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان و تخصصی با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2

داماک هیلز Q1 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی
ویلاهایی لوکس + قیمتی مقرون به صرفه با 4 سال برنامه پرداخت

شروع قیمت از :

درهم1,870,000

ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2

ویلاهای ترامپ (بل ایر) 2 در داماک هیلز ویلاهای فروشی باورنکردنی در دبی می باشند که تجربه ی سبک زندگی کالیفرنیایی را به شما می دهند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های لورتو

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم819,000

آپارتمان های لورتو

آپارتمان های لورتو در داماک هیلز املاک فوق‌العاده لوکسی هستند که باید به ارزش و اهمیت آن‌ها پی برد. برای این که دلیل این اهمیت و برتری را بدانید کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : “آیکون هتل” با مدیریت “روبرتو کاوالی”

دبی مارینا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
چشم انداز های باور نکردنی در سراسر پالم جمیرا

اطلاع از قیمت

“آیکون هتل” با مدیریت “روبرتو کاوالی”

"آیکون هتل" توسعه ای بی حدّ و حصر از املاک و مستغلات "داماک" است که توسط دیزاینر منزل ناموَر آقای "روبرتو کاوالی" واقع در دبی مارینا طراحی شده است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه برج Paramount

جاده شیخ زاید
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
7٪ ضمانت اجاره بها برای 3 سال

شروع قیمت از :

درهم1,884,401

واحدهای دو خوابه برج Paramount

واحدهای دو خوابه هتل Paramount از جمله هنری ترین پروژه های داماک در یکی از برج های نمادین در اسکای لاین دبی می باشند. این واحد های شگفت انگیز مساحت 1533 تا 1732 فوت مربع با امکانات فوق العاده را ارائه می دهند تا Paramount بهترین مکان برای لذت بردن و ساخت لحظات خاطره انگیز باشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی برج Paramount

جاده شیخ زاید
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
7٪ ضمانت اجاره بها برای 3 سال

شروع قیمت از :

درهم1,196,000

واحدهای استودیویی برج Paramount

واحدهای استودیویی هتل Paramount از جمله هنری ترین پروژه های داماک در یکی از باورنکردنی ترین برج ها می باشند. این برج قرار است یکی دیگر از برج های نمادین در اسکای لاین دبی باشد. این واحد های شگفت انگیز مساحت 517 فوت مربع با امکانات فوق العاده را ارائه می دهند تا Paramount بهترین مکان برای لذت بردن باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های تنورا

دبی ساوث
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
در آپارتمان های لوکس و مبله در دبی ساوت زندگی کنید

شروع قیمت از :

درهم650,000

آپارتمان های تنورا

تنورا توسط شرکت داماک یکی از اولین هتل آپارتمانها در دبی ثاوت است که ارائه دهنده فرصت های سرمایه گذاری بزرگ و اقامتگاههایی مجلل بر حسب بازگشت اجاره میباشد.

درخواست پاسخ به تماس : زادا تاور

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمانهای لوکس 1خوابه از 699،999 درهم * در یکی از بهترین مناطق شهر

شروع قیمت از :

درهم699,999

زادا تاور

واحد 1 خوابه لوکس را در زادا تاور در بیزنیس بی و پرداخت پس از اتمام، سرمایه گذاری کنید. زادا تاور توسط ساخت وساز داماک یک برج مسکونی زیبا و با امکانات فوق العاده زیبا ساخته شده است

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای گرین وودز

داماک هیلز Q4 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی
نمای ستاره ای با چراغ های براق کننده جاسازی شده

شروع قیمت از :

درهم1,688,000

ویلاهای گرین وودز

گرین وودز مجموعه ای از ویلاهای خیره کننده در داماک هیلز دبی می باشد که در آنها می توانید زندگی لوکس خود را به سطح بالاتری ببرید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : پارک ویلاز

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
خانه های لوکس در یک مجتمع تثبیت شده

شروع قیمت از :

درهم3,066,000

پارک ویلاز

"پارک ویلاز" توسعه مسکونی گران و لوکسی است که تحت مدیریت املاک و مستغلات "داماک" ویلاهای 3 و 4 خوابه بزرگ و جاداری را در "داماک هیلز" به نمایش می گذارد.

درخواست پاسخ به تماس : میرانو تاور

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
برنامه پرداخت 1 سال بعد از تحویل

شروع قیمت از :

درهم526,000

میرانو تاور

میرانو تاور یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای آکویا کواترو

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی

اطلاع از قیمت

ویلاهای آکویا کواترو

AKOYA از Cuatro ویلا، ساخته شده با خانواده در ذهن، احاطه شده توسط سبز سرسبز، ارائه فرصت کافی برای خانواده ها برای زندگی، رشد و کشف با امکانات برای همه.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : “بیچ” بامدیریت “مَیسان دی ویل”

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی

شروع قیمت از :

درهم1,075,000

“بیچ” بامدیریت “مَیسان دی ویل”

ساحل توسط مزون د Ville یک مجموعه از برج است که ارائه اتاق های لوکس هتل و سوئیت، مسکونی و هتل آپارتمان در AKOYA اکسیژن است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کیارا

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمان های مبله لوکس در منطقه ای عالی مشرف به زمینه های زیبای گلف

شروع قیمت از :

درهم798,000

آپارتمان های کیارا

آپارتمان های مبله کیارا یک پروژه مسکونی لوکس است که شامل طرح هایی در قالب استودیویی ، 1خوابه ، 2خوابه و 3 خوابه میباشد که در منطقه داماک هیلز و توسط شرکت داماک پراپرتیز با نمای زمین های گلف طراحی و اجرا شده است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای سلستیا هتل

دبی ساوث
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمان های لوکس و مبله در دبی ثاوت

شروع قیمت از :

درهم425,000

آپارتمانهای سلستیا هتل

هتل آپارتمان های سلستیا اقامتگاههای هتلی مجللی در دبی ثاوت هستند که اقامتگاههای ارزنده ممتازی را در کنار بازگشت سرمایه بالا عرضه میکنند.

درخواست پاسخ به تماس : برج 108

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
مجتمعی با مناظر جذاب و چشم گیر

شروع قیمت از :

درهم999,999

برج 108

برج108 شرکت داماک مجموعه ای از هتل آپارتمانهای مجلل در جمیرا ویلیج سرکل هستند که بازگشت سرمایه پر منفعتی از راه اجاره آن به دست خواهد آمد.

درخواست پاسخ به تماس : برج غالیا توسط شرکت داماک

جمیرا ویلیج سيرکل
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
برنامه پرداخت انعطاف پذیر و مقرون به صرفه

شروع قیمت از :

درهم449,999

برج غالیا توسط شرکت داماک

اکنون به آپارتمانهای مجلل هتل در برج غالیا بروید! اولین آپارتمان مبله هتل مطابق با قانون شریعت واقع در دهکده جمیرا با ارائه استودیوی ارزان قیمت ، واحدهای 1 ، 2 و 3 خوابه با شروع از 499.999 درهم فقط با برنامه پرداخت انعطاف پذیر و مقرون به صرفه

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اکنان

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
ویلاهایی لوکس در دبی لند، شروع قیمت از 1.1 میلیون درهم*

شروع قیمت از :

درهم1,246,000

ویلاهای اکنان

ویلاهای اکنان با مدیریت داماک مجموعه ای از ویلاهای لوکس در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) هستند که دارای 3 اتاق خواب با شروع 999،999 درهم با پرداخت بیش از 5 سال می باشند.

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه ها و هتل برج های پارامونت

جاده شیخ زاید
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
اقامتگاه های لوکس در یک مکان ویژه در جاده شیخ زاید

شروع قیمت از :

درهم1,574,580

اقامتگاه ها و هتل برج های پارامونت

اقامتگاهها و هتل و پارامونت یک برج اقامتگاهی و هتلی مجلل در جاده شیخ زاید است که عرضه کننده اسکای لابی با چشم اندازهایی از منطقهه برج خلیفه است.

درخواست پاسخ به تماس : برج بلاویستا

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمانهای لوکس رو به گلف با طرح پرداخت 3 ساله

شروع قیمت از :

درهم460,000

برج بلاویستا

با یک برنامه پرداخت آسان 3 ساله ، اکنون آپارتمان های مقرون به صرفه در بلاویستا را از از 494 هزار درهم خریداری کنید. بلاویستا یک پروژه مسکونی خیره کننده توسط انبوه ساز داماک متشکل از آپارتمانهای مبله در رده های استودیو ، 1 خوابه و 2 خوابه در داماک هیلز است

درخواست پاسخ به تماس : برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمانهایی آماده با استاندارد هالیوودی در منطقه برج

شروع قیمت از :

درهم916,000

برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت

برج های داماک با استراحتگاهها و هتلهای پارامونت یک هتل و اقامتگاههایی مجلل و الهام گرفته از هالیوود است که در طرح شمایلی چهار برج قرار گرفته است.

درخواست پاسخ به تماس : سانتورینی

داماک لاگونز Q3 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی
جدیدترین پروژه داماک هیلز، با یک طراحی ایده‌آل و ارائه سبک زندگی راحت و پر از رفاه

شروع قیمت از :

درهم1,497,000

سانتورینی

سانتورینی در داماک لاگون از شرکت سازنده داماک پراپرتیز با یک برنامه پرداخت باورنکردنی 5 ساله ویلاهایی فوق لوکس را ارائه می‌دهد. این پروژه ویلایی در دبی، املاک با ارزشی هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : گلف تاون

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
چشم انداز های زیبا از باشگاه گلف بین المللی ترامپ

شروع قیمت از :

درهم1,070,000

گلف تاون

...

درخواست پاسخ به تماس : هتل رادیسون

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
در هتل لوکس رادیسون سرمایه گذاری کنید و به مدت 3 سال، 8٪ سود خالص دریافت نمایید

شروع قیمت از :

درهم544,000

هتل رادیسون

هتل "رادیسون" یک ساختمان مسکونی است که شامل سوئیت، واحدهای 1 و 2 خوابه در "داماک هیلز" بوده و از بهترین امکانات و لوکیشن مناسب برخوردار می باشد

درخواست پاسخ به تماس : روا رزیدنس

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
مشرف به کانال آب زیبای دبی

شروع قیمت از :

درهم780,000

روا رزیدنس

ريفا ريزيدنس آپارتمان های با شکوهی است که در جائی زیبا در بیزنس بای واقع شده، و مشرف بر کانال دبی است، متشکل از آپارتمان های 1 خوابه و 2 خوابه با بهترین آسایش و امکانات است.

درخواست پاسخ به تماس : ویرا رزیدنس

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
چشم انداز جذاب از کانال دبی

شروع قیمت از :

درهم1,301,000

ویرا رزیدنس

مسکن های فيرا آپارتمان های نو و مدرن، 1 خوابه و 2 خوابه توسط داماک در بیزینس بای، با پیشنهاد ویژه یک برنامه پرداخت انعطاف پذیر است، پرداخت 1٪ در ماه و پیش بینی شده 10٪ بازدهی داشته باشد

درخواست پاسخ به تماس : داماک میسون مجستین

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمان های مبله و آماده در بیزینس بى

شروع قیمت از :

درهم716,000

داماک میسون مجستین

در هر راه، مجستین توسط داماک شما را تشویق به بالا بردن شیوه زندگی خود را در قلب تپنده جدید از منطقه ای در خلیج تجاری. هتل آپارتمان شیک است که نشان دهنده تجربه زندگی نادر است.

درخواست پاسخ به تماس : ترامپ استیت پارک رزیدنس

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
در نزدیکی و با مناظر زیبای زمینهای گلف

شروع قیمت از :

درهم2,960,000

ترامپ استیت پارک رزیدنس

ترامپ استیت پارک رزیدنس، ویلاهای مجللی با 4 اتاق خواب در داماک هیلز است که قیمت آن از 2.96 میلیون درهم امارات آغاز شده و با 3 سال عضویت رایگان انحصاری خانواده در باشگاه گلف عرضه میشود.

درخواست پاسخ به تماس : ریوا هایتز

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
با برنامه پرداخت انعطاف پذیر با اقساط ماهیانه 1%

شروع قیمت از :

درهم804,000

ریوا هایتز

ریوا هایتز یک برج مسکونی است که تحت مدیریت املاک و مستغلات داماک متشکل از 10 برج مسکونی می شود و به تعبیری دیگر شامل 16 الی 27 آپارتمان تک خوابه و دو خوابه می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای گلف ویتا

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
رو به روی زمینهای گلف شگفت انگیز

شروع قیمت از :

درهم721,000

آپارتمانهای گلف ویتا

گلف ویتا اپارتمنتس ساخته شرکت داماک پراپرتیز، اقامتگاههایی مجلل در داماک هیلز هستند که واحدهای 1 و 2 اتاق خوابه ای را ارائه میدهند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای بیت الاصیل

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
ویلاهایی لوکس از مراس در دبی لند با طرح پرداخت آسان

شروع قیمت از :

درهم1,291,000

ویلاهای بیت الاصیل

ویلاهای بیت الاصیل مجموعه‌ای از ویلاهای دارای طراحی سنتی میدل ایسترن ویلاز در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) است که واحدهای 3 اتاق خوابه خود را با قیمتی که از 1.5 میلیون درهم امارات آغاز می‌شود، عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای یو ان او

داماک هیلز 2 Q4 2024
خرید املاک شرکت داماک دبی
لذت زندگی زیبا در داماک هیلز 2

اطلاع از قیمت

ویلاهای یو ان او

اگر به دنبال ویلاهایی با طراحی چشمگیر در دبی هستید، ویلاهای یو ان او در داماک هیلز 2 گزینه های مناسبی هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : اوروم ویلاز

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی

شروع قیمت از :

درهم1,554,000

اوروم ویلاز

اوروم ویلاز توسط شرکت داماک خانه‌های لوکسی در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) هستند که ارائه دهنده‌ی ویلاهایی با اندازه‌های متفاوت بوده و به ترتیب از AED 1.600.000 آغاز میشوند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سنگی هاجر2

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
یک ویلای لوکس از مجموعه میراث ما دردبی لند از 1.1 میلیون درهم *

شروع قیمت از :

درهم1,137,000

ویلاهای سنگی هاجر2

هاجر 2 با مدیریت املاک داماک , دومین مرحله از پروژه ویلاهای هاجر در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) است که واحدهای سازگار با محیط زیست 3 و 4 اتاق خواب را با 1.1 میلیون درهم ارائه می دهد.

درخواست پاسخ به تماس : Evo Townhomes توسط داماک

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی

شروع قیمت از :

درهم737,000

Evo Townhomes توسط داماک

اِوو تاون هوم توسط املاک داماک در اکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) در قالب واحدهای 2 خوابه موجود میباشد، شروع قیمت از درهم، 699999 قابل پرداخت بیش از 5 سال .

درخواست پاسخ به تماس : برج های کارسون

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
با برنامه پرداخت 2 سال بعد از تاریخ تحویل

شروع قیمت از :

درهم716,000

برج های کارسون

برج های کارسون یک پروژه مسکونی واقع در داماک هیلز می باشد که آماده عرضه آپارتمان های 1 و 2 خوابه به همراه امکانات لوکس از "درایو" با مدیریت "آکویا" می باشد. اطلاعات کامل پروژه، برشورها، برنامه پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده فرمایید.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
طرح پرداخت5ساله با پرداخت ماهانه1درصد

شروع قیمت از :

درهم582,000

واحدهای دو خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
طرح پرداخت5ساله با پرداخت ماهانه1درصد

شروع قیمت از :

درهم387,000

واحدهای یک خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی آپارتمان های فیورا در گلف ورد

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
طرح پرداخت5ساله با پرداخت ماهانه1درصد

شروع قیمت از :

درهم307,000

واحدهای استودیویی آپارتمان های فیورا در گلف ورد

"فیورا" یک محله مسکونی است که مشتمل بر سوئیت و واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای می باشد که در "گلف وردی" واقع در "دبی لاند" از املاک و مستغلات "داماک" بنا شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های کندا

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی

شروع قیمت از :

درهم1,100,000

ویلا های کندا

ویلا های کنداتوسط شرکت داماک ویلاهای سنگی درجه یکی هستند که در مجتمع آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)قرار گرفته و در رده های 3 و 4 اتاق خوابه قابل پرداخت طی بیش از 5 سال عرضه میشوند.

درخواست پاسخ به تماس : داماک هایتز

دبی مارینا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
8٪ تخفیف با برنامه پرداخت آسان 2 ساله

شروع قیمت از :

درهم2,842,000

داماک هایتز

همه چیز درباره داماک هایتز شگفت آور است. در آخرین قطعه زمین ، بسیار نزدیک به ساحل دبی مارینا ، با 86 طبقه سر به آسمان برده ، و چشم اندازهای پانورامیک و بدون مانعی را از دریا و پالم جمیرا به نمایش میگذارد

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای آل سیزنز

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
نسخه محدود آپارتمانهای لوکس در داماک هیلز

شروع قیمت از :

درهم560,000

آپارتمانهای آل سیزنز

با ارائه ی یک برنامه ی پرداخت 5 ساله، آپارتمان های آل سیزنز در داماک هیلز فرصت های شگفت انگیزی برای سرمایه گذاری هستند که نباید آنها را از دست داد!

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای Biela

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی

شروع قیمت از :

درهم1,323,000

ویلاهای Biela

ویلاهای بی الا توسط داماک مجموعه‌ای از خانه‌های با طراحی مینیمالیستی واقع در مجتمع سبز اکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) می‌ باشد که ارائه دهنده واحدهای 3.4 خوابه است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های گلف ویتا

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
بازمین گلف شگفت انگیز روبرو می شوید

شروع قیمت از :

درهم699,999

واحدهای دو خوابه آپارتمان های گلف ویتا

گلف ویتا اپارتمنتس ساخته شرکت داماک پراپرتیز، اقامتگاههایی مجلل در داماک هیلز هستند که واحدهای 1 و 2 اتاق خوابه ای را ارائه میدهند.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های گلف ویتا

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
بازمین گلف شگفت انگیز روبرو می شوید

شروع قیمت از :

درهم449,999

واحدهای یک خوابه آپارتمان های گلف ویتا

گلف ویتا اپارتمنتس ساخته شرکت داماک پراپرتیز، اقامتگاههایی مجلل در داماک هیلز هستند که واحدهای 1 و 2 اتاق خوابه ای را ارائه میدهند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کازابلانکابوتیک

آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲)
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی

شروع قیمت از :

درهم1,896,000

ویلاهای کازابلانکابوتیک

ویلاهای کازابلانکا توسط داماک ویلاهای بوتیکی مبله و سرویس شده ای در آکویا اکسیژن ( داماک هیلز ۲) هستند که ارائه دهنده خدمات رایگان هتل سطح جهانی برای 15 سال می‌باشند.

درخواست پاسخ به تماس : گلف تراس

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمان های مبله همراه با برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم1,198,000

گلف تراس

گلف تراس تاون هاوس های و هتل آپارتمان سرویس شده ای است که شامل واحدهای استودیو، 1، 2، 3 و 4 اتاق خوابه با مدیریت نایا، شعبه مهمانداری داماک میباشد.

درخواست پاسخ به تماس : داماک هیلز – گلف ودوتا

داماک هیلز
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک دبی
آپارتمان هایی مبله + برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم885,000

داماک هیلز – گلف ودوتا

گلف ودوتا به زیبایی در آکویا آرمیده است. نام آن از مروارید آکویا گرفته شده است. طرح آکویا با مجتمع مسکونی و املاک بسیار خوبی که بهترین آپشنها را برای زندگی مهیا ساخته اند در 28 میلیون فت مربع جای گرفته اند.