اسم پروژهنوعحداقل قيمتاسم سازندهاسم منطقهزمان تحويل
میسترال در ام القوین Villas 2,451,888 اعمار پراپرتیز ام القوین مارینا پروژه هاي اماده