خرید ملک در بیزینس بی

خرید ملک در بیزینس بی

# نام پروژه نوع حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان - Q4 2024
2 .. آپارتمان - Q4 2024
3 آپارتمان درهم 27,398,000 Q4 2025
4 آپارتمان درهم 15,305,000 Q4 2025
5 آپارتمان درهم 9,982,000 Q4 2025
6 آپارتمان درهم 7,472,000 Q4 2025
7 آپارتمان های بوگاتی آپارتمان -
8 استودیو آپارتمان های پنیسوالا وان آپارتمان - Q4 2024
9 آپارتمان های 1 خوابه در پنیسولا وان آپارتمان درهم 2,510,900 Q4 2024
10 آپارتمان های 2 خوابه در پنیسولا وان آپارتمان درهم 3,290,900 Q4 2024
11 مریوت رزیدنسز آپارتمان درهم 1,256,777 Q4 2024
12 استودیو آپارتمان های کی ساید آپارتمان - Q1
13 آپارتمان های 3 خوابه در کی ساید آپارتمان - Q1
14 آپارتمان های 2 خوابه در کی ساید آپارتمان درهم 3,360,828 Q1
15 آپارتمان های 1 خوابه در کی ساید آپارتمان درهم 2,299,828 Q1
16 استودیو آپارتمان‌ های رزیدنس 110 آپارتمان - پروژه های آماده
17 آپارتمان های 3 خوابه در رزیدنس 110 آپارتمان درهم 2,894,000 پروژه های آماده
18 آپارتمان های 2 خوابه در رزیدنس 110 آپارتمان درهم 2,262,000 پروژه های آماده
19 آپارتمان های 1 خوابه در رزیدنس 110 آپارتمان درهم 1,818,000 پروژه های آماده
20 آپارتمان های کرست مارک آپارتمان درهم 1,426,828 Q1
21 آپارتمان های کی ساید آپارتمان درهم 2,299,828 Q1
22 آپارتمان های 2 خوابه در پارک سنترال آپارتمان - پروژه های آماده
23 آپارتمان های 1 خوابه در پارک سنترال آپارتمان - پروژه های آماده
24 استودیو آپارتمان های پارک سنترال آپارتمان - پروژه های آماده
25 آپارتمان های 2 خوابه در ماما شلتر آپارتمان درهم 2,618,469 Q4 2023
26 آپارتمان های آپ ساید آپارتمان درهم 1,185,888 Q2 2023
27 برج دی جی وان آپارتمان - Q4
28 استودیو آپارتمان های آپساید آپارتمان درهم 1,185,888 Q2 2023
29 آپارتمان های 1 خوابه در آپساید آپارتمان درهم 1,905,888 Q2 2023
30 آپارتمان های اج آپارتمان درهم 1,047,000 Q4
31 آپارتمان های 2 خوابه در کانال هایتز آپارتمان درهم 3,420,000 Q1
32 آپارتمان های 1 خوابه در کانال هایتز آپارتمان درهم 1,670,000 Q1
33 استودیو آپارتمان های کانال هایتز آپارتمان درهم 1,250,000 Q1
34 استودیو آپارتمان های اوربن اویسیس آپارتمان - Q4 2023
35 آپارتمان های 2 خوابه در اربن اوسیس آپارتمان درهم 2,940,270 Q4 2023
36 آپارتمان های 1 خوابه در اربن اویسیس آپارتمان درهم 2,171,160 Q4 2023
37 آپارتمان های 3 خوابه در اربن اویسیس آپارتمان درهم 4,798,196 Q4 2023
38 استودیو آپارتمان های پاراگون توسط IGO آپارتمان درهم 895,442 Q1 2025
39 آپارتمان های 3 خوابه در پاراگون بای IGO آپارتمان درهم 3,988,920 Q1 2025
40 آپارتمان های 2 خوابه در پاراگون بای آی جی او آپارتمان درهم 2,101,980 Q1 2025
41 آپارتمان های 1 خوابه در پاراگون بای آی جی او آپارتمان درهم 1,086,638 Q1 2025
42 آپارتمان های 2 خوابه در نابلز تاور آپارتمان درهم 2,076,494 Q4 2023
43 آپارتمان های 3 خوابه در نابلز تاور آپارتمان درهم 2,855,761 Q4 2023
44 آپارتمان های 1 خوابه در نابلز تاور آپارتمان - Q4 2023
45 آپارتمان های کانال هایتس آپارتمان درهم 1,250,000 Q1
46 شیک تاور 2 آپارتمان -
47 رزیدنس 110 آپارتمان املاک لوکس دبی درهم 1,818,000 پروژه های آماده
48 آپارتمان های ریتز کارلتون آپارتمان املاک لوکس دبی درهم 6,200,000 Q1 2025
49 آپارتمان های کاوالی آپارتمان املاک لوکس دبی درهم 16,500,000 Q1
50 آپارتمان های نابلز تاور آپارتمان درهم 1,985,052 Q4 2023
51 برج بن غاطی (جیکوب اند کو) آپارتمان املاک لوکس دبی درهم 8,000,000 Q2
52 آپارتمان های پنینسولا ۴ آپارتمان درهم 2,405,000 Q2
53 شیک تاور آپارتمان درهم 823,000 پروژه های پیش از راه اندازی
54 آپارتمان های ماما شلتر آپارتمان درهم 1,366,020 Q4 2023
55 آپارتمان های جمیرا لیوینگ آپارتمان درهم 7,472,000 Q4 2025
56 آپارتمان درهم 900,000 پروژه های آماده
57 آپارتمان های وست بی آپارتمان - Q1 2024
58 آپارتمان های پاراگون آپارتمان درهم 895,442 Q1 2025
59 آپارتمان های پنینسولا ۳ آپارتمان درهم 878,000 Q1 2025
60 احد رزیدنس آپارتمان درهم 740,166 Q2 2023
61 آپارتمان بن غاطی کانال آپارتمان - Q2 2023
62 پنینسولا فایو رزیدنس (سیگنیتور کالکشن) آپارتمان درهم 2,234,900 Q4 2024
63 آپارتمان های پنینسولا وان واتر فرانت آپارتمان درهم 2,510,900 Q4 2024
64 آپارتمان های پنینسولا آپارتمان درهم 2,510,900 Q4 2024
65 استرلینگ آپارتمان درهم 1,044,200 Q1 2023
66 آپارتمان های مارکوئز اسکوئر آپارتمان درهم 1,282,888 Q1 2022
67 پریوه درهم 704,000 پروژه های آماده
68 آپارتمان های 15 نورت ساید آپارتمان درهم 1,910,000 Q4 2022
69 AG تاور آپارتمان درهم 963,450 پروژه های آماده
70 بایز آپارتمان درهم 765,000 پروژه های آماده
71 مجموعه دورچستر رزيدنس آپارتمان درهم 31,389,750 Q2 2022
72 آپارتمان های مگ 318 آپارتمان درهم 1,000,000 پروژه های آماده
73 زادا تاور آپارتمان درهم 699,999 Q4 2023
74 میرانو تاور آپارتمان درهم 526,000 پروژه های آماده
75 آپارتمان های پنینسولا 2 آپارتمان درهم 681,900 Q4 2024
76 برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت آپارتمان درهم 916,000 پروژه های آماده
77 روا رزیدنس آپارتمان درهم 780,000 پروژه های آماده
78 ایلیت بیزنس بی آپارتمان درهم 775,000 پروژه های آماده
79 ویرا رزیدنس آپارتمان درهم 1,301,000 پروژه های آماده
80 داماک میسون مجستین آپارتمان درهم 716,000 پروژه های آماده
81 ریوا هایتز آپارتمان درهم 804,000 Q2 2022
82 آپارتمان های اربن اوسیس آپارتمان درهم 2,171,160 Q4 2023
83 آپارتمان های رجالیا آپارتمان درهم 3,277,500 Q4 2024
84 برج تجاری اوپوس درهم 13,410,243 پروژه های آماده
85 آپارتمان های پد آپارتمان درهم 1,436,600 پروژه های آماده
86 داماک میسون بیز اج درهم 4,615,000 پروژه های آماده
87 برج آوانتی درهم 663,000 پروژه های آماده
88 اقامتگاه های هزاره بینگاتی آپارتمان درهم 1,430,815 Q4 2022
89 آپارتمان های وُلانته آپارتمان درهم 17,150,000 پروژه های آماده
90 سیمفونی آپارتمان - پروژه های آماده
91 برج آی لاو فلورانس آپارتمان درهم 1,174,252 Q4 2023
92 آتریا توسط شرکت دیار آپارتمان درهم 1,434,065 پروژه های آماده
93 فیفتی وان توسط دیار درهم 1,450,945 پروژه های آماده
94 مراسی بیزنس بی ویلا - پروژه های آماده
95 کاپیتال بی آپارتمان درهم 850,000 پروژه های آماده
96 واحدهای سه خوابه برج Merano آپارتمان درهم 2,077,000 پروژه های آماده
97 واحدهای دو خوابه میرانو تاور آپارتمان درهم 1,480,000 پروژه های آماده
98 واحدهای یک خوابه برج Merano آپارتمان درهم 1,085,000 پروژه های آماده
99 واحدهای استودیویی برج Merano آپارتمان درهم 526,000 پروژه های آماده
100 واحدهای یک خوابه برج زادا آپارتمان درهم 699,999 Q4 2022
101 The Vogue آپارتمان درهم 3,902,000 پروژه های آماده

درخواست پاسخ به تماس : …

بیزینس بی Q4 2024
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
در یک منطقه نوظهور در دبی

اطلاع از قیمت

درخواست پاسخ به تماس : ..

بیزینس بی Q4 2024
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
در یک منطقه نوظهور در دبی

اطلاع از قیمت

..

درخواست پاسخ به تماس : …

بیزینس بی Q4 2025
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
واحه در حال ظهور در آستانه مرکز شهر

شروع قیمت از :

درهم27,398,000

درخواست پاسخ به تماس : …

بیزینس بی Q4 2025
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
واحه در حال ظهور در آستانه مرکز شهر

شروع قیمت از :

درهم15,305,000

درخواست پاسخ به تماس : …

بیزینس بی Q4 2025
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
واحه در حال ظهور در آستانه مرکز شهر

شروع قیمت از :

درهم9,982,000

درخواست پاسخ به تماس : …

بیزینس بی Q4 2025
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
واحه در حال ظهور در آستانه مرکز شهر

شروع قیمت از :

درهم7,472,000

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بوگاتی

بیزینس بی
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
در آپارتمان های بوگاتی در سفری حسی از خوشبختی تصفیه شده غرق شوید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های بوگاتی

پروژه ی آپارتمان های بوگاتی در بیزنس بی دبی یک شاهکار معماری بینظیر است که از ظرافت ابرخودروهای بوگاتی درالهام گرفته شده است.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های پنیسوالا وان

بیزینس بی Q4 2024
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
در یک منطقه نوظهور در دبی

اطلاع از قیمت

استودیو آپارتمان های پنیسوالا وان

استودیو آپارتمان های پنیسوالا وان، بیزینس بی، دبی همان جایی است که می‌توانید خانه‌ای با قیمت مناسب خریداری کنید و بازدهی بالایی کسب کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در پنیسولا وان

بیزینس بی Q4 2024
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
در یک منطقه نوظهور در دبی

شروع قیمت از :

درهم2,510,900

آپارتمان های 1 خوابه در پنیسولا وان

آپارتمان های 1 خوابه در پنیسولا وان، بیزینس بی، دبی همان جایی است که می‌توانید در آن‌ها زندگی لوکسی داشته باشید و بازدهی بالایی کسب کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در پنیسولا وان

بیزینس بی Q4 2024
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
در یک منطقه نوظهور در دبی

شروع قیمت از :

درهم3,290,900

آپارتمان های 2 خوابه در پنیسولا وان

آپارتمان های 2 خوابه در پنیسوالا وان، بیزینس بی، دبی یکی از بهترین آپارتمان‌ها در امارات هستند و مناسب افرادی می‌باشند که دوست دارند زندگی لاکچری داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : مریوت رزیدنسز

بیزینس بی Q4 2024
Fortune 5 Property Development
زندگی مدرن را در خلیج تجاری ماریوت رزیدنس دبی تجربه کنید

شروع قیمت از :

درهم1,256,777

مریوت رزیدنسز

مریوت رزیدنسز در بیزنس بی آپارتمان‌های موردعلاقه جدید در دبی هستند که توسط شرکت ساختمانی فورچون فایو در حال ساخت هستند...

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های کی ساید

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
مجموعه ای از اقامتگاه های با طراحی مجلل با امکانات رفاهی به سبک توچال را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

استودیو آپارتمان های کی ساید

استودیو آپارتمان های کی ساید در بیزینس بی، دبی همان جایی است که می‌توانید در موقعیتی عالی زندگی لاکچری تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در کی ساید

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
مجموعه ای از اقامتگاه های با طراحی مجلل با امکانات رفاهی به سبک توچال را ارائه می دهد

اطلاع از قیمت

آپارتمان های 3 خوابه در کی ساید

خانه ایده‌آل خود را از میان آپارتمان های 3 خوابه در کی ساید، بیزینس بی، دبی و در موقعیتی عالی خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در کی ساید

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
مجموعه ای از اقامتگاه های با طراحی مجلل با امکانات رفاهی به سبک توچال را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم3,360,828

آپارتمان های 2 خوابه در کی ساید

آپارتمان های 2 خوابه در کی ساید، بیزینس بی، دبی همان جایی است که می‌توانید در منطقه‌ای آرام و در نزدیکی مراکز مورد نیاز زندگی سرشار از آرامشی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در کی ساید

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
مجموعه ای از اقامتگاه های با طراحی مجلل با امکانات رفاهی به سبک توچال را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم2,299,828

آپارتمان های 1 خوابه در کی ساید

خانه رویای خود را از میان آپارتمان های 1 خوابه در کی ساید، بیزینس بی، دبی انتخاب کنید و به همراه عزیزان خود زندگی شادی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات خرید این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان‌ های رزیدنس 110

بیزینس بی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
زندگی لوکس در قلب بیزنس خلیج

اطلاع از قیمت

استودیو آپارتمان‌ های رزیدنس 110

استودیو آپارتمان‌ های رزیدنس 110، بیزینس بی، دبی گزینه‌ای عالی برای خریداران و سرمایه‌گذارانی است که دوست دارند بازدهی بالایی کسب کنند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این املاک شگفت‌انگیز، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در رزیدنس 110

بیزینس بی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
زندگی لوکس در قلب بیزنس خلیج

شروع قیمت از :

درهم2,894,000

آپارتمان های 3 خوابه در رزیدنس 110

آپارتمان های 3 خوابه در رزیدنس 110، بیزینس بی، دبی همان جایی است که می‌توانید در موقعیتی عالی و در نزدیکی مراکز مورد نیاز، زندگی مدرن و لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در رزیدنس 110

بیزینس بی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
زندگی لوکس در قلب بیزنس خلیج

شروع قیمت از :

درهم2,262,000

آپارتمان های 2 خوابه در رزیدنس 110

خانه رویایی خود را از میان بهترین آپارتمان های 2 خوابه در رزیدنس 110، بیزینس بی، دبی خریداری کنید و در موقعیتی عالی زندگی لاکچری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در رزیدنس 110

بیزینس بی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
زندگی لوکس در قلب بیزنس خلیج

شروع قیمت از :

درهم1,818,000

آپارتمان های 1 خوابه در رزیدنس 110

آپارتمان های 1 خوابه در رزیدنس 110، بیزینس بی، دبی مکانی عالی برای تجربه یک زندگی لوکس در امارات و کسب سود زیاد است. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کرست مارک

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
شاهکار بعدی کنار آب

شروع قیمت از :

درهم1,426,828

آپارتمان های کرست مارک

توضیحات متا: آپارتمان‌های کرست مارک در منطقه بیزنس بی دبی آماده عرضه به خریداران هستند. برای آشنایی با پروژه کرست مارک کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کی ساید

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات الینگتون
مجموعه ای از اقامتگاه های با طراحی مجلل با امکانات رفاهی به سبک توچال را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم2,299,828

آپارتمان های کی ساید

آپارتمان های کی ساید در بیزنس بی پروژه ی جدید و پرطرفدار شرکت مشهور الینگتون در قلب دبی هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در پارک سنترال

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمان‌های مسکونی با تدبیر در محله‌ای پرجنب‌وجوش

اطلاع از قیمت

آپارتمان های 2 خوابه در پارک سنترال

شما می‌توانید املاک رویایی خود را از میان آپارتمان های مدرن و مجهز 2 خوابه در پارک سنترال، بیزینس بی، دبی خریداری کنید و زندگی سرشار از آرامشی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در پارک سنترال

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمان‌های مسکونی با تدبیر در محله‌ای پرجنب‌وجوش

اطلاع از قیمت

آپارتمان های 1 خوابه در پارک سنترال

خانه ایده آل خود را در امارات و از میان آپارتمان های 1 خوابه در پارک سنترال، بیزینس بی، دبی انتخاب کنید و در آن‌ها سکونت داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های پارک سنترال

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمان‌های مسکونی با تدبیر در محله‌ای پرجنب‌وجوش

اطلاع از قیمت

استودیو آپارتمان های پارک سنترال

استودیو آپارتمان های پارک سنترال، بیزینس بی، دبی گزینه‌ای عالی برای سرمایه‌گذاران و افرادی هستند که دوست دارند در امارات سکونت داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در ماما شلتر

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک شرکت سرمایه گذاری خارجی
از تماشای مناظر خیره کننده برج خلیفه، مرکز شهر، و کانال خلیج تجاری لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم2,618,469

آپارتمان های 2 خوابه در ماما شلتر

آپارتمان های 2 خوابه در ماما شلتر، بیزینس بی، دبی همان جایی است که می‌توانید به همراه عزیزان خود در خانه‌ای مدرن زندگی شادی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آپ ساید

بیزینس بی Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات سون تایدز اینترنشنال
مجموعه ای از واحدهای کاملاً مبله را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم1,185,888

آپارتمان های آپ ساید

آپارتمان های آپ ساید در بیزینس بی آپارتمان های آماده ی تحویل در دبی هستند که به طور کامل مبله شده اند و با 7% بازگشت سرمایه به مدت 3 سال ارائه می شوند. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : برج دی جی وان

بیزینس بی Q4
خرید املاک شرکت ساختمانی دار الاركان
اولین کسی که برندهای لوکس را وارد فضاهای زندگی در دبی کرد

اطلاع از قیمت

برج دی جی وان

برج دی جی وان دارای واحدهای 1 تا 3 خوابه ی فوق العاده لوکس در بیزنس بی دبی می باشد که چشم اندازهای بینظیری از کانال آبی دبی را ارایه می دهند. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های آپساید

بیزینس بی Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات سون تایدز اینترنشنال
مجموعه ای از واحدهای کاملاً مبله را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم1,185,888

استودیو آپارتمان های آپساید

استودیو آپارتمان های آپساید، بیزینس بی، دبی همان جایی است که می‌توانید خانه رویایی خود را با قیمتی مناسب خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در آپساید

بیزینس بی Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات سون تایدز اینترنشنال
مجموعه ای از واحدهای کاملاً مبله را ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم1,905,888

آپارتمان های 1 خوابه در آپساید

خانه ایده آل خود را از میان آپارتمان های 1 خوابه در آپساید، بیزینس بی، دبی و طی اقساط بسیار جذاب خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این خانه‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اج

بیزینس بی Q4
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
بهترین آپارتمان های مشرف به برج خلیفه و کانال

شروع قیمت از :

درهم1,047,000

آپارتمان های اج

آپارتمان های اج مجموعه ای از آپارتمان های مجلل فروشی در دبی با ویژگی های ایده آل می باشند. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در کانال هایتز

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت داماک
نگاهی اجمالی به آپارتمان های خیره کننده کانال هایتس داشته باشید

شروع قیمت از :

درهم3,420,000

آپارتمان های 2 خوابه در کانال هایتز

خانه ایده آل خود را از میان آپارتمان های 2 خوابه در کانال هایتز، بیزینس بی، دبی انتخاب کنید و در یکی از زیباترین مناطق با پروژه‌های مسکونی مشهور سکونت داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این خانه‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در کانال هایتز

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت داماک
نگاهی اجمالی به آپارتمان های خیره کننده کانال هایتس داشته باشید

شروع قیمت از :

درهم1,670,000

آپارتمان های 1 خوابه در کانال هایتز

آپارتمان های 1 خوابه در کانال هایتز، بیزینس بی، دبی همان جایی است که می‌توانید زندگی لوکسی داشته باشید و از امکانات و تجهیزات بسیار عالی بهره‌مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های کانال هایتز

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت داماک
نگاهی اجمالی به آپارتمان های خیره کننده کانال هایتس داشته باشید

شروع قیمت از :

درهم1,250,000

استودیو آپارتمان های کانال هایتز

خانه ایده‌آل خود را از میان استودیو آپارتمان های کانال هایتز، بیزینس بی، دبی و سرمایه‌گذاری پرسودی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات و شرایط خرید این املاک، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های اوربن اویسیس

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک شرکت ساختمانی دار الاركان
آپارتمانهای ساحلی در نزدیکی کانال دبی

اطلاع از قیمت

استودیو آپارتمان های اوربن اویسیس

خانه ایده‌آل خود را از میان بهترین استودیو آپارتمان های اوربن اویسیس، بیزینس بی، دبی خریداری نمایید و زندگی لاکچری و سرمایه‌گذاری پرسودی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در اربن اوسیس

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک شرکت ساختمانی دار الاركان
آپارتمانهای ساحلی در نزدیکی کانال دبی

شروع قیمت از :

درهم2,940,270

آپارتمان های 2 خوابه در اربن اوسیس

آپارتمان های 2 خوابه در اربن اوسیس، بیزینس بی، دبی از جمله مدرن‌ترین خانه‌هایی هستند که می‌توانید در امارات خریداری کنید و به همراه عزیزان و خانواده زندگی راحت و لذت‌بخشی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این آپارتمان‎‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در اربن اویسیس

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک شرکت ساختمانی دار الاركان
آپارتمانهای ساحلی در نزدیکی کانال دبی

شروع قیمت از :

درهم2,171,160

آپارتمان های 1 خوابه در اربن اویسیس

از میان آپارتمان های 1 خوابه در اربن اویسیس، بیزینس بی، دبی خانه مورد علاقه خود را انتخاب و به صورت اقساطی خریداری نمایید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در اربن اویسیس

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک شرکت ساختمانی دار الاركان
آپارتمانهای ساحلی در نزدیکی کانال دبی

شروع قیمت از :

درهم4,798,196

آپارتمان های 3 خوابه در اربن اویسیس

خانه مورد علاقه خود را از میان آپارتمان های 3 خوابه در اربن اویسیس، بیزینس بی، دبی خریداری کنید و از تماشای مناظر شهر و مناظر کانال لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : استودیو آپارتمان های پاراگون توسط IGO

بیزینس بی Q1 2025
خرید املاک شرکت سرمایه گذاری خارجی
سبک شهری پیچیده با تمام مزایای زندگی اجتماعی مرسوم

شروع قیمت از :

درهم895,442

استودیو آپارتمان های پاراگون توسط IGO

خانه رویایی خود را در موقعیتی عالی و از میان استودیو آپارتمان های پاراگون توسط IGO، بیزینس بی، دبی خریداری کنید و به مراکز مهم دسترسی آسانی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌های لوکس، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در پاراگون بای IGO

بیزینس بی Q1 2025
خرید املاک شرکت سرمایه گذاری خارجی
سبک شهری پیچیده با تمام مزایای زندگی اجتماعی مرسوم

شروع قیمت از :

درهم3,988,920

آپارتمان های 3 خوابه در پاراگون بای IGO

آپارتمان های 3 خوابه در پاراگون بای IGO ، بیزینس بی، دبی همان جایی است که می‌توانید در محیطی آرام سکونت داشته باشید و با بهره‌مندی از امکانات عالی از زندگی خود لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در پاراگون بای آی جی او

بیزینس بی Q1 2025
خرید املاک شرکت سرمایه گذاری خارجی
سبک شهری پیچیده با تمام مزایای زندگی اجتماعی مرسوم

شروع قیمت از :

درهم2,101,980

آپارتمان های 2 خوابه در پاراگون بای آی جی او

خانه مورد علاقه خود را از میان املاک مدرن پیش فروش در امارات و از میان آپارتمان های 2 خوابه در پاراگون بای آی جی او، بیزینس بی، دبی خریداری کنید و به همراه اعضای خانواده زندگی سرشار از آرامشی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این خانه‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در پاراگون بای آی جی او

بیزینس بی Q1 2025
خرید املاک شرکت سرمایه گذاری خارجی
سبک شهری پیچیده با تمام مزایای زندگی اجتماعی مرسوم

شروع قیمت از :

درهم1,086,638

آپارتمان های 1 خوابه در پاراگون بای آی جی او

آپارتمان های 1 خوابه در پاراگون بای آی جی او، بیزینس بی، دبی از جمله بهترین گزینه‌ها در میان املاک امارات هستند و مناسب سکونت و سرمایه‌گذاری هستند. برای اطلاع از شرایط و قیمت خرید، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 2 خوابه در نابلز تاور

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک تایگر گروپ
اقساط آسان پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم2,076,494

آپارتمان های 2 خوابه در نابلز تاور

خانه رویایی خود را از میان آپارتمان های 2 خوابه در نابلز تاور، بیزینس بی دبی انتخاب کنید و در محیطی آرام و در نزدیکی امکانات مورد نیاز سکونت داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این املاک، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 3 خوابه در نابلز تاور

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک تایگر گروپ
اقساط آسان پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم2,855,761

آپارتمان های 3 خوابه در نابلز تاور

آپارتمان های 3 خوابه در نابلز تاور، بیزینس بی، دبی گزینه‌ای عالی برای افرادی است که تمایل دارند در واحدهای دوبلکس زندگی لاکچری داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت خرید، همین حالا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 1 خوابه در نابلز تاور

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک تایگر گروپ
اقساط آسان پس از تحویل

اطلاع از قیمت

آپارتمان های 1 خوابه در نابلز تاور

آپارتمان های 1 خوابه در نابلز تاور، بیزینس بی، دبی همان جایی است که می‌توانید با خرید خانه‌های با قیمت مناسب، زندگی رویایی خود را داشته باشید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با جزئیات این آپارتمان‌ها، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کانال هایتس

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت داماک
نگاهی اجمالی به آپارتمان های خیره کننده کانال هایتس داشته باشید

شروع قیمت از :

درهم1,250,000

آپارتمان های کانال هایتس

آپارتمان های کانال هایتس خانه های لوکس بی نظیری در کنار کانال درخشان دبی می باشند. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : شیک تاور 2

بیزینس بی
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمان های مارک دار توسط De Grisogono

اطلاع از قیمت

شیک تاور 2

واحدهای شیک تاور 2 توسط کمپانی داماک آپارتمان هایی بینظیر برای لذت زندگی در قلب دبی هستند. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : رزیدنس 110

بیزینس بی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
زندگی لوکس در قلب بیزنس خلیج

شروع قیمت از :

درهم1,818,000

رزیدنس 110

اگر به دنبال آپارتمان هایی در قلب دبی هستید تا از بازده اجاره بالا لذت ببرید، رزیدنس 110 در بیزنس بی یک گزینه عالی است. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ریتز کارلتون

بیزینس بی Q1 2025
خرید املاک گروه Devmark
مفهومی جدید از زندگی مدرن و جهان وطنی در بیزنس بی

شروع قیمت از :

درهم6,200,000

آپارتمان های ریتز کارلتون

اگر می‌خواهید اوج زندگی لوکس شهری در دبی را تجربه کنید، آپارتمان های ریتز کارلتون در بیزنس بی برای شما مناسب هستند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کاوالی

بیزینس بی Q1
خرید املاک شرکت داماک
از زندگی مارک دار با مناظر خیره کننده از کانال دبی لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم16,500,000

آپارتمان های کاوالی

آپارتمان‌های کاوالی توسط داماک املاک مناسبی در دبی برای کسانی هستند که می‌خواهند از محدودیت‌ها فراتر بروند. مشاوره 100% رایگان ما اینجاست...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های نابلز تاور

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک تایگر گروپ
اقساط آسان پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,985,052

آپارتمان های نابلز تاور

آپارتمان های نابلز تاور در بیزینس بی، دبی املاکی لوکس هستند که توسط تایگر گروپ برای سرمایه‌گذاران و خریداران املاک در امارات ساخته شده‌اند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در رابطه با این پروژه، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : برج بن غاطی (جیکوب اند کو)

بیزینس بی Q2
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
گل سرسبد برند با الهام از غیرممکن

شروع قیمت از :

درهم8,000,000

برج بن غاطی (جیکوب اند کو)

برج بن غاطی (جیکوب اند کو) در بیزنس بی یک شاهکار معماری برای یک سبک زندگی منحصر به فرد است. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پنینسولا ۴

بیزینس بی Q2
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
به عنوان منحصربه‌فردترین مقصد ساحلی متمایز شوید

شروع قیمت از :

درهم2,405,000

آپارتمان های پنینسولا ۴

آپارتمان های پنینسولا ۴ املاک فوق العاده ای در دبی هستند که تجربه ی زندگی لوکس در کنار آب را برای شما به ارمغان می آورند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : شیک تاور

بیزینس بی پروژه های پیش از راه اندازی
خرید املاک شرکت داماک
همراه با اقساط آسان

شروع قیمت از :

درهم823,000

شیک تاور

واحدهای شیک تاور خانه هایی لوکس با کیفیت بی نظیر و چشم اندازهای خیره کننده هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ماما شلتر

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک شرکت سرمایه گذاری خارجی
تمامی واحدها مبله کامل می باشد

شروع قیمت از :

درهم1,366,020

آپارتمان های ماما شلتر

خانه رویایی خود را در میان بهترین آپارتمان های ماما شلتر در بیزینس بی، دبی پیدا کنید و در یکی از معروف‌ترین آسمان‌خراش‌های دبی سکونت داشته باشید. برای آنکه جزئیات بیشتری از این پروژه بدانید، کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جمیرا لیوینگ

بیزینس بی Q4 2025
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
واحه در حال ظهور در آستانه مرکز شهر

شروع قیمت از :

درهم7,472,000

آپارتمان های جمیرا لیوینگ

آپارتمان‌های جمیرا لیوینگ در بیزینس بی، دبی یکی از مجلل ترین پروژه‌ها در کل امارات متحده عربی است. اگر به این واحدها علاقه دارید، برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : …

بیزینس بی
آماده تحویل

شروع قیمت از :

درهم900,000

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های وست بی

بیزینس بی Q1 2024
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات اوریون
مشرف به کانال آب درخشان دبی

اطلاع از قیمت

آپارتمان های وست بی

اگر شما یک سرمایه گذار املاک هستید و به دنبال بازده اجاره عالی و بازگشت سرمایه بالا هستید، آپارتمان های وست بی برای شما مناسب می باشند . برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پاراگون

بیزینس بی Q1 2025
خرید املاک شرکت سرمایه گذاری خارجی
طرح های پرداخت پس از تحویل با معافیت های وزارت زمین دبی

شروع قیمت از :

درهم895,442

آپارتمان های پاراگون

آپارتمان های پاراگون در بیزینس بی در دبی یکی از بهترین پروژه‌هایی است که در آن می‌توانید خانه رویایی خود را در مکانی عالی با امکانات سطح بالا پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر از قیمت و شرایط اقساط کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پنینسولا ۳

بیزینس بی Q1 2025
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
پروژه‌ای عالی و جدید در نزدیک‌ترین فاصله با مرکز شهر

شروع قیمت از :

درهم878,000

آپارتمان های پنینسولا ۳

آپارتمان های پنینسولا ۳ پروژه‌ای خیره‌کننده، مدرن و ساحلی ست که لذت تجربه سبک زندگی ایده‌آل و مطابق با مد روز جهانی، آن‌هم در درون شهری لوکس و مجلل را برایتان دست‌یافتنی می‌کند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : احد رزیدنس

بیزینس بی Q2 2023
خرید املاک گروه املاک و مستغلات احد
امکان تجربه یک زندگی منحصر به فرد در آپارتمان‌هایی مجلل

شروع قیمت از :

درهم740,166

احد رزیدنس

احد رزیدنس در بیزنس بی پروژه‌ای ایده‌آل در مرکز تجاری شهر دبی است که زندگی شهری شیک و راحتی را به شما هدیه می‌دهد. در وب‌سایت ما مشاوره 100% رایگان است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان بن غاطی کانال

بیزینس بی Q2 2023
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
لوکس و باشکوه با طرح و نقشه بسیار کاربردی

اطلاع از قیمت

آپارتمان بن غاطی کانال

آپارتمان های بن غاطی کانال در بیزینس بی، پروژه‌ای جدید است که برای زندگی در قلب شهر دبی انتخابی بی‌نظیر و ایده‌آل محسوب می‌شود. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : پنینسولا فایو رزیدنس (سیگنیتور کالکشن)

بیزینس بی Q4 2024
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
واقع در یک منطقه جدید و در حال رشد، نزدیک به دوان تاون دبی (مرکز شهر)

شروع قیمت از :

درهم2,234,900

پنینسولا فایو رزیدنس (سیگنیتور کالکشن)

پنینسولا فایو رزیدنس در بیزینس بی سوژه های ایده‌آلی برای انجام یک سرمایه گذاری درون شهری و همچنین خانه‌هایی شگفت‌انگیز برای تجربه یک زندگی لذت‌بخش و پر از تجملات هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان وارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پنینسولا وان واتر فرانت

بیزینس بی Q4 2024
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
در یک منطقه نوظهور در دبی

شروع قیمت از :

درهم2,510,900

آپارتمان های پنینسولا وان واتر فرانت

آپارتمان های پنینسولا وان مجموعه‌ای از آپارتمان‌های ساحلی خیره کننده و مجلل در بیزینس بی دبی است. در ادامه، اطلاعات تکمیلی این پروژه وجود دارد. با ما همراه باشید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پنینسولا

بیزینس بی Q4 2024
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
در منطقه‌ای نوظهور در نزدیکی مرکز شهر دبی

شروع قیمت از :

درهم2,510,900

آپارتمان های پنینسولا

پنینسولا در بیزینس بی ،مجموعه ای متشکل از آپارتمان هایی لوکس است که برای خرید ملک در دبی عالی می‌باشند و تجربه یک زندگی مدرن ساحلی را در اختیارتان قرار می دهند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید…

درخواست پاسخ به تماس : استرلینگ

بیزینس بی Q1 2023
خرید املاک شرکت ساختمانی امنیات
قیمت مناسب با پرداخت فقط 5٪ هزینه رزرو

شروع قیمت از :

درهم1,044,200

استرلینگ

در یک آپارتمان زیبا در داون تاون دبی زندگی کنید، دارای استودیو، 1 خوابه، 2 خوابه، 3 خوابه ، پنت هاوس و تاون هاوس های منحصر به فرد با چشم انداز برج خلیفه

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مارکوئز اسکوئر

بیزینس بی Q1 2022
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات سون تایدز اینترنشنال
بازگشت سرمایه به میزان ۷% به مدت 5سال

شروع قیمت از :

درهم1,282,888

آپارتمان های مارکوئز اسکوئر

Marquise Square at Burj Khalifa District is a collection of premium apartments for sale in Dubai. Click to get more info…

درخواست پاسخ به تماس : پریوه

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمانهای لوکس آماده ، مشرف به کانال آب دبی در بیزینس بی

شروع قیمت از :

درهم704,000

پریوه

پریوه توسط انبوه ساز داماک یک ساختمان دوقلو ، هتل آپارتمان های عالی که در بیزینس بی واقع واقع شده است ، و دارای سوئیت های یک و دو خوابه ، با نمای پانورامیک در کنار کانال آب است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های 15 نورت ساید

بیزینس بی Q4 2022
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
لوکس و مقرون به صرفه ، در بیزینس بی دبی ، با چشم اندازهای خیره کننده در کنار آب

شروع قیمت از :

درهم1,910,000

آپارتمان های 15 نورت ساید

آپارتمان های 15 نورت ساید قرار است در منطقه بیزینس بی در کنار دریا آب نمای پر زرق و برق زندگی شما باشد

درخواست پاسخ به تماس : AG تاور

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت املاک و مستغلات خلیج عربی
پرداخت هزینه رزرو فقط 5٪ + پرداخت 70٪ در زمان تحویل

شروع قیمت از :

درهم963,450

AG تاور

برج AG یک برج مسکونی 23 طبقه در خلیج تجاری ارائه استودیو و 1 به آپارتمان 3 خوابه با نمایش از خط افق شهرستان و کانال آب دبی است.

درخواست پاسخ به تماس : بایز

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی دانوب
ارائه 10٪ تخفیف، و طی 6 ماه آینده آماده

شروع قیمت از :

درهم765,000

بایز

آپارتمانهای شیک در بیزنیس بای داشته باشید! با ارائه 10٪ تخفیف، فقط 30٪ در حین ساخت بپردازید و در 6 ماه آینده جابجا شوید، و 70٪ باقی را پس از تحویل (هر ماه 1٪ پرداخت کنید) بايز توسط دانوب یک آپارتمان کاملاً مبله و مشرف به میدان، برج خلیفه و بیزینس بای با امکانات رده جهانی و ارائه طرح پرداخت 7 ساله، وفقط با 10٪ پیش پرداخت

درخواست پاسخ به تماس : مجموعه دورچستر رزيدنس

بیزینس بی Q2 2022
خرید املاک شرکت ساختمانی امنیات
برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم31,389,750

مجموعه دورچستر رزيدنس

آپارتمانهای مجلل در بیزینس بی در مجاورت کانال آب دبی از 39 واحد مسکونی فوق العاده لوکس در یک ساختمان 32 طبقه تشکیل شده است. مجموعه رزیدنس دورچستر با ارائه برنامه پرداخت انعطاف پذیر، نه تنها یک آدرس عالی و انتخابی خواهد بود بلکه فرصتی دیگر برای شماست که صاحب یک ملک لوکس و کمیاب در قلب دبی شوید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مگ 318

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده مگ
همراه باچشم اندازهای دیدنی از "برج خلیفه و کانال دبی"

شروع قیمت از :

درهم1,000,000

آپارتمان های مگ 318

مگ 318 توسط مگ یک پروژه مسکونی مرتفع در بزنس بای با چشم اندازهای عالی از برج خلیفه و کانال دبی است! با بهترین قیمت تضمین شده، واحد های استودیویی ، 1 خوابه و 2 خوابه با دسترسی آسان به طبقات بالا

درخواست پاسخ به تماس : زادا تاور

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمانهای لوکس 1خوابه از 699،999 درهم * در یکی از بهترین مناطق شهر

شروع قیمت از :

درهم699,999

زادا تاور

واحد 1 خوابه لوکس را در زادا تاور در بیزنیس بی و پرداخت پس از اتمام، سرمایه گذاری کنید. زادا تاور توسط ساخت وساز داماک یک برج مسکونی زیبا و با امکانات فوق العاده زیبا ساخته شده است

درخواست پاسخ به تماس : میرانو تاور

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
برنامه پرداخت 1 سال بعد از تحویل

شروع قیمت از :

درهم526,000

میرانو تاور

میرانو تاور یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پنینسولا 2

بیزینس بی Q4 2024
شرکت املاک و مستغلات سلکت گروپ
یک واحه در حال ظهور در درب مركز شهر دبى

شروع قیمت از :

درهم681,900

آپارتمان های پنینسولا 2

آپارتمان های پنینسولا 2 در بیزینس بی پروژه‌ای لوکس، مقرون به صرفه و عالی ست. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمانهایی آماده با استاندارد هالیوودی در منطقه برج

شروع قیمت از :

درهم916,000

برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت

برج های داماک با استراحتگاهها و هتلهای پارامونت یک هتل و اقامتگاههایی مجلل و الهام گرفته از هالیوود است که در طرح شمایلی چهار برج قرار گرفته است.

درخواست پاسخ به تماس : روا رزیدنس

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
مشرف به کانال آب زیبای دبی

شروع قیمت از :

درهم780,000

روا رزیدنس

ريفا ريزيدنس آپارتمان های با شکوهی است که در جائی زیبا در بیزنس بای واقع شده، و مشرف بر کانال دبی است، متشکل از آپارتمان های 1 خوابه و 2 خوابه با بهترین آسایش و امکانات است.

درخواست پاسخ به تماس : ایلیت بیزنس بی

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک گروه تری پلنت رنج
اقساط 3 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم775,000

ایلیت بیزنس بی

ايليت ريزيدنس در بیزنیس بای توسط گروه تريبلانيت رينج، آپارتمانهای جدید متشکل از استودیو ، 1 خوابه ، 2 خوابه ، 3 خوابه و 4 خوابه ، با فضای داخلی بسیار زیبا هستند، در اقساط 3 ساله پس از تحویل با قیمت های مقرون به صرفه

درخواست پاسخ به تماس : ویرا رزیدنس

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
چشم انداز جذاب از کانال دبی

شروع قیمت از :

درهم1,301,000

ویرا رزیدنس

مسکن های فيرا آپارتمان های نو و مدرن، 1 خوابه و 2 خوابه توسط داماک در بیزینس بای، با پیشنهاد ویژه یک برنامه پرداخت انعطاف پذیر است، پرداخت 1٪ در ماه و پیش بینی شده 10٪ بازدهی داشته باشد

درخواست پاسخ به تماس : داماک میسون مجستین

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمان های مبله و آماده در بیزینس بى

شروع قیمت از :

درهم716,000

داماک میسون مجستین

در هر راه، مجستین توسط داماک شما را تشویق به بالا بردن شیوه زندگی خود را در قلب تپنده جدید از منطقه ای در خلیج تجاری. هتل آپارتمان شیک است که نشان دهنده تجربه زندگی نادر است.

درخواست پاسخ به تماس : ریوا هایتز

بیزینس بی Q2 2022
خرید املاک شرکت داماک
با برنامه پرداخت انعطاف پذیر با اقساط ماهیانه 1%

شروع قیمت از :

درهم804,000

ریوا هایتز

ریوا هایتز یک برج مسکونی است که تحت مدیریت املاک و مستغلات داماک متشکل از 10 برج مسکونی می شود و به تعبیری دیگر شامل 16 الی 27 آپارتمان تک خوابه و دو خوابه می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اربن اوسیس

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک شرکت ساختمانی دار الاركان
آپارتمانهای ساحلی در نزدیکی کانال دبی

شروع قیمت از :

درهم2,171,160

آپارتمان های اربن اوسیس

أپارتمان های اربن اوسیس در کانال دبی آپارتمان های مقرون به صرفه ای هستند که نباید آنها را از دست داد...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های رجالیا

بیزینس بی Q4 2024
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات دیار
برنامه پرداخت 7 ساله آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم3,277,500

آپارتمان های رجالیا

با چشم پوشی از هزینه ی 4 درصدی سند، آپارتمان های رجالیا در بیزنس بی دبی آپارتمان های فروشی بینظیری هستند که نباید آنها را از دست داد. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : برج تجاری اوپوس

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی امنیات
برنامه پرداخت 2 ساله با 7٪ حق بیمه

شروع قیمت از :

درهم13,410,243

برج تجاری اوپوس

اکنون به یک برج تجاری جذاب در بیزنیس بای بروید که توسط معمار برنده جایزه زها حديد طراحی شده است. أوبس دارای فضاهای اداری کلاس AAA با امکانات لوکس است. همچنین بهترین برنامه پرداخت 50/50 را ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پد

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت ساختمانی امنیات
چشم اندازهای شگفت انگیز از واترفرانت خور دبی

شروع قیمت از :

درهم1,436,600

آپارتمان های پد

آپارتمانهای مبله و مجلل در بزنس بای در زاویه 6.5 درجه کج شده و در کنار تزئینات LED ، شیک و زیبا قرار دارند. ارائه بهترین طرح پرداخت با تنها 5٪ پیش پرداخت ، موجود در استودیو ، واحدهای 1 و 2 خوابه و اقامتگاه های اتاق نشیمن. آپارتمان های پد توسط امنیات مکانی است که می توانید در آن زندگی کنید ، بازی کنید ، استراحت کنید و استراحت کنید

درخواست پاسخ به تماس : داماک میسون بیز اج

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
چشم اندازهایی فوق العاده دیدنی از برج خلیفه

شروع قیمت از :

درهم4,615,000

داماک میسون بیز اج

داماک میسون بیز اج هتل آپارتمانهایی مجلل در بیزنس بی هستند که فرصت سرمایه گذاری پرمنفعتی را با توجه به موقعیت استراتژیک و امکانات رفاهی اش ارائه میدهد.

درخواست پاسخ به تماس : برج آوانتی

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
چشم اندازهایی فوق العاده دیدنی از برج خلیفه

شروع قیمت از :

درهم663,000

برج آوانتی

برج اونتیا یک ساختمان 16 طبقه است که هتل آپارتمانهای برجسته ای در بیزنس بی فراهم آورده، این برج ارائه دهنده واحدهای استودیو، 1، 2 و 3 اتاق خوابه و آپشن عضویت در استخر اجاره ای میباشد.

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه های هزاره بینگاتی

بیزینس بی Q4 2022
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات بن غاطی
چشم اندازهایی فوق العاده از کانال و افق دبی

شروع قیمت از :

درهم1,430,815

اقامتگاه های هزاره بینگاتی

مسکن های ميلينيوم بن غاطی مجموعه ای از آپارتمانهای استودیو، 1 خوابه و 2 خوابه با ظرافت طراحی شده در بيزنيس بای توسط شرکت توسعه دهنده بن غاطی است، این آپارتمانهای مجلل طرح پرداخت 50/50 با 10٪ هزینه رزرو را ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های وُلانته

بیزینس بی
آماده تحویل
آپارتمان های وُلانته
با نمای برج خلیفه و کانال دبی ، اکنون نقل مکان کنید

شروع قیمت از :

درهم17,150,000

آپارتمان های وُلانته

آپارتمان های ولانته در دبی کریک با چشم انداز خیره کننده و مکانی عالی در قلب دبی ، املاک خارق العاده ای در دبی هستند. اطلاعات بیشتری کسب کنید

درخواست پاسخ به تماس : سیمفونی

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت جمینی پراپرتیز
چشم اندازهای شگفت انگیز برج خلیفه و مارسی

اطلاع از قیمت

سیمفونی

در منطقه کسب‌وکاری دبی زندگی کنید! سیمفونی، طرح شرکت املاک جمینی ارائه دهنده آپارتمان‌های استودیو، 1، 2 و 3 خوابه با چشم اندازهای برج خلیفه در بیزنس بی است. بروشور قابل دانلود، برنامه پرداخت و برنامه‌های پایه را در اینجا ببینید.

درخواست پاسخ به تماس : برج آی لاو فلورانس

بیزینس بی Q4 2023
خرید املاک شرکت ساختمانی دار الاركان
دسترسی مستقیم به کانال آب و برج خلیفه

شروع قیمت از :

درهم1,174,252

برج آی لاو فلورانس

در خانه ‌ای با طراحی ایتالیایی در قلب یک متروپولیس مدرن اقامت کنید! برج آی لاو فلورانس در بیزنس بی واحدهای 1، 2، 3 و 4 خوابه ارائه می‌دهد. در اینجا می‌توانید بروشور قابل دانلود، برنامه پرداخت، برنامه طبقات و اطلاعات کامل پروژه را مشاهده کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آتریا توسط شرکت دیار

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات دیار
چشم انذازهای جذاب برج العرب

شروع قیمت از :

درهم1,434,065

آتریا توسط شرکت دیار

آتريا برج های آپارتمانی مسکونی با سرویس عالی توسط دیار واقع در بیزینس بای است که واحدهای 1 خوابه، 2 خوابه و 3 خوابه با چشم انداز زیبا از برج خلیفه ارائه می دهد، این پروژه با قیمت های مناسب آماده است

درخواست پاسخ به تماس : فیفتی وان توسط دیار

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت سازنده ی املاک و مستغلات دیار
چشم اندازهای شگفت انگیز خور تاریخی دبی

شروع قیمت از :

درهم1,450,945

فیفتی وان توسط دیار

فيفتی وان (51) توسط ديار یک ساختمان تجاری زیبا و کم ارتفاع در بزنس بای است که فضای اداری گسترده ای با چشم اندازهای زیبا از نهر تاریخی دبی را ارائه می دهد

sold out

درخواست پاسخ به تماس : مراسی بیزنس بی

بیزینس بی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات دبی پراپرتیز
دسترسی آسان به کانال آب دبی

اطلاع از قیمت

مراسی بیزنس بی

ماراسی بیزنس بی اولین رده از واتر هومز مجلل در امارات است که اقامتگاههای 2 و 3 اتاق خوابه را در مارینای تفریحی در شهر ارائه میدهد.

درخواست پاسخ به تماس : کاپیتال بی

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک

شروع قیمت از :

درهم850,000

کاپیتال بی

همین اکنون به آپارتمانهای مبله در کاپیتال بای توسط شرکت سازنده داماک بروید، که استودیو ، 1 خوابه ، و 2 خوابه ، و 3 خوابه در منطقه بیزینس بای با امکانات رفاهی و عالی بروید

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه برج Merano

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
Flexible and Easy Payment Plan Upto 2 Years

شروع قیمت از :

درهم2,077,000

واحدهای سه خوابه برج Merano

برج MERANO یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه میرانو تاور

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
برنامه پرداخت انعطاف پذیر و آسان تا 2 سال

شروع قیمت از :

درهم1,480,000

واحدهای دو خوابه میرانو تاور

میرانو تاور یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه برج Merano

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
Flexible and Easy Payment Plan Upto 2 Years

شروع قیمت از :

درهم1,085,000

واحدهای یک خوابه برج Merano

برج MERANO یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی برج Merano

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک
برنامه پرداخت 1 سال بعد از تحویل

شروع قیمت از :

درهم526,000

واحدهای استودیویی برج Merano

برج MERANO یک برج مسکونی 29 طبقه در خلیج تجاری است، ارائه فضای زندگی بسیار زیبا و با نمایش منظره، بهترین امکانات و اتصال به بزرگ.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه برج زادا

بیزینس بی Q4 2022
خرید املاک شرکت داماک
آپارتمان لوکس 1خوابه از 6999 درهم در ماه - برنامه پرداخت بیش از 5 سال *

شروع قیمت از :

درهم699,999

واحدهای یک خوابه برج زادا

واحد های یک خوابه برج زادا شاهکار اخیر داماک پروپرتیز در یکی از مطلوب ترین مناطق دبی ، بیزینس بی می باشند. این واحد های باورنکردنی،تجلی لاکچری مدرن در فضایی به بزرگی 414 تا 529 فوت مربع می باشند. زادا با ارائه امکانات رفاهی در سطح جهانی و خیره کننده ترین مناظر ، مکانی است که زندگی در آن بیشتر شبیه به یک میهمانی دلپذیر است!

درخواست پاسخ به تماس : The Vogue

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت داماک

شروع قیمت از :

درهم3,902,000

The Vogue

هم اکنون به آپارتمانهای مجلل استودیویی ، 1 خوابه ، 2 خوابه و 3 خوابه در بزنس بای منتقل شوید، اقساط آسان به مدت 2 سال. ذا فوغ آپارتمان های مدرن در بیزنیس بای است که دارای سبک معاصر و کاملاً مبله است

خرید ملک در بیزینس بی

5/5 - (1 امتیاز)

سوالات متداول + جواب

از آنجایی که بیزینس بی در آینده به یکی از مراکز تجاری امارات متحده عربی تبدیل خواهد شد، پس خرید ملک در این منطقه می تواند منجر به بازگشت سرمایه دو برابر در چند سال شود.

بله در بیزینس بی امکان اجاره آپارتمان مبله وجود دارد.

ثبت نام کنید