فرمان شماره (26) سال 2013 درباره مرکز حل اختلافات اجاره در امارت دبی ماده (13-21)

ماده (13) دادگاه بدوی

آ. دادگاه بدوی از تعداد کافی دادگاه تشکیل خواهد شد که هر یک از آنها از یک رئیس و دو عضو با تجربه و متخصص به قانون و املاک و مستغلات پدید خوهد آمد. صلاحیت این دادگاه ها برای تعیین اختلافات مربوط به اجاره مندرج در ماده (6) این مصوبه است و رئیس هر دادگاه باید قاضی باشد. صرف نظر از موارد فوق ، رئیس شورا می تواند یک وکیل با تجربه و متخصص را به عنوان رئیس هر یک از این دادگاه ها منصوب کند.

ب. رئیس مرکز می تواند یک یا چند دادگاه در دادگاه بدوی را معين کند تا بسته به ماهیت ادعا ، یا محل ، ویا ماهیت استفاده از واحد اجاره داده شده ، انواع خاصی از اختلافات اجاره را بشنود.

ماده (14) دادگاه تجدید نظر

دادگاه تجدید نظر متشکل از تعداد کافی دادگاه است که هر کدام متشکل از دو قاضی و یک عضو با تجربه متخصص در املاک و مستغلات هستند. رئیس هر دادگاه باید قاضی باشد. این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به فرجام خواهی علیه تصمیمات و احکام صادره از دادگاه بدوی را دارند. احکام دادگاه تجدید نظر قطعی است و به هیچ وجه قابل تجدید نظر نیست و طبق روال و قوانین مصوب مرکز اجرا می شود.

ماده (15) جلسات دادگاه ها

جلسات دادگاه ها در صورت حضور همه اعضای آنها معتبر خواهند بود و تصمیمات به نام حاکم ، به اتفاق آرا یا با اکثریت آرا صادر می شود.

ماده (16) تعیین ادعاها

دادگاههایی که تحت مفاد این مصوبه تشکیل می شوند باید ادعاهای اجاره ارجاع شده به آنها را در مدت زمانی کمتر از (30) روز از تاریخ ارجاع پرونده ادعا به آنها چارچوب آن را مشخص کنند. این مدت می تواند مطابق قوانین و رویه هایی که در این زمینه توسط رئیس شورا اتخاذ شده ، به همان مدت تمدید شود.

ماده (17) تجدید نظر در تصمیمات دادگاه بدوی

آ. احکام دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر ، تجدید نظر می شود ؛ به استثنای احکام صادره در دعاوی اجاره ای که ارزش آنها کمتر از صد هزار درهم (100000 درهم) است ، که قطعی خواهد بود و به هیچ وجه قابل تجدید نظر نیست.

ب. احکام صادره از دادگاه بدوی برای دعاوی که ارزش آنها کمتر از ارزش ذکر شده در بند (الف) این ماده است ، در هر یک از موارد زیر قابل تجدید نظر است:

  1. در مواردی که حکم تخلیه صادر شود.
  2. در مواردی که حکم صادر شده قوانین صلاحیت را نقض کند.
  3. در مواردی که در حکم صادره ، تقاضایی برای طرفین درخواست نشده باشد ، و یا اینکه بیشتر از آنچه آنها درخواست کرده اند باشد ، و یا اگر حکم صادره در پرداخت تقاضائی که طرفین درخواست کرده اند ناتوان بماند.
  4. در صورتی كه حكمی عليه شخصی صادر شده باشد كه در قضیه وكالت نداشته باشد ، يا احضاريه باطل اعلام شده باشد.
  5. در مواردی که حکم بر اساس اسنادی باشد که پس از صدور حکم به عنوان جعلی بودن یا از نظر قضایی جعلی بودن آن اعلام شده باشد ، یا جایی که حکم بر اساس شهادت است که پس از صدور حکم از نظر قضایی آن شهادت نادرست اعلام شده باشد. و یا
  6. در مواردی كه یك طرف قرارداد مدارك یا اسنادی را كه موجب تغییر در قضاوت می شود از دادگاه بدوی مخفی كرده باشد.

ماده (18) مهلت تجدید نظر در احکام

آ. مهلت فرجام خواهی در مورد رأی صادره از دادگاه بدوی ، پانزده (15) روز از روز بعد از تاریخ جلسه رسیدگی در آن رأی است. درصورتی که طرفی که علیه وی حکم صادر شده است در کلیه جلسات رسیدگی به ادعا حاضر نشده و دفاعیه ارائه نکرده است ، مهلت فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ حکم به وی آغاز می شود.

ب. برای پذیرش فرجام خواهی از رأی صادره از دادگاه بدوی در دعاوی مربوط به دعاوی مالی ، طرفی که علیه وی رأی صادر شده باید نیمی از مبلغ رأی را تا زمان تعیین فرجام خواهی در مرکز واریز کند.

صرف نظر از موارد گفته شده ، رئیس مرکز می تواند تصمیم بگیرد که فرجام خواهی را بدون واریز آن مبلغ یا با پرداخت بخشی از آن بپذیرد.

ماده (19) منابع قابل استفاده

دادگاه ها اختلافات اجاره ای و تجدیدنظرخواهی های ارسالی به آن را با مراجعه به موارد زیر تعیین می کنند:

  1. قانون موجود در امارات ؛
  2. احکام شرع اسلامی؛
  3. اصول عدالت طبیعی و قواعد حقیقت و انصاف ؛ و
  4. عرف ، مشروط بر اینکه چنین عرفی با قوانین ، نظم عمومی یا اخلاق عمومی مغایرت نداشته باشد.

ماده (20) رویه های کار مرکز

رئیس مرکز مقررات مربوط به رویه ها و قوانینی را که مرکز باید در کلیه موارد مربوط به ثبت ، تعیین و اجرای دعاوی و درخواست ها توسط بخش بدوی ، بخش تجدید نظر ، اداره میانجیگری و سازش و یا اداره اجرای احکام تصویب کند ، صادر می کند. تا زمان صدور چنین مقرراتی ، مرکز ممکن است از مفاد قوانین رویه ای مورد تأیید دادگاه ویژه برای تعیین اختلافات بین موجر و مستاجر کمک بخواهد.

ماده (21) اجرای احکام قضایی

کلیه احکام قطعی و غیرقابل فسخ صادر شده توسط شعبه بدوی و شعبه تجدید نظر توسط اداره اجرای احکام مرکز اجرا خواهد شد. رئیس مرکز ممکن است برای اجرای احکام صادره از مرکز از اداره اجرای احکام دادگاههای دبی کمک بخواهد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام کنید