اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
شرکت سازنده نشاما 1,390,888 655 پروژه هاي اماده
Pantheon Boulevard ... 863,215 888 پروژه هاي اماده
بلو واترز 9 میراث - - پروژه هاي اماده
برج های “داماک پارک” (تجاری) داماک پراپرتیز 1,379,700 1681 پروژه هاي اماده
برج های داماک پارک داماک پراپرتیز 3,307,500 1648 پروژه هاي اماده
کاپیتال بی داماک پراپرتیز 850,000 1571 پروژه هاي اماده
Upper Crest داماک پراپرتیز 3,657,000 2101 پروژه هاي اماده
The Vogue داماک پراپرتیز 3,902,000 930 پروژه هاي اماده
The Distinction داماک پراپرتیز 3,535,000 2350 پروژه هاي اماده
گلف تاون داماک پراپرتیز 1,070,000 1460 پروژه هاي اماده
ویلاهای برمودا املاک و مستغلات RAK 2,354,924 624 پروژه هاي اماده
صنديالز املاک "یونیستیت" - - پروژه هاي اماده
1 2 3 12

error: Content is protected !!