برج های “داماک پارک” (تجاری) با مدیریت املاک داماک
اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
برج های “داماک پارک” (تجاری) با مدیریت املاک داماک داماک پراپرتیز 1,379,700 1681 پروژه هاي اماده
برج های “داماک پارک” داماک پراپرتیز 3,307,500 1648 پروژه هاي اماده
“کاپیتال بی” واقع در “بیزنس بی” داماک پراپرتیز 850,000 1571 پروژه هاي اماده
داماک پراپرتیز 3,657,000 2101 پروژه هاي اماده
داماک پراپرتیز 3,902,000 930 پروژه هاي اماده
…. داماک پراپرتیز 3,535,000 2350 پروژه هاي اماده
داماک پراپرتیز 1,070,000 1460 پروژه هاي اماده
ویلاهای برمودا املاک و مستغلات RAK 2,300,000 894 پروژه هاي اماده
صنديالز املاک "یونیستیت" - - پروژه هاي اماده
برج یونیستیت اسپورت املاک "یونیستیت" - - پروژه هاي اماده
“شماره 9” با مدیریت گروه برگزیده گروه سلکت 1,421,000 2094 پروژه هاي اماده
برج خلیفه رزیدنس اعمار پراپرتیز 7,738,888 3770 پروژه هاي اماده
1 2 3 12