واحدهای چهار خوابه آپارتمان های سنترال پارک
اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
واحدهای چهار خوابه آپارتمان های سنترال پارک مرآس هلدینگ 5,799,000 1711 Q4 2021
واحدهای سه خوابه آپارتمان های سنترال پارک مرآس هلدینگ - - Q4 2021
واحدهای دو خوابه آپارتمان های سنترال پارک مرآس هلدینگ 2,135,000 1460 Q4 2021
واحدهای یک خوابه آپارتمان های سنترال پارک مرآس هلدینگ 1,570,000 1478 Q4 2021
آپارتمان های بن غاطی پوینت شرکت توسعه املاک بینگاتی 553,397 822 Q4 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های بن غاطی اونیو شرکت توسعه املاک بینگاتی 1,088,307 765 Q4 2021
واحدهای دو خوابه آپارتمان های بن غاطی اونیو شرکت توسعه املاک بینگاتی 857,269 970 Q4 2021
واحدهای یک خوابه آپارتمان های بن غاطی اونیو شرکت توسعه املاک بینگاتی 689,190 1031 Q4 2021
بن غاطی اونیو شرکت توسعه املاک بینگاتی 686,482.78 1042 Q4 2021
واحدهای پنج خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت املاک اعمار 14,850,000 2959 Q4 2020
واحدهای چهار خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت املاک اعمار 5,800,000 2239 Q4 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت املاک اعمار 4,150,000 2188 Q4 2020
1 2 3 18
error: Content is protected !!