برج La Vie
اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
برج La Vie دبی پراپرتیز 1,344,000 1581 Q1 2023
خانه های شهری Ruba اعمار پراپرتیز 1,475,888 947 Q1 2023
برج “گرند بلو” از “الی ساب”” اعمار پراپرتیز 1,684,888 2135 Q2 2023
error: Content is protected !!