شرکت املاک و مستغلات نشما

شرکت املاک و مستغلات نشما

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 تاون هاوس های مها خرید تاون هاوس در دبی تاون اسکوئر دبی درهم 1,635,888 Q2 2025
2 آپارتمان های ریجنت خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 630,888 Q2 2025
3 دیپلمات رزیدنس خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 649,888 Q4 2024
4 آپارتمان های ازکات خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 430,888 Q4 2024
5 آپارتمان های لیوا خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 450,000 Q1 2025
6 تاون هاوس های ریم خرید تاون هاوس در دبی تاون اسکوئر دبی درهم 1,699,888 Q4 2023
7 سما تاون هوسز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 1,620,888 پروژه های آماده
8 منازل شهری نسیم خرید تاون هاوس در دبی تاون اسکوئر دبی درهم 1,699,888 پروژه های آماده
9 آپارتمان‌های یونا خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 444,888 پروژه های آماده
10 واحدهای یک خوابه آپارتمانهای UNA خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 565,888 پروژه های آماده
11 واحدهای استودیویی آپارتمانهای UNA خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 444,888 پروژه های آماده
12 ویلاهای چهار خوابه نسیم خرید تاون هاوس در دبی تاون اسکوئر دبی درهم 1,699,888 پروژه های آماده
13 ویلاهای چهار خوابه سما خرید تاون هاوس در دبی تاون اسکوئر دبی درهم 1,599,888 پروژه های آماده
14 آپارتمان های رَودا خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 760,888 پروژه های آماده
15 واردا خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 948,888 پروژه های آماده
16 روادا آپارتمان خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 910,888 پروژه های آماده
17 جنا خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 948,888 پروژه های آماده
18 واحدهای سه خوابه آپارتمان های Rawda خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 1,428,888 پروژه های آماده
19 واحدهای دو خوابه آپارتمان های Rawda خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 910,888 پروژه های آماده
20 واحدهای یک خوابه آپارتمان های Rawda خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 816,888 پروژه های آماده
21 آپارتمان های پارک ویو خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 775,888 پروژه های آماده
22 حیاط بولیوارد خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 625,888 پروژه های آماده
23 آپارتمان های پارک ساید خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 720,888 پروژه های آماده
24 واحدهای چهار خوابه دوبلکس آپارتمان های حیات بولوار خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 2,084,888 پروژه های آماده
25 واحدهای سه خوابه آپارتمان های حیات بولوار خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 1,244,888 پروژه های آماده
26 واحدهای دو خوابه آپارتمان های حیات بولوار خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 999,888 پروژه های آماده
27 واحدهای سه خوابه آپارتمان های وردا خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 1,734,888 پروژه های آماده
28 واحدهای دو خوابه آپارتمان های وردا خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 874,888 پروژه های آماده
29 واحدهای سه خوابه آپارتمان های جنا خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 1,734,888 پروژه های آماده
30 واحدهای دو خوابه آپارتمان های جنا خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 888,888 پروژه های آماده
31 ویلاهای چهار خوابه زهرا خرید تاون هاوس در دبی تاون اسکوئر دبی درهم 1,350,000 پروژه های آماده
32 ویلاهای سه خوابه زهرا خرید تاون هاوس در دبی تاون اسکوئر دبی درهم 1,120,000 پروژه های آماده
33 ویلاهای چهار خوابه Safi خرید تاون هاوس در دبی تاون اسکوئر دبی درهم 1,450,000 پروژه های آماده
34 ویلاهای سه خوابه Safi خرید تاون هاوس در دبی تاون اسکوئر دبی درهم 1,230,888 پروژه های آماده
35 واحدهای سه خوابه آپارتمان های Zahra Breeze خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 1,033,888 پروژه های آماده
36 واحدهای دو خوابه آپارتمان های Zahra Breeze خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 778,888 پروژه های آماده
37 تاون هاوس های صافی خرید تاون هاوس در دبی تاون اسکوئر دبی درهم 1,230,888 پروژه های آماده
38 زهرا بریز خرید آپارتمان در دبی: بررسی قیمت آپارتمان در دبی | معرفی بهترین آپارتمان دبی برای سرمایه گذاری تاون اسکوئر دبی درهم 778,888 پروژه های آماده
39 زهرا خرید تاون هاوس در دبی تاون اسکوئر دبی درهم 1,120,000 پروژه های آماده

شرکت املاک و مستغلات نشما

2.7/5 - (20 امتیاز)

درباره شرکت ساختمانی املاک نشما در دبی بیشتر بدانید

شرکت املاک نشما یکی از سازندگان املاک و مستغلات پیشرو در امارات متحده عربی است که با ترکیب طرح‌های هوشمند و پیچیده، شهرک‌هایی پایدار در سطح جهانی را ارائه می‌دهد. این شرکت تازه تاسیس در سپتامبر سال 2014 به رهبری مدیر عامل آن فرد دوری تأسیس شد که با چندین پروژه بزرگ در منطقه از جمله پروژه های چند میلیارد دلاری مانند داون تاون دبی و عربیان رنچز همراه بوده است (ما لیست کاملی از آپارتمان ‌های داون تاون دبی و همچنین املاک عربیان رنچز جمع آوری کرده‌ایم. فراموش نکنید برای بررسی آنها در وب سایت ما اقدام کنید!)

هدف توسعه دهنده این است که “قلب و روح جامعه مسکونی دبی” باشد که نه تنها محله هایی بزرگ را برای خانواده‌ها ارائه می‌دهد، بلکه زیرساخت‌های یک سبک زندگی متنوع مانند پارک های اجتماعی، مراکز بهداشتی، مراکز خرید، رستوران‌ها، کافه ها، فروشگاه های خرده فروشی، مناطق بازی و موسسات آموزشی را هم برای ساکنان فراهم می‌کند. این شهرک، اقامتگاه‌های مد روز، پویا و پایدار را از تاون هاوس های خانوادگی و آپارتمان‌های مجهز به امکانات و ویژگی‌های سبک زندگی مدرن ارائه می‌دهد.

این شرکت همچنین به ایجاد شهرک‌های دوستدار محیط زیست با معماری سبز، روشنایی کم مصرف، اندازه‌گیری هوشمند و فناوری شبکه‌های نیروگاهی کوچک مقیاس، استفاده از انرژی پاک، مسیرهای پیاده‌روی، سبک زندگی سبز، مسیرهای دوچرخه‌سواری، ترامواهای اکو و سیستم‌های حمل و نقل سریع شخصی‌سازی شده را تضمین می‌کند. درنتیجه امکان رفت و آمد راحت تر برای ساکنان این پروژه‌ها وجود دارد. جدای از طراحی محله‌های سبز، این شرکت زندگی پرقدرت را تضمین می‌کند زیرا هدف آن توسعه محله‌هایی مجهز به فناوری 5G است و Wi-Fi رایگان را برای ساکنان ارائه می‌کند که اتصال یکپارچه را تضمین ‌کند.

Properties for sale in Town Square Dubai | List of Off Plan projects in Town Square Dubai

تاون اسکوئر دبی، پروژه ای شاهکار توسط املاک نشما

املاک نشما یکی از پرتقاضاترین شهرک‌های اصلی در دبی را در کارنامه خود دارد. ناحیه تاون اسکوئر دبی از شرکت املاک نشما یک ناحیه مسکونی نمادین است که در 31 میلیون فوت مربع زمین قرار دارد. املاک تاون اسکوئر دبی شامل بیش از 3000 تاون هاوس پیشرفته و 18000 آپارتمان نفیس است.

تاون اسکوئر دبی همچنین دارای مناطق وسیعی از فضای سبز انبوه است. این شهرک با بیش از 154000 فوت مربع پارک با طراوت و 16 باغ محلی زیبا، مناظر تماشایی بیش از حد کافی از پوشش گیاهی جذاب در محیط را برای ساکنان خود فراهم می‌کند. همچنین تعداد زیادی مسیر برای دویدن و دوچرخه‌سواری در سراسر جامعه وجود دارد تا ساکنان بتوانند از جذابیت طبیعی آن نهایت لذت را ببرند.

پیش‌بینی می‌شود که تاون اسکوئر دبی در سال 2024 تحویل داده شود. مجموعه املاک این ناحیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری پرسود زیادی را برای بخش متوسط ​​بازار ارائه می‌دهد، بنابراین اگر به دنبال خرید خانه ارزان در دبی هستید، تاون اسکوئر دبی توسط نشما یک گزینه عالی برای شما است

Properties for sale in Town Square Dubai | List of Off Plan projects in Town Square Dubai

پروژه های محبوب نشما دبی

تاون اسکوئر دبی، شهرک اصلی و نمادین نشما، توسط پروژه‌های مسکونی خیره‌کننده این شرکت که هم آپارتمان‌ها و هم تاون هاوس‌های مدرن را شامل می‌شود، تزئین شده است. در قسمت زیر تعدادی از پروژه‌های معروف شرکت توسعه دهنده نشما در تاون اسکوئر دبی آورده شده است:

 • واردا از نشما

واردا یک برج آپارتمانی متوسط ​​واقع در تاون اسکوئر دبی است. این پروژه چشم‌اندازهای زیبای پارک را ارائه می‌کند و با انبوهی از فروشگاه‌های خرده‌فروشی احاطه شده است. خانه های برتر واردا فقط 22 دقیقه با فرودگاه بین المللی آل مکتوم و مرکز خرید دبی فاصله دارند. موقعیت این برج زیبا در مجاورت جاده القدره و جاده امارات است. آپارتمان های واردا شامل واحدهای 1 خوابه، 2 خوابه و 3 خوابه مناسب برای نیازهای هر خانواده می‌باشد.

Warda by Nshama | Premier Mid-rise Residences in Town Square Park

 • تاون هاوس‌های شهرک زهرا توسط املاک نشما

زهرا مجموعه‌ای نفیس از تاون هاوس‌های شیک در تاون اسکوئر دبی است. می‌توانید هزاران علاقه‌مند به سبک زندگی سالم را در این شهرک ممتاز پیدا کنید، زیرا مملو از مسیرهای دویدن و پارک‌های سبز است. تاون هاوس های زهرا در چیدمان های 3 خوابه و مجهز به امکانات رفاهی سطح بالا موجود است.

Zahra by Nshama | First Stylish Townhouses in Town Square Dubai

 • آپارتمان زهرا بریز در تاون اسکوئر دبی

زهرا بریز مجموعه‌ای عالی از آپارتمان‌ها را در تاون اسکوئر دبی ارائه می‌دهد. ساکنان این واحدهای ممتاز می‌توانند از سالن بدنسازی و امکانات ورزشی موجود در این شهرک و همچنین مسیرهای دویدن و دوچرخه سواری در نزدیکی خود بهره ببرند. همچنین می‌توانید اوقات فراغت خود را در یک سینمای فضای باز بگذرانید یا از خرید در بوتیک ها و مغازه های مجلل زهرا بریز لذت ببرید. کیفیت زندگی شما در این شهرک مورد تقاضا بسیار بالاتر از حد معمول است. آپارتمان های زهرا بریز در انواع 2 و 3 خوابه وجود دارد.

 • بلوار حیات نشما

بلوار حیات یک برج آپارتمانی متوسط ​​در تاون اسکوئر است که دارای واحدهای 1، 2 و 3 خوابه است. واحدهای آپارتمانی بلوار حیات مناظر شگفت انگیزی از فضای سبز انبوه محله ارائه می‌دهد، در حالی که خود اقامتگاه‌ها دارای معماری سازگار با محیط زیست هستند. خدمات امنیتی و امکانات تفریحی شبانه روزی را در سراسر محله دریافت کنید. علاوه بر این، ساکنان بلوار حیات می‌توانند از یک کلینیک سلامت، یک رستوران با غذاخوری عالی و یک سالن ورزشی پیشرفته در این منطقه بهره مند شوند.

Hayat Boulevard by Nshama | Mid-rise apartment residence in Nshama Town Square

 • آپارتمان‌های جنا توسط شرکت نشما

پروژه آپارتمان‌های جنا از نشما یک شهرک آپارتمانی در تاون اسکوئر دبی است که دارای طراحی داخلی هوشمندانه و زیبا با نور طبیعی کافی است. آپارتمان‌ های جنا شامل واحدهای 1، 2 و 3 خوابه در موقعیتی عالی هستند که تنها چند دقیقه با فرودگاه آل مکتوم و مرکز خرید دبی فاصله دارند.

Jenna by Nshama | Stylish Apartments in Town Square Dubai

 • مجتمع آپارتمانی راودا در میدان شهر دبی

راودا یک مجتمع آپارتمانی چهار ساختمانی در تاون اسکوئر دبی است که دارای چشم اندازهای خیره کننده از پارک تاون اسکوئر است. آپارتمان های پروژه راودا شرکت املاک نشما با طیف وسیعی از امکانات رفاهی درجه یک از جمله استخرهای شنا و مناطق بازی کودکان پر شده است. همچنین به ساکنان مجتمع خدمات دربانی ارائه می شود.

Rawda Apartments by Nshama at Town Square Park

 • آپارتمان‌های یو ان ای توسط نشما، دبی

آپارتمان‌های یو ان ای آپارتمان‌های زیبایی هستند که در تاون اسکوئر دبی واقع شده‌اند. این اقامتگاه ها منعکس کننده پیشرفت‌های تکنولوژیکی در شهر هستند، زیرا اطمینان حاصل می‌شود که اماکن و امکانات رفاهی جدید و به روز هستند. به عنوان ساکن آپارتمان‌های یو ان ای، می‌توانید به راحتی به شهر دسترسی داشته باشید زیرا این شهرک بین جاده القدره و جاده امارات قرار دارد. آپارتمان‌ های یو ان ای در انواع استودیویی و 1 خوابه موجود هستند.

 • تاون هاوس های سما، تاون اسکوئر دبی

تاون هاوس های سما که اخیراً به لیست طولانی پروژه‌های خارق‌العاده اضافه شده، مجموعه‌ای از اقامتگاه‌های بی‌نظیر در تاون اسکوئر دبی توسط شرکت مشهور توسعه دهندگان نشما است. تاون هاوس های سما شامل خانه‌های 3 و 4 خوابه می‌باشد.

Sama Townhouses in Town Square Dubai by NSHAMA

 • تاون هاوس های نسیم توسط املاک نشما

تاون هاوس های نسیم، خانه‌های مدرن 3 خوابه و 4 خوابه با ساختار پیچیده در قلب جامعه شلوغ و تجاری تاون اسکوئر دبی توسط شرکت مشهور توسعه‌دهنده املاک نشما دبی هستند. اگر قصد خرید تاون هاوس در دبی را دارید، فراموش نکنید که تاون هاوس های نسیم را که در دسترس هستند، بررسی کنید.

Naseem Townhouses by NSHAMA at Town Square Dubai

 • تاون هاوس ‌های صفی از نشما

تاون هاوس‌های صفی مجموعه‌ای زیبا و استادانه از اقامتگاه های نشما در تاون اسکوئر دبی است. تاون هاوس های شهرک صفی، مفهوم معاصر را در بر می‌گیرند و از محیط طبیعی خود الهام می‌گیرند و لمسی از ویژگی‌های عربی را اضافه می‌کنند. با مناظر سرسبز، تاون هاوس‌های صفی دارای ویژگی‌های فوق العاده ای است. تاون هاوس‌های این شهرک املاک بزرگ 3 و 4 خوابه را ارائه می‌دهند.

 • آپارتمان‌های نشما پارک ساید

آپارتمان ‌های پارک ساید دارای موقعیت عالی خود در تاون اسکوئر دبی هستند و توسط توسعه‌دهنده املاک نشما ارائه شده‌اند. این شهرک طیف وسیعی از آپارتمان‌های 1 خوابه، 2 خوابه و 3 خوابه را ارائه می‌دهد که در آن سبک زندگی منحصر به فرد شما آغاز می‌شود!

 • آپارتمان های پارک ویو نشما در تاون اسکوئر دبی

آپارتمان های پارک ویو در تاون اسکوئر دبی شامل مجموعه‌ای از آپارتمان‌های منحصر به فرد است که توسط نشما ایجاد شده است و طیف وسیعی از آپارتمان های آماده تحویل در مشخصات 1، 2 و 3 خوابه را ارائه می‌دهد.

Parkview Apartments by NSHAMA

Dxboffplan بهترین پروژه های نشما دبی را برای شما به ارمغان می آورد!

املاک نشما با توسعه پروژه‌های شاهکار و نمادین در مجموعه خود، طیف وسیعی از خانه های راحت را برای در دبی ارائه می‌کند. این توسعه‌دهنده مشهور بسیاری از تاون هاوس‌های پیشرفته و آپارتمان‌ های لوکس در دبی و به‌ویژه در کار بزرگ خود، تاون اسکوئر دبی، تحویل داده است. اگر به دنبال خرید املاک و مستغلات در دبی هستید و به پروژه‌های ارائه شده توسط نشما علاقه دارید، ما محبوب ترین پروژه‌های این سازنده با راحت ترین طرح‌های پرداختی را اینجا در dxboffplan.com به شما پیشنهاد می‌کنیم. با نمایندگان ما تماس بگیرید و از طیف گسترده ای از خدمات انحصاری ما بهرمند شوید. برخی از این خدمات عبارت اند از:

 • خرید مستقیم از توسعه دهنده
 • مشاوره 100% رایگان
 • بدون حق کمیسیون
 • مشاوره حضوری و آنلاین (از طریق واتساپ)
 • رزرو فوری ملک
 • خدمات شهروندی

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های مها

تاون اسکوئر دبی Q2 2025
شرکت املاک و مستغلات نشما
راحتی در تاون هاوس های با راحتی روبرو می شود

شروع قیمت از :

درهم1,635,888

تاون هاوس های مها

تاون هاوس های مها توسط شرکت ساختمانی نشاما، خانه ها و فرصت های سرمایه گذاری بینظیری هستند که به هیچ وجه نباید از دست داد. برای دریافت مشاوره ی 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ریجنت

تاون اسکوئر دبی Q2 2025
شرکت املاک و مستغلات نشما
خانه هایی با طراحی زیبا و فضاهای متحول کننده متناسب با سبک زندگی شما

شروع قیمت از :

درهم630,888

آپارتمان های ریجنت

آپارتمان های ریجنت در تاون اسکور دبی فرصت های بینظیری برای خرید ملک و سرمایه گذاری در دبی هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : دیپلمات رزیدنس

تاون اسکوئر دبی Q4 2024
شرکت املاک و مستغلات نشما

شروع قیمت از :

درهم649,888

دیپلمات رزیدنس

دیپلمات رزیدنس در تاون اسکور شامل آپارتمان هایی شیک برای تجربه ی زندگی مدرن شهری در دبی می باشد. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های ازکات

تاون اسکوئر دبی Q4 2024
شرکت املاک و مستغلات نشما
یک اقامتگاه درجه یک در میدان شهر دبی

شروع قیمت از :

درهم430,888

آپارتمان های ازکات

آپارتمان های ازکات در تاون اسکور پروژه ی عالی شرکت نشاما می باشند که برای سرمایه گذاری نیز عالی هستند. برای مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های لیوا

تاون اسکوئر دبی Q1 2025
شرکت املاک و مستغلات نشما
با امکانات رفاهی درجه یک، تجمل و راحتی را به نمایش بگذارید

شروع قیمت از :

درهم450,000

آپارتمان های لیوا

آپارتمان های لیوا با اقساط 3 ساله پس از تحویل، گزینه هایی عالی برای سرمایه گذاران ملک می باشند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های ریم

تاون اسکوئر دبی Q4 2023
شرکت املاک و مستغلات نشما
زندگی فوق العاده ای را در میان بهترین طبیعت ارائه می دهد

شروع قیمت از :

درهم1,699,888

تاون هاوس های ریم

ریم مجموعه ای از خانه های ایده آل در تاون اسکوئر در دبی است. در اینجا مشاوره 100% رایگان است…

درخواست پاسخ به تماس : سما تاون هوسز

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
طرح پرداخت آسان با هزینه رزرو 5٪

شروع قیمت از :

درهم1,620,888

سما تاون هوسز

ویلاهای سما، ویلاهای جدید واقع در میدان شهر دبی می باشند. این ویلاها، مجموعه ای از ویلاهای با طراحی عالی و ساخته ی شرکت NSHAMA هستند.

درخواست پاسخ به تماس : منازل شهری نسیم

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
طرح پرداخت با هزینه رزرو 5٪

شروع قیمت از :

درهم1,699,888

منازل شهری نسیم

از بهترین امکانات موجود در این محله پرحررات لذت ببریید! منازل شهری نسیم با مدیریت نشاما واحدهایی 3 و 4 خوابه به همراه امکانات رفاهی مطابق با استانداردهای بین المللی را عرضه می نماید. اطلاعات کامل پروژه، بروشور، نقشه ساختمان و روش پرداخت را در اینجا مشاهده نمایید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌های یونا

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
40/60 برنامه پرداخت آسان

شروع قیمت از :

درهم444,888

آپارتمان‌های یونا

آپارتمان‌های یونا توسط شرکت انشاما، منتخبی از اقامتگاه‌هایی در تاون اسکوار دبی است که واحدهای استودیو و 1 اتاق خوابه خود را با دسترسی به مقصدها و امکانات رفاهی برتر عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمانهای UNA

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
40/60 برنامه پرداخت آسان

شروع قیمت از :

درهم565,888

واحدهای یک خوابه آپارتمانهای UNA

آپارتمان‌های یونا توسط شرکت انشاما، منتخبی از اقامتگاه‌هایی در تاون اسکوار دبی است که واحدهای استودیو و 1 اتاق خوابه خود را با دسترسی به مقصدها و امکانات رفاهی برتر عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای استودیویی آپارتمانهای UNA

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
40/60 برنامه پرداخت آسان

شروع قیمت از :

درهم444,888

واحدهای استودیویی آپارتمانهای UNA

آپارتمان‌های یونا توسط شرکت انشاما، منتخبی از اقامتگاه‌هایی در تاون اسکوار دبی است که واحدهای استودیو و 1 اتاق خوابه خود را با دسترسی به مقصدها و امکانات رفاهی برتر عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای چهار خوابه نسیم

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
طرح پرداخت با هزینه رزرو 5٪

شروع قیمت از :

درهم1,699,888

ویلاهای چهار خوابه نسیم

از بهترین امکانات موجود در این محله پرحررات لذت ببریید! منازل شهری نسیم با مدیریت نشاما واحدهایی 3 و 4 خوابه به همراه امکانات رفاهی مطابق با استانداردهای بین المللی را عرضه می نماید. اطلاعات کامل پروژه، بروشور، نقشه ساختمان و روش پرداخت را در اینجا مشاهده نمایید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای چهار خوابه سما

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
طرح پرداخت آسان با هزینه رزرو 5٪

شروع قیمت از :

درهم1,599,888

ویلاهای چهار خوابه سما

ویلاهای سما، ویلاهای جدید واقع در میدان شهر دبی می باشند. این ویلاها، مجموعه ای از ویلاهای با طراحی عالی و ساخته ی شرکت NSHAMA هستند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های رَودا

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
برنامه پرداخت 5 سال پس از تحویل با 4٪ تخفیف هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم760,888

آپارتمان های رَودا

صاحب یک خانه مدرن امروزی کنار پارک در محله ای درجه یک شوید! آپارتمان ها منازلی مدرن هستند که در طرح های تک خوابه، دو و سه خوابه با مناظر خیره کننده عرضه می شوند. اطلاعات کامل پروژه، بروشورهای قابل بارگیری، روش پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده نمایید.

درخواست پاسخ به تماس : واردا

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
80٪ را با برنامه پرداخت 3 سال پس از تحویل بپردازید

شروع قیمت از :

درهم948,888

واردا

واردا یک آپارتمان مسکونی نیمه بلند در تاون اسکویر پارک است، با محیطی سرسبز احاطه شده و در نزدیکی مغازه‌ها، رستورانها و مکانهای تفریحی قرار دارد.

درخواست پاسخ به تماس : روادا آپارتمان

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
برنامه پرداخت 5 سال پس از تحویل با 4٪ تخفیف هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم910,888

روادا آپارتمان

روضه آپارتمان های NSHAMA یک مجتمع آپارتمانی چهار ساختمان در میدان شهر دبی ارائه امکانات رفاهی طبقه بالا و بهترین اتصال به جاده های اصلی دبی است.

درخواست پاسخ به تماس : جنا

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
80٪ را با برنامه پرداخت 3 سال پس از تحویل بپردازید

شروع قیمت از :

درهم948,888

جنا

طرح جنای شرکت انشاما یک ساختمان آپارتمانی شیک در تاون اسکوار دبی است که چشم اندازهای بسیار خوبی از سنترال پارک را میتوان در آن مشاهده کرد. در رده های 1، 2 و 3 اتاق خوابه ارائه میشود.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های Rawda

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
با 4٪ تخفیف هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,428,888

واحدهای سه خوابه آپارتمان های Rawda

روضه آپارتمان های NSHAMA یک مجتمع آپارتمانی چهار ساختمان در میدان شهر دبی ارائه امکانات رفاهی طبقه بالا و بهترین اتصال به جاده های اصلی دبی است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های Rawda

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
برنامه پرداخت 5 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم910,888

واحدهای دو خوابه آپارتمان های Rawda

روضه آپارتمان های NSHAMA یک مجتمع آپارتمانی چهار ساختمان در میدان شهر دبی ارائه امکانات رفاهی طبقه بالا و بهترین اتصال به جاده های اصلی دبی است.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های Rawda

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
برنامه پرداخت 5 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم816,888

واحدهای یک خوابه آپارتمان های Rawda

روضه آپارتمان های NSHAMA یک مجتمع آپارتمانی چهار ساختمان در میدان شهر دبی ارائه امکانات رفاهی طبقه بالا و بهترین اتصال به جاده های اصلی دبی است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پارک ویو

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
برنامه پرداخت 20/80 – طی 5 سال پس از واگذاری

شروع قیمت از :

درهم775,888

آپارتمان های پارک ویو

اکنون به آپارتمانهای زیبا و در عین حال مقرون به صرفه در تاون اسکوئر دبی بروید! طرح پرداخت 20/80 با اقساط 5 ساله پس از واگذاری، و 4٪ چشم پوشی از هزینه ثبت ملک. آپارتمان های پارک ویوز مجموعه ای از آپارتمانهای منحصر به فرد توسط نشاما متشکل از واحد های 1 خوابه ، 2 خوابه و 3 خوابه آماده است

درخواست پاسخ به تماس : حیاط بولیوارد

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
با اقساطی بیش از 5 سال، با 10٪ پیش پرداخت - آماده

شروع قیمت از :

درهم625,888

حیاط بولیوارد

Buy ready high-end apartments in Hayat Boulevard from AED 840,888 for 2 bedroom unit offering 5 years payment plan with 10% booking fee. This residences is a mid-rise apartment located in the amazing city of Nshama Town Square.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پارک ساید

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
...

شروع قیمت از :

درهم720,888

آپارتمان های پارک ساید

پارک ساید مجموعه ای زیبا از آپارتمان هایی با طراحی منحصر به فرد می باشد که در تاون اسکور قرار دارد. آپارتمان های شگفت انگیز پارک ساید نمایانگر معنای واقعی زندگی راحت در واحدهای فوق مدرن می باشند که از بالاترین کارایی برخوردار هستند. پارک ساید آپارتمانهای یک، دو و سه خوابه را ارائه می دهد که در آنها سبک زندگی بی نظیری آغاز می شود!

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای چهار خوابه دوبلکس آپارتمان های حیات بولوار

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
...

شروع قیمت از :

درهم2,084,888

واحدهای چهار خوابه دوبلکس آپارتمان های حیات بولوار

حیاط بولوارد یک اقامتگاه آپارتمانی نیمه بلند واقع در شهر گرانقیمت انشاما تاون اسکویر است و ارائه کننده واحدهای یک، دو و سه خوابه میباشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های حیات بولوار

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
...

شروع قیمت از :

درهم1,244,888

واحدهای سه خوابه آپارتمان های حیات بولوار

حیاط بولوارد یک اقامتگاه آپارتمانی نیمه بلند واقع در شهر گرانقیمت انشاما تاون اسکویر است و ارائه کننده واحدهای یک، دو و سه خوابه میباشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های حیات بولوار

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
...

شروع قیمت از :

درهم999,888

واحدهای دو خوابه آپارتمان های حیات بولوار

حیاط بولوارد یک اقامتگاه آپارتمانی نیمه بلند واقع در شهر گرانقیمت انشاما تاون اسکویر است و ارائه کننده واحدهای یک، دو و سه خوابه میباشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های وردا

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
80٪ را با برنامه پرداخت 3 سال پس از تحویل بپردازید

شروع قیمت از :

درهم1,734,888

واحدهای سه خوابه آپارتمان های وردا

واردا یک آپارتمان مسکونی نیمه بلند در تاون اسکویر پارک است، با محیطی سرسبز احاطه شده و در نزدیکی مغازه‌ها، رستورانها و مکانهای تفریحی قرار دارد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های وردا

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
80٪ را با برنامه پرداخت 3 سال پس از تحویل بپردازید

شروع قیمت از :

درهم874,888

واحدهای دو خوابه آپارتمان های وردا

واردا یک آپارتمان مسکونی نیمه بلند در تاون اسکویر پارک است، با محیطی سرسبز احاطه شده و در نزدیکی مغازه‌ها، رستورانها و مکانهای تفریحی قرار دارد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های جنا

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
80٪ را با برنامه پرداخت 3 سال پس از تحویل بپردازید

شروع قیمت از :

درهم1,734,888

واحدهای سه خوابه آپارتمان های جنا

طرح جنای شرکت انشاما یک ساختمان آپارتمانی شیک در تاون اسکوار دبی است که چشم اندازهای بسیار خوبی از سنترال پارک را میتوان در آن مشاهده کرد. در رده های 1، 2 و 3 اتاق خوابه ارائه میشود.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های جنا

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
80٪ را با برنامه پرداخت 3 سال پس از تحویل بپردازید

شروع قیمت از :

درهم888,888

واحدهای دو خوابه آپارتمان های جنا

طرح جنای شرکت انشاما یک ساختمان آپارتمانی شیک در تاون اسکوار دبی است که چشم اندازهای بسیار خوبی از سنترال پارک را میتوان در آن مشاهده کرد. در رده های 1، 2 و 3 اتاق خوابه ارائه میشود.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای چهار خوابه زهرا

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
Pay 10% and Move In

شروع قیمت از :

درهم1,350,000

ویلاهای چهار خوابه زهرا

زهرا اولین طیف از خانه‌های شهری واقع در تاون اسکویر دبی، با دسترسی آسان به مراکز خرید و مکانهای ناهار خوری درون مجتمع شلوغ میباشد.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سه خوابه زهرا

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
Pay 10% and Move In

شروع قیمت از :

درهم1,120,000

ویلاهای سه خوابه زهرا

زهرا اولین طیف از خانه‌های شهری واقع در تاون اسکویر دبی، با دسترسی آسان به مراکز خرید و مکانهای ناهار خوری درون مجتمع شلوغ میباشد.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای چهار خوابه Safi

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
Ready to Move in Townhouses

شروع قیمت از :

درهم1,450,000

ویلاهای چهار خوابه Safi

خانه های صافی توسط NSHAMA هستند خانه های خوب 3خوابه و 4خوابه طراحی شده با خیابان های با شکوه و منظره های دیدنی در شهر میدان دبی.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سه خوابه Safi

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
Ready to Move in Townhouses

شروع قیمت از :

درهم1,230,888

ویلاهای سه خوابه Safi

خانه های صافی توسط NSHAMA هستند خانه های خوب 3خوابه و 4خوابه طراحی شده با خیابان های با شکوه و منظره های دیدنی در شهر میدان دبی.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های Zahra Breeze

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
تحویل به زودی

شروع قیمت از :

درهم1,033,888

واحدهای سه خوابه آپارتمان های Zahra Breeze

زهرا بریز آپارتمانهایی بیمه در تاون اسکویر دبی، ارائه دهنده دسترسی آسان به مسیرهای پیاده روی، سینما در فضای آزاد، مغازه‌ها و شبکه راه‌های اصلی میباشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های Zahra Breeze

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
قیمت مناسب با 10٪ پیش پرداخت

شروع قیمت از :

درهم778,888

واحدهای دو خوابه آپارتمان های Zahra Breeze

زهرا بریز آپارتمانهایی بیمه در تاون اسکویر دبی، ارائه دهنده دسترسی آسان به مسیرهای پیاده روی، سینما در فضای آزاد، مغازه‌ها و شبکه راه‌های اصلی میباشد.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های صافی

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
Ready to Move in Townhouses

شروع قیمت از :

درهم1,230,888

تاون هاوس های صافی

خانه های صافی توسط NSHAMA هستند خانه های خوب 3خوابه و 4خوابه طراحی شده با خیابان های با شکوه و منظره های دیدنی در شهر میدان دبی.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : زهرا بریز

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
قیمت مناسب با 10٪ پیش پرداخت

شروع قیمت از :

درهم778,888

زهرا بریز

زهرا بریز آپارتمانهایی بیمه در تاون اسکویر دبی، ارائه دهنده دسترسی آسان به مسیرهای پیاده روی، سینما در فضای آزاد، مغازه‌ها و شبکه راه‌های اصلی میباشد.

درخواست پاسخ به تماس : زهرا

تاون اسکوئر دبی
آماده تحویل
شرکت املاک و مستغلات نشما
Pay 10% and Move In

شروع قیمت از :

درهم1,120,000

زهرا

زهرا اولین طیف از خانه‌های شهری واقع در تاون اسکویر دبی، با دسترسی آسان به مراکز خرید و مکانهای ناهار خوری درون مجتمع شلوغ میباشد.

ثبت نام کنید