SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_postmeta ON (wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id AND wp_postmeta.meta_key = 'wpcf-bedroomscat' ) LEFT JOIN wp_postmeta AS mt1 ON ( wp_posts.ID = mt1.post_id ) WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.post_id IS NULL AND ( mt1.meta_key = 'property_agent' AND mt1.meta_value = '19546' ) ) AND wp_posts.post_type = 'property' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) AND (wp_posts.post_content='' OR wp_posts.post_content LIKE '%![:fa!]%' ESCAPE '!' OR wp_posts.post_content LIKE '%%' OR (wp_posts.post_content NOT LIKE '%![:!]%' ESCAPE '!' AND wp_posts.post_content NOT LIKE '%%')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC ')
اسم پروژهنوع پروژهاسم منطقهحداقل قيمتزمان تحويل
گرینلند رزیدنس آپارتمان برای فروش در دبی محمد بن راشد سیتی 1,000,785 Q4 2019

توسعه مشاو راملاک “آرلوید”

توسعه مشاوراملاک “آرلوید” یک موسسه توسعه مشاوراملاک نسبتاً تازه تاسیسی در منطقه محسوب می گردد که البته بخشی از یک پدیده معروف جهانی از جمله کارهای گروه “آرلوید” می باشد، معرفی می شود. گروه “آرلوید” گروهی چندبُعدی با شهرت جهانی است که طی سالیان متمادی در زمینه های مختلف عملیاتی سرمایه گذاری داشته و در همه آنها موفق بوده است. سرمایه گذاری جدیدی که به آن روی آورده، توسعه مشاور املاک “آرلوید” می باشد که اعجازی دیگر به نام آن خواهد بود. عنوان “آرلوید” در عین حالیکه جدید است، در صنعت مشاوراملاک دبی آینده دار می باشد چراکه از قبل قلمرو خود را با رویکردهای عجیب و غریب در پروژه مسکونی “گرینلاند” در منطقه به نمایش گذاشته است.

پروژه های معروف توسعه مشاوراملاک “آرلوید”

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، از آنجا که این توسعه تازه تاسیس می باشد کاملاً آماده شده که از طریق اولین پروژه خود در منطقه قلمرو خود را تعیین نماید.

گرینلاند در شهرMBR: توسعه مشاوراملاک جدید “آرلوید” این سرمایه گذاری مسکونی را با زیربنایی محکم و طرح و مفهومی تمام عیار و بی نقص عرضه می کند. “گرینلاند” مقصدی مُدرن و جدید در “محمد بن راشد سیتی” معرفی می شود که واحدهای 1، 2 و 3 خوابه آپارتمانی فوق العاده مُدرنی را همراه با امکانات جدید دنیا عرضه می کند.

بیشتر نشان بده
توسعه مشاور املاک "آرلوید"
٠۰٩٧١۴٢۴٩٣۵٨۶
چت در واتساپ واتساپ
درخواست پاسخ به تماسايميل
Submit your referrals

تماس توسعه مشاور املاک "آرلوید"

توسعه مشاور املاک "آرلوید"
10 + 5 =
error: Content is protected !!