اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
ایگل هیلز 365,888 1083 Q1 2023
پنت هاوس Signature Livings در JVC گرین گروپ 1,310,819 846 Q1 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های Signature Livings گرین گروپ 1,110,819 968 Q1 2020
واحدهای یک خوابه آپارتمانهای UNA شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 553,888 1150 Q1 2021
واحدهای استودیویی آپارتمانهای UNA شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 453,888 1336 Q1 2021
واحدهای چهار خوابه دوبلکس آپارتمان های حیات بولوار شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 2,084,888 906 Q1 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های حیات بولوار شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 1,244,888 913 Q1 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های حیات بولوار شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 999,888 1137 Q1 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های وردا شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 1,734,888 929 Q1 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های وردا شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 874,888 923 Q1 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های جنا شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 1,734,888 929 Q1 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های جنا شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 888,888 941 Q1 2020
1 2 3 12
error: Content is protected !!