خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز

خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان های لامتارا 1 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 12,250,000 پروژه های آماده
2 تاون هاوس های فاز 3 مودون الرنیم خرید تاون هاوس در دبی مدون درهم 2,641,000 Q3
3 آپارتمان های رمرام قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل رمرام درهم 629,000 پروژه های آماده
4 مدون ویوز قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدون درهم 988,000 پروژه های آماده
5 تاون هاوس های لا ویولتا خرید تاون هاوس در دبی ویلانووا درهم 1,671,000 Q1 2025
6 دبی وارف قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل دهکده فرهنگ درهم 2,278,000 پروژه های آماده
7 خانه‌ های شهری آمارانتا ۲ خرید تاون هاوس در دبی ویلانووا درهم 1,225,000 پروژه های آماده
8 آمارانتا 4 خرید تاون هاوس در دبی ویلانووا درهم 2,742,000 Q2 2022
9 بلوو تاورز قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل داون تاون دبی درهم 931,000 پروژه های آماده
10 ویلاهای لاروزا ۶ خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان ویلانووا درهم 1,685,000 Q4 2024
11 آرابلا تاون هاوسز فاز2 خرید تاون هاوس در دبی مدون - پروژه های آماده
12 واحدهای دو خوابه برج Bellevue قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل داون تاون دبی درهم 2,295,000 پروژه های آماده
13 آرابلا 3 خرید تاون هاوس در دبی مدون درهم 1,472,000 پروژه های آماده
14 تاون هاوس های کاسا ویوا خرید تاون هاوس در دبی سرنا درهم 2,250,000 پروژه های آماده
15 ویلاهای لاروزا 5 خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان ویلانووا درهم 1,398,000 Q3 2024
16 لامتارا 3 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 2,467,000 پروژه های آماده
17 ویلا های لاروزا 4 خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان ویلانووا درهم 1,278,000 Q2 2024
18 لا روزا  2 خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان ویلانووا درهم 1,697,000 پروژه های آماده
19 لا روزا 3 خرید تاون هاوس در دبی ویلانووا درهم 1,270,000 Q4 2023
20 فاز 3 آمارانتا خرید تاون هاوس در دبی ویلانووا درهم 1,225,000 پروژه های آماده
21 لا روزا خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان ویلانووا درهم 1,696,000 پروژه های آماده
22 آپارتمان های اصایل 2 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ - پروژه های آماده
23 واحدهای سه خوابه برج Bellevue قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل داون تاون دبی درهم 2,986,000 پروژه های آماده
24 واحدهای دو خوابه آپارتمانهای ASAYEL ساختمان 1 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 2,512,000 پروژه های آماده
25 واحدهای یک خوابه آپارتمانهایASAYEL ساختمان 1 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 1,444,000 پروژه های آماده
26 واحدهای یک خوابه برج Bellevue قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل داون تاون دبی درهم 1,744,000 پروژه های آماده
27 ویلاهای ویلانوا لاکوینتا خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان ویلانووا درهم 2,820,000 پروژه های آماده
28 ساختمان رحال5 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 2,345,000 پروژه های آماده
29 تاون هاوس های کازا دورا خرید تاون هاوس در دبی سرنا درهم 1,340,000 پروژه های آماده
30 مدینیت جمیرا لیوینگ قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 1,474,000 پروژه های آماده
31 آپارتمان های جی.بی.آر وان قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل جمیرا بیچ رزیدنس درهم 9,070,000 پروژه های آماده
32 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 1,220,000 پروژه های آماده
33 واحدهای سه خوابه آپارتمان مودن ویو قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدون درهم 1,790,000 پروژه های آماده
34 واحدهای دو خوابه دوبلکس آپارتمان مودن ویو قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدون درهم 1,604,000 پروژه های آماده
35 واحدهای دو خوابه آپارتمان مودن ویو قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدون درهم 1,343,000 پروژه های آماده
36 واحدهای یک خوابه آپارتمان مودن ویو قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدون درهم 1 پروژه های آماده
37 برج La Vie قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل جمیرا بیچ رزیدنس درهم 7,361,000 پروژه های آماده
38 مراسی بیزنس بی خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان بیزینس بی - پروژه های آماده
39 واحدهای چهار خوابه آپارتمانهای ASAYEL ساختمان 1 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 5,436,000 پروژه های آماده
40 واحدهای سه خوابه آپارتمانهای ASAYEL ساختمان 1 قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 3,488,000 پروژه های آماده
41 ویلاهای 3خوابه لاروزا خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان ویلانووا - پروژه های آماده
42 آپارتمان های چهار خوابه در برج La Vie قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل جمیرا بیچ رزیدنس درهم 7,361,000 پروژه های آماده
43 آپارتمانهای سه خوابه در برج La Vie قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل جمیرا بیچ رزیدنس درهم 4,534,000 پروژه های آماده
44 آپارتمان های دو خوابه در برج La Vie قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل جمیرا بیچ رزیدنس درهم 2,803,000 پروژه های آماده
45 آپارتمان یک خوابه در برج La Vie قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل جمیرا بیچ رزیدنس درهم 1,493,000 پروژه های آماده
46 ساختمان 1اصایل قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل مدینه جمیرا لیوینگ درهم 1,444,000 پروژه های آماده
47 ویلاهای مارسا العرب خرید ویلا در دبی: بررسی قیمت خانه ویلایی در دبی به تومان مارسا العرب - پروژه های آماده
48 منازل الخور قیمت آپارتمان در دبی ۲۰۲۴ + پروژه های آماده تحویل دهکده فرهنگ - پروژه های آماده

خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز

4.4/5 - (9 امتیاز)

با بیش از 17 سال حضور فعال در بخش املاک و مستغلات دبی، شركت دبی پراپرتیز کمک قابل توجهی به نوسازی زیرساخت‌های شهری امارات کرده است. پروژه‌های شرکت دبی پراپرتیز طیف متنوعی از آپارتمان‌ها، ویلاها و خانه‌های شهری را شامل می‌شوند و بسیاری از اماكن مطلوب دبی، از بیزینس بای و مرکز شهر دبی گرفته تا دبی لند و روستای فرهنگ را دربر می‌گیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد پروژه های محبوب شرکت املاک و مستغلات دبی پراپرتیز مطالب زیر را از دست ندهید.

شرکت دبی پراپرتیز، سازنده برجسته و عالی املاک و مستغلات در دبی

شرکت دبی پراپرتیز، بخش ساخت املاک و مستغلات هلدینگ دبی است و یک شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مشهور جهانی می‌باشد. شرکت دبی پراپرتیز کار خود را در سال 2002 با نام تجاری “Estithmaar Realty” آغاز کرد و بزرگترین پروژه مسکونی تک فازه جهان جمیرا بیچ رزیدنس را ایجاد كرد. در سال 2005، این شرکت بخشی از هلدینگ دبی شد و شروع به ساخت تعداد زیادی از پروژه‌های مسکونی در سراسر دبی کرد. امروزه، با بیش از 17 سال تجربه، دبی پراپرتیز یکی از  سازندگان برجسته دبی است که پروژه‌های چشمگیر بسیاری را در کارنامه خود دارد. هدف این شرکت تعریف استانداردهای جدید در بخش املاک و مستغلات دبی و ارائه املاک مسکونی است که می‌توانند زندگی با شكوه‌تری به ساکنانشان عرضه دهند.

List of Projects by Dubai Properties | Dubai Off Plan Properties

پروژه های محبوب شرکت دبی پراپرتیز

مجموعه پروژه‌های شرکت دبی پراپرتیز شامل طیف متنوعی از ساختمان‌ های مسکونی در مرکز شهر دبی و همچنین آپارتمان‌ های بیزینس بی گرفته تا آپارتمان‌ های “JBR” و ویلا های دبی لند می‌باشد. در اینجا خلاصه‌ای از چندین پروژه ساخته شده اصلی و معروف و همچنین مجموعه ساختمان‌هایی که توسط شرکت دبی پراپرتیز ساخته شده است، جمع آوری کرده‌ایم. اگر به دنبال خرید خانه در دبی هستید، مطالب زیر را از دست ندهید:

 • ویلانوا: یک پروژه بزرگ برنامه ریزی شده در مرکز دبی لند می‌باشد. املاک ویلانوا توسط شرکت دبی پراپرتیز ساخته شده و چندین پروژه مدرن از ویلا های دبی را ارائه می‌دهد که شامل اقامتگاه‌های مناسب و همچنین عمارت‌های بسیار لوکس می‌شود. از پارک‌های سرسبز، استخرهای شنا مطبوع و باربیکیوهای خانوادگی گرفته تا تعداد زیادی فروشگاه‌ و غذاخوری‌های عالی. ساکنان ویلانوا دبی می‌توانند تمام مقدمات لازم برای یک زندگی راحت را در خانه خود در اختیار داشته‌ باشند.
 • دبی کالچر ویلج: این روستا که نشان‌دهنده میراث فرهنگی امارات متحده عربی ست، نه تنها یک کانون توریستی و مقصدی تفریحی است، بلکه مکانی‌ ست که مورد توجه سرمایه‌گذاران آینده‌نگر نیز قرار دارد. ساخت سریع پروژه‌ها به لطف امکانات رفاهی زیاد، توانایی جذب توریست‌ را در آنها افزایش می‌دهد. نزدیک بودن این پروژه‌ها به جاده‌ها و محله‌های اصلی دبی، زندگی فرح بخشی را برای ساکنین به همراه دارد. اگر می‌خواهید در پروژه های شرکت دبی پراپرتیز سرمایه‌گذاری کنید، املاک دبی کالچر ویلج فرصتی عالی برای شما هستند.
 • سرینا: این پروژه‌ یکی دیگر از ساختمان‌های ساخته شده پر وسعت و چشمگیر است كه توسط دبی پراپرتیز در دبی لند ساخته شده اند. سرینا یک پروژه مسکونی است که بیش از 8 میلیون فوت مربع زمین را شامل می‌شود و دارای دو گروه ساختمان است. سرینا علاوه بر همه امکانات لازم برای داشتن یک زندگی راحت، فضای سبز با طراوتی دارد كه آرامش بی‌نظیری را به ساکنان خود ارائه می‌دهد. اگر به خرید تاون هاوس در دبی علاقه دارید، بازدید از املاک سرینا كه توسط دبی پراپرتیز ساخته شدند را فراموش نکنید.

علاوه بر پروژه‌های بزرگی که در مطالب قبل ذکر شد، شرکت املاک دبی پراپرتیز دارای پروژه‌های چشمگیر دیگری نیز می‌باشد که می‌توان در مناطق معروف دبی آنها را یافت. تعدادی از این پروژه‌ها به شرح زیر است:

 • مودون الرنیم فاز 3: آخرین پروژه اعلام شده توسط شرکت دبی پراپرتیز، مودان الرانیم فاز 3 یک مجموعه ساختمان مدرن 3 و 4 خوابه است که از لوكس‌ترین پروژه‌های املاک مسکونی در مودون است. خرید املاک مودون الرنیم فاز 3، فضای سبز باطراوتی در اطراف و امکانات رفاهی درجه یکی را نیز به همراه دارد و همچنین به ساکنان خود زندگی بی‌نظیری را ارائه می‌دهند.
 • آپارتمان‌های رِمرام: اگر به دنبال خرید آپارتمان‌ های مدرن در دبی هستید، آپارتمان ‌های رمرام ساخته شده توسط دبی پراپرتیز، یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که می‌توانید در دبی لند پیدا کنید. آپارتمان‌های رمرام مجموعه‌ای از آپارتمان‌های 1 و 2 خوابه و 2 خوابه + اتاق خدمتکار (در مكانی مناسب) هستند كه مملو از امکانات مدرن می‌باشند.
 • برج های بلویو: اگر می‌خواهید بهترین چیزهایی که در دبی وجود دارد را تجربه کنید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که آپارتمانی در مرکز شهر شلوغ و پرتکاپوی دبی بخرید تا زندگی شادی را برای خودتان رقم بزنید. وقتی صحبت از خرید ملک در مرکز شهر دبی می‌شود، گزینه‌های زیادی برای انتخاب دارید که بِلویو تَورز نمونه بارز این تنوع انتخاب است. بِلویو تَورز با ارائه مجموعا 300 آپارتمان برای خرید در دبی، گزینه‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاران آینده‌نگر فراهم می‌کند. آپارتمان ‌های بِلویو شامل واحدهای 1، 2 و 3 خوابه با مساحت 80 تا 280 متر مربع می‌باشند.
 • املاک ساحلی و تجاری ماراسی: یکی از اولین ساختمان‌های ساخته شده ساحلی لوکس در تمام امارات متحده عربی، املاک ساحلی و تجاری ماراسی است که در مرکز بیزینس بای واقع شده است. یکی از مراکز اصلی دبی برای تجارت، بازرگانی و تفرج، بیزینس بای است. املاک ساحلی و تجاری ماراسی ساخت شرکت دبی پراپرتیز، مجموعه‌ای از بهترین آپارتمان‌های موجود برای خرید در بیزینس بای است که شامل واحدهای بزرگ 2، 3 و 4 خوابه می‌باشد. املاک ساحلی و تجاری ماراسی علاوه بر تمام امکانات رفاهی معمول، دارای استخرهای سقف‌ دار خصوصی و سکوهای اختصاصی مارینا هستند و تعداد زیادی فروشگاه و رستوران ساحلی در دسترس ساکنان این آپارتمان‌ها قرار دارد.
 • آپارتمان‌های لامتارا 1: آپارتمان‌های لامتارا 1 جزو یکی از چشمگیرترین گزینه‌ها برای خرید املاک مدینیت جمیرا لیوینگ درنظر گرفته می‌شوند که دارای واحدهای مسکونی لوکس و درجه‌یک 1 تا 4 خوابه هستند. آپارتمان ‌های لامتارا 1 در مدینت جمیرا لیوینگ با طراحی کلاسیک و شرقی و به سبب فضای‌سبزعالی، مراکز مراقبت روزانه و یک پل عابر پیاده مجهز به تهویه مطبوع که متصل به استراحتگاه مدینات جمیرا است، به ساکنان خود زندگی تازه‌ای را ارائه می‌دهد. آپارتمان‌های لامتارا 1 از سایر امکانات معمولی نیز از جمله استخرهای شنا، مراکز تناسب اندام و باربیکیو، برخوردار هستند.

List of Projects by Dubai Properties | Dubai Off Plan Properties

List of Projects by Dubai Properties | Dubai Off Plan Properties

با کمک “Dxboffplan” در پروژه‌ های شرکت دبی پراپرتیز سرمایه ‌گذاری کنید!

شرکت دبی پراپرتیز با داشتن مجموعه‌ای متنوع از چشمگیرترین و بی‌نظیرترین ساختمان‌های مسکونی دبی، یکی از برجسته‌ترین سازندگان املاک و مستغلات دبی است که پروژه‌های درجه یک را در سراسر محبوب‌ترین اماکن شهر ارائه کرده است. اگر به دنبال خرید املاک آف پلان در امارات هستید و می‌خواهید در پروژه‌های شرکت دبی پراپرتیز سرمایه‌گذاری کنید،  “Dxboffplan”به شما کمک می‌کند تا ملک را از سازنده بخرید. برای اطمینان از بهترین معاملات و بهره‌مندی از خدماتی منحصربه فرد، با ما تماس بگیرید. مانند:

 • خرید ملک از سازنده (همانطور که در مطالب قبل اشاره شد)
 • مشاوره 100% رایگان
 • کارمزد کمیسیون صفر
 • مشاوره حضوری و آنلاین (از طریق واتساپ)
 • ایمن سازی فوری املاک (در 1 دقیقه)
 • خدمات شهروندی

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های لامتارا 1

مدینه جمیرا لیوینگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
آپارتمان های لوکس ساحلی مشرف به برج العرب

شروع قیمت از :

درهم12,250,000

آپارتمان های لامتارا 1

آپارتمان های لاماراتا در مدینیت جمیرا لیوینگ، در دبی یک شیوه جدید و منحصر به فرد را برای زندگی خلق کرده‌اند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های فاز 3 مودون الرنیم

مدون Q3
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
مکانی امن و آرام برای تشکیل خانواده

شروع قیمت از :

درهم2,641,000

تاون هاوس های فاز 3 مودون الرنیم

تاون هاوس های فاز 3 در ناحیه مودون، دبی، جایی که می‌توانید خانه رویایی خود را در مکانی عالی خریداری کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های رمرام

رمرام
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم629,000

آپارتمان های رمرام

آپارتمانهای رمرام خانه‌هایی با کیفیت بالا و بهترین امکانات را با قیمتی ارزان در واحدهای استودیو، 1، 2، و 3 اتاق خوابه عرضه میکند. قیمت این آپارتمانها از 448.000 درهم امارات آغاز میشود.

درخواست پاسخ به تماس : مدون ویوز

مدون
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم988,000

مدون ویوز

تنها با پرداخت 10٪ به آپارتمانهای لوکس در مدون نقل مکان کنید! دارای طیف وسیعی از امکانات لوکس زندگی و امکانات تفریحی در قالب واحدهای 2خوابه ، 2خوابه + خدمتکار ، 2خوابه دوبلکس + خدمتکار و 3خوابه + اتاق خدمتکار. مودن ویوز دارای پیشنهادات ویژه با طرح پرداخت 6 ساله پس از تحویل و 100٪ چشم پوشی از هزینه های ثبت سند میباشد. بهترین دسترسی و امکانات انتخابی با بهترین کیفیت و آرامش بخش ترین زمان را در اختیارتان قرار میدهد.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های لا ویولتا

ویلانووا Q1 2025
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
در یکی از پویاترین و بهترین مناطق دبی زندگی کنید و از ۵۰% تخفیف در هزینه‌های ثبت سند لذت ببرید.

شروع قیمت از :

درهم1,671,000

تاون هاوس های لا ویولتا

تاون هاوس های لا ویولتا در دبی خانه‌هایی جذاب، با ظرافت ومطلوبی هستند که سبک زندگی خانوادگی وپر شوری را به ساکنین خود هدیه می‌دهند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : دبی وارف

دهکده فرهنگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم2,278,000

دبی وارف

دبی وارف در دبی کریک آپارتمانهایی مجلل در قالب واحدهای استودیو، آپارتمانهای 1 ، 2 و 3 خوابه است و از مواد با کیفیت بالا ساخته شده اند و دارای بسیاری از امکانات رفاهی میباشند..

sold out

درخواست پاسخ به تماس : خانه‌ های شهری آمارانتا ۲

ویلانووا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
آماده حرکت | گزینه های طرح پرداخت آسان و انعطاف پذیر

شروع قیمت از :

درهم1,225,000

خانه‌ های شهری آمارانتا ۲

.خانه‌های شهری آمارانتا فاز ۲ در ویلانوا مجموعه‌ای از خانه‌های مدرن را برای سرمایه‌گذاری در املاک ومستغلات ارائه می‌دهد.

درخواست پاسخ به تماس : آمارانتا 4

ویلانووا Q2 2022
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
مجموعه ای بی نظیر از خانه های آماده نقل و انتقال با قیمت مقرون به صرفه

شروع قیمت از :

درهم2,742,000

آمارانتا 4

آمارانتا 4 بامدیریت املاک و مستغلات دبی توسعه ای مسکونی است که تاون-هاوس های 2، 3 و 4 خوابه را در ویلانووا در معرض عموم قرار می دهد.

درخواست پاسخ به تماس : بلوو تاورز

داون تاون دبی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 6 ساله پس از تحویل + 100٪ تخفیف در هزینه های انتقال سند

شروع قیمت از :

درهم931,000

بلوو تاورز

برج بلوو ساختمان های مسکونی و ظریف است که به رخ کشیدن واحد مدرن و پیچیده با نمایش خیره در جامعه مدرن از مرکز شهر دبی می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای لاروزا ۶

ویلانووا Q4 2024
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
ویلاهای زیبا در جامعه دوستدار خانواده

شروع قیمت از :

درهم1,685,000

ویلاهای لاروزا ۶

ویلاهای لاروزا ۶ در ویلانوا ،برای سرمایه گذاری در دبی ویلاهای فوق العاده ای را ارائه می دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید…

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آرابلا تاون هاوسز فاز2

مدون
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز

اطلاع از قیمت

آرابلا تاون هاوسز فاز2

آرابلا تاون هاوس 2 افزایش از آن مراکز خرید خود، مدارس، مهد کودک، باشگاه سلامت، باغ های سرسبز، و غیره این برنامه ریزی شهری برای خانه لذت بخش است.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه برج Bellevue

داون تاون دبی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 6 سال پس از تحویل همراه با 4٪ تخفیف هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم2,295,000

واحدهای دو خوابه برج Bellevue

برجهای Bellevue در مرکز شهر دبی ، محل اقامت با بیش از 6 سال طرح پرداخت پس از تحویل و 4٪ هزینه DLD چشم پوشی است که چرا برج خلیفه در کنار آن نیست؟

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آرابلا 3

مدون
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
10٪ هزینه رزرو و به زودی آماده (فقط 2 واحد باقی مانده است)

شروع قیمت از :

درهم1,472,000

آرابلا 3

ریزیدنس های مجلل و زیبا در مدن با قیمت مقرون به صرفه از 1.472.000 درهم (تنها 2 واحد باقی مانده)، تنها 10٪ هزینه رزرو با برنامه پرداخت آسان. ارابيلا 3 توسط املاک دبی مرحله سوم پروژه ارابيلا در مدن است که تاون هاوس های نیمه مستقل 3 و 4 خوابه و ویلاهای مستقل 5 خوابه ارائه می دهد

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های کاسا ویوا

سرنا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
مبلغ رزرو فقط 10٪ + در تاون هاوس های کاسا ویوا ،از زندگی به سبک مدیترانه لذت ببرید

شروع قیمت از :

درهم2,250,000

تاون هاوس های کاسا ویوا

تاون هاوس های کاسا ویوا مجموعه ای از تاون هاوس هایی ست که در طراحی آنها از سبک مدیترانه الهام گرفته شده و در منطقه سرنا در دبی لند اجرا شده اند و شامل ویلاهای 2 و 3 و 4 خوابه میباشد که قیمت آنها از 1.815 میلیون درهم شروع میشود. این تاون هاوس ها با قیمت های مقرون به صرفه و تنها با پرداخت 10٪ ،قابل رزرو هستند و یک برنامه پرداخت انعطاف پذیر را ارائه می دهند و در Q1 2021 تکمیل خواهند شد.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای لاروزا 5

ویلانووا Q3 2024
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
لا روزا 5 در ویلانوا | قیمت مقرون به صرفه و 2% تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,398,000

ویلاهای لاروزا 5

اگر به دنبال خرید ویلایی باورنکردنی در دبی هستید، ویلا های لا روزا 5 در ویلانوا را از دست ندهید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید…

sold out

درخواست پاسخ به تماس : لامتارا 3

مدینه جمیرا لیوینگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 2 ساله

شروع قیمت از :

درهم2,467,000

لامتارا 3

لامتارا بولدینگ 3 یک ساختمان مسکونی ست که توسط دبی هلدینگ و در منطقه مدینیت جمیرا لیوینگ طراحی و اجرا شده است و دارای آپارتمانهای 1خوابه، 2 خوابه ، 3 خوابه و 4خوابه میباشد..

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های لاروزا 4

ویلانووا Q2 2024
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
دارای طرح پرداخت 5 ساله با تحویل به موقع

شروع قیمت از :

درهم1,278,000

ویلا های لاروزا 4

فاز 4 ویلاهای لاروزا در ویلانوا فرصتی منحصر به فرد برای شماست که در دبی صاحب ویلا به قیمت آپارتمان شوید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید…

درخواست پاسخ به تماس : لا روزا  2

ویلانووا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
50/50 - 3 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,697,000

لا روزا  2

Lلا روزا 2 مجموعه ای از ویلاهای 3 و 4 خوابه است که در یک منطقه آرام واقع شده اند و در آن از سبک معماری مدرن مدیترانه ای الهام گرفته شده است.

درخواست پاسخ به تماس : لا روزا 3

ویلانووا Q4 2023
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
پرداخت ٪۴۰ مبلغ خرید پس از تحویل با برنامه ۲ساله

شروع قیمت از :

درهم1,270,000

لا روزا 3

با زندگی در قلب طبیعت در شهر دبی، به آرامشی دلپذیر دست خواهید یافت. لا روزا 3 جزئیات مربوط به خانه رویایی شما را در خود جای داده و در اختیارتان قرار میدهد. یک سرمایه گذاری شگفت انگیز ، زیبا و مقرون به صرفه از 1.27میلیون درهم با 2 سال برنامه پرداخت پس از تحویل + 50٪ چشم پوشی در هزینه های ثبت سند. لا روزا 3 ملکی رویایی برای تجربه ی یک سبک زندگی راحت در یک موقعیت مکانیِ عالی ست.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : فاز 3 آمارانتا

ویلانووا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
5 ساله تحویل با حذف100٪ هزینه های انتقال سند

شروع قیمت از :

درهم1,225,000

فاز 3 آمارانتا

فاز 3 آمارانتا مجموعه ای از منازلی بزرگ واقع در ویلانووا می باشد که بصورت واحده های 3 و 4 خوابه آماده عرضه می باشند و از امتیازات دیگر آنها دسترسی آسان و راحت از طریق جاده امارات می باشد. اطلاعات کامل پروژه، بروشورها، روش پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده فرمایید.

درخواست پاسخ به تماس : لا روزا

ویلانووا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل + پرداخت اقساط طی بیش از 6 سال , از فوریه 2022

شروع قیمت از :

درهم1,696,000

لا روزا

لا روزا در ویلانوا مجموعه ای از ویلاهای مجلل در دبی لند است که واحدهای 2خوابه، 3خوابه و 4خوابه را ارائه می دهد و به امکانات رفاهی و مجللِ موجود در منطقه، دسترسی دارد..

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های اصایل 2

مدینه جمیرا لیوینگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
در خانه های خود در مدینه جمیرا لیوینگ از دیکورهای زیبا ومناظر خیره کننده لذت ببرید

اطلاع از قیمت

آپارتمان های اصایل 2

اگر به دنبال یک ملک خیره کننده در مدینه جمیرا لیوینگ هستید، آپارتمان های اصایل 2 مطمئناً شما را تحت تأثیر قرار خواهند داد. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه برج Bellevue

داون تاون دبی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
6 Years Post Handover Payment Plan with 100% DLD Fee Waiver

شروع قیمت از :

درهم2,986,000

واحدهای سه خوابه برج Bellevue

برج های Bellevue که در آن یک آپارتمان 3 خوابه در انتظار شما برای اشغال است. با کیفیت بالا ، پایان دادن به 6 سال پس از تحویل و 4٪ عدم پرداخت هزینه DLD ، خودتان بیایید!

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمانهای ASAYEL ساختمان 1

مدینه جمیرا لیوینگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم2,512,000

واحدهای دو خوابه آپارتمانهای ASAYEL ساختمان 1

واحدهای دو خوابه ASAYEL از جمله واحدهای آپارتمانی بزرگ هستند که یک موقعیت بینظیر، یک سبک معماری کلاسیک و امکانات فراوان در سطح جهانی را ارایه می دهند. این واحدهای فوق العاده به بزرگی 1494 فوت مربع می باشند که در کنار برج نمادین العرب واقع شده اند . بنابراین، این جا بهترین مکان می باشد تا غرق در چشم انداز های بینظیر برج جمیرا شده و از سبک زندگی بینظیر لذت ببرید. اجتماع نیز به طور مستقیم به تفریحگاه مدینه جمیرا و سوق مرتبط می باشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمانهایASAYEL ساختمان 1

مدینه جمیرا لیوینگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,444,000

واحدهای یک خوابه آپارتمانهایASAYEL ساختمان 1

واحدهای یک خوابه ASAYEL از جمله واحدهای آپارتمانی بزرگ هستند که یک موقعیت بینظیر، یک سبک معماری کلاسیک و امکانات فراوان در سطح جهانی را ارایه می دهند. این واحدهای فوق العاده به بزرگی 816 فوت مربع می باشند که در کنار برج نمادین العرب واقع شده اند . بنابراین، شما خود را در احاطه چشم انداز های بینظیر برج جمیرا خواهید یافت . اجتماع نیز به طور مستقیم به تفریحگاه مدینه جمیرا و سوق مرتبط می باشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه برج Bellevue

داون تاون دبی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز

شروع قیمت از :

درهم1,744,000

واحدهای یک خوابه برج Bellevue

واحدهای یک خوابه برای فروش در برج Bellevue توسط دبی پروپرتیز در مرکز شهر دبی، دبی این پتانسیل را دارند که یک خانه رویایی باشند. علاوه بر این ، یک برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر نیز ارائه شده است تا راه را برای آینده ای روشن تر هموار کند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ویلانوا لاکوینتا

ویلانووا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
تحویل 5 ساله + 100٪ تخفیف در هزینه های انتقال سند

شروع قیمت از :

درهم2,820,000

ویلاهای ویلانوا لاکوینتا

لا کوینتا دیک رده از ویلاهای شیک در طرح ویلانوا در دبی لند است که واحدهای 5 اتاق خوابه و دسترسی به امکانات رفاهی باکلاس درون مجتمع را عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : ساختمان رحال5

مدینه جمیرا لیوینگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم2,345,000

ساختمان رحال5

"رَحال در مدینت جمیرا" یک توسعه مسکونی جدیدی است که بامدیریت "دبی هُلدینگ" واحدهای 1، 2، 3 و 4 خوابه آپارتمانی را در نزد

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های کازا دورا

سرنا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
تاون هاوس هایی رویایی در كازا دورا دبی

شروع قیمت از :

درهم1,340,000

تاون هاوس های کازا دورا

فقط با 10٪ هزینه رزرو ویلا های لوکس آماده در سرنا، تعداد محدود که از 1.815.000 باقی مانده است خریداری کنید، و ظرف 2 ماه آماده می شود. تاون هاوس های كاسا دورا توسط دبی پراپرتیز تاون هاوس های خیره کننده با الهام از سبک پرتغالی را در جامعه زیبای سرنا در دبی لاند فراهم می کند

درخواست پاسخ به تماس : مدینیت جمیرا لیوینگ

مدینه جمیرا لیوینگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 2 ساله بعد از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,474,000

مدینیت جمیرا لیوینگ

ساختمان های 1 و 2 مَدینت جمیرا لیوینگ پروژه مسکونی جدیدی از شرکت دبی هُلدینگ است که در نزدیکی برج العرب واحدهای 1، 2، 3 و 4 خوابه آپارتمانی را عرضه می کند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های جی.بی.آر وان

جمیرا بیچ رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
تحویل 5 ساله + ثبت سند100٪ رایگان

شروع قیمت از :

درهم9,070,000

آپارتمان های جی.بی.آر وان

1 JBR - افزایش زیبایی در برابر افق دبی، این برج مجلل پر جنب و جوش به عنوان یک ساختار نمادین در ورودی JBR است.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : …

مدینه جمیرا لیوینگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 50/50 با 50٪ چشم پوشی از هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم1,220,000

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان مودن ویو

مدون
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 6 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,790,000

واحدهای سه خوابه آپارتمان مودن ویو

با ارائه فضای فراوان ، در دامان لوکس 3 خوابه با اتاق خدمتکار در مودون ویو زندگی کنید ، که بر زندگی مجلل مدرن تأکید می کند. با داشتن فضای کافی ، با اقساط 6 ساله پس از تحویل ، و 100٪ تخفیف ثبت سند ، قیمت مقرون به صرفه ای از 1.790 ملیون درهم را ارائه می دهد. در مقابل فضای شهر ، جایی که زندگی اتفاق می افتد ، ساکنان مطمئناً در آنجا احساس راحتی می کنند

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه دوبلکس آپارتمان مودن ویو

مدون
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
اقساط 6 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,604,000

واحدهای دو خوابه دوبلکس آپارتمان مودن ویو

بخشی از آپارتمان های منحصر به فرد مودون ويو ، دوبلکس گسترده 2 خوابه با اتاق خدمتکار همچنان سطح بالایی از زندگی مدرن و برتر را تعیین می کند. زیبا طراحی شده با پیشنهاد ویژه پرداخت 10/90 با اقساط 6 ساله پس از واگذاری با 100٪ تخفیف ثبت ملک. وقتی در را باز می کنید ، با آرامشی که به شما کمک می کند سبک زندگی جدید در شهر را آسان کنید ، مورد استقبال قرار می گیرید

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان مودن ویو

مدون
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
خصم 100٪ من رسوم التسجيل العقاري

شروع قیمت از :

درهم1,343,000

واحدهای دو خوابه آپارتمان مودن ویو

واحد های دو خوابه مودن ویو بیان طراحی شیک در فضاهایی به بزرگی 965 فوت مربع می باشند . زیبایی این واحد های باورنکردنی با مناظر خیره کننده ی اطراف تکمیل شده است و راحتی ساکنان با امکانات فراوان کلاس جهانی فراهم می شود.

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان مودن ویو

مدون
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
اقساط 6 ساله پس از تحویل با 100٪ تخفیف ثبت ملک

شروع قیمت از :

درهم1

واحدهای یک خوابه آپارتمان مودن ویو

به واحدهای لوکس 2 خوابه مودون ویوز بروید! از 1.150 ملیون درهم با اقساط 6 ساله پس از تحویل با 100٪ تخفیف ثبت ملک. این بیانگر طراحی شیک در فضاهایی به بزرگی 965 فوت مربع است. زیبایی این واحدهای باورنکردنی با چشم اندازهای خیره کننده اطراف تکمیل شده است و آسایش ساکنان با وفور از امکانات رفاهی کلاس جهانی تضمین می شود

درخواست پاسخ به تماس : برج La Vie

جمیرا بیچ رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
اقساط 60/40 با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

درهم7,361,000

برج La Vie

La Vie یک برج زیبا است که از آپارتمانهای 1 ، 2 ، 3 و 4 خوابه تشکیل شده و دارای امکانات عالی است. علاوه بر این ، برج La Vie در یکی از مناطق پرطفدار دبی ، JBR واقع شده است.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : مراسی بیزنس بی

بیزینس بی
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
دسترسی آسان به کانال آب دبی

اطلاع از قیمت

مراسی بیزنس بی

ماراسی بیزنس بی اولین رده از واتر هومز مجلل در امارات است که اقامتگاههای 2 و 3 اتاق خوابه را در مارینای تفریحی در شهر ارائه میدهد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای چهار خوابه آپارتمانهای ASAYEL ساختمان 1

مدینه جمیرا لیوینگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم5,436,000

واحدهای چهار خوابه آپارتمانهای ASAYEL ساختمان 1

واحدهای چهار خوابه ASAYEL با ارایه ی یک موقعیت بینظیر، یک سبک معماری کلاسیک و امکانات فراوان در سطح جهانی سبک جدیدی از زندگی را معرفی می کنند. این واحدهای فوق العاده به بزرگی 3052 فوت مربع می باشند که در کنار برج نمادین العرب واقع شده اند تا به معنای واقعی کلمه چشم ها را بنوازند . بنابراین، این جا بهترین مکان می باشد تا غرق در چشم انداز های بینظیر برج جمیرا شده و از سبک زندگی بینظیر لذت ببرید. اجتماع نیز به طور مستقیم به تفریحگاه مدینه جمیرا و سوق مرتبط می باشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمانهای ASAYEL ساختمان 1

مدینه جمیرا لیوینگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم3,488,000

واحدهای سه خوابه آپارتمانهای ASAYEL ساختمان 1

واحدهای سه خوابه ASAYEL از جمله واحدهای آپارتمانی بزرگ هستند که یک موقعیت بینظیر، یک سبک معماری کلاسیک و امکانات فراوان در سطح جهانی را ارایه می دهند. این واحدهای فوق العاده به بزرگی 2198 فوت مربع می باشند که در کنار برج نمادین العرب واقع شده اند تا به معنای واقعی کلمه چشم ها را بنوازند . بنابراین، این جا بهترین مکان می باشد تا غرق در چشم انداز های بینظیر برج جمیرا شده و از سبک زندگی بینظیر لذت ببرید. اجتماع نیز به طور مستقیم به تفریحگاه مدینه جمیرا و سوق مرتبط می باشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای 3خوابه لاروزا

ویلانووا
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
در بیش از 6 سال , اقساط را پرداخت کنید و بعد از 3 سال ، در فوریه 2022 تحویل بگیرید .

اطلاع از قیمت

ویلاهای 3خوابه لاروزا

ویلاهای 3خوابه لاروزا واقع در ویلانووا ، یک پروژه فوق العاده از املاک دبی است . هر یک از این ویلاهای با شکوه مساحتی بالغ بر 1،947 متر مربع را در اختیار شما قرار می دهد . ویلاهای لاروزا به دلیل برخورداری از یک موقعیت رویایی ، امکانات عالی و همچنین دسترسی راحت و باورنکردنی با سایر نقاط شهر ، یکی از ایده آل ترین و مطلوب ترین پروژه ها در دبی محسوب می شوند .

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های چهار خوابه در برج La Vie

جمیرا بیچ رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
40/60 Payment Plan with 50% DLD Fee Waiver

شروع قیمت از :

درهم7,361,000

آپارتمان های چهار خوابه در برج La Vie

واحدهای آپارتمانی چهار خوابه در برج La Vie در زمره ی مطلوب ترین واحدهای آپارتمانی دبی می باشند و ناحیه ای به بزرگی 3015 فوت مربع را با انواع امکانات درجه یک به ساکنان پیشنهاد می دهند.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای سه خوابه در برج La Vie

جمیرا بیچ رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
40/60 Payment Plan with 50% DLD Fee Waiver

شروع قیمت از :

درهم4,534,000

آپارتمانهای سه خوابه در برج La Vie

واحدهای آپارتمانی سه خوابه در برج La Vie در زمره ی مطلوب ترین واحدهای آپارتمانی دبی می باشند و به بزرگی حداقل 1959 فوت مربع هستند . بزرگترین واحدها به 1964 فوت مربع می رسند .

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های دو خوابه در برج La Vie

جمیرا بیچ رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
40/60 Payment Plan with 50% DLD Fee Waiver

شروع قیمت از :

درهم2,803,000

آپارتمان های دو خوابه در برج La Vie

واحدهای آپارتمانی دو خوابه در برج La Vie واحدهایی هستند که به طرزی استادانه ساخته شده اند و به بزرگی حداقل 1401 فوت مربع هستند. بزرگترین واحدها به 1515 فوت مربع می رسند .

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان یک خوابه در برج La Vie

جمیرا بیچ رزیدنس
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
40/60 Payment Plan with 50% DLD Fee Waiver

شروع قیمت از :

درهم1,493,000

آپارتمان یک خوابه در برج La Vie

واحدهای یک خوابه برج La Vie واحدهایی به بزرگی 920 فوت مربع هستند که به طرز ماهرانه ای توسط دبی پروپرتیزساخته شده اند. این آپارتمان های شگفت انگیز، مناظر زیبا و همچنین امکانات استثنایی را ارائه می دهند.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ساختمان 1اصایل

مدینه جمیرا لیوینگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
برنامه پرداخت 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم1,444,000

ساختمان 1اصایل

...

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای مارسا العرب

مارسا العرب
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز
نزدیک به برج العرب

اطلاع از قیمت

ویلاهای مارسا العرب

ویلا های Marsa Al Arab مجموعه ای منحصر به فرد از ویلا های 9 تایی است که شامل ویلاهای 6 خوابه با منظره ای زیبا و دیدنی از دریا و دسترسی مستقیم به ساحل می باشد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : منازل الخور

دهکده فرهنگ
آماده تحویل
خرید املاک شرکت دبی پراپرتیز

اطلاع از قیمت

منازل الخور

Manazel Al Khor is a low-rise mixed-use development with 98 residential units offering one, two, three and four-bedroom luxury apartments.{:منازل ال خور یک پروژه نسبتاً کم ارتفاع با 98 واحد مسکونی ست که آپارتمان های لوکس یک ، دو ، سه و چهار خوابه را در خود جای داده است.

سوالات متداول + جواب

دفتر مرکزی این شرکت در طبقه 10 برج ویژن در بیزینس بای دبی واقع شده است.

بهترین راه برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شرکت دبی پراپرتیز خرید مستقیم از این شرکت است پس لیستی که تیم ما در "Dxboffplan" از آخرین پروژه‌های شرکت دبی پراپرتیز جمع‌آوری کرده است را از دست ندهید. این لیست را مطالعه کرده و وقتی تصمیمتان را گرفتید، به کمک تیم ما مستقیماً با سازنده ملک در تماس باشید تا خرید را نهایی کنید.

پروژه‌های شرکت دبی پراپرتیز در برخی از محبوب‌ترین اماکن دبی قرار دارند. از مرکز شهر دبی و بیزینس بای گرفته تا جمیرا بیچ رزیدنس و مدینات جمیرا لاوینگ.

ثبت نام کنید