اسم پروژهنوع پروژهاسم منطقهحداقل قيمتزمان تحويل
نمایشگاه گلف ویلاز 5 Villas Dubai ... - Q3 2022
آپارتمان های Seashore آپارتمان برای فروش در دبی مینا راشد - Q3 2022
املاک سیرف – در کریک بیچ آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,005,888 Q4 2022
اسپرینگ تاون هاوسز تاون هاوس برای فروش در دبی ... 1,234,888 Q4 2022
میرا اوسیس 5 تاون هاوس برای فروش در دبی ... 2,378,888 Q4 2019
میرا اوسیس 2 تاون هاوس برای فروش در دبی ... 1,967,888 Q2 2019
آپارتمان های سردهانا آپارتمان برای فروش در دبی مینا راشد 974,888 Q3 2022
آپارتمان های مینا راشد آپارتمان برای فروش در دبی مینا راشد 974,888 Q3 2022
اگزکیوتیو رزیدنسز ۲ آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 1,048,888 Q4 2021
کریک اِج آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 988,888 Q4 2022
ویلاهای اکسپوگلف فاز4 Villas Dubai ... 1,066,888 Q2 2022
سامر- کریک بیچ آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 2,078,888 Q2 2022
گلف ویلا آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 724,888 Q1 2022
مَجستیک ویستاز Villas Dubai املاک دبی هیلز 14,550,888 Q4 2021
برج “گرند بلو” از “الی ساب”” آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربور 1,706,888 Q2 2023
پارک ساید Villas Dubai ... 1,420,888 Q4 2021
جوی تاون هاوسز تاون هاوس برای فروش در دبی ... 1,826,888 Q3 2022
«سان تاون هاوسز» تاون هاوس برای فروش در دبی ... 1,683,888 Q2 2022
بی شور درکریک بیچ آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,816,888 Q2 2022
ویلاهای اکسپوگلف فاز3 Villas Dubai ... 999,888 Q2 2024
ویلاهای گلف گروو Villas Dubai املاک دبی هیلز 3,041,888 Q3 2021
“ایلو پریمو” از ناحیه اُپرا آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 19,344,888 Q3 2020
ایگزکتیو رزیدنس آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 1,467,888 Q4 2021
فاز 2 ویلاهای “اکسپو گُلف” Villas Dubai ... - Q2 2024
آپارتمان های “مولبری” آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 1,257,888 Q2 2019
پَلِس رزیدنس آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,032,888 Q4 2022
روو هتل پیاده روی شهر توسعه 733,888 Q3 2021
سوئیت گلف آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 1,028,888 Q3 2021
ساختمان شماره 2 “سانسِت کریک بیچ” آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 2,757,888 Q4 2021
سانسِت درکریک بیچ آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,216,888 Q4 2021
برج رویال آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 2,751,888 Q4 2022
آپارتمان های “کوو” ساختمان 2 آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 3,726,888 Q1 2020
برج خلیفه رزیدنس آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 7,738,888 پروژه هاي اماده
اقامتگاه های ویدا اسکای کالکشن آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 7,527,888 Q2 2019
اکسپو گلف ویلاز Villas Dubai ... 999,888 Q3 2021
کولکتیو 0/2 آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 704,888 Q2 2021
بریز کریک بیچ- ساختمان 3 آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 2,434,888 Q4 2021
فاز 2 کامیلیا تاون هاوسز تاون هاوس برای فروش در دبی عربین رنچز -
تاون هاوس های “کامیلیا” تاون هاوس برای فروش در دبی عربین رنچز 1,454,888 Q3 2021
بریز کریک بیچ آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 2,719,888 Q4 2021
مارینا ویستا آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربور 1,307,888 Q4 2021
اقامتگاه های آرمانی آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 4,857,888 پروژه هاي اماده
آپارتمان های هاربر ویوز آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 3,064,888 Q4 2019
اقامتگاه های ویدا در مرکز شهر آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 4,637,888 Q2 2019
واحه میرا3 تاون هاوس برای فروش در دبی ... 1,951,888 Q3 2019
ویلاهای راشا Villas Dubai عربین رنچز 7,138,888 پروژه هاي اماده
ویلاهای پالما Villas Dubai عربین رنچز 4,460,888 Q2 2019
هیلز آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 2,310,888 Q2 2019
ویلاهای کاسا Villas Dubai عربین رنچز 4,755,888 پروژه هاي اماده
گراندی در ناحیه اپرا آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 2,202,888 Q2 2022
برج خلیج سان رایز شماره 2 آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربور 1,987,888 Q4 2021
کولکتیو آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 989,888 Q2 2021
گرند آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,358,888 Q4 2021
سانرایز بی آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربور 1,964,888 Q4 2021
گلف پلیس ویلاز Villas Dubai املاک دبی هیلز 6,582,888 Q2 2021
برج 1 بیچ ویستا آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربور 1,968,888 Q3 2021
برج 2 بیچ ویستا آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربور 2,021,888 Q3 2021
دبی هیلز گرو اند ویوز Villas Dubai املاک دبی هیلز 38,500,776 پروژه هاي اماده
آیلند پارک 1 آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,119,888 Q4 2020
کلاب ویلاز Villas Dubai املاک دبی هیلز 4,811,888 Q4 2020
طرح پارک وی زمین برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 5,246,888 -
برج کریک رایز2 آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,392,888 Q3 2020
آپارتمانهای ویدا زعبیل آپارتمان برای فروش در دبی زعبيل 1,481,888 Q2 2022
آدرس هاربر پوينت خرید هتل آپارتمان در دبی دبی هاربر 2,047,888 Q4 2021
آپارتمانهای پارک ریدج آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 998,888 Q4 2020
17 آیکون خلیج آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 3,119,888 Q2 2021
آپارتمان های آکاسیا توسط اعمار آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 2,004,888 Q2 2019
ویلاهای سیدرا 3 Villas Dubai املاک دبی هیلز 2,700,000 Q2 2020
اصیل ویلاز Villas Dubai عربین رنچز 6,325,888 Q2 2019
ویلاهای سَمارا در عربین رَنچز Villas Dubai عربین رنچز 4,675,888 پروژه هاي اماده
ویلاهای رزا Villas Dubai عربین رنچز 7,363,888 پروژه هاي اماده
یاسمین ویلاز Villas Dubai عربین رنچز 6,469,888 پروژه هاي اماده
ویلا های آزیلا Villas Dubai عربین رنچز 3,559,888 Q2 2019
ویلاهای لیلا Villas Dubai عربین رنچز 4,405,888 پروژه هاي اماده
دبی کریک رزیدنسز آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,522,888 Q2 2019
اوپرا گرند آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 2,126,888 Q4 2019
آپارتمان های برج ویستا آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 2,289,888 Q3 2019
ویلاهای گلف لینکس Villas Dubai جنوب دبی 2,406,888 Q2 2020
آپارتمانهای فورته آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 1,846,888 Q4 2019
بولوارد پلازا دفاتر برای فروش در دبی داون تاون دبی 15,652,888 پروژه هاي اماده
برج 2 اکت وان اکت تو آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 4,259,888 Q4 2020
آپارتمانهای بلوار 29 آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 2,256,888 پروژه هاي اماده
آپارتمانهای پارک پوینت آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 1,812,888 Q3 2019
ویلاهای لا آویندا 2 Villas Dubai عربین رنچز 7,421,888 پروژه هاي اماده
آپارتمانهای ویدا دبی مال آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 2,316,888 Q4 2021
خانه‌های شهری ماپل 3 تاون هاوس برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 2,891,888 Q4 2019
کریک رایز آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,879,888 Q3 2020
آپارتمانهای پارک هیتس 2 آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 1,993,888 Q1 2020
اربانا 3 تاون هاوس برای فروش در دبی جنوب دبی 985,888 Q4 2019
ارتفاعات پارک1 آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 1,987,888 Q1 2020
برج 52/ 42 آپارتمان برای فروش در دبی دبی مارینا 1,354,888 Q3 2020
اقامتگاه های ویدا دبی مارینا آپارتمان برای فروش در دبی دبی مارینا 1,718,888 Q4 2020
آپارتمان های گلف ویوز آپارتمان برای فروش در دبی ... 813,888 Q4 2019
هاربر گیت آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,938,888 Q2 2020
خانه های شهری اربانا2 تاون هاوس برای فروش در دبی ... 959,888 Q4 2019
آپارتمان های کریک گیت آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 2,114,888 Q3 2020
داون تاون ویوز 2 آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 1,550,888 Q3 2020
کاو بیلدینگ 1 آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,534,888 Q1 2020
اقامتگاه های آدرس اسکای ویو آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 6,805,888 Q4 2019
اعمار ساوث آپارتمان برای فروش در دبی تاون هاوس برای فروش در دبی Villas Dubai جنوب دبی Q4 2019
ویلا های پارک وی ویستاز Villas Dubai املاک دبی هیلز 11,796,888 Q2 2019
کریک هوریزون آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 1,867,888 Q2 2020
اقامتگاه های آدرس دبی اپرا آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 5,187,888 Q3 2020
برج 1 اکت وان اکت تو آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 4,107,888 Q4 2020
بی ال وی دی کرسنت آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 1,870,888 Q2 2019
ارتفاعات بولوار آپارتمان برای فروش در دبی داون تاون دبی 2,062,888 Q4 2019
آکاسیا در ارتفاعات پارک آپارتمان برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 1,754,888 Q2 2019
کریک ساید 18 آپارتمان برای فروش در دبی دبی هاربر 2,031,888 Q1 2020
افرا در دبی هیلز تاون هاوس برای فروش در دبی املاک دبی هیلز 2,920,888 Q4 2019

نام شرکت: اعمار پراپرتیز

مدیر عامل شرکت: محمد البابر

تاسیس: سال 1997

درباره ی اعمار پراپرتیز :

اعمار پراپرتیز گروپ در سال 1997 در دبی، امارات متحده عربی تاسیس شد.شرکت مشهور املاک و مستغلات، که خود را به عنوان “پیشگام پیمانکاران برای جوامع برنامه ریزی شده ” معرفی می کند، توسط آقای محمد البابه اداره می شود. اعمار یک شرکت سهامی عام است که دارای پیشینه در بازاریابی مالی در دبی دارد. این شرکت دارای کارکتر و شهرت خوبی میباشد و از طریق بسیاری از دستاوردها و انجام پروژه ای که در دست دارد، بزرگ شمرده می شود. امروز اعمار تخصص خود را در توسعه جوامع مستقل برنامه ریزی شده در سطح بین المللی گسترش داده و حضور قابل توجهی در بازارهای مختلف کلیدی جهانی دارد. همزمان، این شرکت شایستگی مهمان نوازی و اوقات فراغت، و همچنین مراکز خرید و خرده فروشی را توسعه داده است. پروژه های توسعه ی جهانی اعمار در دارایی های نمادین آن در دبی و سایر بازارهای بین المللی مشهود است. داون تاون دبی، گل سرسبد توسعه شرکت اعمار است که در حال حاضر بیشترین پذیرش از شیوه زندگی در جهان را دارا میباشد. محله 500 هکتاری که در مجاورت برج خلیفه، دبی مال و دبی فانتین است. در همین حال،  در میان مجتمع های تاسسیسی اعمار شامل شامل عربین رانچز ، امارات لیوینگ و دبی مارینا میباشد.

بیشتر نشان بده

تماس اعمار پراپرتیز

اعمار پراپرتیز
10 + 5 =
error: Content is protected !!