لیست پروژه های اعمار

# نام پروژه نوع منقطه حداقل قیمت تحویل
1 آپارتمان های کریک کرسنت خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر - Q2
2 آپارتمان های پارک فیلد خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,060,000 Q4 2025
3 تاون هاوس های ولی اورانیا تاون هاوس برای فروش در دبی والی درهم 1,528,888 Q4 2025
4 آپارتمان های مسکونی راشد یاچز و مارینا خرید آپارتمان در دبی مینا راشد درهم 1,110,888 Q3 2025
5 آدرس رزیدنس “The Bay” خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت - Q4
6 برج کریک دبی 2 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,300,000 Q2 2024
7 آپارتمان‌ های ارکید خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,150,000 Q3 2025
8 خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 25,781,888 Q4
9 ویلاهای اکسپو گلف 6 ویلا های دبی اعمار جنوب درهم 1,470,000 Q4 2025
10 آپارتمان کریک بیچ لوتوس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر - Q3 2025
11 آپارتمان های کریک پالاس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,130,888 Q2
12 تاون هاوس های Bliss 2 تاون هاوس برای فروش در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,840,000 Q4 2025
13 St.Regis رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,022,888 Q4
14 تاون هاوس های بلس تاون هاوس برای فروش در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,690,000 Q4 2024
15 ویلاهای الی ساب 2 ویلا های دبی اربیان رانچز 3 درهم 4,841,888 Q4 2025
16 ویلاهای تالیا ویلا های دبی والی درهم 1,473,888 Q1 2025
17 ویلاهای عدن تاون هاوس برای فروش در دبی والی درهم 1,498,888 Q4 2023
18 آدرس هاربر پوينت خرید هتل آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,242,888 Q3 2022
19 آپارتمانهای ویدا دبی مال خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,932,888 Q2 2022
20 آپارتمان های “کوو” ساختمان 2 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,562,888 Q2 2022
21 آپارتمان های یک خوابه برای فروش درآرمانی رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,981,888 پروژه های آماده
22 آپارتمان های برج ویستا خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,588,888 پروژه های آماده
23 اقامتگاه آدرس رزیدنس جمیرا خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 1,600,000 پروژه های آماده
24 گروو کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,161,888 Q2 2025
25 روو هتل مجتمع سیتی والک درهم 772,888 پروژه های آماده
26 آپارتمانهای پارک هیتس 2 خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 957,888 پروژه های آماده
27 آپارتمان های بیچ منشن خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,700,000 Q4 2025
28 اگزکتیو رزیدنس خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,101,888 Q4 2022
29 داون تاون ویوز 2 خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,510,888 Q3 2022
30 کریک هوریزون خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,919,888 Q1 2022
31 آدرس رزیدنس دبی اپرا خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,145,888 Q2 2022
32 گرندی در ناحیه اپرا خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,364,888 Q4 2022
33 برج کراون خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,463,888 Q4 2024
34 آرمانی رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,981,888 پروژه های آماده
35 ایلو پریمو از ناحیه اُپرا خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 19,514,888 Q2 2022
36 دبی کریک رزیدنس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 3,120,888 Q4 2022
37 آپارتمان های گرند رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 6,087,888 Q4 2022
38 برج خلیفه رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 8,133,888 پروژه های آماده
39 برج 2 اکت وان اکت تو خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,720,888 Q3 2022
40 بولیوارد هایتز اگزکتیو رزیدنس خرید آپارتمان در دبی دفاتر برای فروش در دبی داون تاون دبی درهم 3,499,888 پروژه های آماده
41 اپرا گرند خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 4,916,888 پروژه های آماده
42 ویلاهای اکسپوگلف فاز3 ویلا های دبی اعمار جنوب درهم 1,438,888 Q4 2022
43 آپارتمانهای فورته خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,090,888 Q1 2022
44 بولیوارد هایتز (BLVD) خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 3,499,888 پروژه های آماده
45 بی ال وی دی کرسنت خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,074,888 پروژه های آماده
46 سوئیت گلف خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,112,888 Q1 2022
47 ویلاهای الی ساب ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 10,000,000 Q4 2024
48 لند پارک 1 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,119,888 پروژه های آماده
49 ویلاهای الی ساب ویلا های دبی اربیان رانچز 3 درهم 4,653,888 Q3 2025
50 برج رویال خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,472,888 Q4 2022
51 دبی هیلزپارک خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
52 ویلاهای ژوئن ۲ ویلا های دبی اربیان رانچز 3 درهم 3,373,888 Q4 2024
53 خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت -
54 تاون هاوس های نارا تاون هاوس برای فروش در دبی والی درهم 1,340,000 Q4 2024
55 هیلز خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,792,888 پروژه های آماده
56 ویلاهای لامبورگینی ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 27,600,000 Q4 2024
57 ویلاهای کایا 2 ویلا های دبی اربیان رانچز 3 درهم 3,442,888 Q4 2024
58 ویلاهای کایا ویلا های دبی اربیان رانچز 3 درهم 3,442,888 Q4 2024
59 واحدهای پنج خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 14,850,000 پروژه های آماده
60 واحدهای چهار خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 5,800,000 پروژه های آماده
61 واحدهای سه خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 4,150,000 پروژه های آماده
62 واحدهای دو خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 2,680,000 پروژه های آماده
63 واحدهای یک خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 1,540,000 پروژه های آماده
64 پالاس بیچ رزیدنس 2 خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,700,000 Q4 2025
65 پالاس بیچ رزیدنس تاور 1 خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,700,000 Q4 2025
66 ساختمان کوو 1 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,561,888 Q1 2022
67 برج های هاربر گیت خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,547,888 Q2 2022
68 17 آیکون بای خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,275,888 Q4 2022
69 برج 1 بیچ ویستا خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,931,888 پروژه های آماده
70 اگزکیوتیو رزیدنسز ۲ خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,086,888 Q2 2022
71 برج گرند بلو از الی ساب خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,968,888 Q2 2023
72 آپارتمان های پارک ریدج خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,082,888 پروژه های آماده
73 ویدا رزیدنس کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,163,888 Q4 2022
74 آپارتمانهای پارک پوینت خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,122,888 پروژه های آماده
75 تاون هاوس های مپل 3 تاون هاوس برای فروش در دبی دبی هیلز استیت درهم 4,487,888 پروژه های آماده
76 بریز کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 3,058,888 Q4 2022
77 اسپرینگ تاون هاوسز تاون هاوس برای فروش در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,234,888 Q4 2022
78 گلف پلاس ویلاز ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 10,559,888 Q2 2022
79 برج آیل بیچ خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,924,888 Q2 2023
80 ویلاهای اکسپوگلف فاز4 ویلا های دبی اعمار جنوب درهم 1,791,888 Q2 2022
81 برج کریک رایز2 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,392,888 Q1 2022
82 آپارتمان های سیردهانا خرید آپارتمان در دبی مینا راشد درهم 3,051,888 Q3 2022
83 کولکتیو خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,058,888 Q2 2022
84 سانرایز بی خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,584,888 پروژه های آماده
85 برج 1 اکت وان اکت تو خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,621,888 Q3 2022
86 اربانا 2 تاون هومز تاون هومز دبی اعمار جنوب درهم 1,127,888 پروژه های آماده
87 ماپل تاون هاوس برای فروش در دبی دبی هیلز استیت درهم 4,240,888 پروژه های آماده
88 تاون هاوس های سان تاون هاوس برای فروش در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,458,888 Q1 2023
89 جوی تاون هاوسز تاون هاوس برای فروش در دبی اربیان رانچز 3 درهم 2,275,888 Q2 2023
90 پَلِس رزیدنس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,963,888 Q1 2024
91 آپارتمان‌های کریک رایز خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,396,888 Q2 2022
92 برج 52/ 42 خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 1,964,888 پروژه های آماده
93 سیرف در کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,460,888 Q2 2023
94 اقامتگاه های seashore خرید آپارتمان در دبی مینا راشد - Q3 2022
95 ساختمان شماره 2 “سانسِت کریک بیچ” خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,341,888 Q2 2022
96 آپارتمان های گلف ویوز خرید آپارتمان در دبی اعمار جنوب درهم 1,100,888 پروژه های آماده
97 ویلاهای اکسپو گلف 5 ویلا های دبی اعمار جنوب درهم 1,170,888 Q3 2022
98 کولکتیو 0/2 خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,130,888 Q1 2022
99 سانسِت درکریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,316,888 Q2 2022
100 کریک اِج خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,113,888 Q4 2022
101 پارک هیتس1 خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,181,888 پروژه های آماده
102 برج 2 بیچ ویستا خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,993,888 پروژه های آماده
103 تاون هاوس های روبا تاون هاوس برای فروش در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,794,888 Q1 2023
104 سامر- کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,364,888 Q1 2023
105 ویلاهای گلف لینکس ویلا های دبی اعمار جنوب درهم 3,609,888 پروژه های آماده
106 تاون هاوس والی تاون هاوس برای فروش در دبی والی درهم 1,168,888 Q4 2023
107 ویلاهای گلف پلاس 2 ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 20,054,888 Q4 2023
108 اربانا 3 تاون هاوس برای فروش در دبی اعمار جنوب درهم 1,201,888 پروژه های آماده
109 اقامتگاه های ویدا دبی مارینا خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 4,018,888 Q1 2022
110 آپارتمان های “مولبری” خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,788,888 پروژه های آماده
111 بریز کریک بیچ- ساختمان 3 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم Q4 2022
112 مارینا ویستا خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,603,888 Q2 2023
113 آپارتمان های گرین اسکوئر خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,101,888 Q2 2022
114 سانرایز بی 2 خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,661,888 پروژه های آماده
115 آپارتمان های آکاسیا خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,531,888 پروژه های آماده
116 آپارتمان های کریک گیت خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,226,888 Q2 2022
117 الی ساب رزیدنس II خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,020,888 Q4 2022
118 ویلاهای سیدرا 3 ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 5,036,888 پروژه های آماده
119 اصیل ویلاز ویلا های دبی اربیان رنچز درهم 8,574,888 پروژه های آماده
120 دبی هیلز ویو پلات خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 21,746,888 -
121 آپارتمان های هاربر ویوز خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 3,412,888 Q1 2022
122 بای شور در کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,302,888 Q1 2023
123 آکاسیا در ارتفاعات پارک خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,531,888 پروژه های آماده
124 آپارتمان های کریک ساید 18 خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,628,888 Q1 2022
125 گرند خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,481,888 Q2 2022
126 ویلاهای پنج خوابه در Golf Place II ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 9,597,888 پروژه های آماده
127 پارک ساید ویلا های دبی اعمار جنوب درهم 1,307,888 Q1 2022
128 ویلاهای سه خوابه گلف لینک ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 2,471,888 پروژه های آماده
129 ویلاهای چهار خوابه کلاب برای فروش ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 4,893,888 پروژه های آماده
130 آپارتمان های دو خوابه برای فروش در Executive Residences خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,483,888 پروژه های آماده
131 اکسپو گلف ویلاز ویلا های دبی اعمار جنوب درهم 999,888 پروژه های آماده
132 میرا اوسیس 2 تاون هاوس برای فروش در دبی مجتمع مسکونی ریم درهم 1,691,888 پروژه های آماده
133 ویلا های آزیلا ویلا های دبی اربیان رنچز 2 درهم 3,482,888 پروژه های آماده
134 ویلاهای سامارا در اربیان رَنچز ویلا های دبی اربیان رنچز 2 درهم 4,668,888 پروژه های آماده
135 ویدا رزیدنس در داون تاون دبی خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 4,076,888 پروژه های آماده
136 واحه میرا3 تاون هاوس برای فروش در دبی مجتمع مسکونی ریم درهم 1,874,888 پروژه های آماده
137 ویلاهای راشا ویلا های دبی اربیان رنچز 2 درهم 7,531,888 پروژه های آماده
138 ویلاهای پالما ویلا های دبی اربیان رنچز 2 درهم 4,460,888 پروژه های آماده
139 میرا اوسیس 5 تاون هاوس برای فروش در دبی مجتمع مسکونی ریم درهم 1,707,888 پروژه های آماده
140 ویلاهای کاسا ویلا های دبی اربیان رنچز 2 درهم 4,940,888 پروژه های آماده
141 ویلاهای لیلا ویلا های دبی اربیان رنچز 2 درهم 3,836,888 پروژه های آماده
142 بولیوارد پلازا دفاتر برای فروش در دبی داون تاون دبی درهم 15,652,888 پروژه های آماده
143 ویلاهای لا آویندا 2 ویلا های دبی اربیان رنچز درهم 7,421,888 پروژه های آماده
144 آدرس اسکای ویو رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 4,623,888 پروژه های آماده
145 ویلاهای پارک وی ویستاز ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 11,796,888 پروژه های آماده
146 طرح ویلاهای فیروای ویستا خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 5,172,888 -
147 زمین های ویلایی امرالد هیلز فاز 2 خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,332,888 -
148 ویلاهای گلف گروو ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 3,500,888 Q1 2022
149 تاون هاوس های کاملیا تاون هاوس برای فروش در دبی اربیان رنچز 2 درهم 1,498,888 Q1 2022
150 فاز 2 کامیلیا تاون هاوسز تاون هاوس برای فروش در دبی اربیان رنچز 2 درهم 1,498,888 Q1 2022
151 آپارتمان دو خوابه برای فروش در آرمانی رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 8,006,888 پروژه های آماده
152 ویلاهای چهار خوابه Golf Place II ویلا های دبی دبی هیلز استیت - پروژه های آماده
153 واحدهای چهار بنتهاوس خوابه برج گرند رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 4,781,888 Q4 2022
154 واحدهای سه خوابه Urbana III تاون هاوس برای فروش در دبی اعمار جنوب درهم 1,337,888 پروژه های آماده
155 واحدهای دو خوابه اوربانا 3 تاون هاوس برای فروش در دبی اعمار جنوب درهم 1,042,888 پروژه های آماده
156 ویلاهای چهار خوابه گلف لینک ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 2,706,888 -
157 واحدهای دو خوابه آپارتمان های Collective خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,071,888 Q1 2022
158 واحدهای یک خوابه آپارتمان های Collective خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 749,888 Q1 2022
159 واحدهای سه خوابه آپارتمان های کریک پالاس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,758,888 Q4 2023
160 واحدهای دو خوابه آپارتمان های کریک پالاس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,465,888 Q4 2023
161 واحدهای یک خوابه آپارتمان های کریک پالاس خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,081,888 Q4 2023
162 تاون هاوس های چهار خوابه روبا برای فروش تاون هاوس برای فروش در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,806,888 Q1 2023
163 تاون هاوس های سه خوابه روبا برای فروش تاون هاوس برای فروش در دبی اربیان رانچز 3 درهم 1,476,888 Q1 2023
164 ویلاهای 7 خوابه اصیل ویلا های دبی اربیان رنچز درهم 8,636,888 پروژه های آماده
165 ویلاهای 6 خوابه اصیل ویلا های دبی اربیان رنچز درهم 8,741,888 پروژه های آماده
166 واحدهای سه خوابه برج گرند رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 5,876,888 Q4 2022
167 واحدهای دو خوابه برج گرند رزیدنس خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,942,888 Q4 2022
168 واحدهای چهار خوابه برج بیچ آیل خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 6,388,888 Q2 2023
169 واحدهای سه خوابه برج بیچ آیل خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 4,291,888 Q2 2023
170 واحدهای دو خوابه برج بیج آیل خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 2,032,888 Q2 2023
171 واحدهای یک خوابه برج بیج آیل خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,464,888 Q2 2023
172 واحدهای سه خوابه برج کراون خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,596,888 Q4 2024
173 واحدهای دو خوابه برج کراون خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 1,777,888 Q4 2024
174 واحدهای یک خوابه برج کراون خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی - Q4 2024
175 ویلاهای 6 خوابه یFairway Vista ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 14,704,888 پروژه های آماده
176 ویلاهای 6 خوابه ی Golf Place ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 9,646,888 پروژه های آماده
177 واحدهای سه خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 4,541,888 Q4 2022
178 واحدهای دو خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 2,023,888 Q4 2022
179 واحدهای یک خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ خرید آپارتمان در دبی دبی کریک هاربر درهم 1,630,888 Q4 2022
180 ویلا های 4 خوابه ی Casa ویلا های دبی اربیان رنچز درهم 4,940,888 پروژه های آماده
181 ویلا های 4 خوابه ی آزالیا ویلا های دبی اربیان رنچز درهم 3,764,888 پروژه های آماده
182 ویلاهای چهار خوابه برای فروش در Sidra ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 4,336,888 پروژه های آماده
183 ویلاهای سه خوابه برای فروش در Sidra ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 3,556,888 پروژه های آماده
184 ویلاهای 5 خوابه میپل تاون هاوس برای فروش در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,408,888 پروژه های آماده
185 ویلاهای 4 خوابه میپل تاون هاوس برای فروش در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,879,888 پروژه های آماده
186 آپارتمان های دو خوابه در ویدا رزیدنس در دبی مارینا خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 4,018,888 Q1 2022
187 آپارتمان های سه خوابه در ویدا رزیدنس در دبی مارینا خرید آپارتمان در دبی دبی مارینا درهم 3,506,888 Q1 2022
188 آپارتمان های دو خوابه برای فروش در Golfville خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,061,888 Q1 2022
189 آپارتمان های یک خوابه در Golfville خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 750,888 Q1 2022
190 آپارتمان های سه خوابه برای فروش در Executive Residences خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 2,506,888 پروژه های آماده
191 آپارتمان های یک خوابه برای فروش در Executive Residences خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 1,047,888 پروژه های آماده
192 زمین های امارالد هیلز خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 3,366,888 -
193 ثاوت بیچ هالیدی هومز خرید آپارتمان در دبی اعمار بیچ فرانت درهم 1,352,888 Q2 2023
194 آپارتمان های مینا راشد خرید آپارتمان در دبی مینا راشد درهم 974,888 Q3 2022
195 گلف ویلا خرید آپارتمان در دبی دبی هیلز استیت درهم 750,888 Q1 2022
196 فاز 2 ویلاهای اکسپو گُلف ویلا های دبی اعمار جنوب - Q2 2022
197 اقامتگاه های ویدا اسکای کالکشن خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 7,917,888 پروژه های آماده
198 دبی هیلز گروو اند ویوز ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 15,856,888 پروژه های آماده
199 کلاب ویلاز ویلا های دبی دبی هیلز استیت درهم 4,105,888 پروژه های آماده
200 زمین های پارک وی خرید زمین در دبی دبی هیلز استیت درهم 7,923,888 -
201 یاسمین ویلاز ویلا های دبی اربیان رنچز 2 درهم 6,753,888 پروژه های آماده
202 آپارتمان های بلوار 29 خرید آپارتمان در دبی داون تاون دبی درهم 2,256,888 پروژه های آماده
203 اعمار ثاوت خرید آپارتمان در دبی تاون هاوس برای فروش در دبی ویلا های دبی جنوب دبی درهم 699,888 -

اعمار

تاریخچه شرکت اعمار

اعمار پراپرتیز یک انبوه ساز فعال و مشهور در جهان است که در سال 1997 تاسیس شده است. و تا کنون به خوبی توانسته است ثابت کند در ایجاد خانه ها و اماکن با کیفیت عالی ، همچنین پروژه های مختلف از قبیل : پروژه های مسکونی ، هتل ها ، مراکز تفریحی و فروشگاه ها ، نام تجاری خود را به عنوان “پیشگام در ساخت پروژه های برتر و برنامه ریزی شده” به ثبت و شهرت رسانیده و سابقه ی خوبی را نیز در این زمینه از آن خود کرده است

اعمار به عنوان گروهی که بلندترین برج جهان یعنی برج خلیفه را ساخته است ، نه تنها در امارات متحده عربی  بلکه در مناطق مختلف جهان نیز محبوبیت یافته است.

پروژه های محبوب انبوه ساز اعمار

در اینجا تنها برخی از نمادین ترین پروژه های شرکت سازنده اعمار در دبی آورده شده است:

 • داون تاون دبی

داون تاون دبی گل سرسبد اعمار پراپرتیز است که به عنوان “مرکز کنونی دبی” توصیف شده است. برج خلیفه ، بلندترین ساختمان جهان ، و دبی مال ، بزرگترین مرکز خرید جهان را به خود اختصاص داده است. گردشگران و ساکنان همچنین برای دیدن فواره دبی که بلندترین فواره در جهان است ، از آن زیاد بازدید می کنند. خرید و خوردن غذای عربی در سوق البحر را نیز می توانید در اینجا تجربه کنید. همچنین در داون تاون دبی بهترین هتل های جهان از جمله هتل آرمانی ، ویدا و هتل های منزل واقع شده است.

 • دبی هیلز استیت

در نزدیکی یک زمین گلف 18 حفره ای جذاب در دبی هیلز استیت زندگی کنید. این پروژه چند منظوره 2700 هکتاری که به عنوان یک شهر در یک شهر طراحی شده است ، بسیار پرطرفدار است ، ومخصوصا اینکه دبی هیلز استیت به عنوان بخشی از شهر محمد بن راشد (MBR) طراحی شده است. این پروژه از مناظر خیره کننده آسمان دبی ، و پارکها و باغهای سرسبز ، با راهروهای وسیع و مناطق باز برخوردار است. دبی هیلز استیت همچنین با انتخاب گسترده ای از املاک لوکس مانند آپارتمان ها ، تاون هاوس های پودیوم و ویلاهای لوکس ، فرصت های سرمایه گذاری سودآوری را ارائه می دهد.

 • دبی کریک هاربر

فقط با چند دقیقه رانندگی از داون تاون دبی ، دبی کریک هاربر بهترین مکان برای زندگی برای تجربه بهترین سبک زندگی در کنار آب است. ساکنان و گردشگران در نزدیکی پناهگاه حیات وحش راس الخور واقع شده اند و می توانند از محیطی الهام گرفته از طبیعت که خانه هزاران پرنده مهاجر است ، لذت ببرند. با فرهنگ غنی ، امکانات رفاهی مطلوب و بهترین ارتباط برای حمل و نقل ، دبی کریک هاربر توسط اعمار واقعاً یک شهر جهانی از طبیعت ، تجارت ، کار ، راحتی ، و اوقات فراغت است.

 • اپرا دیستریکت

اپرا دیستریکت یک مکان عالی تفریحی و سرگرمی واقع در داون تاون دبی که به دلیل آمفی تئاتر 2000 نفره و مکان برگزاری برنامه های چند منظوره معروف است و همچنین میزبان تعدادی هتل و اقامتگاه لوکس است. با یک فروشگاه ، تفرجگاه های کنار آب ، فضاهای تفریحی و پارک ها ، یک پروژه عالی که شبیه خانه های اپرای سیدنی است ، یک مکان دوست داشتنی و یک مکان مسکونی پر جنب و جوش است.

 • اعمار ثاوت

اعمار ثاوت یک پروژه برتر است که از لحاظ استراتژیک در چهارراه مهم دبی و ابوظبی واقع شده است. این منطقه ، که فقط چند دقیقه با اکسپو فاصله دارد ، مفهوم جدیدی از خانه های طبقه طبقه و همچنین ویلاها و آپارتمان های مستقل با چشم انداز از زمین گلف را ارائه می دهد. اعمار ثاوت از امکانات تفریحی ، مراکز خرید ، هتل های گردشگری و همچنین مرکز بزرگ اجتماعات برخوردار است. این پروژه همچنین با ارائه امکانات و هتل های پیشرفته ، کاملاً نیازها و خواسته های ساکنان و بازدیدکنندگان خود را تأمین می کند.

 • اربیان رانچز

اربیان رانچز به عنوان یکی از بهترین پروژه های ویلایی در تمام دبی شناخته شده است همچنین گفتنی است که این مکان با شکوه و بی نظیر ، تا حدی با نام ” کویر عربی” نیز مشهور شده است . این پروژه با 1650 هکتار زمین ، و داشتن یک زمین گلف در سطح جهانی و خانه های لوکس طراحی شده با بهترین استانداردها و موقعیت خاص و ویژه ای که دارد بسیار دوست داشتنی است. این پروژه که یک پروژه ی یکپارچه ی مجهز و مدرن است ، و دارای بیش از 4000 ویلا می باشد ، و در نزدیکی گلوبال ویلیج واقع شده است ، که یک مقصد تفریحی گردشگری و رفاهی ویژه نیز به حساب می آید. این منطقه با فروشگاه ها ، کافه ها و هیلز و مکان های خاص احاطه شده است.

 • دبی مارینا

دبی مارینا یک پروژه ی ساحلی 50 میلیون فوت مربعی است که سبک زندگی ریوریا در یک جامعه مدرن را ارائه می دهد. این پروژه ، یکی از اولین و بزرگترین پروژه های دریایی اعمار است که آپارتمان های لوکس و ویلایی مرتفع را در یک خط ساحلی زیبا و باشکوه عرضه می کند. این مکان برتر ، نیز در میان بهترین مکان های تشریفاتی ، تفریحی و رفاهی قرار دارد و دبی مارینا مال ، یک مکان خرید و سرگرمی پر جنب و جوش و پرزرق و برق در این منطقه به حساب می آید که طرفداران زیادی دارد. همچنین گفتنی است وجود هتل 5 ستاره با امکانات ویژه ، در منطقه دبی مارینا ، آن را به یک مکان نمادین در این منطقه تبدیل نموده است.

 • گرینز

پروژه گرینز توسط انبوه ساز اعمار یک جامعه مسکونی شیک در منطقه  امرتس لیوینگ  است. این محله کاملاً مجهز است زیرا شامل مجموعه ای از آپارتمان ها و ویلاها با طراحی زیبا در قلب شهر دبی می باشد. این مجموعه بیشتر دارای آپارتمان های مرتفع در امتداد جاده شیخ زاید است.

سایر پروژه های شرکت املاک اعمار عبارتند از : داسپیرینگز ، برج های اعمار ، ام القوین مسترال ، هیلز ، لگنسی پارک ، دبی کریک هاربر ، ویوز ، ریم ، لاکز ، میدان و امارات هیلز.

پروژه های محبوب اعمار پراپرتیز

املاک اعمار دارای تعداد زیادی پروژه است که دارای برتری های فراوانی می باشند. در اینجا فقط برخی از پروژه هایی که شرکت اعمار آن ها را طراحی و اجرا کرده است ، وجود دارند . این شرکت سازنده ی املاک و مستغلات لوکس ، نه تنها در دبی بلکه حتی در بسیاری از شهرها و مناطق مختلف جهان نیز محبوبیت زیادی را از آن خود نموده است.

مراکز خرید:

 • مجتمع طلا و الماس
 • دبی مال
 • دبی مارینا مال
 • سوق البحر
 • سوق رانچز

مقاصد تفریحی:

 • آکواریوم دبی و باغ وحش زیر آب
 • پیست یخی دبی
 • کیدزانیا
 • ریل سینما
 • اپرای دبی

هتل ها و پروژه های تفریحاتی:

 • هتل و استراحتگاه آدرس
 • پلایسزز داون تاون
 • هتل ها و استراحتگاه های ویدا
 • هتل منزل داون تاون
 • هتل های روو
 • مجتمع تفریحی اعمار
 • ناهار خوری لایف استایل
 • هتل ها و استراحتگاه های اعمار

مراکز ویژه:

 • برج خلیفه – در بالا
 • فواره دبی

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کریک کرسنت

دبی کریک هاربر Q2
اعمار
اقامتگاه های ساحلی شیک با مناظر خیره کننده از جزیره کریک

آپارتمان های کریک کرسنت

خانه مجلل مورد علاقه خود را از میان آپارتمان های کریک کرسنت درکریک هاربر دبی، با طرح‌های پرداختی جذاب انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پارک فیلد

دبی هیلز استیت Q4 2025
اعمار
در نزدیکی این مجموعه با آرامش از خواب بیدار شوید

شروع قیمت از :

1,060,000 درهم

آپارتمان های پارک فیلد

در میان املاک آپارتمان های پارک فیلد در دبی هیلز استیت، دبی جستجو کنید تا واحد موردعلاقه خود را در موقعیتی خارق‌العاده داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط و قیمت‌ها کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های ولی اورانیا

والی Q4 2025
اعمار
شیک، جادار و ایده آل برای زندگی مدرن

شروع قیمت از :

1,528,888 درهم

تاون هاوس های ولی اورانیا

تاون هاوس های ولی اورانیا در دبی از جمله بهترین موقعیت‌هایی است که می‌توانید خانه رویایی خود را خریداری و در محیطی سرسبز با امکانات مجلل زندگی کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های مسکونی راشد یاچز و مارینا

مینا راشد Q3 2025
اعمار
اقامتگاه های لوکس کنار دریا با مناظر خیره کننده

شروع قیمت از :

1,110,888 درهم

آپارتمان های مسکونی راشد یاچز و مارینا

آپارتمان های مسکونی راشد یاچز و مارینا در مینا راشد دبی جایی است که می‌توانید خانه رویایی خود را با منظره کانال شنای دبی در میان آن جستجو کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و قیمت اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آدرس رزیدنس “The Bay”

اعمار بیچ فرانت Q4
اعمار
زندگی ساحلی سطح بالا با منظره آسمان یا نخل مارینا

آدرس رزیدنس “The Bay”

آدرس رزیدنس "The Bay" در اعمار بیچ فرانت آپارتمان‌هایی با امکانات و خدماتی عالی را برای خرید در دبی ارائه می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این توسعه فوق العاده لوکس اینجا را کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : برج کریک دبی 2

دبی کریک هاربر Q2 2024
اعمار
زندگی در جزیره مدرن با مجموعه ای از امکانات تفریحی

شروع قیمت از :

1,300,000 درهم

برج کریک دبی 2

کریک اج در کریک هاربر دبی یک پروژه زیبا است که مجموعه‌ای نفیس از آپارتمان‌های 1 تا 3 خوابه را ارائه می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر در اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌ های ارکید

دبی کریک هاربر Q3 2025
اعمار

شروع قیمت از :

1,150,000 درهم

آپارتمان‌ های ارکید

درخواست پاسخ به تماس : …

داون تاون دبی Q4
اعمار
سبک زندگی رویایی و جدید در یکی از بهترین نقاط شهر دبی (داون تاون دبی)

شروع قیمت از :

25,781,888 درهم

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اکسپو گلف 6

اعمار جنوب Q4 2025
اعمار
ویلاهایی لوکس با ارائه مناظر زیبای اطراف

شروع قیمت از :

1,470,000 درهم

ویلاهای اکسپو گلف 6

ویلاهای اکسپو گلف 6 خانه‌هایی عالی برای تجربه یک زندگی خانوادگی ایده‌آل در دبی هستند که با محیط طبیعی هماهنگی کاملی دارند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان کریک بیچ لوتوس

دبی کریک هاربر Q3 2025
اعمار
آپارتمان‌هایی لوکس و جدید، ارائه دهنده سبکی ایده‌آل برای زندگی

آپارتمان کریک بیچ لوتوس

آپارتمان‌های کریک بیچ لوتوس در دبی، خانه‌های منحصربه‌فردی هستند که در آن‌ها از سبک زندگی ساحلی و آرامش‌بخش خود، لذت خواهید برد. هر یک از واحدهای این پروژه با امتیازات و برتری‌هایی که دارند، به زندگی و سرمایه‌گذاری شما ارزش ویژه‌ای می‌بخشند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان وارد وب‌سایت ما شوید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کریک پالاس

دبی کریک هاربر Q2
اعمار
آپارتمان‌های واتر فرانت برند در منطقه‌ای معتبر

شروع قیمت از :

1,130,888 درهم

آپارتمان های کریک پالاس

آپارتمان‌های کریک پالاس فرصت‌های شگفت‌انگیزی برای خرید ملک در دبی و انجام یک سرمایه‌گذاری سودآور هستند. آن‌ها همچنین برای تجربه یک زندگی مدرن ساحلی گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شوند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های Bliss 2

اربیان رانچز 3 Q4 2025
اعمار
تاون هاوس هایی جدید، لوکس و منحصربه‌فرد در منطقه‌ای معتبر و عالی در شهر زیبای دبی

شروع قیمت از :

1,840,000 درهم

تاون هاوس های Bliss 2

تاون هاوس های Bliss 2در اربیان رانچز 3 خانه‌هایی ایده‌آل، خیره‌کننده و با کیفیت هستند. این پروژه لوکس در یک موقعیت مکانی مطرح و معتبر دبی قرار دارد. پروژه عالی تاون هاوس های Bliss 2برای تجربه یک سبک زندگی خانوادگی، گزینه‌ای عالی ست. در وب‌سایت ما مشاوره 100% رایگان است. با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : St.Regis رزیدنس

داون تاون دبی Q4
اعمار
سبک زندگی رویایی و جدید در یکی از بهترین نقاط شهر دبی (داون تاون دبی)

شروع قیمت از :

2,022,888 درهم

St.Regis رزیدنس

St.Regis رزیدنس در مرکز شهر دبی، آپارتمان‌هایی درجه یک و منحصر به فردی هستند که در قلب مرکز پرهیاهوی شهر دبی قرار دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های بلس

اربیان رانچز 3 Q4 2024
اعمار
برنامه 5 ساله پرداخت بسیار جذاب با تحویل پست

شروع قیمت از :

1,690,000 درهم

تاون هاوس های بلس

تاون هاوس‌های بلیس که توسط گروه املاک اعمار ساخته شده، دارای تاون هاوس‌های 3 و 4 خوابه و با طراحی مدیترانه‌ای هستند که در محیط عالی در عربین رنچز 3 قرار دارند. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای الی ساب 2

اربیان رانچز 3 Q4 2025
اعمار
پروژه‌ای جدید، ویلایی و لوکس واقع در یکی از محبوب‌ترین مناطق دبی

شروع قیمت از :

4,841,888 درهم

ویلاهای الی ساب 2

اگر رویای زندگی در یک ویلای منحصر به فرد در دبی را در سر دارید، ویلاهای الی ساب 2 در اربیان رانچز 3 برای شما گزینه‌ای عالی هستند. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای تالیا

والی Q1 2025
اعمار
خانه‌هایی عالی که تجربه یک زندگی شاد و راحت را برای شما و خانواده تان فراهم می‌کند.

شروع قیمت از :

1,473,888 درهم

ویلاهای تالیا

ویلاهای تالیا در والری پروژه‌ای ایده‌آل برای تجربه بهترین سبک زندگی خانوادگی ست. این پروژه ویلایی در دبی بخاطر برتری‌هایی که دارد بسیار محبوب می‌باشد. برای دریافت مشاوره 100% رایگان کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای عدن

والی Q4 2023
اعمار
سرمایه گذاری بر روی ویلاهایی مقرون به صرفه در والی

شروع قیمت از :

1,498,888 درهم

ویلاهای عدن

ویلاهای عدن در والری هم برای تجربه یک سبک زندگی خانوادگی و هم برای خرید ملاک در دبی خانه‌هایی ایده‌آل هستند. آن‌ها را نباید از دست داد. با همراهی ما، مشاوره 100% رایگان دریافت کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آدرس هاربر پوينت

دبی کریک هاربر Q3 2022
اعمار
مجموعه ای از خانه های مجلل ساحلی

شروع قیمت از :

2,242,888 درهم

آدرس هاربر پوينت

آدرس هاربر پوینت واقع در بندر کریک دبی یک توسعه خیره‌کننده است که به‌دست هنرمندان شرکت ساخت‌وساز Emaar Properties اجرا شده و آپارتمان‌های مسکونی با بهترین خدمات رفاهی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این مجموعه و لیست قیمت‌ها اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای ویدا دبی مال

داون تاون دبی Q2 2022
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

1,932,888 درهم

آپارتمانهای ویدا دبی مال

ویدا رزیدنس در دبی مال یک مجتمع مسکونی لوکس حاصل تلاش‌های گروه ساخت‌و‌ساز اعمار “Emaar Properties” است که در دبی داون تاون واقع شده و صدها آپارتمان مجلل در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویدا رزیدنس دبی مال اینجا کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های “کوو” ساختمان 2

دبی کریک هاربر Q2 2022
اعمار
تخفیف ویژه برای خریداران نقدی + وام ۱۰ ساله بدون بهره + بدون پیش پرداخت

شروع قیمت از :

2,562,888 درهم

آپارتمان های “کوو” ساختمان 2

آپارتمان‌های کوو واقع در بندر کریک دبی، اقامتگاه‌های سطح بالایی هستند که توسط شرکت ساخت‌و‌ساز “Emaar Properties” توسعه یافته‌اند. در این مقاله با عواملی که سرمایه‌گذاری روی آپارتمان‌های کوو را به تجارتی سودمند تبدیل می‌کند، آشنا می‌شویم.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های یک خوابه برای فروش درآرمانی رزیدنس

داون تاون دبی پروژه های آماده
اعمار
برنامه پرداخت 3 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

3,981,888 درهم

آپارتمان های یک خوابه برای فروش درآرمانی رزیدنس

آپارتمانهای 1 خوابه درآرمانی رزیدنس، واحدهای آپارتمانی زیبا با مساحت 1183 تا 1184 فوت مربع هستند . این واحد های شگفت انگیز در مرکز شهر دبی واقع شده اند و دارای بهترین امکانات می باشند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های برج ویستا

داون تاون دبی پروژه های آماده
اعمار
25/75 اقساط 3 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

2,588,888 درهم

آپارتمان های برج ویستا

آپارتمان های برج ویستا پروژه شرکت اعمار مجموعه‌ای از اقامتگاههای مجلل در داون تاون دبی واقع شده که واحدهای 1 و 2 اتاق خوابه را با قیمتی که از 2.260.888 درهم امارات شروع می‌شود، عرضه میکند.

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه آدرس رزیدنس جمیرا

دبی مارینا پروژه های آماده
اعمار
نماد زندگی طبیعی ساحلی

شروع قیمت از :

1,600,000 درهم

اقامتگاه آدرس رزیدنس جمیرا

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : گروو کریک بیچ

دبی کریک هاربر Q2 2025
اعمار
آپارتمان های لوکس جدید در کنار آب با چشم اندازهای خیره کننده از نهر و جزیره

شروع قیمت از :

1,161,888 درهم

گروو کریک بیچ

پروژه آپارتمانی گروو کریک بیچ آپارتمان‌هایی لوکس را در دبی کریک بیچ ارائه می‌دهند. شما در این پروژه می‌توانید بهترین سبک یک زندگی لوکس و آیده‌آل را در جزیره‌ای زیبا تجربه کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخواست پاسخ به تماس : روو هتل

مجتمع سیتی والک پروژه های آماده
اعمار
برنامه پرداخت 60/40 + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

772,888 درهم

روو هتل

هتل "روو" یک پروژه میهمان نوازی فوق العاده توصیف می شود که تحت مدیریت املاک و مستغلات ویژه "عمار" قرار است بزودی در محله پُرتبو تاب "سیتی واک" دبی راه اندازی شود

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای پارک هیتس 2

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل همراه با تخفیف 2٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

957,888 درهم

آپارتمانهای پارک هیتس 2

از زندگی در یک مجتمع امن و محافظت شده لذت ببرید! پارک هاتز 2 تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، دارای واحدهای 1، 2 و 3 خوابه به همراه بهترین امکانات و چشم اندازهای خیره کننده می باشد. در حال حاضر برنامه پرداختی این طرحت ادوسال پس ازتحویل ملک درنظرگرفته شده است!

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های بیچ منشن

اعمار بیچ فرانت Q4 2025
اعمار
قله زندگی در ساحل

شروع قیمت از :

1,700,000 درهم

آپارتمان های بیچ منشن

بیچ منشن آپارتمنت یک پروژه مسکونی برتر در اعمار بیچ فرانت است که آپارتمان های زیبای ساحلی را ارائه می دهد که برای خرید ملک در دبی عالی هستند. در ادامه اطلاعات بیشتری وجود دارد…

درخواست پاسخ به تماس : اگزکتیو رزیدنس

دبی هیلز استیت Q4 2022
اعمار
40/60 - اقساط 2 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

1,101,888 درهم

اگزکتیو رزیدنس

اگزکتیو رزیدنس یک پروژه مسکونی تجاری مدرن در دبی هیلز استیت است که دارای آپارتمانهای 1 خوابه ، 2 خوابه ، 3 خوابه از املاک و مستغلات اعمار است

درخواست پاسخ به تماس : داون تاون ویوز 2

داون تاون دبی Q3 2022
اعمار
60|40 اقساط 2 ساله پس از تحویل و 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

1,510,888 درهم

داون تاون ویوز 2

از مشاهده نمای 360 درجه‌ی مناظر شهر، لذت ببرید! داون تاون ویوز2 تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، یک برج مسکونی مرتفع در داون تاون دبی است که آپارتمانهایی با واحدهای 1،2 و 3 خوابه عرضه میکند. برنامهپرداختیاینطرحتادوسالپسازتحویلملکدرنظرگرفتهشدهاست!

درخواست پاسخ به تماس : کریک هوریزون

دبی کریک هاربر Q1 2022
اعمار
تخفیف ویژه برای خریداران نقدی + وام ۱۰ ساله بدون بهره + بدون پیش پرداخت

شروع قیمت از :

2,919,888 درهم

کریک هوریزون

کریک هوریزون 40 طبقه برج آپارتمان مسکونی واقع به زیبایی بیش از پارک های سرسبز و آبراه درخشان از دبی هاربر است.

درخواست پاسخ به تماس : آدرس رزیدنس دبی اپرا

داون تاون دبی Q2 2022
اعمار
60I40 برنامه پرداخت، 2 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

3,145,888 درهم

آدرس رزیدنس دبی اپرا

آدرس رزیدنس دبی اپرا یک آدرس منحصر به فرد جدید در اپرا منطقه در مرکز شهر دبی ارائه آپارتمان لوکس با امکانات 5 ستاره زندگی است.

درخواست پاسخ به تماس : گرندی در ناحیه اپرا

داون تاون دبی Q4 2022
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

3,364,888 درهم

گرندی در ناحیه اپرا

گراندی واقع در ناحیه اپرا یک برج 78 طبقه ای است که در مرکز شهر دبی قرار گرفته است. این ساختمان یکی از آخرین پروژه های مسکونی منطقه می باشد که آپارتمان های 1 الی 4 خوابه مجللی را عرضه می نماید. اطلاعات کامل پروژه، برشورها، روش پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده فرمایید.

درخواست پاسخ به تماس : برج کراون

داون تاون دبی Q4 2024
اعمار
تجربه بهترین زندگی در یکی از جذابترین مکان های شهر

شروع قیمت از :

2,463,888 درهم

برج کراون

کراون یکی از منحصر به فرد ترین برج ها واقع در معتبرترین لوکیشن دبی یعنی مرکز شهر می باشد.برج کراون با ارائه موقعیت مکانی منحصر به فرد ، امکانات رفاهی و چشم اندازهای بی نظیر از برج خلیفه و مرکز شهر دبی ، یک مکان رویایی است که در آن همه چیز لذت بخش است!

درخواست پاسخ به تماس : آرمانی رزیدنس

داون تاون دبی پروژه های آماده
اعمار
75/25 اقساط 3 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

3,981,888 درهم

آرمانی رزیدنس

آرمانی رزیدنس واقع در برج خلیفه یک سرمایه گذاری مسکونی است که شامل سوئیت های 1 و 2 خوابه با امکانات لوکس می باشد و تحت مدیریت املاک و مستغلات عمار توسعه یافته است.

درخواست پاسخ به تماس : ایلو پریمو از ناحیه اُپرا

داون تاون دبی Q2 2022
اعمار
60|40 اقساط 2 ساله پس از تحویل و 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

19,514,888 درهم

ایلو پریمو از ناحیه اُپرا

"ایلو پریمو" از ناحیه اُپرا بامدیریت املاک "اعمار" واحدهای مسکونی لوکسی هستند که آپارتمان های 4، 5، 6 و دوبلکس را در مرکز شهر دبی در معرض فروش قرار می دهند.

درخواست پاسخ به تماس : دبی کریک رزیدنس

دبی کریک هاربر Q4 2022
اعمار
از جریان های نقدی عالی با وام مسکن 100٪ بدون بهره برای 10 سال و 0٪ پیش پرداخت لذت ببرید

شروع قیمت از :

3,120,888 درهم

دبی کریک رزیدنس

دبی کریک رزیدنسز مجموعه‌ای از آپارتمانهای چند منظوره ای با چشم اندازهای سرسبز دردبی کریک میباشد که واحدهای 2 و 3 اتاق خوابه عرضه میکند و قیمت آن از 3.038.888 درهم امارات آغاز میشود.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گرند رزیدنس

داون تاون دبی Q4 2022
اعمار
اقامتگاه های منحصر به فرد , شیک و زیبا

شروع قیمت از :

6,087,888 درهم

آپارتمان های گرند رزیدنس

گرند رزیدنس مجموعه ای جدید از آپارتمانهای 2 و 3 خوابه و همچنین پنت هاوسهای 4 خوابه واقع در قلب دبی یعنی مرکز شهر دبی می باشد. از منظره های بی وقفه برج خلیفه و مرکز شهر دبی در طبقه های بالای یک برج نمادین لذت ببرید . این گرند رزیدنس است، جایی که زندگی سطح بالا آغاز می شود!

درخواست پاسخ به تماس : برج خلیفه رزیدنس

داون تاون دبی پروژه های آماده
اعمار
75/25 اقساط 3 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

8,133,888 درهم

برج خلیفه رزیدنس

"رزیدنس" در "برج خلیفه" تحت مدیریت املاک و مستغلات "عمار" یک سرمایه گذاری مسکونی معرفی می شود که سوئیت و واحدهای 1، 2، 3 و 4 خوابه آپارتمانی را همراه با امکاناتی لوکس برای عموم به نمایش می گذارد.

درخواست پاسخ به تماس : برج 2 اکت وان اکت تو

داون تاون دبی Q3 2022
اعمار
...

شروع قیمت از :

1,720,888 درهم

برج 2 اکت وان اکت تو

ساکن یک شاهکار معماری در قلب داون تاون دبی باشید! برج 2 اکت وان اکت تو تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، واحدهای 1، 2 و 3 خوابه را به همراه بهترین امکانات و چشم اندازهای داون تاون عرضه میکند. برنامه پرداختی این طرح تا دو سال پس از تحویل ملک در نظر گرفته شده است.

درخواست پاسخ به تماس : بولیوارد هایتز اگزکتیو رزیدنس

داون تاون دبی پروژه های آماده
اعمار
اولین دفاتر خانگی در مرکز شهر دبی

شروع قیمت از :

3,499,888 درهم

بولیوارد هایتز اگزکتیو رزیدنس

دبی متشکل از دفاتر خانگی چشمگیری میباشد که مناظر حیرت انگیزی از برج خلیفه را ارائه می دهند. انتقال کاملاً مبله و لذت بردن از یک پیشنهاد زمان محدود ، 25/75 - 3 سال برنامه پرداخت با معافیت 100٪ DLD. برای مشاوره 100٪ رایگان این قسمت را کلیک کنید

درخواست پاسخ به تماس : اپرا گرند

داون تاون دبی پروژه های آماده
اعمار
75/25 - برنامه پرداخت، 3 سال پس از تحویل+ 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

4,916,888 درهم

اپرا گرند

اپرا گرند مجموعه‌ای از خانه‌های مرتفع در اپرا دستریکت در داون تاون دبی میباشد که در رده‌های 2، 3 و 4 اتاق خوابه موجود بوده و از قیمت 2.119.888 درهم امارات آغاز میشود.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اکسپوگلف فاز3

اعمار جنوب Q4 2022
اعمار
60/40 - برنامه پرداخت 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

1,438,888 درهم

ویلاهای اکسپوگلف فاز3

...

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای فورته

داون تاون دبی Q1 2022
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 سال پس از تحویل +50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

2,090,888 درهم

آپارتمانهای فورته

ساکن منطقه معروف اپرا در داون تاون دبی باشید! آپارتمانهای فورته تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، واحدهای 2 و 3 خوابه را به همراه بهترین امکانات و چشم اندازهای داون تاون عرضه میکنند. در حال حاضربرنامه پرداختی این طرح تادوسال پس ازتحویل ملک درنظرگرفته شده است!

درخواست پاسخ به تماس : بولیوارد هایتز (BLVD)

داون تاون دبی پروژه های آماده
اعمار
25/75 اقساط 3 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

3,499,888 درهم

بولیوارد هایتز (BLVD)

هایتز بولیوارد تجربه شیوه زندگی شهری زیبا در قلب مرکز شهر دبی، توسعه مسکونی برج های دوقلو در یک تریبون فروشی زیبا.

درخواست پاسخ به تماس : بی ال وی دی کرسنت

داون تاون دبی پروژه های آماده
اعمار
75/25 اقساط 3 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

2,074,888 درهم

بی ال وی دی کرسنت

BLVD هلال آپارتمان لوکس شیک در مرکز شهر دبی مباهات نمایش شهرستان پر جنب و جوش از برج خلیفه، آبنمای دبی و اپرا منطقه هستند.

درخواست پاسخ به تماس : سوئیت گلف

دبی هیلز استیت Q1 2022
اعمار
برنامه پرداخت 30/70 با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

1,112,888 درهم

سوئیت گلف

"گلف سوتس" یک توسعه مسکونی جدیدی است که تحت مدیریت املاک و مستغلات "عمار" واحدهای 1، 2 و 3 خوابه آپارتمانی را در "دبی هیلز" همراه با بهترین امکانات به نمایش می گذارد

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای الی ساب

دبی هیلز استیت Q4 2024
اعمار
شانس شما برای داشتن یک ویلا لوکس، که توسط الی ساب طراحی شده است

شروع قیمت از :

10,000,000 درهم

ویلاهای الی ساب

ویلاهای الی ساب در دبی هیلز استیت خانه‌های بی‌نظیری در دبی هستند که نباید آن‌ها از دست داد. ما مشاوره 100% رایگان ارائه می‌دهیم. با ما همراه باشید..

درخواست پاسخ به تماس : لند پارک 1

دبی کریک هاربر پروژه های آماده
اعمار
برنامه پرداخت 3ساله پس ازتحویل

شروع قیمت از :

1,119,888 درهم

لند پارک 1

آیلند پارک 1 توسعه ای مسکونی در بندر دبی است که با مدیریت املاک و مستغلات "عمار" واحدهای 1، 2 و 3 خوابه آپارتمانی را عرضه می کند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای الی ساب

اربیان رانچز 3 Q3 2025
اعمار
با ویلاهای الی ساب، ظرافت فوق‌العاده و زندگی ایده‌آلی را در منطقه اربیان رانچز 3 از آن خود کنید

شروع قیمت از :

4,653,888 درهم

ویلاهای الی ساب

ویلاهای الی ساب در اربیان رانچز 3 املاکی عالی با طراحی چشم‌نواز هستند. این پروژه برای سرمایه گذاری در دبی بسیار مناسب است. وب‌سایت ما در واتساپ به شما مشاوره 100٪ رایگان ارائه می‌دهد. لطفاً با ما همراه شوید.

درخواست پاسخ به تماس : برج رویال

داون تاون دبی Q4 2022
اعمار
60I40 برنامه پرداخت، 2ساله پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

1,472,888 درهم

برج رویال

برج رویال بامدیریت املاک و مستغلات عمار پروژه مسکونی فوق العاده ایست که واحدهای 1، 2 و 3 خوابه آپارتمانی را در مرکز شهر دبی عرضه می نماید

درخواست پاسخ به تماس : دبی هیلزپارک

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
دارای طیف گسترده ای از امکانات ورزشی و امکانات رفاهی

دبی هیلزپارک

املاک دبی هیلز مجموعه ای زیبا از آپارتمان های 1 ، 2 و 3 خوابه مشرف به دبی هیلزپارک را ارائه می دهد . دبی هیلز پارک با ارائه مجموعه ای از امکانات و فضای سبز در سطح جهانی ، دارای یک موقعیت برتر و معتبر است که می توانید برای رشد توانمندی ها و تحقق رویاهایتان به آن وارد شوید .

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای ژوئن ۲

اربیان رانچز 3 Q4 2024
اعمار
اولین بار ویلاهای دوقلو با باغهای جانبی

شروع قیمت از :

3,373,888 درهم

ویلاهای ژوئن ۲

ژوئن ۲در اربیان رانچز ۳ مجموعه ای متشکل از ویلاهای چشم نواز است که برای خرید ملک در دبی عالی هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : …

اعمار بیچ فرانت
اعمار

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های نارا

والی Q4 2024
اعمار
سبک زندگی رویاهای شما منتظر است

شروع قیمت از :

1,340,000 درهم

تاون هاوس های نارا

اگر به دنبال تاون هاوس های مقرون به صرفه و زیبا در دبی هستید، تاون هاوس های نارا در منطقه ی والی گزینه هایی عالی برای شما می باشند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : هیلز

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 ساله بعد از تحویل با تخفیف 50٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

1,792,888 درهم

هیلز

آپارتمان های مسکونی هیلز واحدهای 1، 2 و 3 خوابه لوکسی هستند که رو به باشگاه معروف گلف امارات می باشند و همراه با امکانات کلاسیکی عرضه می شوند و از جمله توسعه های تحت مدیریت املاک و مستغلات اعمار محسوب می شوند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای لامبورگینی

دبی هیلز استیت Q4 2024
اعمار
ویلاهای فوق لوکس عمارت ماسیون با برند لامبورگینی

شروع قیمت از :

27,600,000 درهم

ویلاهای لامبورگینی

If you are looking to ultra-luxurious mansions and villas for sale in Dubai, Lamborghini Mansions at Dubai Hills Estate are for you. Get more info…{fa}اگر به دنبال ویلاها فوق لاکچری در دبی هستید، ویلاهای لامبورگینی در دبی هیلز استیت بهترین گزینه برای شما خواهند بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کایا 2

اربیان رانچز 3 Q4 2024
اعمار
ویلاهای مستقل برای اولین بار در اربیان رنچز 3

شروع قیمت از :

3,442,888 درهم

ویلاهای کایا 2

فاز 2 ویلاهای کایا در اربیان رنچز گزینه های بینظیری برای کسانی هستند که به دنبال ویلاهای فروشی در دبی می باشند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای کایا

اربیان رانچز 3 Q4 2024
اعمار
ویلاهای مستقل برای اولین بار در عربیان رنچز 3

شروع قیمت از :

3,442,888 درهم

ویلاهای کایا

اگر به دنبال یک خانه خانوادگی عالی در یک منطقه ی سرشار از آرامش در دبی هستید ، ویلاهای کایا در عربیان رنچز همه ی اینها را یکجا به شما می دهند. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای پنج خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

دبی مارینا پروژه های آماده
اعمار
تحویل در دسامبر سال 2020

شروع قیمت از :

14,850,000 درهم

واحدهای پنج خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای چهار خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

دبی مارینا پروژه های آماده
اعمار
تحویل در دسامبر سال 2020

شروع قیمت از :

5,800,000 درهم

واحدهای چهار خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای سه خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

دبی مارینا پروژه های آماده
اعمار
آپارتمان های مسکونی Signature , نماد زندگی طبیعی ساحلی

شروع قیمت از :

4,150,000 درهم

واحدهای سه خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای دو خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

دبی مارینا پروژه های آماده
اعمار
آپارتمان های مسکونی Signature , نماد زندگی طبیعی ساحلی

شروع قیمت از :

2,680,000 درهم

واحدهای دو خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : واحدهای یک خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

دبی مارینا پروژه های آماده
اعمار
تحویل در دسامبر سال 2020

شروع قیمت از :

1,540,000 درهم

واحدهای یک خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت

آدرس رزیدنس جمیرا ، یک مجتمع زیبا ست که شامل آپارتمان هایی با امکانات و سرویس های کامل بوده و در بهترین منطقه دبی ، یعنی دبی مارینا قرار دارد . این مجتمع توسط شرکت " آدرس هتل " اداره می شود .

درخواست پاسخ به تماس : پالاس بیچ رزیدنس 2

اعمار بیچ فرانت Q4 2025
اعمار
برنامه پرداخت 70 | 30 طی 2 سال پس از تکمیل پروژه

شروع قیمت از :

1,700,000 درهم

پالاس بیچ رزیدنس 2

از اقامت در آپارتمان مجلل رو به دریای خود در پالاس بیچ رزیدنس 2 لذت برده ، و افزون بر آن از دسترسی آسان به بناهای دیدنی دبی و امکانات رفاهی جهانی نهایت لذت را نیز ببرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه اینجا را کلیک کنید ...

sold out

درخواست پاسخ به تماس : پالاس بیچ رزیدنس تاور 1

اعمار بیچ فرانت Q4 2025
اعمار
برنامه پرداخت 70 | 30 تکمیل پروژه 2 ساله

شروع قیمت از :

1,700,000 درهم

پالاس بیچ رزیدنس تاور 1

پالاس بیچ رزیدنس تاور 1

درخواست پاسخ به تماس : ساختمان کوو 1

دبی کریک هاربر Q1 2022
اعمار
دارای تخفیفات ویژه برای خریداران نقدی + وام ۱۰ساله بدون بهره + بدون پیش پرداخت

شروع قیمت از :

2,561,888 درهم

ساختمان کوو 1

کوو 1 یک مجتمع ساحلی با منظره هایی از برج سر به فلک کشیده و زیبا ، مرکز شهر دبی و پناهگاه حیات وحش در راس الخور می باشد .

درخواست پاسخ به تماس : برج های هاربر گیت

دبی کریک هاربر Q2 2022
اعمار
از جریان های نقدی عالی با وام مسکن 100٪ بدون بهره برای 10 سال و 0٪ پیش پرداخت لذت ببرید

شروع قیمت از :

1,547,888 درهم

برج های هاربر گیت

این پروژه بهترین اقامتگاه ها را در بندر کریک دبی ارائه می‌دهد! هاربر گیت یک آپارتمان ساحلی ست که در قالب واحدهای 1، 2 و 3 خوابه با چشم‌اندازهای خیره‌کننده از اسکله و برج طراحی و اجرا شده است.

درخواست پاسخ به تماس : 17 آیکون بای

دبی کریک هاربر Q4 2022
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 ساله پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

1,275,888 درهم

17 آیکون بای

17 نماد خلیج با پشتیبانی عمار آپارتمانهایی شیک در کنار بندر نهر دبی به صورت واحدهای تک خواب، 2 خواب و 3 خواب همراه با چشم انداز برج خلیفه و مناظر دیدنی حیات وحش

درخواست پاسخ به تماس : برج 1 بیچ ویستا

اعمار بیچ فرانت پروژه های آماده
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل همراه با تخفیف 2٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

2,931,888 درهم

برج 1 بیچ ویستا

از دسترسی به سواحل وسیع در بزرگترین مارینای آینده خاورمیانه لذت ببرید! برج 1 بیچ ویستا در اعمار بیچ فرانت دبی هاربر را به همراه برنامه پرداختی کامل، برنامه طبقات و اطلاعات کل پروژه ببینید. از بین آپارتمان‌های مجلل بیچ‌فرانت در واحدهای 1 تا 4 خوابه انتخاب کنید.

درخواست پاسخ به تماس : اگزکیوتیو رزیدنسز ۲

دبی هیلز استیت Q2 2022
اعمار
فرصت عالی برای داشتن یک دفترکار و خانه مسکونی

شروع قیمت از :

1,086,888 درهم

اگزکیوتیو رزیدنسز ۲

اگزکیوتیو رزیدنسز ۲ یک پروژه مسکونی و تجاری در منطقه دبی هیلز است که دارای آپارتمان های 1 , 2 و 3 خوابه بزرگ می باشد که توسط شرکت سازنده املاک اعمار طراحی و ساخته شده است .

درخواست پاسخ به تماس : برج گرند بلو از الی ساب

اعمار بیچ فرانت Q2 2023
اعمار
اولین برج برند و منحصر به فرد، با نمای پانوراما از پالم، مارینا و پارک

شروع قیمت از :

1,968,888 درهم

برج گرند بلو از الی ساب

برج اِلی ساب از چاعمار بیچ فرانت بامدیریت املاک و مستغلات چاعمار پروژه مسکونی جذاب و چشم نوازی توصیف می شود که در دبی هاربر واحدهای آپارتمانی 1، 2، 3 و 4 خوابه دلباز و وسیعی را عرضه می کند.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های پارک ریدج

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل همراه با تخفیف 2٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

1,082,888 درهم

آپارتمان های پارک ریدج

در یک مجتمع نفسگیر از املاک دبی هیلز زندگی کنید! آپارتمانهای پارک ریدج تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، واحدهای 1، 2 و 3 خوابه را به همراه بهترین امکانات و چشم اندازهای خیره کننده ارائه میدهد.برنامهپرداختیاینطرحتادوسالپسازتحویلملکدرنظرگرفتهشدهاست!

درخواست پاسخ به تماس : ویدا رزیدنس کریک بیچ

دبی کریک هاربر Q4 2022
اعمار
60/40 - برنامه پرداخت 2 ساله پس از تحویل همراه

شروع قیمت از :

2,163,888 درهم

ویدا رزیدنس کریک بیچ

این پروژه مجموعه ای از آپارتمان های یک ، دو و سه خوابه با فضایی گسترده را ارائه می دهد . ویدا رزیدنس کریک بیچ , شرایطی مناسب با برخورداری از امکانات مدرن را برای داشتن یک زندگی پیشرفته فراهم می کند . نخستین برج مرتفع و مقصد پر طرفدار برای گذاران تعطیلات با ارائه ی یک سبک زندگی بدون استرس و پر از نشاط و حفظ آرامش در محیط خانه است که درست در وسط شهر طراحی و اجرا شده است .

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمانهای پارک پوینت

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت، 3 سال پس از تحویل + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

1,122,888 درهم

آپارتمانهای پارک پوینت

در یک خانه زیبا در دبی هیلز استیت زندگی کنید! آپارتمانهای پارک پوینت تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، دارای واحدهای 1، 2 و 3 خوابه به همراه بهترین امکانات و چشم اندازهای خیره کننده میباشند. برنامهپرداختیاینطرحتا1سالپسازتحویلملکدرنظرگرفتهشدهاست!

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های مپل 3

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
برنامه پرداخت 80/20 با 50٪ تخفیف در هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

4,487,888 درهم

تاون هاوس های مپل 3

مجموعه ای زیبا از خانه های خوشه ای در دبی هیلز استيت با ارائه واحدهای 3 و 4 و 5 خوابه همراه با یک شبکه یکپارچه از راهروهای سرسبز. با یک برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر + 50٪ تخفیف در ثبت سند، تاون هاوس های ماپل 3 همچنین محیطی مناسب برای زندگی خانوادگی ارائه می دهد ، و طیف گسترده ای از امکانات زندگی ، ورزش و اوقات فراغت را برای ساکنان به ارمغان می آورد.

درخواست پاسخ به تماس : بریز کریک بیچ

دبی کریک هاربر Q4 2022
اعمار
60I40 اقساط 2 ساله پس از تحویل و 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

3,058,888 درهم

بریز کریک بیچ

بریز کریک بیچ توسعه ای مسکونی است که با مدیریت املاک و مستغلات "اعمار" واحدهای 1، 2، 3 و 4 خوابه آپارتمانی را که در بندر "دبی کریک" بنا شده اند، عرضه می نماید.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : اسپرینگ تاون هاوسز

اربیان رانچز 3 Q4 2022
اعمار
70/30 - برنامه پرداخت، 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

1,234,888 درهم

اسپرینگ تاون هاوسز

پروژه اسپرینگ تاون هاوسز در اربیان رنچز III، یک پروژه جدید است که با قابلیت های بالایی ، توسط شرکت سازنده ی اعمار در اربیان رنچز IIIطراحی و اجرا شده است . اسپرینگ تاون هاوسز ، پروژه ای رو به آینده و پیشرفت است و با محیط طبیعی الهام بخش همراه با لمس ویژگی های خانه های عربی ، مکانی دلپذیر و جذاب را برای ساکنین مهیا می سازد . اسپرینگ تاون هاوسز ، همچنین با دارا بودن باغ وحش و مناظر زیبا و سرسبز ، یک ملک خارق العاده است که آپارتمان های بزرگ 3 خوابه و 4 خوابه را ارائه می دهد .

sold out

درخواست پاسخ به تماس : گلف پلاس ویلاز

دبی هیلز استیت Q2 2022
اعمار
اقساط 2 ساله پست از تحویل

شروع قیمت از :

10,559,888 درهم

گلف پلاس ویلاز

از بین ویلاهای زیبا، مدرن و دارای سبک معاصر موجود در دبی هیلز استیت دست به انتخاب بزنید! گلف پلاس ویلاز تحت مدیریت شرکت اعمار دارای واحدهای 4، 5 و 6 خوابه به همراه بهترین امکانات رفاهی و چشم‌اندازها است، اکنون این ویلاها با برنامه پرداختی 2 سال پس از تحویل عرضه می‌شوند!

درخواست پاسخ به تماس : برج آیل بیچ

اعمار بیچ فرانت Q2 2023
اعمار
مشرف به پالم و دریا + دسترسی مستقیم به ساحل خصوصی

شروع قیمت از :

1,924,888 درهم

برج آیل بیچ

برج آیل آیل بیچ متشکل از آپارتمانهای 1 ، 2 ، 3 و 4 خوابه می باشد که در آن می توانید معنای واقعی لاکچری را کشف کنید . این برج باور نکردنی در منحصر به فرد ترین جزیره دبی یعنی اعمار بیچ فرانت واقع شده است، جایی که تجسم بینظیر زندگی ساحلی می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اکسپوگلف فاز4

اعمار جنوب Q2 2022
اعمار
خانه هایی مدرن، در دل طبیعت

شروع قیمت از :

1,791,888 درهم

ویلاهای اکسپوگلف فاز4

...

درخواست پاسخ به تماس : برج کریک رایز2

دبی کریک هاربر Q1 2022
اعمار
از جریان های نقدی عالی با وام مسکن 100٪ بدون بهره برای 10 سال و 0٪ پیش پرداخت لذت ببرید

شروع قیمت از :

1,392,888 درهم

برج کریک رایز2

برج کریک رایز ۲ یک ساختمان مسکونی ایده‌آل است که توسط شرکت سازنده اعمار پراپرتیز طراحی و اجرا شده است. این مجموعه آپارتمانی دارای واحد‌های 1، 2 و 3 خوابه می‌باشد و در منطقه دبی کریک بیچ قرار دارد.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های سیردهانا

مینا راشد Q3 2022
اعمار
...

شروع قیمت از :

3,051,888 درهم

آپارتمان های سیردهانا

سیردهانا که توسط شرکت املاک اعمار ساخته شده ، پروژه ای مسکونی و زیبای ساحلی است که شامل آپارتمان های بزرگ 1 خوابه ، 2 خوابه ، 3 خوابه و 4 خوابه با منظره شگفت انگیز در منطقه در مینا راشد می باشد .

sold out

درخواست پاسخ به تماس : کولکتیو

دبی هیلز استیت Q2 2022
اعمار
50/50 - 3 سال برنامه پرداخت پس از تحویل

شروع قیمت از :

1,058,888 درهم

کولکتیو

صاحب منزلی امروزی در محله ای درجه یک در دبی شوید! کولکتیو در املاک دبی هیلز آپارتمان هایی بصورت 1 و 2 خوابه واقع در منطقه گلف را عرضه می نماید. اطلاعات کامل پروژه، برشورها، روش پرداخت و نقشه ساختمان را در اینجا مشاهده نمایید.

درخواست پاسخ به تماس : سانرایز بی

اعمار بیچ فرانت پروژه های آماده
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

2,584,888 درهم

سانرایز بی

از تجمل و زندگی ساحلی در خانه رویایی آینده خود لذت ببرید! سانرایز بی در اعمار بیچ فرانت (برج 1) آپارتمان‌های 1، 2،3 و 4 خوابه ارائه می‌دهد. در اینجا بروشورهای قابل دانلود، برنامه پرداخت، برنامه طبقات و اطلاعات کامل پروژه را مشاهده کنید.

درخواست پاسخ به تماس : برج 1 اکت وان اکت تو

داون تاون دبی Q3 2022
اعمار

شروع قیمت از :

1,621,888 درهم

برج 1 اکت وان اکت تو

ساکن یک شاهکار معماری در داون تاون دبی باشید! برج 1 اکت وان اکت تو تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، واحدهای 2 و 3 خوابه‌ای را با بهترین امکانات و چشم اندازهایی از داون تاون عرضه می‌کند، برنامه پرداختی این طرح تا دو سال پس از تحویل ملک در نظر گرفته شده است!

درخواست پاسخ به تماس : اربانا 2 تاون هومز

اعمار جنوب پروژه های آماده
اعمار
برنامه پرداخت 75/25 پس از تحویل به مدت 3 سال با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

1,127,888 درهم

اربانا 2 تاون هومز

مفهوم جدید تاون هاوس های زیبا و استاندارد در جنوب دبی واقع در نزدیکی یک زمین گلف قهرمانی 18 حفره. با انتخاب این خانه های 2 خوابه و 3 خوابه اربانا 2 تاون هومز از طرح پرداخت آسان و انعطاف پذیر با اقساط 3 ساله پس از تحویل و 50٪ تخفیف ثبت سند برخوردار شوید. طراحی شده با بهترین استانداردهای کیفیت برای ارائه بهترین محیط در هر فضای زندگی. این اقامتگاه مجلل بهترین مکان و مناسب برای خانواده است

درخواست پاسخ به تماس : ماپل

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
25/75 + برنامه پرداخت 3 ساله پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

4,240,888 درهم

ماپل

ماپل در دبی هیلز , یک مجتمع منحصر به فرد شامل تاون هاوس است که در امتداد شبکه ای منظم و یکپارچه قرار دارند و دارای راهروهای سرسبز و زیبا می باشند که در یک محله معتبر و مهم در دبی ، طراحی و ساخته شده اند .

sold out

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های سان

اربیان رانچز 3 Q1 2023
اعمار
70/30 - برنامه پرداخت 2 ساله پس از تحویل + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

1,458,888 درهم

تاون هاوس های سان

به تازگی تاون هاوس های 3 و 4 خوابه همراه با طرح پرداخت راحت افتتاح شده اند. پرداخت 5٪ به عنوان مبلغ رزرو، 55 درصد قبل از واگذاری، و 40% پس از تحویل به مدت 3 سال دارای اقساط آسان. تماس مستقیم با شرکت سازنده، مشاهده نقشه ها، دانلود جزییات. چت زنده (لایو چت) با سازنده. امکانات: زمین گلف 18 حفره ای، فروشگاه های خرده فروشی، مدرسه

درخواست پاسخ به تماس : جوی تاون هاوسز

اربیان رانچز 3 Q2 2023
اعمار
برنامه پرداخت 60/40 + تسویه 2 ساله پس از تحویل

شروع قیمت از :

2,275,888 درهم

جوی تاون هاوسز

...

درخواست پاسخ به تماس : پَلِس رزیدنس

دبی کریک هاربر Q1 2024
اعمار
60|ارائه برنامه پرداخت آسان و انعطاف پذیر 5 ساله

شروع قیمت از :

2,963,888 درهم

پَلِس رزیدنس

"پَلِس رزیدنس" توسعه مسکونی تازه تأسیسی است که تحت مدیریت املاک "عمار" در "دبی کریک هاربر" و درست روبروی "پَلِس هتل" آپارتمان های 1، 2، 3 و 4 خوابه ای را عرضه می کند

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان‌های کریک رایز

دبی کریک هاربر Q2 2022
اعمار
تخفیف ویژه برای خریداران نقدی + وام ۱۰ ساله بدون بهره + بدون پیش پرداخت

شروع قیمت از :

1,396,888 درهم

آپارتمان‌های کریک رایز

آپارتمان لوکس ساحلی در بندر کریک دبی سرمایه گذاری کنید! دارای آپارتمان های 1، 2 و 3 خوابه ممتاز با مناظر خیره کننده از آسمان دبی و برج با مناظر خیره کننده و یک مرکز سوارکاری کاملاً مجهز که برای علاقه مندان به این ورزش عالی است.

درخواست پاسخ به تماس : برج 52/ 42

دبی مارینا پروژه های آماده
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت، 3 سال پس از تحویل + 2٪تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

1,964,888 درهم

برج 52/ 42

برج 52/ 42 دبی مارینا توسط اعمار پراپرتیز یک برج لوکس گران قیمت با چشم اندازهای ساحلی زیبا، ارائه دهنده مسکنی وسیع با قیمت مقرون به صرفه می‌باشد.

درخواست پاسخ به تماس : سیرف در کریک بیچ

دبی کریک هاربر Q2 2023
اعمار
در نزدیکی کریک بیچ + پرداخت تا 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

2,460,888 درهم

سیرف در کریک بیچ

سیرف - در منطقه ی کریک بیچ در میان زیبایی نفس گیر طبیعت و ساحل چشم نواز دبی کریک هاربر واقع شده است . سیرف با دسترسی 24/7 به ساحل و مناظر بسیار دیدنی و همچنین داشتن امکانات و تجهیزات عالی و بسیار شایسته ، مطمئنا از خاص ترین و متمایز ترین ها در دبی می باشد . این پروژه , آپارتمان های 1 تا 3 خوابه ی باور نکردنی را در اختیار سرمایه گذاران و ساکنین قرار می دهد ، که توسط بهترین معماران و سازندگان ساخته شده اند .

sold out

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه های seashore

مینا راشد Q3 2022
اعمار
هزینه رزرو فقط با پرداخت 5٪ همراه با تخفیف 50٪ هزینه ثبت سند

اقامتگاه های seashore

مجموعه ی Seashore یک پروژه مسکونی جدید در منطقه مینا راشد است . این مجموعه ، فضاهای وسیع ، امکانات پیشرفته ، مراکز خرده فروشی و خیابان های عریض و فضاهای باز و هوای مطبوع را به ساکنین خود ارائه می دهد . مجموعه یSeashore قطعا زندگی شما را بهتر خواهد کرد . اقامتگاه های Seashore با طرح پرداخت آسان ، قطعا از اهمیت زیادی برخوردارند .

درخواست پاسخ به تماس : ساختمان شماره 2 “سانسِت کریک بیچ”

دبی کریک هاربر Q2 2022
اعمار
60|40 اقساط 2 ساله پس از تحویل و 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

2,341,888 درهم

ساختمان شماره 2 “سانسِت کریک بیچ”

ساختمان شماره 2 "سانست کریک بیچ" با مدیریت املاک و مستغلات "عمار" توسعه ای مسکونی است که واحدهای 1، 2، 3 و 4 خوابه آپارتمانی را در بندر "کریک" دبی عرضه می نماید

sold out

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گلف ویوز

اعمار جنوب پروژه های آماده
اعمار
75/25 - برنامه پرداخت 3 سال پس از تحویل +50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند ثبت سند

شروع قیمت از :

1,100,888 درهم

آپارتمان های گلف ویوز

گلف ویوز توسط اعمار آپارتمانهایی مجلل در اعمار ثاوتهستند که در رده های 1 تا 3 اتاق خوابه و مشرف به زمین گلف عرضه میشوند.

sold out

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای اکسپو گلف 5

اعمار جنوب Q3 2022
اعمار
برنامه پرداخت 60/40 + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

1,170,888 درهم

ویلاهای اکسپو گلف 5

ویلاهای اکسپو گلف 5 , یک مجتمع مسکونی است که توسط شرکت سازنده ی املاک اعمار ، در یک منطقه ی مشهور و خاص یعنی اعمار جنوب , طراحی و اجرا شده و ویلاهای بسیار بزرگ و کاملی را ارائه می دهد . ویلاهای اکسپو گلف 5 ، بخش بزرگی از این منطقه هستند که شامل واحدهایی با 3 یا 4 اتاق خواب بوده که از زیباترین وسایل و تجهیزات زندگی ، برخوردارند و با بهترین امکانات موجود , تجهیز شده اند .

درخواست پاسخ به تماس : کولکتیو 0/2

دبی هیلز استیت Q1 2022
اعمار
60/40 – 2 سال برنامه پرداخت پس از تحویل با 50 درصد تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

1,130,888 درهم

کولکتیو 0/2

"کلاکتیو 2.0 در دبی هیلز استیت واقع شده که یک ساختمان مسکونی ست که متشکل از آپارتمانهای مجلل 1خوابه و 2خوابه میباشد و توسط اعمار پراپرتیز طراحی و اجرا شده است.

درخواست پاسخ به تماس : سانسِت درکریک بیچ

دبی کریک هاربر Q2 2022
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

2,316,888 درهم

سانسِت درکریک بیچ

"سانست کریک بیچ" با مدیریت املاک و مستغلات "عمار" توسعه ای مسکونی است که واحدهای 1، 2، 3 و 4 خوابه آپارتمانی را در بندر "کریک" دبی عرضه می نماید

درخواست پاسخ به تماس : کریک اِج

دبی کریک هاربر Q4 2022
اعمار
برنامه پرداخت 40/60

شروع قیمت از :

1,113,888 درهم

کریک اِج

اتاق های "برج کریک اِج " بامدیریت "اعمار" آپارتمان و توسعه ساحلی منحصربه فردی در "دبی کریک هاربر" توصیف می شود که اتاق های وسیع و دلبازی را با مناظری خیره کننده و دیدنی از خط هوایی دبی و برج به نمایش می گذارد. همچنین محله ای فوق العاده را که می توان در آن از چشم اندازهای چشم نواز و دیدنی همراه با مرکز اسب سواری کاملاً مجهز ایده آل برای دوستداران ورزش لذت بُرد، عرضه می کند.

درخواست پاسخ به تماس : پارک هیتس1

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل همراه با تخفیف 2٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

2,181,888 درهم

پارک هیتس1

ارتفاعات پارک من توسط املاک اعمار یک برج آپارتمان حق بیمه در جامعه دبی هیلز املاک ارائه می دهد که 1 خوابه، 2 خوابه و 3 خوابه واحد است.

درخواست پاسخ به تماس : برج 2 بیچ ویستا

اعمار بیچ فرانت پروژه های آماده
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل همراه با تخفیف 2٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

2,993,888 درهم

برج 2 بیچ ویستا

بعد از فروش سریع برج 1، شرکت املاک اعمار واحدهای برج 2 بیچ ویستا در اعمار بیچ فرانت را برای فروش عرضه می‌کند. از داشتن دسترسی وسیع به ساحل و چشم‌اندازهای پالم و برج العرب لذت ببرید، این آپارتمان‌ها در واحدهای 1، 2 و 3 خوابه عرضه می‌شوند. در اینجا می‌توانید برنامه پرداخت و اطلاعات کامل پروژه و برنامه‌های پایه را مشاهده کنید.

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس های روبا

اربیان رانچز 3 Q1 2023
اعمار
60/40 - برنامه پرداخت 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

1,794,888 درهم

تاون هاوس های روبا

روبا یک مجتمع زیبا از خانه های 3 و 4 خوابه واقع در محبوب ترین مکان دبی ، اربیان رنچز 3 می باشد. این مجموعه همچنین امکانات فوق العاده ای را ارائه می دهد.

درخواست پاسخ به تماس : سامر- کریک بیچ

دبی کریک هاربر Q1 2023
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

2,364,888 درهم

سامر- کریک بیچ

"سامر" در "کریک بیچ" منطقه ای توصیف می شود که املاک "اعمار" به روش هوشمندانه و ماهرانه ای آن را در "دبی کریک هاربر" دیزاین کرده است.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای گلف لینکس

اعمار جنوب پروژه های آماده
اعمار
25/75 - طرح پرداخت، 3 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

3,609,888 درهم

ویلاهای گلف لینکس

ساکن یک مجتمع آرام و الهام گرفته از طبیعت، از اعمار ثاوت باشید! ویلاهای گلف لینکس تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، واحدهایی 3 خوابه با بهترین امکانات و چشم اندازها عرضه میکند. برنامه پرداختی این طرح از یک تا پنج سال پس از تحویل ملک در نظر گرفته شده است!

درخواست پاسخ به تماس : تاون هاوس والی

والی Q4 2023
اعمار
30/70 - اقساط 2 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

1,168,888 درهم

تاون هاوس والی

تاون هاوس والی یک پروژه ی مسکونی شیک و فوق العاده و دارای زیرساخت عالی می باشد که توسط شرکت سازنده ی مشهور اعمار طراحی و اجرا شده است . این پروژه از خانه هایی با 3 اتاق خواب با طراحی بسیار شیک ، تشکیل شده است که در منطقه ای کلاسیک و زیبا قرار دارد .

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای گلف پلاس 2

دبی هیلز استیت Q4 2023
اعمار
ویلاهایی لوکس و مجلل مشرف به زمین های گلف

شروع قیمت از :

20,054,888 درهم

ویلاهای گلف پلاس 2

ویلاهای گلف پلاس 2 توسط ساخت و ساز اعمار، فاز دوم که بدون نقص ساختار یافته و با امکانات شیک در دبی هیلز استیت طراحی شده است

درخواست پاسخ به تماس : اربانا 3

اعمار جنوب پروژه های آماده
اعمار
برنامه پرداخت 75/25 پس از تحویل به مدت 3 سال با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

1,201,888 درهم

اربانا 3

اکنون به خانه های مدرن در اعمار ثاوت نقل مکان کنید ، اربانا 3 خانه های شیک 2 خوابه و 3 خوابه در مجتمع گلف معروف که دسترسی به آن بسیار آسان است ، ارائه می دهد. اربانا 3 یک طرح پرداخت آسان و بسیار جذاب را با اقساط 3 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه ثبت سند عرضه می کند. با ترکیب بهینه خلاقیت و جو مجتمع ، اربانا 3 مطمئناً متناسب با هر سبک زندگی است

درخواست پاسخ به تماس : اقامتگاه های ویدا دبی مارینا

دبی مارینا Q1 2022
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل همراه با تخفیف 2٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

4,018,888 درهم

اقامتگاه های ویدا دبی مارینا

ویدا خوابگاه دبی مارینا ارائه می دهد 1/4 آپارتمان اسکله اتاق خواب، مشرف به یک جامعه قایق بادبانی لوکس نزدیک به دبی مارینا مال.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های “مولبری”

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
25/75 - برنامه پرداخت3 ساله بعدازتحویل همراه با 100٪ تخفیف هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

2,788,888 درهم

آپارتمان های “مولبری”

آپارتمان های "مولبری" یک پروژه مسکونی است که در " املاک دبی هیلز" قرار دارد و از واحدهای 1 ، 2 و 3 خوابه آپارتمانی تحت مدیریت املاک صاحب نام " اعمار" تشکیل شده است .

درخواست پاسخ به تماس : بریز کریک بیچ- ساختمان 3

دبی کریک هاربر Q4 2022
اعمار
60/40 - برنامه پرداخت 2 سال پس از تحویل

شروع قیمت از :

درهم

بریز کریک بیچ- ساختمان 3

"بریز کریک بیچ- ساختمان 3" از جمله توسعه های مسکونی تحت مدیریت املاک و مستغلات "عمار" می باشد که واحدهای 1، 2، 3 و 4 خوابه ای آپارتمانی را در بندر "دبی کریک" عرضه می کند.

درخواست پاسخ به تماس : مارینا ویستا

اعمار بیچ فرانت Q2 2023
اعمار
40/60 با اقساط 2 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

2,603,888 درهم

مارینا ویستا

"مارینا ویستا" توسعه مسکونی ساحلی توصیف می شود که از نشان تجاری برخوردار می باشد و تحت مدیریت املاک "اعمار" به گونه ای طراحی و ساخته شده که ساکنین بتوانند ضمن داشتن زندگی راحت و آسوده در آن از دیدن چشم انداز دریایی خیره کننده بطور شبانه روز لذت ببرند. این توسعه با عرضه واحدهای آپارتمانی 1، 2، 3 و 4 خوابه به عنوان پناهگاهی در "دبی هاربر" محسوب می شود.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های گرین اسکوئر

دبی هیلز استیت Q2 2022
اعمار

شروع قیمت از :

1,101,888 درهم

آپارتمان های گرین اسکوئر

گرین اسکوئر مجموعه ای زیبا از آپارتمان های هنری است که در یکی از مناطق موردعلاقه شهر دبی ، دبی هیلز استیت واقع شده است. Green Squareقرار است چیزی بیش از خانه ی شما باشد، جایی که در آن می توانید بهترین تعادل را بین زندگی خانوادگی و کار در ایده آل ترین محیط خانوادگی دبی بیابید. آپارتمانهای 1 ، 2 و 3 خوابه در Green Square به گونه ای طراحی شده اند تا بهترین زندگی خانوادگی و کاری را تجربه کنید.

درخواست پاسخ به تماس : سانرایز بی 2

اعمار بیچ فرانت پروژه های آماده
اعمار
50/50 - برنامه پرداخت 3 سال بعد از تحویل همراه با تخفیف 2٪ هزینه ثبت سند

شروع قیمت از :

2,661,888 درهم

سانرایز بی 2

برج شماره 2 "سان رایز بی" یک پروژه مناسب محیط زیست و پایداری است که بامدیریت املاک و مستغلات اعمار در اعماربیچ فرانت، آپارتمان های 1,2 و 3 خوابه ای را با یکسری برنامه های ساخت ساده عرضه می نماید..

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های آکاسیا

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
25/75 - 3 سال برنامه پرداخت تحویل پس از ارسال

شروع قیمت از :

1,531,888 درهم

آپارتمان های آکاسیا

آکاسیا اپارتمنتس ساخت اعمار پراپرتیز خانه‌های مرتفع باشکوهی در دبی استیت هیلز هستند که آپارتمان‌هایی با 1، 2 و 3 اتاق خواب ارائه می‌دهند، قیمت این خانه‌ها از 1.324.88 درهم امارات آغاز می‌شود.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کریک گیت

دبی کریک هاربر Q2 2022
اعمار
تخفیف ویژه برای خریداران نقدی + وام ۱۰ ساله بدون بهره + بدون پیش پرداخت

شروع قیمت از :

2,226,888 درهم

آپارتمان های کریک گیت

آپارتمان های شگفت انگیز در بندر کریک دبی واقع در نزدیکی برج، بلندترین ساختمان بعدی جهان! کریک گیت یک آپارتمان لوکس 30 طبقه است که از 1، 2 و 3 واحد خواب مجلل با دسترسی بالکن و امکانات تفریحی و تفریحی جذاب تشکیل شده است.

درخواست پاسخ به تماس : الی ساب رزیدنس II

اعمار بیچ فرانت Q4 2022
اعمار
برجی منحصر به فرد + نمای پانورامیک از پالم + مناظر مارینا و پارک

شروع قیمت از :

2,020,888 درهم

الی ساب رزیدنس II

جزء اولین برج های برجسته با برندهای خاص، با زاویه 360 درجه پانوراما از نخل ، مارینا و پارک، بدون مانع مستقیم. الی ساب رزیدنس II مجموعه ای از اقامتگاه های لوکس با ظرافت ویژه الی ساب است که به شما بهترین نوع زندگی به سبک ساحلی را می بخشد. 100٪ تضمین بازگشت سرمایه...

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سیدرا 3

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
برنامه پرداخت 20/80 با 50٪ انصراف از هزینه ثبت ملک

شروع قیمت از :

5,036,888 درهم

ویلاهای سیدرا 3

ویلا های زیبا در سيدرا 3 با 20٪ رزرو کنید و باقی در هنگام واگذاری پرداخت کنید همراه با 50٪ معافیت از هزینه ثبت ملک. این اقامتگاه های زیبا توسط املاک ومستغلات اعمار متشکل از واحد های 3 خوابه ، 4 خوابه و 5 خوابه در دبی هيلز استيت ودر فصل چهارم 2020 آماده خواهد شد

درخواست پاسخ به تماس : اصیل ویلاز

اربیان رنچز پروژه های آماده
اعمار
25/75 - دارای طرح پرداخت، 3 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

8,574,888 درهم

اصیل ویلاز

تنها با 10% هزینه رزرو، واقساط 3 ساله پس از تحویل، آماده انتقال به ویلا های اصیل شوید. این ویلا های زیبا عبارت از یک پروژه مسکونی درجه یک است که متشکل از ویلاهای 4 ، 5 ، 6 و 7 خوابه توسط شرکت سازنده اعمار در اربیان رانچز است.

درخواست پاسخ به تماس : دبی هیلز ویو پلات

دبی هیلز استیت
اعمار
در یکی از محبوب ترین مناطق شهر + زمین گلف قهرمانی 18 حفره ای

شروع قیمت از :

21,746,888 درهم

دبی هیلز ویو پلات

دبی هیلز ویو پلات توسط اعمار در قلب املاک دبی هیلز ، پیاده سازی شده است که مشرف به محمد بن راشد سیتی (MBR سیتی) ، و دارای یک زمین قهرمانی گلف 18 حفره ای می باشد .

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های هاربر ویوز

دبی کریک هاربر Q1 2022
اعمار
از جریان های نقدی عالی با وام مسکن 100٪ بدون بهره برای 10 سال و 0٪ پیش پرداخت لذت ببرید

شروع قیمت از :

3,412,888 درهم

آپارتمان های هاربر ویوز

آپارتمان های هاربر ویوز تحت مدیریت املاک و مستغلات عمار یک منطقه مسکونی واقع در دبی کریک هاربر (بندر نهر دبی) می باشد که واحدهای آپارتمانی 1، 2 و 3 خوابه ای را همراه با امکانات کلاسیک عرضه می نماید.

درخواست پاسخ به تماس : بای شور در کریک بیچ

دبی کریک هاربر Q1 2023
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 ساله پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

2,302,888 درهم

بای شور در کریک بیچ

Bayshore در کریک بیچ یک ساختمان مسکونی با آپارتمان 1 ، 2 و 3 خوابه است که در میان آب های دبی کریک ساخته شده است که تنها چند دقیقه از کریک مارینا و دبی کریک فاصله دارد و برای ساکنان سبک زندگی لوکس و راحت فراهم می کند.

درخواست پاسخ به تماس : آکاسیا در ارتفاعات پارک

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
75/25 اقساط 3 ساله پس از تحویل با 50٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

1,531,888 درهم

آکاسیا در ارتفاعات پارک

اقاقیا در پارک Heights یک مجتمع آپارتمانی خیره کننده واقع در منطقه دبی هیلز املاک، ارائه آپارتمان 1، 2 و 3 خوابه است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های کریک ساید 18

دبی کریک هاربر Q1 2022
اعمار
تخفیف ویژه برای خریداران نقدی + وام ۱۰ ساله بدون بهره + بدون پیش پرداخت

شروع قیمت از :

1,628,888 درهم

آپارتمان های کریک ساید 18

ساکن خانه‌ای مجلل و هماهنگ با طبیعت در دبی کریک هاربر باشید! آپارتمان های کریک ساید 18 تحت مدیریت شرکت املاک اعمار، واحدهای 3 خوابه به همراه بهترین امکانات و چشم اندازها عرضه میکند. برنامه پرداختی این طرح تا یک سال پس از تحویل ملک در نظر گرفته شده است!

درخواست پاسخ به تماس : گرند

دبی کریک هاربر Q2 2022
اعمار
60I40 پرداخت تا 2 سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

1,481,888 درهم

گرند

صاحب آپارتمانی ساحلی شوید و از زندگی آبی لذت ببرید! گرند در بندر کریک دبی آپارتمان هایی بصورت واحدهای 1، 2، 3 و 4 خوابه، پنت هاوس و منازل شهری مجهز به پدیوم عرضه می نماید. اطلاعات کامل پروژه، بروشور، روش پرداخت و نقشه ساختمان را از در اینجا مشاهده نمایید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای پنج خوابه در Golf Place II

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
3 years Post-Handover Payment Plan

شروع قیمت از :

9,597,888 درهم

ویلاهای پنج خوابه در Golf Place II

ویلاهای گلف Golf Place 2 توسط اعمار پروپرتی ،مرحله دوم که ساخت و ساز کاملاً بی نقص و طراحی مسکونی با امکانات رفاهی در ملک دبی هیلز است

درخواست پاسخ به تماس : پارک ساید

اعمار جنوب Q1 2022
اعمار
برنامه پرداخت 60/40 + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

1,307,888 درهم

پارک ساید

ویلاهای پارک ساید ویلاهای 3 و 4 خوابه ای هستند که توسط شرکت معروف اعمار در منطقه ی زیبای اعمار جنوبی ساخته شده اند

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سه خوابه گلف لینک

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
25/75 - برنامه پرداخت 3 ساله پس از تحویل + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

2,471,888 درهم

ویلاهای سه خوابه گلف لینک

ویلاهای « گلف لینکس» با عرضه واحد‌های ۳ و ۴ خوابه ویلایی درجه یک تحت مدیریت نهاد صاحب نام توسعه املاک « اعمار» در محله پر تب و تاب تازه تأسیس یافته « اعمار ثاوت» زندگی واقعاً مدنی را به تصویر می کشد.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای چهار خوابه کلاب برای فروش

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
...

شروع قیمت از :

4,893,888 درهم

ویلاهای چهار خوابه کلاب برای فروش

"کلاب ویلاز" تحت مدیریت املاک و مستغلات "إعمار" یک توسعه مسکونی باشکوه است که از ویلاهای 4 خوابه تشکیل شده و در شلوغترین مکان تجاری شهر یعنی "دبی هیلز استیت" واقع شده است.

درخواست پاسخ به تماس : آپارتمان های دو خوابه برای فروش در Executive Residences

دبی هیلز استیت پروژه های آماده
اعمار
رزیدنسز اجرایی پارک ریج با یک مجوز تجاری اختیاری و 0 درصدمالیات بر ارزش افزوده!

شروع قیمت از :

1,483,888 درهم

آپارتمان های دو خوابه برای فروش در Executive Residences

واحدهای آپارتمانی دو خوابه در Executive Residences از جمله محبوب ترین پروژه های اعمار می باشند. این آپارتمان های زیبا دارای حداقل اندازه 995 فوت مربع هستند . بزرگترین واحدها به 1285 فوت مربع نیز می رسند.

درخواست پاسخ به تماس : اکسپو گلف ویلاز

اعمار جنوب پروژه های آماده
اعمار
برنامه پرداخت 60/40 + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

999,888 درهم

اکسپو گلف ویلاز

"نمایشگاه گلف ویلاز" یک توسعه مسکونی جدید از املاک و مستغلات "عمار" محسوب می شود که ضمن عرضه ویلاهای 3 و 4 خوابه از یک لوکیشن استثنایی برخوردار می باشد.

درخواست پاسخ به تماس : میرا اوسیس 2

مجتمع مسکونی ریم پروژه های آماده
اعمار
80/20 - 2 سال برنامه پرداخت پس از تحویل

شروع قیمت از :

1,691,888 درهم

میرا اوسیس 2

میرا اوسیس 2 یک پروژه مسکونی زیبا توسط اعمار می باشد که در منطقه ریم واقع شده است که تاون هاوس های خوشه ای و خانه های تراس دار با طراحی زیبا و امکانات لوکس را در برگرفته است.

درخواست پاسخ به تماس : ویلا های آزیلا

اربیان رنچز 2 پروژه های آماده
اعمار
25/75 – اقساط 3 ساله پس از تحویل +2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

3,482,888 درهم

ویلا های آزیلا

Azalea Villas مجموعه ای از خانه های سبک عربی است که در خانه های عربی به کار رفته است که دارای خانه های 3، 4 و 5 خوابه هستند که تنها از 3،476،888 AED تشکیل شده اند.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای سامارا در اربیان رَنچز

اربیان رنچز 2 پروژه های آماده
اعمار
25/75 - برنامه پرداخت 3 ساله پس از تحویل + 2٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

4,668,888 درهم

ویلاهای سامارا در اربیان رَنچز

سامارا ویلاز یک رده از ویلاهای الهام گرفته از معماری سواحل اسپانیا در اربیان رنچز در نیودبی میباشد که واحدهای 5 اتاق خوابه دارد و قیمت آن از 4.675.000 درهم امارات شروع میشود.

درخواست پاسخ به تماس : ویدا رزیدنس در داون تاون دبی

داون تاون دبی پروژه های آماده
اعمار
75/25 - برنامه پرداخت، 3سال پس از تحویل + 50٪ تخفیف در هزینه های ثبت سند

شروع قیمت از :

4,076,888 درهم

ویدا رزیدنس در داون تاون دبی

ویدا رزیدنس در داون تاون دبی یک برج مسکونی تحت مدیریت املاک و مستغلات عمار می باشد که واحدهای آپارتمانی 1،2 و 3 خوابه ای را در مرکز شهر دبی که روبروی برج خلیفه مستقر شده اند را به نمایش می گذارد.

درخواست پاسخ به تماس : واحه میرا3

مجتمع مسکونی ریم پروژه های آماده
اعمار
80/20 - 2 سال برنامه پرداخت پس از تحویل

شروع قیمت از :

1,874,888 درهم

واحه میرا3

واحه میرا واقع در ریم یک محله مسکونی است که تحت مدیریت املاک و مستغلات عمار توسعه یافته است. این مکان منازل شهری 3 و 4 خوابه ای همراه با تراس را با بهترین امکانات عرضه می نماید.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای راشا

اربیان رنچز 2 پروژه های آماده
اعمار
25/75 – اقساط 3 ساله پس از تحویل با 2٪ تخفیف ثبت سند

شروع قیمت از :

7,531,888 درهم

ویلاهای راشا

راشا یک محله مسکونی واقع در رَنچ های عربی است که از جمله توسعه های مسکونی املاک و مستغلات عمار می باشد. این مکان مشتمل بر ویلاهای 4، 5 و 6 خوابه است که همراه با امکانات درجه یک و پیشرفته عرضه می گردد.

درخواست پاسخ به تماس : ویلاهای پالما

اربیان ر