نحوه تجدید و تمدید ویزای گردشگری در دبی
Category Immigration blog posts
Last Update 2024-05-26
Reading Time 5 Minutes
883 Visit

How to Renew or Extend a Tourist Visa in Dubai? Complete Guide for 2024

4.9/5 - (10 votes)

Dubai is one of the most popular tourist destinations in the world. People from different parts of the world travel to Dubai for a variety of reasons. There are many different types of tourist visas for people who wish to come to Dubai. You probably know that tourist visas are required for those not eligible to travel to the UAE without a visa. This visa is usually obtained by hotels and airline agencies.

Recently, new conditions have been added to the process of obtaining a tourist visa in the UAE, where people can renew their tourist visas twice without leaving the country. If you plan to travel to Dubai and are likely to travel longer than your tourist visa time limit, here we will explore how to renew or extend your tourist visa in Dubai.

How To Renew Or Extend A Tourist Visa In Dubai? Complete Guide For 2022

What is the Dubai Tourist Visa?

As you know, there are different visas to stay in Dubai, and one would be a Dubai work visa and permit. You could also go for another advantageous option which is a Dubai freelance visa. Each of which has different specific conditions and durations. Dubai tourist visas are granted to those who cannot enter the United Arab Emirates without a visa. This visa is granted with a time limit of 30 or 90 days, depending on your application. This visa is for those who want to visit Dubai on their holidays or visit friends and family in the UAE. With this visa, you can travel to the UAE at the specified time. It should be noted that UAE embassies do not issue visas. And this visa is issued by a tour agent, airline or hotel in Dubai. If you have applied for a visa via an airline, you must book your flight ticket there as well. If you have applied for your visa through a hotel, you must also book your accommodation at the same hotel. And finally, if you can’t get your visa with either of the options above, you can apply through travel tour agencies, but be sure to research them and choose the dealership you want.

How To Renew Or Extend A Tourist Visa In Dubai? Complete Guide For 2022

Use of Visa Renewal in Dubai

This visa renewal law is also suitable for those looking for a job on an employment visa in Dubai. Because they have more time to find a better job or enjoy sightseeing in Dubai.

The visa is also suitable for tourists arriving in Dubai as tourists. They want to enjoy desert tours, see Dubai’s beautiful nightlife, and shop at Dubai’s luxury shopping malls.

How to Apply for a Tourist Visa Extension in Dubai?

Before proceeding with the renewal or extension process, it is essential to check the validity and expiry date of your current tourist visa. Make sure you initiate the renewal or extension process at least a few days before your visa expires to avoid complications.

Choosing the appropriate method is the next step:

 • Online Application: Visit the official website of the General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA) and follow the instructions to apply for a visa renewal or extension online.
 • In-person Application: Visit the nearest GDRFA branch or typing center approved by GDRFA to submit your application in person.

We explore how to apply for a tourist visa extension in Dubai below:

Apply for a Tourist Visa by GDRFA app

The steps to do this are as follows:

 1. Login to the GDRFA app
 2. Log in to the dashboard and open dependent visa details
 3. Tap the renew residence button
 4. Fill in the details
 5. Select the delivery method
 6. Attach documents
 7. Submit the fee
 8. Wait for SMS or email confirmation

Apply for a Tourist Visa By Federal Authority for Identity and Citizenship

The steps to do this are as follows:

 1. Visit the online portal of the Federal Authority for identity and citizenship
 2. Enter your credentials
 3. Add attachments
 4. Submit a 600-dirham fee and apply for an extension

How To Renew Or Extend A Tourist Visa In Dubai? Complete Guide For 2022

Documents Required for Visa Extension in Dubai

Documents you need to submit to renew your Dubai tourist visa are mentioned below:

 • Copy of the applicant’s passport. The important thing is to make sure your passport is valid for at least 6 months.
 • 2 passport-size photos with a white background, and the photos should be coloured
 • A copy of your current visa should be a part of the documents
 • Citizens of countries like Iran, Pakistan, Afghanistan, and Iraq also have to submit their national ID card

Apart from the documents mentioned above, you must also provide some guarantor documents. We will introduce these documents to you below:

 • You have to submit a copy of your guarantor’s passport and resident visa. Both should have a minimum of 3 months of validity.
 • You must provide a copy of your guarantor’s Emirates ID.
 • The contact number and email address of your guarantor should be part of the documents you submit
 • Your guarantor’s last month’s bank statement also must be submitted. He or she must submit a security cheque for 550 dirhams. This cheque would not be deposited but rather returned to your guarantor once you return to your country.
 • In case you do not have a guarantor, you would have to make a deposit of 2000 dirhams while applying for your visa renewal. This money will be refunded to your bank account once you reach your home country.

Ways to Extend Tourist Visas in Dubai

The ways of extending tourist visas in Dubai are very clear. Below are some of these methods:

 • You could renew a tourist visa in Dubai for 30 days twice
 • Keep a check on the expiry date of the first extension
 • Apply for the second renewal before the first expires

Dubai Tourist Visa Renewal Fee

You would have to pay 600 dirhams each time your Dubai tourist visa renewal is done.

Dubai Tourist Visa Extension Grace Period

If, for any reason, you fail to renew your tourist visa in Dubai, you will have to pay 100 dirhams per day for every day you stay in Dubai. The number of days will be calculated ten days after the expiry date of your visa.

How To Renew Or Extend A Tourist Visa In Dubai? Complete Guide For 2022

What Conditions Will Prevent Tourist Visas from Being Renewed in the UAE?

There are exceptions for some people in Dubai, and their visas will be extended. These people should have the following features:

 • Visitors and tourists living in GCC countries
 • Residents accompanying GCC nationals
 • Who are on special entry permits
 • Who are on a 96 hours permit for special missions

How Long Does the Dubai Tourist Visa Remain Valid?

A Dubai tourist visa is valid for 30 or 90 days. The validity period begins from the date of issue and cannot be extended. Visitors are required to leave the UAE before the end of the visa validity period. Any extension requires a new visa application.

Can Children Get a Free Visit Visa in Dubai?

Children under the age of 18 can be granted a free tourist visa each year from July 15 to 15 September on the condition that they are accompanied by adulthood. This issue was approved by a UAE cabinet in July 2018. This initiative was taken to promote tourism for children and their families. It allows children to explore and enjoy the country’s cultural heritage and natural attractions without any visa fee. Be sure to check out everything you need to know about life in the UAE. The visa is valid for 30 days from the date of entry into the UAE.

How To Renew Or Extend A Tourist Visa In Dubai? Complete Guide For 2022

Can Women Under 18 Apply for a Tourist Visa in Dubai?

Women under 18 years old can apply for a Dubai tourist visa only if they are traveling with their parents. The parent must be the passport holder and the visa sponsor. The parent must also provide a no-objection letter from the other parent to the embassy. The sponsor must be a family member, such as a father, mother, brother, or sister.

Could Airlines Also Offer a Visit Visa in the UAE?

In response, we have to say yes. Each of these airlines has different conditions; their only common option is to fly on the same line as the agency. The types of visas they offer are mentioned below:

●        Tourist visa multiple entry

Validity: 60 days

Duration: 30 days

Visa fee: 650 dirham

●        Long-term tourist visa single entry

Validity: 60 days

Duration: 90 days

Visa fee: 1000 dirham

●        Long-term visit visa with multiple entry

Validity: 60 days

Duration: 90 days

Visa fee: 2500 dirham

What’s the Difference Between a UAE Tourist Visa and a Visit Visa?

The validity of a visit visa is 90 days, while a tourist visa is 30 days.

Tourist visas can’t be renewed for those citizens of the following countries:

East and West Europe, Turkey, Bulgaria, Poland, Ukraine, Albania, Russia, the Hellenic Republic, St Kitts-Nabis, St Luisa, Mexico, Cuba, Bermuda, Belize, Guyana, French Guiana, Martinique, Antigua and Barbuda, St Vincent, Jamaica, Palao other non-defined American nationalities, Thailand, South Africa, Singapore, China, Malta, Cyprus.

How To Renew Or Extend A Tourist Visa In Dubai? Complete Guide For 2022

Things to Consider for Dubai Tourist Visa Renewal

Important tips to renew your tourist visa in Dubai you need to remember:

 • Your tourist visa in Dubai can be renewed twice for 30 days.
 • Do not forget to check the first visa renewal expiry date.
 • Be sure to apply a second time before the renewal period is over.

How To Renew Or Extend A Tourist Visa In Dubai? Complete Guide For 2022

Looking to Obtain a Tourist Visa for Dubai?

Well, as you’ve seen, it’s not hard to renew your Dubai tourist visa. You just need to properly present the documents we’ve told you about above at the right time. Once you’ve renewed your visa, you can continue to tour Dubai and the rest of the UAE or enjoy visiting friends and family without worrying. You’ll probably want to stay in Dubai forever and live here, in which case you need to know how to get a Dubai residency visa. If you’re looking for a long-term solution and considering buying a property in the UAE, Dxboffplan is the perfect place to start. With a wide range of UAE off-plan properties to choose from, Dxboffplan can help you find the most suitable property, whether you’re looking for a place to live or an investment opportunity. With their expert guidance and support, you can be sure of finding the right property for you.

Articles
Related
Museums in Dubai

The Museums of Dubai: Glimpse into the Past and Future

The United Arab Emirates is one of the most renowned and diverse countries in the world. Thanks to its numerous attractions, it draws millions of tourists each year to the stunning city of Dubai. While the name of this beautiful city might conjure images of towering skyscrapers and sky-high towers, it is also home to […]
Dubai towers

The Majestic Towers of Dubai: Icons of Modern Architecture

Dubai, a glittering gem in the United Arab Emirates, is globally celebrated for its breathtaking skyline, adorned with some of the most remarkable skyscrapers in the world. These towering giants not only exemplify architectural brilliance but also mirror Dubai’s rapid transformation and visionary spirit. Among them, the Burj Khalifa stands as a monumental icon, reigning […]
Damac Hills 2

Damac Hills 2: A Thriving Community in Dubai

Damac Hills 2, formerly known as AKOYA, is a master-planned community in Dubai that offers a unique lifestyle experience inspired by water, sports, and fun for all ages. Developed by DAMAC Properties, a leading real estate developer in the UAE, Damac Hills 2 is spread over 55 million square feet and is home to over […]
News 2024-07-21

Colorful World of Dubai’s Nightlife

Dubai, a dazzling jewel in the Middle East, is renowned not only for its towering skyscrapers and luxurious shopping centers but also as a premier global tourist hub offering unique night time experiences. This dynamic and lively city, with its blend of diverse cultures and modern amenities, has created an environment where nights are as […]
باغ گل معجزه دبی

Discover the Dubai Miracle Garden: A Floral Oasis in the Desert

The Dubai Miracle Garden, one of the world’s most astonishing and beautiful tourist destinations, is located in the heart of the UAE desert. This garden showcases over 50 million colorful flowers and more than 250 million plants, making it a paradise for nature lovers and photographers, both professional and amateur. Renowned for its unparalleled diversity […]
Best Arab Countries for Immigration

Best Arab Countries for Immigration

With globalization and the rise of job opportunities in various countries, immigrating to a new country for living and working has become one of the significant decisions individuals make in their lives. Choosing the best country for immigration can greatly impact your quality of life, job opportunities, and overall satisfaction. In 2024, Arab countries have […]
Understanding Healthcare Costs in Sharjah

Understanding Healthcare Costs in Sharjah

Sharjah, one of the emirates of the United Arab Emirates (UAE), is renowned for its rich cultural heritage and rapidly developing infrastructure. As the healthcare system in Sharjah continues to advance, gaining a comprehensive understanding of the associated costs and available insurance options becomes increasingly important. This knowledge is crucial for effectively managing healthcare cost […]
Healthcare Costs in Abu Dhabi

Healthcare Costs in Abu Dhabi

The United Arab Emirates, particularly Abu Dhabi, has emerged as a prime destination for expatriates, thanks to its advanced infrastructure, high standard of living, and vibrant cultural scene. For those considering relocating to or investing in property in Abu Dhabi, understanding the intricacies of healthcare costs is crucial. This article provides an in-depth exploration of […]

Living Conditions in Abu Dhabi: A Comprehensive Guide

Abu Dhabi, the capital of the UAE, offers an exceptional blend of modernity and tradition, providing residents with a high standard of living, diverse job opportunities, and rich cultural experiences. Known for its towering skyscrapers, luxurious shopping malls, and pristine beaches, Abu Dhabi is a city that harmonizes progress and heritage. This article delves into […]

frequently asked questions

The processing time for a tourist visa extension in Dubai can vary but typically takes around 2-3 business days. It's best to submit your application at least a week before your current visa expires to allow for processing time.

You will need a valid passport, a copy of your current visa, a passport-sized photograph, and proof of financial means to support your stay in Dubai. Additional documents may be required depending on your individual circumstances.

The cost of extending your tourist visa in Dubai will depend on the duration of the extension and any additional fees charged by the GDRFA. Expect to pay around AED 600 for a 30-day extension.

...

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ساجده حسینی
ساجده حسینی
6 months ago

سلام
برای سفر به دبی از چند روز قبل باید برای ویزای توریستی امارات اقدام کنیم؟

eftekhari
Admin
6 months ago

سلام
نهایتا یک هفته زمان می‌برد تا نتیجه ویزای امارات به شما اعلام شود. پس بهتر است 10 روز قبل از سفر خود برای ویزا اقدام کنید.

Zahra
Zahra
6 months ago

سلام وقتتون بخیر، ممنون از اطلاعات مفیدی که گذاشتید.

eftekhari
Admin
6 months ago
Reply to  Zahra

وقت بخیر، ممنون از شما که برای خواندن این مقاله وقت گذاشتید.

علی خسروی
علی خسروی
6 months ago

سلام من ویزای توریستی 3 ماهه دارم و الان امارات هستم. امکانش هست بدون خروج از کشور ویزام رو 3 ماه دیگه تمدید کنم؟ حدود 10 روز دیگه ویزام تموم میشه.
با تشکر

eftekhari
Admin
6 months ago

سلام وقت بخیر.
بله امکان تمدید ویزا بدون خروج از کشور برایتان وجود دارد.

To top

Callback Request :