اسم پروژهTypeحداقل قيمتاسم سازندهاسم منطقهزمان تحويل
واحدهای چهار خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت آپارتمانویلاهای 10,650,000 سلکت گروپ دبی مارینا پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای سه خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت آپارتمانویلاهای 4,689,000 سلکت گروپ دبی مارینا پروژه های آماده Q2 2020
واحدهای دو خوابه آپارتمان های جمیرا لیوینگ مارینا گیت آپارتمانویلاهای 2,491,000 سلکت گروپ دبی مارینا پروژه های آماده Q2 2020
ویلاهای جمیرا لیوینگ مارینا گیت آپارتمانویلاهای 1,401,000 سلکت گروپ دبی مارینا پروژه های آماده Q2 2020

error: Content is protected !!