بهترین شرکت های ساخت و ساز در شارجه
Category Area guide blog posts
Last Update 2024-05-26
Reading Time 5 Minutes
180 Visit

Top Construction Companies in Sharjah

4.7/5 - (4 votes)

The UAE’s growth and development revolve around contemporary advancements and cutting-edge building techniques. Over time, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, and other Emirates construction industries have made a major contribution to the development of the UAE. Construction has always been associated with growth in the United Arab Emirates, from opulent leisure destinations to modern, elegant houses and well-appointed commercial areas. Read on to learn more about construction companies in Sharjah.

Construction Companies in Sharjah

What are The Best Construction Companies in Sharjah in 2024?

Listed below are Sharjah-based construction firms that have established themselves as forerunners in the development of contemporary infrastructure both inside the city and beyond. Make sure to check out properties for sale in Sharjah’s price list if you are looking to buy one. There are several reputable construction firms based in Sharjah working on a wide range of projects, from residential and commercial properties to hospitals and government buildings. Many of the top construction companies in Sharjah are also prominent property developers in the UAE. These companies are renowned for their high-quality construction and attention to detail, ensuring their projects are completed on time and within budget.

Construction Companies in Sharjah

Al Manakh Building Contracting Company, One of the Best Construction Companies in Sharjah

Al Manakh, one of Sharjah’s leading construction firms, has been in business for three decades. The business specializes in the development of commercial skyscrapers and estates as well as residential properties. All projects carried out by Al Manakh Sharjah are finished in accordance with the exacting standards covered by the general contracting and construction industry’s ISO 9001 and ISO 14001 certifications.

Construction Companies in Sharjah

Sharjah General Contracting Company, Sharjah Great Construction Company

In 1995, Sharjah General Contracting Company was founded. The business has endeavored to offer the best service possible in the construction sector since it was founded. As a result, it has come to be known as a quality-oriented organization that adopts cutting-edge technologies and rigorous quality control procedures and working methods in all areas of its operations. The business has a highly skilled team.

The organization has the capacity to carry out all construction-related tasks, including production facilities like an asphalt plant, a concrete plant, and pile and shoring operations that have helped increase the production of highways, main city roads, bridges, and tunnels.

Construction Companies in Sharjah

Another One of the Finest Construction Companies in Sharjah is Best Building Contracting Co.

BEST Building Co. is the next business on our list of Sharjah-based construction firms. The firm, which has its corporate headquarters in Al Majaz, has built notable buildings such as Al Zahra Hospital, Al Ma’arifa International Private School, and Al Rund Tower. With over forty years of expertise, BEST Building Co. Sharjah bases its operations on effective planning, clever engineering, and timely project completion without sacrificing quality.

Construction Companies in Sharjah

ASIA-PRIME, a Popular Construction Company in Sharjah

The primary business of ASIA PRIME General Contracting Company LLC, which was founded in Abu Dhabi, is building of various kinds. They hold licenses for steel construction and all types of second-grade building contracting. Their business is run by competent individuals with a wealth of experience. They are assisted by cutting-edge information and technology systems that work together to deliver precise estimation, realistic planning, effective project management, and efficient cost control. A part of ASIA General Contracting Co. LLC is ASIA PRIME General Contracting Company. This is a Sharjah-based company with a successful history spanning more than 20 years and a “Zameel Steel Certified Builder” certification.

M/S ASIA is an expert in all types of turn-key projects, including industrial, commercial, institutional, and residential facilities as well as high-rise steel and concrete structures. They take on projects turn-key to complete electro-mechanical works, pre-cast & hollow core works, aluminum, steel construction works, and glazing & carpentry works. This positively impacts their capacity to deliver quality projects on time and within budget. They do this by using in-house Group Companies.

Construction Companies in Sharjah

CHC Building Contracting, One of Sharjah’s Greatest Companies

CHC is a new addition to Sharjah’s construction firms list. Since its establishment in 2004, the business has solidified its reputation as one of Sharjah’s most adaptable building businesses. CHC Sharjah has amassed a broad portfolio by utilizing cutting-edge technologies and equipment. Their accomplishments range from the building of hotels and hospitals to the creation of retail centers, movie theaters, industries, and even private villas. In comparison to the high cost of living in Dubai, Sharjah offers a much more affordable cost of living. Additionally, there are fewer restrictions on activities such as alcohol consumption and dress code, making it a more attractive destination for those looking to live in the UAE.

Construction Companies in Sharjah

United Engineering Construction (UNEC), an Excellent Construction Company in Sharjah

With a zeal for creating the skylines of the future, UNEC, the 2015 Ministry of Public Works Best Construction Company Award winner, has worked hard to rise to the top. The business offers engineering, architecture, and construction solutions for the massive structures that symbolize the United Arab Emirates. By fusing technology, effectiveness, and cutting-edge methods, UNEC produces secure, flawlessly performed projects with less environmental impact. Moving to Sharjah from Dubai can be beneficial due to companies like United Engineering Construction (UNEC) that offer quality turnkey projects at a more affordable cost of living. Therefore, selling your property in Dubai could be a great way to benefit from the city’s world-renowned skyline while still getting the best value for your money.

Construction Companies in Sharjah

Prestige Constructions, Sharjah’s Reputable Construction Company

Prestige Constructions, with over 22 years of experience in Sharjah’s building market, has established an exceptional reputation in the areas of retail, commercial, residential, industrial, and educational development. The business takes great pleasure in the quality and efficiency of each project it completes because of its multifaceted operations. Nesto Hyper Market, Pace Academy School, Huzaifa Warehousing Complex, and Amity High School are just a few of their major Sharjah projects.

Construction Companies in Sharjah

Al Madar, One of the Respected Construction Companies in Sharjah

Al-Madar Contracting O.P.C. is a Grade-A Company that was founded in 1992. It specializes in the field of construction, working on projects like villa compounds, high-rise residential and office buildings, industrial/commercial buildings, and towers, as well as infrastructure development, and works like sewerage and marine projects. A multifaceted corporation with an ISO 9001:2008 Quality Management System accreditation is Al Madar Contracting Company. Its quality philosophy is quite clear: “Timely execution & completion of works to achieve client satisfaction.”

Since its inception, the company has completed and handed over more than 145 projects to clients. These include but are not limited to ASHGHAL-Building & Drainage Affairs, Al-Asmakh Real Estate, HMC, Doha Bank, Doha Municipality, Lusail Real Estate, Q-Tel, Kahramaa, QP/DOPET, Qatar Fuel Woqod, Hamad Medical Corporation, Doha Municipality, and others. Leading consultants, including CICO, Al-SADD, GHD, AEB, ASCO, CEG, Arabian Architects Group, Romatre, and Design & Consult Bureau oversee its work.

Construction Companies in Sharjah

Al Marwan, One of Sharjah’s Finest Companies

One of the founding companies under the Al Marwan umbrella, Al Marwan General Contracting (MGCC), has a strong operating history spanning more than 40 years. The business has a long history of working in the construction industry. It has developed civil and infrastructural projects as well as provided other contractors with machinery, plants, and raw materials, including concrete and asphalt.

The business, which was the Group’s first unit founded, had just 40 employees at its inception. Al Marwan General Contracting has expanded to over 2000 employees under the Group’s umbrella. It has a strong history of continually delivering client satisfaction through honesty and dedication.

The building sector may genuinely be a “One-Stop-Destination” at Al Marwan. All of the key facets of the building business are covered by their operations. They are regarded as class-A contractors and are in charge of some of Sharjah, Dubai, and the United Arab Emirates’ most renowned infrastructure projects.

Construction Companies in Sharjah

Intermass Engineering & Contracting Company LLC, a High-Profile Construction Company in Sharjah

One of the leading construction firms, Intermass Engineering & Contracting Company L.L.C. (Intermass), was established in 1977 and is located in the modern and vibrant nation of the United Arab Emirates (UAE). Along with the UAE’s incredible development, Intermass’s size and renown have expanded. Interface has earned recognition as a premier provider of engineering, construction, and project management services for the nation’s construction needs. This is because of its unshakable dedication to doing so.

Construction Companies in Sharjah

Al Hamad Group of Companies, an Outstanding Construction Company in Sharjah

For more than 20 years, the Al Hamad Group of Companies, which has more than 18,000 employees throughout the Middle East, has been at the forefront of the construction industry. It is well-equipped to handle the execution, design, and maintenance of both conventional and turnkey construction projects.

The Al Hamad Group of Companies stands out from the majority of other businesses in its industry due to its internal capability to design and execute all operations related to the construction industry, from the pre-tendering conceptual stage through design and construction to handover to the customer. The Al Hamad Group’s increasing success is largely due to this skill.

The goal is to deploy focused, adaptable, and motivated teams to produce high-quality, cost-effective projects on time. They understand the value of their relationships. They will continue to conduct themselves in an honest and true manner in all of their dealings with customers, suppliers, business associates, and employees. Their customers rely on their dependability, zeal, and morality.

Construction Companies in Sharjah

Al Nadeem & Al Sulaiman Contracting Company (NSCO), One of Sharjah’s Reputable Construction Companies

In the United Arab Emirates, NSCO is regarded as one of the leading pioneering firms in the construction industry. The firm, founded in 1980, completes projects in the UAE and overseas to the highest standards possible.

NSCO was founded in 1988 and first concentrated its efforts in Sharjah before expanding to other UAE cities, including Abu Dhabi, Dubai, and Ajman. NSCO’s work has established a standard for top-notch construction projects across the nation, making it one of the leading businesses in the area.

The firm has complete control over its own factories and extensive workshops, including various types of MEP work, woodworking, and aluminum fabrication. It is completely capable of handling assignments related to construction work. All of the businesses that NSCO works with benefit from total access to the most skilled and experienced workers, foremen, engineers, associates, and managers. This is thanks to these priceless assets.

Construction Companies in Sharjah

A Few Last Words About Sharjah’s Construction Companies

Our list of construction companies in Sharjah has come to an end. We hope that our list of construction companies in Sharjah has been useful to you. If you have questions or need more information, please do not hesitate to reach out. Furthermore, if you bought or rented a house in Sharjah recently and need to move furniture, make sure to check out home moving companies in Sharjah. For those looking to purchase UAE off-plan properties, Dxboffplan is a great option. We offer a wide selection of properties in the UAE, including Sharjah. With experienced construction companies in Sharjah, we are able to provide quality assurance for our customers. Our team is always on hand to ensure you have a smooth and hassle-free property purchase.

Construction Companies in Sharjah

Articles
Related
Dubai towers

The Majestic Towers of Dubai: Icons of Modern Architecture

Dubai, a glittering gem in the United Arab Emirates, is globally celebrated for its breathtaking skyline, adorned with some of the most remarkable skyscrapers in the world. These towering giants not only exemplify architectural brilliance but also mirror Dubai’s rapid transformation and visionary spirit. Among them, the Burj Khalifa stands as a monumental icon, reigning […]
داماک هیلز ۲

Damac Hills 2: A Thriving Community in Dubai

Damac Hills 2, formerly known as AKOYA, is a master-planned community in Dubai that offers a unique lifestyle experience inspired by water, sports, and fun for all ages. Developed by DAMAC Properties, a leading real estate developer in the UAE, Damac Hills 2 is spread over 55 million square feet and is home to over […]
News 2024-07-13

Colorful World of Dubai’s Nightlife

Dubai, a dazzling jewel in the Middle East, is renowned not only for its towering skyscrapers and luxurious shopping centers but also as a premier global tourist hub offering unique night time experiences. This dynamic and lively city, with its blend of diverse cultures and modern amenities, has created an environment where nights are as […]
باغ گل معجزه دبی

Discover the Dubai Miracle Garden: A Floral Oasis in the Desert

The Dubai Miracle Garden, one of the world’s most astonishing and beautiful tourist destinations, is located in the heart of the UAE desert. This garden showcases over 50 million colorful flowers and more than 250 million plants, making it a paradise for nature lovers and photographers, both professional and amateur. Renowned for its unparalleled diversity […]
Best Arab Countries for Immigration

Best Arab Countries for Immigration

With globalization and the rise of job opportunities in various countries, immigrating to a new country for living and working has become one of the significant decisions individuals make in their lives. Choosing the best country for immigration can greatly impact your quality of life, job opportunities, and overall satisfaction. In 2024, Arab countries have […]
Understanding Healthcare Costs in Sharjah

Understanding Healthcare Costs in Sharjah

Sharjah, one of the emirates of the United Arab Emirates (UAE), is renowned for its rich cultural heritage and rapidly developing infrastructure. As the healthcare system in Sharjah continues to advance, gaining a comprehensive understanding of the associated costs and available insurance options becomes increasingly important. This knowledge is crucial for effectively managing healthcare cost […]
Healthcare Costs in Abu Dhabi

Healthcare Costs in Abu Dhabi

The United Arab Emirates, particularly Abu Dhabi, has emerged as a prime destination for expatriates, thanks to its advanced infrastructure, high standard of living, and vibrant cultural scene. For those considering relocating to or investing in property in Abu Dhabi, understanding the intricacies of healthcare costs is crucial. This article provides an in-depth exploration of […]

Living Conditions in Abu Dhabi: A Comprehensive Guide

Abu Dhabi, the capital of the UAE, offers an exceptional blend of modernity and tradition, providing residents with a high standard of living, diverse job opportunities, and rich cultural experiences. Known for its towering skyscrapers, luxurious shopping malls, and pristine beaches, Abu Dhabi is a city that harmonizes progress and heritage. This article delves into […]

frequently asked questions

When choosing a construction company in Sharjah, look for a company with a proven track record of completing projects on time and within budget. Consider their experience, expertise, and customer reviews.

Construction companies in Sharjah specialize in a range of projects, including residential and commercial buildings, infrastructure projects, and industrial projects. Some companies specialize in specific areas, such as high-rise buildings or sustainable construction.

Contact the company to discuss your project requirements and obtain a quote. Once you have agreed on the scope of work and budget, the company will work with you to develop a project plan and timeline.

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
محمدرضا اسلامی
محمدرضا اسلامی
4 months ago

سلام وقت بخیر
میخواستم بدونم شرایط سرمایه‌ گذاری توی این شرکت ها به چه صورته؟ امکانش هست؟

eftekhari
Admin
4 months ago

با سلام
برای راهنمایی و مشاوره تخصصی با کارشناسان سایت ما در تماس باشید یا از طریق چت آنلاین با مشاوران ما در ارتباط باشید.

To top

Callback Request :