واحدهای چهار خوابه آپارتمان های سنترال پارک
اسم پروژهاسم سازندهحداقل قيمتقيمت / فوتزمان تحويل
واحدهای چهار خوابه آپارتمان های سنترال پارک مرآس هلدینگ 5,799,000 1711 Q4 2021
واحدهای سه خوابه آپارتمان های سنترال پارک مرآس هلدینگ - - Q4 2021
واحدهای دو خوابه آپارتمان های سنترال پارک مرآس هلدینگ 2,135,000 1460 Q4 2021
واحدهای یک خوابه آپارتمان های سنترال پارک مرآس هلدینگ 1,570,000 1478 Q4 2021
واحدهای سه خوابه آپارتمان های بن غاطی اونیو شرکت توسعه املاک بینگاتی 1,088,307 765 Q4 2021
واحدهای دو خوابه آپارتمان های بن غاطی اونیو شرکت توسعه املاک بینگاتی 857,269 970 Q4 2021
واحدهای یک خوابه آپارتمان های بن غاطی اونیو شرکت توسعه املاک بینگاتی 689,190 1031 Q4 2021
بن غاطی اونیو شرکت توسعه املاک بینگاتی 686,482.78 1042 Q4 2021
واحدهای یک خوابه آپارتمانهای UNA شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 553,888 1150 Q1 2021
واحدهای استودیویی آپارتمانهای UNA شرکت سازنده نشاما پراپرتیز دبی 453,888 1336 Q1 2021
واحدهای دو خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد املاک داماک 582,000 834 Q4 2021
واحدهای یک خوابه آپارتمان های فیورا در گلف ورد املاک داماک 387,000 919 Q4 2021
1 2 3 14
error: Content is protected !!